Тел: 66-315    
Тел: 66-342    


     

    Първоначално факултетът е създаден с наименованието "Счетоводен" с Указ на ПНС N 289 и Закона за висшето образование от 1953 година. По-късно, с оглед да се отрази по-пълно характерът и съдържанието на включените във факултета специалности, той се преименува в "Отчетно-икономически".С Мандатната програма на ръководството на СА"Д. А. Ценов" за периода 1991-1994 г. и Решение на Общото събрание на Академията (Протокол N 1 от 24 октомври 1991 година) факултетът се преименува във факултет "Стопанска отчетност" със следните катедри:

"Счетоводна отчетност"  
"Контрол и анализ на стопанската дейност"
"Математика и статистика"
"Физическа култура и спорт"

    Самото развитие на факултета от създаването му до сега е обърнато към задоволяване на потребности и решаване на национални задачи. Така, към новооткритото през 1936 г. Висше Търговско училище "Д. А. Ценов" се обособяват два отдела: а) финансово-административен и банков, и б) кооперативно-застрахователен. С оглед по-пълното отразяване на нуждите на стопанството от специалисти през 1948 г. вместо отделите се обособяват като самостоятелни следните специалности: Финанси и кредит, Застрахователно дело, Стопанска отчетност и икономика. През 1950 г. се разкрива и специалност - Статистика. С Указ за разпределение и прегрупиране на специалностите във Висшия финансово-стопански институт - Свищов се обособяват два факултета - финансово-статистически и счетоводен. Така от 1953 г. в структурата на новосъздадения счетоводен факултет се включва най-масовата специалност - Счетоводна отчетност.

    Потребностите на обществената практика налагат и от учебната 1957/58 г. се въвежда задочно обучение. През 1966 г. е създадена нова катедра "Механизация и автоматизация на управленския труд". От началото на учебната 1967/68 г. с Решение на Министерския съвет N 327 от 22.VII.1967 г. се разкрива специалност "Научна организация на управленческата дейност", в рамките на факултета. През учебната 1966/67 г. в отговор на нуждите на практиката към спец. "Счетоводна отчетност" се открива педагогически профил. Така след редица промени и преструктурирания, с което факултетът се преименува в "Отчетно-икономически факултет", в него се включват следните специалности:

  • Счетоводна отчетност
  • Организация и проектиране на обработката на икономическата информация
  • Организация на производството и управление в промишлеността
  • Икономика и организация на вътрешната търговия


     


    Факултет "Стопанска отчетност" е структурно звено на СА "Д.А. Ценов" и осъществява обучението на студентите по образователно-квалификационната степен "бакалавър", за степента "магистър", образователната и научна степен "доктор по икономика" и за провеждане на научно-изследователска дейност в областта на счетоводството, контрола и статистиката.

Катедрите, непосредствено ръководят обучението по съответните специалности.


     


    Съгласно Вътрешните нормативни документи в СА "Д.А.Ценов" - Свищов - "Устройствен правилник", "Правилник за дейността на СА "Д.А.Ценов" и "Правилника за организация на учебния процес" факултетите имат ограничена самостоятелност. Самостоятелността се отнася главно до технологията, организацията и методологичното ръководство на учебния процес. Планирането на дейността на факултета се извършва на две нива:

  • на ниво катедри в направления: за развитие на катедрите, за разпределение на дисциплините, за учебната натовареност на преподавателите от катедрата, за учебната и научно-изследователската дейност, за издаване на учебници и учебни помагала;
  • на ниво факултет в рамките на Мандатната програма на СА "Д.А.Ценов". За факултет "Стопанска отчетност" няма разработена самостоятелна мандатна програма.
Управленската структура може да бъде представена по следния начин:


     
град Свищов
п.к. 5250
ул. "Емануил Чакъров" № 2
Стопанска академия "Д. А. Ценов"
Факултет "Стопанска отчетност"

Деканатът се намира във Факултетски корпус (3 етаж)