Фондацията е надежден гарант за успешното изпълнение на новите функции на висшето образование и реализиране иновационните програми на СА “Д. А. Ценов”. Целите и програмите на фондацията са ориентирани към финансиране и подпомагане на научните изследвания, педагогическата подготовка и научното израстване на кадровия персонал, развитие на материалната база, организиране на студентски изяви и т.н.

Фондацията набира своите средства изключително от дарения на български и чуждестранни юридически и физически лица.

По специална програма фондацията отпуска академични стипендии на името на дарителя Димитър Апостолов Ценов, на името на първия ректор проф. Бъров, на имената на първите професори (Гаврийски, Тошев, Владигеров, Ранков и на академиците: Стефанов и Бешков).

Студентите от всички курсове и специалности могат да кандидатстват и за социални стипендии.

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ-ДАРЕНИЕ

за учредяване на фондация "Димитър Апостолов Ценов" приет в съответствие с протоколно решение №5 от 19.07.91г. на Академичния съвет на СА"Д.А.Ценов" – Свищов

І. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ.

 1. Учредителният акт се приема на основание чл.149-152 от Закона за лицата и семейството и Постановление на Министерския съвет 133 за осигуряване на условия за развитието и функционирането на фондациите /обн.ДВ, бр.103/1990г./.

ІІ. НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ НА ФОНДАЦИЯТА.

 1. Наименованието на фондацията е "Димитър Апостолов Ценов", което може да се изписва и със съкращението "Д.А.Ценов".
 2. Седалището на фондацията е в гр.Свищов на адрес ул."Емануил Чакъров" 2.

ІІІ. ЦЕЛ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА ФОНДАЦИЯТА.

 1. Фондацията "Д.А.Ценов" е юридическо лице с нестопанска /идеална/ цел, която се свежда до:
 • осъществяване на различни учебни и научноизследователски програми в областта на икономиката, държавното и стопанско управление и други обществени и хуманитарни науки;
 • финансиране на програми за фундаментални изследвания в областта на икономиката и управлението й;
 • организиране и подпомагане провеждането на симпозиуми, семинари, конференции, "кръгли маси", конкурси в страната и чужбина;
 • организиране и подпомагане на обмена между преподаватели и студенти от СА"Д.А.Ценов" – Свищов и преподаватели и студенти от чуждестранни научни организации и институти;
 • организиране и подпомагане провеждането на краткосрочни и дългосрочни специализации на преподаватели от СА"Д.А.Ценов" – Свищов в страната и чужбина;
 • финансиране на учебни специалности в СА"Д.А.Ценов" – Свищов извън държавна поръчка;
 • подпомагане изграждането на обекти с учебно или научно-изследователско предназначение;
 • оказване на материална помощ на преподаватели и студенти от СА"Д.А.Ценов" – Свищов;
 • извършване на разрешена от законодателството стопанска дейност;
 • осъществяване и подпомагане на издателска и информационна дейност.
 1. за постигане на посочените в предходната точка цели, фондацията има следния предмет на дейност: приемане на дарения и завещания, управление и стопанисване на недвижими имоти и движими вещи, парични средства и права, които са дарени или завещани на фондацията.
 2. Дейността на фондацията и разходването на средствата не могат да се обвързват с политически цели и ангажименти.
 3. Фондацията осъществява своята дейност в тясно сътрудничество със СА"Д.А.Ценов" – Свищов. Отношенията между фондацията и академията са отношения между две равнопоставени юридически лица. Фондацията встъпва в граждански правоотношения и с дарителите /завещателите/, облагодетелстваните, други физически и юридически лица.
 4. Фондацията и открива организация. Дарителите и завещателите могат да бъдат всички български и чуждестранни физически и юридически лица, както и държавни органи и организации.

ІV. ИМУЩЕСТВО.

 1. Набирането и разходването на имуществото се основава на следните принципи:
 • доброволност при набиране на средствата;
 • гарантиране строго спазване волята на дарителите и завещателите, изразена при извършване на дарението или завещанието;
 • огласяване на даренията и завещанията и на разходване на средствата, освен когато е изразена воля за противното от дарителите и завещателите;
 • разходване на средствата само за целите, посочени в т.ІІІ.1.
 1. Имуществото на фондацията се набира от:
 • първоначалното дарение от учредителя в размер на 50000 /петдесет хиляди/ лв.;
 • постъпленията от партида "50 години ВФСИ"Д.А.Ценов" – Свищов към Държавно-обществена организация "Фонд 13 века България", както и други последващи дарения от учредителя;
 • лични и колективни дарения от български и чуждестранни физически и юридически лица;
 • дарения от държавата, държавни органи и организации;
 • завещания от български и чуждестранни физически лица;
 • продажба на дарени или завещани движими и недвижими вещи;
 • наеми от дарения или завещани движими и недвижими вещи;
 • приходи от спомагателна стопанска дейност;
 • приходи от други източници.
 1. Предмет на дарение или завещание могат да бъдат парични суми, движими и недвижими вещи и ограничени вещни права, права върху интелектуална и индустриална собственост, акции, облигации и други ценни книги, дялово участие в сдружения и други права.
 2. Даренията трябва да бъдат направени съгласно чл.225-226 от Закона за задълженията и договорите, а завещанията – съгласно чл.13-27 от Закона за наследството.
 3. Даренията и завещанията могат да бъдат направени под тежест или условие.
 4. Не се приемат дарения и завещания, които противоречат на закона, морала или настоящия учредителен акт.
 5. Фондацията е длъжна да уведоми дарителя при невъзможност да се изпълни неговата воля. Използването на дарението за различни от посочените от дарителя цели е допустимо само с негово съгласие. Същият ред трябва да се спазва при продажбата от фондацията на дарените недвижими и движими вещи.
 6. Разходването на имуществото на фондацията става по приети от приети от нейния управителен съвет програми, като се използват само постъпленията от стопанисването му или се спазва друг установен от управителния съвет минимум.

V. УСТРОЙСТВО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ФОНДАЦИЯТА.

 1. Органи за управление на фондацията са Управителен съвет, Контролен съвет и Председател.
 2. Управителният съвет е висш орган за управление на фондацията.
 3. Председател на фондацията е ректорът на СА"Д.А.Ценов" – Свищов.
 4. Законен представител на фондацията е нейният председател.
 5. По решение на Управителния съвет могат да бъдат образувани помощни органи – научни, експертни и други съвети и комисии в зависимосто т потребностите и дейностите на фондацията.

VІ. ВЪТРЕШНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА ФОНДАЦИЯТА.

 1. Подробно устройство на фондацията, броят на членовете на Управителния и Контролния съвет, начина на избиране, тяхната компетентност, тази на Председателя и другите административни звена, както и конкретните направления на дейността се определят в приетия от учредителя устав на фондацията. Уставът трябва да се приеме в двуседмичен срок от регистрирането на фондацията.
 2. В същия срок учредителят трябва да приеме Правилник за избиране и разходване на имущество на фондацията.

Ректор на СА"Д.А.Ценов" /п/

/доц. к.и.н. Ат.Дамянов/

Свищов 20.09.1991г

РЕШЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ
гр.В.Търново, 23.ІХ.1991г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Великотърновският окръжен съд в закрито заседание на двадесет и трети септември през хиляда деветстотин деветдесет и първа година в състав Председател: Стоян Цонев, Съдебни заседатели/Членове: Сребрина Христова, Веселка Коева при секретаря Милка Петрова и в присъствието на прокурора като разгледа докладваното от председателя гр.дело№3828 по описа за 1991г., за да се произнесе, взе предвид:

Постъпила е молба от Стопанска академия "Д.А.Ценов" за регистрирането й като Фондация "Димитър Апостолов Ценов" със седалище гр.Свищов, цели и задачи, представителство и имущество подробно описани в заявлението. Представени са учредителен акт-дарение, платежно нареждане на БНБ гр.Свищов за внесени 50000лв. имущество.

Окръжният съд намира, че са налице условията за регистриране на фондацията. Заложените в учредителният акт цели и задачи са постижими и не противоречат на Конституцията и законите, както и на установения в страната държавен и обществен ред. Органите за управление са структурирани правилно и избрани редовно.

По изложените съображения на основание чл.149 от Закона за лицата и семейството, Великотърновския окръжен съд,

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА ФОНДАЦИЯ "ДИМИТЪР АПОСТОЛОВ ЦЕНОВ" /изписва се с кратко име "Д.А.Ценов"/ със седалище гр.Свищов, ул."Емануил Чакъров" 2, с цели и задачи: финансиране на дейности в областта на науката и висшето образование.

Фондацията се представлява от председателя доц.кин.Атанас Дамянов от гр.Свищов.

Да се впише решението в регистъра за юридически лица с нестопанска цел.

Решението не подлежи на обжалване.

Да се съобщи решението на заявителите и окр.прокурор за сведение.

 Председател: /подпис и печат/>

Членове: /подписи/

УСТАВ

на фондация "Димитър Апостолов Ценов" – Свищов

 

 I. НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ НА ФОНДАЦИЯТА

1. Наименованието на фондацията е "Димитър Апостолов Ценов", което може да се изписва и със съкращението "Д.А.Ценов".

2. Седалището на фондацията е в гр. Свищов на адрес: ул. "Емил Чакъров" №2.

3. Фондация "Д.А.Ценов" е продължител на дейността на прекратената Ефория "Ценов", Фонд "Ценов", Фонд "Еленка и Г. Високови".

II. ЦЕЛ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА ФОНДАЦИЯТА

1. Фондацията "Д.А.Ценов" е юридическо лице с нестопанска (идеална) цел, която се свежда до:

- осъществяване на различни учебни и научноизследователски програми в областта на икономиката, държавното и стопанското управление и други обществени и хуманитарни науки;

- финансиране на програми за фундаментални изследвания в областта на икономиката и управлението;

- организиране и подпомагане провеждането на симпозиуми, семинари, конференции, "кръгли маси", конкурси в страната и чужбина;

- организиране и подпомагане на обмяна между преподаватели и студенти от СА "Д.А.Ценов" – Свищов и преподаватели и студенти от чуждестранни научни организации и институти;

- организиране и подпомагане провеждането на краткосрочни и дългосрочни специализации на преподаватели от СА "Д.А.Ценов" – Свищов в страната и чужбина;

- финансиране на учебни специалности в СА "Д.А.Ценов" – Свищов извън държавната поръчка;

- подпомагане изграждането на обекти с учебно или научно-изследователско предназначение;

- оказване на материална помощ на преподаватели и студенти от СА "Д.А.Ценов" – Свищов;

- извършване на разрешена от законодателството стопанска дейност;

- осъществяване и подпомагане на издателска и информационна дейност.

2. За постигане на посочените в предходната точка цели фондацията има следния предмет на дейност: приемане на дарения и завещания, управление и стопанисване на недвижими имоти и движими вещи, парични средства и права, които са дарени или завещани на фондацията.

3. Дейността на фондацията и разходването на средствата не могат да се обвързват с политически цели и ангажименти.

4. Фондацията осъществява своята дейност в тясно сътрудничество със СА "Д.А.Ценов" – Свищов. Отношенията между фондацията и академията са отношения между две равнопоставени юридически лица. Фондацията встъпва в граждански правоотношения и с дарителите (завещателите), облагодетелстваните, други физически и юридически лица.

5. Фондацията е открита организация. Дарителите и завещателите могат да бъдат всички български и чуждестранни физически и юридически лица, както и държавни органи и организации.

III. ИМУЩЕСТВО

1. Набирането и разходването на имуществото се основава на следните принципи:

- доброволност при набиране на средствата;

- гарантиране строго спазване волята на дарителите и завещателите, изразена при извършване на дарението или завещанието;

- огласяване на даренията и завещанията и на разходване на средствата, освен когато е изразена воля за противното от дарителите и завещателите;

- разходването на средствата само за целите, посочени в т. III.1.

2. Имуществото на фондацията се набира от:

- първоначалното дарение от учредителя в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лв.;

- постъпленията от партида "50 години ВФСИ "Д.А.Ценов" – Свищов към Държавно-обществена организация "Фонд 13 века България", както и други последващи дарения от учредителя;

- лични и колективни дарения от български и чуждестранни физически и юридически лица;

- дарения от държавата, държавни органи и организации;

- завещания от български и чуждестранни физически лица;

- продажба на дарени или завещани движими и недвижими вещи;

- лихви от парични средства;

- дивиденти от участие в търговски и други дружества;

- наеми от дарени или завещани движими и недвижими вещи;

- приходи от спомагателна стопанска дейност;

- приходи от други източници.

3. Предмет на дарение или завещание могат да бъдат парични суми, движими вещи и недвижими вещи и ограничени вещни права, права върху интелектуална и индустриална собственост, акции, облигации и други ценни книги, дялово участие в сдружения и други права.

4. Даренията трябва да бъдат направени съгласно чл.225-226 от Закона за задълженията и договорите, а завещанията – съгласно чл. 13-27 от Закона за наследството.

5. Даренията и завещанията могат да бъдат направени под тежест или условие.

6. Не се приемат дарения и завещания, които противоречат на закона, морала, настоящия устав или учредителния акт.

7. Фондацията е длъжна да уведоми дарителя при невъзможност да се изпълни неговата воля. Използването на дарението за различни от посочените от дарителя цели е допустимо само с неговото съгласие. Същият ред трябва да се спазва и при продажбата от фондацията на дарените недвижими и движими вещи.

8. Разходването на имуществото на фондацията става по приети от нейния управителен съвет програми.

IV. ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ФОНДАЦИЯТА

1. Органи за управление на фондацията са управителен съвет, контролен съвет и председател.

2. Управителен съвет

2.1. Управителният съвет се състои от 9 члена. Председателят на фондацията е по право член на управителния съвет и негов председател. Останалите членове на управителния съвет се избират от учредителя (неговия академичен съвет) по приетите за работата на този орган правила. Членове на управителния съвет могат да бъдат и лица, които не са в трудовоправни отношения с учредителя. Във всички случаи най-малко Ѕ от членовете на Управителния съвет трябва да са в трудовоправни отношения с учредителя.

При прекратяване на трудовото правоотношение на член на Управителния съвет с учредителя, този член се освобождава, като на негово място УС избира нов член от същата квота.

В Управителния съвет не могат да бъдат избирани лица, които са:

- не дееспособни;

- лишени от право да заемат ръководна, отчетническа или материалноотговорна длъжност;

- намират се с член на Управителния съвет или на Контролния съвет в брак, родство по права линия или по съребрена линия до трета степен включително.

2.2. Управителния съвет се свиква на заседания най-малко два пъти годишно от председателя на фондацията. Управителният съвет се свиква на извънредни заседания по искане на председателя, на повече от Ѕ от членовете на съвета или на Контролния съвет.

Заседанията на Управителния съвет са законни, ако присъстват повече от Ѕ от неговите членове (50 + 1). За приемане на решения по т.2.4. б. "б", "г", "ж", "и" с необходим квалифициран кворум – на заседанието трябва да присъстват най-малко 2/3 от членовете.

2.3. Решенията на Управителния съвет се вземат с явно гласуване и с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието членове (50 + 1). Решенията по т.2.4.б. "б", "г", "ж" се приемат с квалифицирано мнозинство – 2/3 от присъстващите на заседанието членове.

Управителният съвет може да приеме гласуването по определени въпроси да се извърши с тайно гласуване.

Не се допуска гласуване чрез пълномощно.

2.4. Управителният съвет е висш орган за управление на фондацията. В неговата компетентност е:

а) приемане на дарения и завещания от държавата, юридически и физически лица;

б) приемане на програми за дейността на фондацията и определяне на средствата за финансирането им;

в) приемане на решения за участие на фондацията в търговски и други дружества;

г) разпореждане (продажба, замяна, ипотека, учредяване на ограничени вещни права) с дарени, завещани или придобити от собствени източници движими и недвижими вещи на фондацията;

д) приемане на годишния отчет на фондацията и доклада на контролния съвет;

е) приемане на решения за пряко извършване от фондацията на стопанска дейност;

ж) изменение и допълнение на настоящия устав и Правилника за набиране и разходване на имуществото на фондацията;

з) освобождаване и приемане на нови членове на Управителния и Контролния съвет . Член на Управителния или Контролния съвет може да бъде освободен по негова молба или ако системно не участва в работата на тези органи, както и когато нарушава нормативните актове, настоящия устав и Правилника за набиране и разходване на имуществото на фондацията. Освобождаваният член на Управителния съветне участва в гласуването;

и) приема решение за прекратяване на фондацията;

й) определя щатния персонал на фондацията и размера на трудовото възнаграждение на служителите.

Управителният съвет може да предостави правомощията си (или част от тях) по т.2.4.б. "а", "в", "г", "е", "й" на председателя на фондацията.

2.5. Управителният съвет не може да приема решения по въпроси, които не са предварително включени в дневния ред и оповестени, освен ако всички присъстващи на заседанието се съгласят да се постави на разглеждане такъв въпрос.

2.6. Решенията на Управителния съвет на фондацията могат да обжалват по реда на чл.151 и сл. от Закона за лицата и семейството.

3. Контролен съвет

3.1. Контролният съвет се състои от 3 члена, които трябва да са в трудовоправни отношения с учредителя.

Не могат да бъдат членове на контролния съвет лицата, посочени в т.2.1.

3.2. Контролният съвет упражнява надзор върху имущественото състояние на фондацията и набирането и разходването на паричните и други средства, като отчита дейността си пред Управителния съвет. Членовете на Контролния съвет могат да участват в заседанията на Управителния съвет с право на съвещателен глас.

4. Председател

4.1. Председателят на фондацията е ректорът на СА "Д.А.Ценов" – Свищов.

4.2. Председателят представлява фондацията във всички нейни външни отношения.

4.3. Председателят организира изпълнението на решенията на Управителния съвет и ръководи текущата (оперативната) дейност на фондацията.

4.4. Управителният съвет може да отменя или изменя разпореждания на председателя по своя инициатива или по искане на Контролния съвет, когато те са нецелесъобразни или незаконосъобразни (противоуставни). В тези случаи председателят не участва в гласуването.

4.5. Председателят на фондацията ръководи заседанията на Управителния съвет.

Настоящият Устав се приема на основание Учредителен акт-дарение и Решение № 3828 от 23.09.1991 г. на Великотърновски окръжен съд.

ПРАВИЛНИК

за набиране, изразходване, регистрация и отчетност на паричните и предметни дарения, постъпили във фондация “Д.А.Ценов” – Свищов

 

Р а з д е л I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 

Чл.1. Този Правилник урежда условията и реда за набиране и изразходване на средствата, ценните книжа и движимите и недвижимите имущества и други дарения, направени в полза на фондация “Ценов”, както и регистрацията и отчетността.
Чл.2. Средствата и имуществата се набират и изразходват от фондацията съобразно нейния УСТАВ и настоящия Правилник.
Чл.3. Средствата на фондацията се набират в специални сметки чрез банковите институти в страната, а при нужда и в чужбина.
Чл.4. Дарителите могат да бъдат физически или юридически лица, организации, сдружения, дружества, институти, фондации и др., като физическите лица могат да бъдат и завещатели. Дарителите от чужбина могат да бъдат физически или юридически лица – правителства, държавни и обществени органи, фирми и др. органи и организации, като физическите лица могат да бъдат и завещатели.
Чл.5. Дарения и завещания, които противоречат на законовите уредби в страната и са свързани с поемане на определена тежест, се приемат след решение на Управителния съвет и съгласуваност с дарителите.

 

Р а з д е л II

ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛНИТЕ ЦЕННОСТИ ВЪВ ФОНДАЦИЯТА
 

Чл.6. Основната цел за набирането на паричните средства, ценните книжа, движимите и недвижимите вещи и имущества във фондацията е осъществяване на различни учебни и научноизследователски програми, финансиране на програма за фундаментални изследвания, в областта на икономиката и управлението на СА “Д.А.Ценов”. Организиране и подпомагане провеждането на конференции, конкурси, обмен на студенти и преподаватели в страната и чужбина, изграждане на обекти, свързани с духовната, културната и социални сфери и други.
Чл.7. Набирането на средствата и имуществата се основават на принципите, посочени в глава III на Устава.
Чл.8. Получени недвижими имоти, завещани имущества или построени със средства на завещателите или фондацията се маркират със специална емблема или плочка, съдържаща знака на фондацията и в някои случаи и името на дарителя.
Чл.9. По решение на Управителния съвет могат да бъдат удостоявани с грамоти и други морални и материални поощрения, дарителите, направили значителни лични и колективни дарения.

 

Р а з д е л III

НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВАТА И МАТЕРИАЛНИТЕ ЦЕННОСТИ
 

Чл.10. Средствата на фондация “Ценов” се набират от:
- първоначалното дарение от учредителя в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лв.;
- постъпленията от партида “50 години ВФСИ “Д.А.Ценов” – Свищов към Държавно-обществено организация “Фонд 13 века България”, както и други последващи дарения от учредителя;
- лични и колективни дарения от български и чуждестранни физически и юридически лица;
- дарения от държавата, държавни органи и организации;
- завещания от български и чуждестранни физически лица;
- продажба на дарени или завещани движими и недвижими вещи;
- лихви от парични средства;
- дивиденти от участие в търговски и други дружества;
- наем от дарени или завещани движими и недвижими вещи;
- приходи от спомагателна стопанска дейност;
- приходи от други източници.
Чл.11. За всяко парично дарение, завещани движими и недвижими имоти и имущества се издава Свидетелство за дарението и се вписват хронологически в Книга за даренията.
Чл.12. Свидетелствата за дарение се издават в два екземпляра – един за дарителя и един за фондацията. То съдържа информация за размера на дарението, адреса на дарителя, волята за използването и волята за анонимност.
Чл.13. При завещаване на недвижими имоти, свидетелство за дарение се издава след оформяне на документите чрез нотариус и съставяне на приемателен протокол и протокол за оценка.
Чл.14. Паричните и предметни дарения се приемат от председателя на управителния съвет или друго упълномощено лице, което подписва протоколите и свидетелствата за дарение.
Чл.15. Средствата и материалните ценности от чужбина се приемат и регистрират с протокол и вписване в Книгата на дарителите като свидетелства за дарение.
Чл.16. Дарения от чужбина могат да се правят в полза на фондацията и чрез българските посолства и според законодателството на съответната държава.

 

Р а з д е л IV

ИЗРАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА И СТОПАНИСВАНЕ НА МАТЕРИАЛНИТЕ РАЗХОДИ
 

Чл.17. Средствата на фондацията се изразходват по решение на Управителния съвет по приети годишни и тримесечни разчети по дейности и мероприятия.
Чл.18. Разпоредители със средствата са:
- Управителният съвет по приети годишни разчети и за разход на суми над 10 000 лв.
- Председателят на Управителния съвет за текущи разходи и мероприятия под 10 000 лв.
Чл.19. За всички разходи, финансиране на дейности и мероприятия се представят мотивирани предложения и искания, придружени със съответни сметки, проекти и др. документация за изразходването на средствата.
Чл.20. Отчетите за изразходваните средства се утвърждават от органа, който е представил същите.
Чл.21. Когато разходите са свързани с изпълнение на воля на дарител, при окончателното изпълнение на волята се прави съобщение и отчет пред същия.
Чл.22. Управителният съвет има право да включи в разчета за разходите 85% от постъпленията във фондацията.
Чл.23. Предоставените предметни дарения – движими и недвижими имущества в страната и чужбина се използват по решение на управителния съвет или по волята на дарителя. Същите могат да се стопанисват пряко чрез фондацията или чрез предоставяне под наем, или по друг начин, гарантиращ тяхната ценност и външен вид. Същите могат да бъдат и продавани, ако не противоречи на волята на дарителя.
Чл.24. Когато получени дарения се налага да се подарят на други фондации, музеи, библиотеки и др. предаването се извършва по реда на първичните документи, посочени в Закона за счетоводството и другите нормативни документи, действащи в страната.
Чл.25. За всички предметни дарения се съставя протокол, като същите се оценяват от комисия, утвърдена от Управителния съвет. Определената оценка се извършва за нуждите на отчетността на фондацията, тя не е задължителна при предаване и повторно дарение. В случай на продажба на предоставени предметни дарения, тя се извършва чрез публичен търг или предварително афиширане в средствата за информация с 15-дневен срок (последното важи само за материални ценности, нямащи голяма ценност и пазарна цена до 1000 лв.)

 

Р а д е л V

ОТГОВОРНОСТИ И НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 

Чл. 25. За нарушаване разпоредбите на този Правилник виновните лица носят отговорност съгласно действащото в страната законодателство.


Приложения:

 • Карта за регистрация
 • Протокол за приемане
 • Протокол за оценка
 • Акт за предаване на съхранение 

П Р О Г Р А М И

Програма: “СТОПАНСКИ, СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОДУКТ”:

1. Цел на програмата: Програмата подкрепя изследователски и практически проекти

2. Съдържание на програмата: включва научни разработки, ориентирани в следните области:

·         макроикономика и микроикономика;

·         мениджмънт и маркетинг;

·         стопанска отчетност, финанси, застраховане, социално дело;

·         бизнес администрация и предприемачество;

·         изследвания и развитие на системите за висше икономическо образование;

·         социални изследвания;

·         други изследвания.

3. Условия за кандидатстване по програмата:

В тази програма на фондацията могат да вземат участие чрез конкурс преподаватели и научни сътрудници от СА “Д. А. Ценов” по теми, одобрени от Управителния съвет на фондацията.

Ако разработката изисква създаването на изследователски екип и в него е целесъобразно да работят и външни експерти, то тяхното участие следва да бъде регламентирано с подходящо споразумение.

 

Програма: “ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ (УНИВЕРСИТЕТСКА КНИГА)

1. Цел на програмата: Да подпомага академичното издателство “Д.А.Ценов”.

2. Съдържание на програмата: Осигуряване на качественото и навременно отпечатване на:

·         съвременни учебници и учебни материали за обучението на студентите и квалификацията на преподавателите в СА;

·         научни книги (монографии, студии и др.);

·         преводи на световно-известни автори в областта на икономическите науки;

·         периодични издания на СА – Годишник, Народностопански архив

3. Условия за кандидатстване по програмата:

В тази програма на фондацията могат да вземат участие преподаватели и научни сътрудници от СА “Д.А.Ценов” по теми, одобрени от Управителния съвет на фондацията.

Ако разработката изисква създаването на изследователски екип и в него е целесъобразно да работят и външни участници, то тяхното включване следва да бъде регламентирано с подходящо споразумение.

 

Програма: “СТИПЕНДИИ И СПОНСОРИРАНЕ”

1. Цел на програмата: Осигуряване на финансови средства за подпомагане на талантливи и изявени студенти, както и оказване на материална помощ на преподаватели за провеждане на научните им изследвания.

2. Съдържание на програмата:

·         отпускане на стипендии за обучение в СА;

·         отпускане на стипендии за обучение в чуждестранни висши учебни заведения;

·         спонсориране на проекти и други разработки от научни екипи, от отделни изследователи и др.

3. Условия за кандидатстване по програмата:

В тази програма на фондацията могат да вземат участие преподаватели и научни сътрудници и студенти от СА “Д.А.Ценов” по списък и теми, одобрени от Управителния съвет на фондацията на основата на компетентни препоръки и мнения на Академическия съвет на СА.

 

Програма: “НАУЧНИ ИЗЯВИ”

1. Цел на програмата: Помощ при организиране на научни събития

2. Съдържание на програмата:

·         помощ при организиране и съорганизиране на научни конференции, семинари, кръгли маси с интернационално, национално, регионално и локално значение;

·         помощ на участници в научни конференции, семинари, кръгли маси и други, провеждани в страната и в чужбина.

3. Условия за кандидатстване по програмата:

В тази програма на фондацията могат да вземат участие преподаватели и научни сътрудници и студенти от СА “Д.А.Ценов”, одобрени от Управителния съвет на фондацията на основата на компетентни препоръки и мнения на Академическия съвет на СА.

 

Програма: “АКАДЕМИЧЕН ПРЕПОДАВАТЕЛ”

1. Цел на програмата: Помощ при развитието на знанията и уменията и практическия опит на преподаватели в СА “Д.А.Ценов”

2. Съдържание на програмата:

·     финансово подпомагане на специални курсове за повишаване на уменията и знанията на преподавателите, провеждани от компетентни наши и чуждестранни образователни и други институции;

·        организиране от СА на специални курсове за повишаване на уменията и знанията на преподавателите, в това число и езиковата им подготовка

3. Условия за кандидатстване по програмата:

В тази програма на фондацията могат да вземат участие преподаватели и научни сътрудници от СА “Д.А.Ценов”, одобрени от Управителния съвет на фондацията на основата на компетентни препоръки и мнения на Академическия съвет на СА.

 

Програма: “НАУЧЕН ОБМЕН”

1. Цел на програмата: Оказване на финансова помощ при осъществяване на научен обмен с други институции в страната и чужбина.

2. Съдържание на програмата:

Програмата е ориентирана в следните направления:

·         подпомагане на научния обмен на литература с библиотечните институции в страната и чужбина;

·         съдействие при осъществяване на обмен на научни издания (периодика и специализирана литература) на СА с подобни издания на други висши учебни заведения в страната и чужбина;

·         оказване на материална помощ при осъществяване на обмен на преподаватели между висшите учебни заведения у нас и чужбина в това число и подпомагане на специализациите в чужбина.

3. Условия за кандидатстване по програмата:

В тази програма на фондацията могат да вземат участие преподаватели и научни сътрудници от СА “Д.А.Ценов”, одобрени от Управителния съвет на фондацията на основата на компетентни препоръки и мнения на факултетните съвети на СА.

 

Програма: “СПЕЦИАЛНОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ НА ОБУЧЕНИЕТО”

1. Цел на програмата: Финансира отделни изследвания, свързани с развитието на различните специалности с икономическа насоченост в света и у нас, както практико-приложни и теоретични разработки, свързани с подобряването на технологията на обучението във висшите учебни заведения.

2. Съдържание на програмата:

Програмата е ориентирана към подпомагане на:

·         изследвания, анализи и разработки, свързани с нуждите на практиката от нови специалности или третиращи измененията в съществуващите специалности, съгласно изменилите се условия за реализацията на икономическите кадри, произвеждани в СА;

·         изследвания, анализи и разработки, свързани с нуждите на образователния процес в СА, като предпочитание се дава на усъвършенстване на стари, но доказали ефективността си технологии на обучението;

·         субсидиране осигуряването на съвременна материална база за въвеждане на нови технологии на обучението, както финансови средства за преподготовка на кадри, които ще работят с това ново и по-различно техническо оборудване;

·         материално съдействие при организиране на научно-практически семинари и конференции, свързани с обсъждането, анализа и предложенията по въпроси, свързани с подобряването на технологията на учебния процес.

3. Условия за кандидатстване по програмата:

В тази програма на фондацията могат да вземат участие преподаватели, научни сътрудници и ако е необходимо и определени служители от СА “Д.А.Ценов”, одобрени от Управителния съвет на фондацията.

 

Програма: “АКАДЕМИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА”

1. Цел на програмата: Създаване на модерна инфраструктура за нормалното функциониране и развитие на СА “Д.А.Ценов”

2. Съдържание на програмата:

·         субсидиране на инфраструктурата за нормален учебен процес;

·         субсидиране на инфраструктурата за нормални научни изследвания;

·         субсидиране на инфраструктурата за осъществяване на комуникации с други страни.

3. Условия за кандидатстване по програмата:

В тази програма на фондацията могат да вземат участие различни факултети, катедри, офиси и други звена на СА “Д.А.Ценов”. Формата на подпомагане се одобрява от Управителния съвет на фондацията на основата на експертни оценки.

 

Програма: “ПОДПОМАГАНЕ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”

1. Цел на програмата: Подпомагане специализираното обучение по предприемачество, учебни практики, учебно-изследователски проекти и издаването на учебно-методична литература.

2. Съдържание на програмата:

·         съдействие за организиране на обучението по предприемачество, вкл. на съвместни проекти с чуждестранни университети;

·         изследвания, анализи и разработки за внедряване на нови форми на обучение по предприемачество;

·         финансово осигуряване на семинари, кръгли маси и конференции по проблеми на обучението;

·         осигуряване на учебно-методическа литература за учебния процес.

3. Условия за кандидатстване по програмата:

Участници в програмата са преподаватели, научни сътрудници и служители от СА "Д. А. Ценов", утвърдени от Управителния съвет на фондацията.

 

Програма: "ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И ИНТЕРНЕТ"

1. Цел на програмата: Подпомагане на развитието на академичната информационна инфраструктура, технология и ресурсното информационно осигуряване.

2. Съдържание на програмата:

·         осигуряване на системи за групово и индивидуално използване на информационните технологии в учебния и административния процес на обслужване на обучаемите;

·         осигуряване на инфраструктурата от устройства и магистрали за предаване на информация във вътрешната и външната мрежова архитектура на академията;

·         осигуряване на външен информационен ресурс за задоволяване на потребностите на процеса на обучение с качествена връзка към Интернет и възможности за използване на всички услуги на мрежата, вкл. дистанционно обучение, он-лайн конференции, директни презентации и др.;

·         осигуряване на технологията по производство и разпространение на готови информационни продукти за индивидуално и групово, директно и дистанционно обучение съдържащи всички мултимедийни компоненти от съвременната информационна технология за преподаване и самообучение;

·         осигуряване лицензирането на съвременен софтуер;

·         осигуряване обучение и сертифициране на специалисти в областта на информационните технологии;

·         подпомагане информационното изграждане на и усъвършенстване на системите за предоставяне на публична информация за целите на обучението.

3. Условия за кандидатстване по програмата:

В тази програма на фондацията могат да вземат участие преподаватели, научни сътрудници от СА "Д. А. Ценов", студенти и служителите на "Академичен компютърен център" по теми, одобрени от Управителния съвет на фондацията на основата на компетентни рецензии, препоръки и мнения на експерти от съответната научна или практическа област. Програмата позволява, на основата на споразумение създаване на екипи с включване на външни специалисти и експерти от съответната област.

 

Програма: "ОБРАЗОВАТЕЛЕН МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА"

1. Цел на програмата: Да финансира изследвания и проучвания на образователния пазар, рейтинга на академичните специалности и магистърски програми, професионалната реализация на випускниците на СА "Д. А. Ценов".

2. Съдържание на програмата:

·         финансиране на социологични и други проучвания на успешната реализация на випускниците;

·         подпомагане проучванията за оценките на студентите относно качеството на учебния процес, рейтинга на учебните дисциплини и преподавателите;

·         подпомагане проучванията за търсенето на отделните специалности и магистърски програми.

3. Условия за кандидатстване по програмата:

Участници в програмата са структурни звена от СА "Д. А. Ценов" и отделни екипи от Управителния съвет на фондация "Д. А. Ценов" на основата на експертни оценки.

Уважаеми колеги,
През  зимния  семестър на учебната 2017/2018 година фондация „Д. А. Ценов“ ще възобнови предоставянето на парични помощи за студенти, които се обучават в Стопанска академия „Д. А. Ценов.
Право на кандидатстване имат студенти с починал родител (полусираци), студенти-близнаци, братя и сестри, както и студенти в затруднено социално положение,  които се обучават в редовна форма на обучение /държавна поръчка/ – степен бакалавър и магистър. 
След приключване на приема на молби и разглеждането им от  Управителния съвет на фондацията, същият  определя размера на паричните помощи за одобрените студенти.
Необходими документи:
-  Молба;
- Препис-извлечение от акт за смърт (представя се оригинал и копие при първо  кандидатстване);
- Удостоверение за раждане (представя се оригинал и копие при първо кандидатстване);
- Екземпляр от платежния документ за платена семестриална такса.
- Други документи, доказващи затруднено социално положение.

Документи ще се приемат до 15-ти ноември 2017 г., в офис „Студентска политика“, тел. 0631/66371,  разглеждането  на молбите и изплащане на помощите – през м. декември 2017 г.
e-mail: fondacia@uni-svishtov.bg


Резултати от конкурса за стипендии на Общинска банка АД

Приключи конкурсът на Общинска банка АД и Фондация "Д. А. Ценов" за предоставяне на 5 стипендии по 1000 лева през академичната 2015-2016 г. В срока за кандидатстване (15.11.2015 г.) постъпиха 21 заявления от студенти в редовна форма на обучение – степен бакалавър по специалностите "Финанси" и "Счетоводна отчетност", със завършен минимум един семестър от висшето си образование и минимален успех: мн. добър -5.00.
Комисия от представители на "Общинска банка" АД и Фондация "Д. А. Ценов", класира участниците въз основа на критериите "среден успех от следването" и "научни и изследователски изяви във връзка с банковото дело (студентски научни конференции, сесии, изследователски проекти, публикации и др.)", и определи следните студенти за бенефициенти на стипендиите през 2015/2016 учебна година:

Име, презиме, фамилия Специалност Фак. №
Силвия Блажева Петрова Финанси 121116
Антонио Валентинов Дичев Финанси 121159
Георги Анатолиев Георгиев Финанси 121121
Нергин Алим Фейзула Финанси 141100
Джунейт Адинянов Мустафов Финанси 121208


Фондация "Д. А. Ценов" ще изплати стипендиите на 2 равни семестриални вноски по 500 лв., чрез банковите сметки на бенефициентите, до 10 число на месец декември 2015 (за първия семестър) и до 10 число на месец март 2016 г (за втория семестър).

 


 

Общинска банка АД и фондация „Д.  А. Ценов“
обявяват конкурс за стипендии на студенти от СА „Д. А. Ценов“
за учебната 2015-2016 учебна година

1. Критерии за кандидатстване:
За стипендия имат право да кандидатстват студенти в редовна форма на обучение –степен бакалавър по специалностите „Финанси“ и „Счетоводна отчетност“, със завършен минимум един семестър от висшето си образование с минимален успех: мн. добър -5.00.
2. Периодичност: Стипендията се отпуска за учебна година.
3. Брой на стипендиите:  5 стипендии за учебната 2015/2016 г.
4. Размер на 1 стипендия: 1000 лв., разпределени на 2 равни плащания по 500 лв. през всеки семестър.
5. Определяне на бенефициентите:
Комисия, съставена от представители на „Общинска банка” АД и Фондация „Д. А. Ценов”, разглежда кандидатурите и определя бенефициентите на база на следните критерии:
  - Среден успех от следването;
  - Научни и изследователски изяви във връзка с банковото дело (студентски научни конференции, сесии, изследователски проекти, публикации и др.).
6. Срок за кандидатстване:  15.11.2015 г.
7. Необходими документи за кандидатстване:
   - Заявление за участие в конкурс за стипендии (съгласно образец);
   - Документ удостоверяващ научните и изследователските изяви на кандидата.
Документите за кандидатстване се подават на хартиен носител в административната сграда на СА „Д. А. Ценов“, зам. гл. счетоводител В. Александров, всеки работен ден от 08.00-12.00 и от 13.00-17.00 ч.  
8. Срок за разглеждане на кандидатурите: 16.11.2015 – 30.11.2015 г.
9. Обявяване на бенефициентите /лично и на интернет-страницата на фондацията/:  30.11.2015 г.
10. Изплащане на стипендиите: Фондация „Д. А. Ценов” изплаща сумата на 2 равни семестриални вноски по 500 лв. по сметка на бенефициента до 10 число на месец декември 2015 (за първия семестър) и до 10 число на месец март 2016 г  (за втория семестър).

  ЗАЯВЛЕНИЕ за кандидатстване
Уважаеми колеги,
През летния семестър на учебната 2015/2016 година фондация „Д. А. Ценов“ ще възобнови предоставянето на парични помощи за студенти, които се обучават в Стопанска академия „Д. А. Ценов
Право на кандидатстване имат студенти с починал родител (полусираци) и студенти-близнаци, които се обучават в редовна форма на обучение – степен бакалавър и магистър. 
Размерът на паричната помощ ще се определи от Управителният съвет на фондацията, след приключване на приема на молби.

Необходими документи:
- Молба;
- Препис-извлечение от акт за смърт (представя се оригинал и копие при първо  кандидатстване);
- Удостоверение за раждане (представя се оригинал и копие при първо кандидатстване);
- Екземпляр от платежния документ за платена семестриална такса.

Документи ще се приемат през месец февруари 2016 г., в офиса на фондацията – ректорат, ет. 1, до ауд. № 4, тел. 0631 66280, 66240. 
 

 

ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА ДАРИТЕЛИ

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

Данъчно облекчение за дарения
Чл. 22. (1) Сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 се намалява с направени през годината дарения:
1. до 5 на сто, когато дарението е в полза на:
……………………………………………………
л) юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, с изключение на организации, подпомагащи културата по смисъла на Закона за меценатството;
…………………………………………………..
 (2) Общият размер на данъчното облекчение за дарения не може да превишава 65 на сто от сумата от годишните данъчни основи по ал. 1.


ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

Разходи за дарения
Чл. 31. (1) За данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер до 10 на сто от положителния счетоводен финансов резултат (счетоводната печалба), когато разходите за дарения са направени в полза на:
……………………………………………………………….
14. юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, с изключение на организации, подпомагащи културата по смисъла на Закона за меценатството;
 ………………………………………………………………
 (5) Общият размер на разходите за дарения, признати за данъчни цели по ал. 1 - 4, не може да превишава 65 на сто от счетоводната печалба.

Банкови сметки в лева:
Общинска банка АД - клон Свищов
BIC   -   SOMBBGSF
IBAN  -   BG10 SOMB 9130 1043 7291 01

Фондация "Д.А. Ценов"