Тел: 66-265    
Тел: 66-275    

Факултет “Производствен и търговски бизнес”(ПТБ), е създаден с Решение на Общото събрание на СА “Д. А. Ценов” – Протокол №1/24.Х.1991 г., а неговият академичен състав е определен със Заповед на Ректора № 857/04.ХІ.1991 г. При създаването си факултетът включва три катедри: “Икономика и управление на промишлеността”, “Икономика и управление на селското стопанство”, “Акционерно и кооперативно дело”. От 1999 г. Академическият съвет с Решение № 2/13.07.1999 г. включва  към факултета и катедрите “История, философия, социология” и “Правни науки и екология”.
Промените в обществено-икономическата среда налагат търсенето на нови, по-атрактивни наименования на катедрите и разкриването на нови специалности. Днес във факултета функционират пет катедри: „Индустриален бизнес и предприемачество“, „Аграрна икономика“, „Търговски и туристически бизнес“, „История, философия и социология“ и „Правни науки и екология“. Те организират обучението на студентите за придобиване на образователно-квалификационна степен “бакалавър”, “магистър” и “доктор” в следните специалности: „Индустриална бизнес икономика“, “Аграрна икономика”, “Икономика на търговията”, “Икономика на туризма” и “Икономика на кооперациите”.

Стратегическите цели на академичния състав на факултета при обучението на студентите са заложени в самото наименование:

  1. Придобиване от студентите на знания и умения, съответстващи на Европейските образователни структури;
  2. Творческа реализация на завършили образователно-квалификационната степен "Бакалавър";
  3. Бизнес-партньорство за привличане на допълнителни финансови ресурси.

Характерна особеност на специалностите във факултета е провеждането на специализиращо икономическо обучение с цел получаване на знания, формиране на умения и практически навици за работа в основните сектори на икономиката -  индустрия, селско стопанство, търговия и туризъм.

Специалност “Индустриална бизнес икономика”
Специалността осигурява подготовката на универсални висококвалифицирани икономисти за индустриалните бизнес структури. Привлекателна е както с това, че формира солидна база от знания за предприемане на начални стъпки по организирането на бизнес, така и за бързото и успешно включване в управлението на индустриалните бизнес единици.
Студентите от тази специалност получават широкообхватни знания и практически умения за: предприемачеството; икономиката, организацията и управлението на индустриалното предприятие; управлението на човешките ресурси; иновационната и инвестиционната политика и пазарното поведение на индустриалните бизнес организации; разработването на бизнес проекти и бизнес стратегии за индустриалните предприятия; управление на портфейла и др.
Задълбочената разностранна теоретико-практическа подготовка на студентите е гаранция за успешното им реализиране като: предприемачи, мениджъри и водещи специалисти не само в сферата на индустриалния бизнес, но и в другите сектори на националното стопанство, а също така, като: организатори на производството; икономисти по управлението на човешките ресурси; експерти в консултантски къщи и научни работници.
Завършилите специалността придобиват образователно-квалификационна степен “бакалавър” и квалификационно наименование “икономист”. Те могат да кандидатстват за продължаване обучението си в магистърска степен.

Специалност “Аграрна икономика”
Обучението на студентите в специалност “Аграрна икономика” се извършва с цел подготовката на висококвалифицирани икономисти с базови, широкопрофилни и от­рас­лови познания, позволяващи успешно решаване на икономически и технологически проблеми при организация и управление на аграрните предприятия. Широкопро­­филната подготовка на аграрикономистите е предпоставка за включването им и в други сфери на стопанската практика, които са свързани с аграрния сектор.
Завършилите образователно-квалификационна степен “бакалавър” аграриконо­мис­ти могат успешно да се реализират като икономисти, мениджъри, ръ­ко­водители, кон­султанти в аграрни предприятия, тържища и стокови борси, като дър­жавни слу­жи­те­ли в аграрния сектор, като експерти по аграрните проблеми във фи­нан­сово-кредитни, мит­нически и застрахователни фирми. Подготовката им позволява да развиват успеш­но кариера в научноизследователски институции.

Специалност “Икономика на търговията”
Специалност “Икономика на търговията” е предназначена за обучаване на висококвалифицирани специалисти за търговската сфера и дейност. Обучаваните в специалността придобиват функционална и широка отраслова подготовка в областта на пласмента, логистиката, ценообразуването, търговските комуникации, търговското посредничество и предприемачество, управлението на собствеността, борсовата търговия, търговските операции при сделки с недвижими имоти и интелектуална собственост, мениджмънта на търговските вериги, управлението на дистрибуцията, оценката на бизнеса.
Завършилите специалността студенти получават възможност за професионална реализация като специалисти, експерти и мениджъри във функционалните отдели (логистика, пласмент, маркетинг, ценообразуване, управление на собствеността, вътрешен одит) на всички предприятия, търговски вериги и комплекси; да работят като търговски експерти, консултанти в общините, областните администрации и съответните министерства, в банките и застрахователните дружества, като посредници на борсите, тържищата и аукционите, търговски представители на корпорациите и държавата, брокери в агенциите за недвижими имоти; научни работници.

Специалност “Икономика на туризма”
Специалност “Икономика на туризма” е предназначена за обучаване на висококвалифицирани специалисти за сферата на туризма. Обучаваните в специалността формират теоретични знания и практико-приложни умения в областта на: организацията и управлението на туризма на различни пространствени и фирмени равнища; технологичната организация в основните производствени и посреднически сектори на туристическата индустрия: хотелиерство и ресторантьорство, туроператорска, транспортна и агентска дейност, туристически атракции, анимация и др; организация на туристически борси и изложения.
Придобилите образователно-квалификационна степен „бакалавър” по специалността „Икономика на туризма” получават възможности за професионална реализация, като: мениджърски кадри, функционални специалисти, аналитици и експерти в предприятията от туристическата индустрия (хотели и хотелски комплекси, увеселителни комплекси,  ресторанти и др.); специалисти и сътрудници в туроператорски фирми, туристически агенции и информационни центрове; собственици на предприятия от туристическия бизнес: семейни хотели и ресторанти, вили, къщи за гости и др.; мениджърски кадри в държавната, областната и общинската администрация и в национални, регионални и локални туристически организации и сдружения - съвети, съюзи, асоциации, камари, неправителствени организации, туристически борси и др.; консултанти по разработване и реализация на международни и национални проекти и програми в туризма.

В рамките на факултета функционират следните катедри:

"Индустриален бизнес и предприемачество"
"Аграрна икономика"
"Търговски бизнес"  
"Икономика и управление на туризма"
"Социални и правни науки"
 

  

град Свищов
п.к. 5250
ул. "Емануил Чакъров" № 2
Стопанска академия "Д. А. Ценов"
Факултет "Производствен и търговски бизнес"

Деканатът се намира във Факултетски корпус (2 етаж)