Тел: 66-268    
Тел: 66-238    

Факултет "Мениджмънт и маркетинг" е създаден 1991 г. с решение на Общото събрание на Стопанска академия "Д. А. Ценов" - град Свищов от 24.10.1991 г. като изпреварващо действие на потребностите за постигане на по-добра организация и управляемост на процесите на преминаване към новите образователни степени: професионален бакалавър, бакалавър, магистър и доктор. Във факултета се обучават студенти в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение.
В състава на факултета функционират следните катедри:

"Мениджмънт"
"Маркетинг"  
"Стратегическо планиране"  
"Международни икономически отношения"
"Бизнес информатика"Специалности към факултет "Мениджмънт и маркетинг"

Специалност “Международни икономически отношения”
Обучението по специалността осигурява фундаментални и конкретни знания за: съвременната глобална, европейска и национална икономика; фирмената интернационализация; външнотърговските операции на организациите; воденето на бизнес преговори и развиване на делови отношения.
По време на обучението се изграждат ценни качества и умения; самостоятелен опит за разрешаване на проблеми от реалната среда; интердисциплинен подход при решаване на практически проблеми; способност за обработване и селектиране на информация (да справят с информационните източници); независимост от външни ресурси и външно влияние; контрол върху емоционалните реакции и способност за регулиране на конфликтни ситуации; привикване към гъвкавост и умения за приспособяване към времето и местонахождението.
Специалността е уникална в два аспекта.
Студентите могат да избират и продължават обучението си по два от следните чужди езици: английски, немски, френски, руски, испански. Възможност, каквато не съществува в други висши училища с аналогичен профил. От друга страна, в рамките на Стопанка академия, единствено в специалност “Международни икономически отношения” изучаването на чужди езици е през целия курс на следването – осем семестъра за първи език, шест семестъра (от втори курс) за втори език.
Съчетаването на солидни специализирани знания с владеенето на два чужди езика е предпоставка завършилите специалността да са изключително конкурентни на трудовия пазар.
Завършилите специалността могат да работят: * във външнотърговските отдели и дирекции на фирми, холдинги и международни компании; * в структурите за пазарни и международни маркетингови операции; * в поделения на Европейската комисия; * в търговски представителства в чужбина; * в международни икономически организации и др.

Специалност “Стопанско управление”
В специалност “Стопанско управление” се подготвят специалисти с висша управленска квалификация, които придобиват специализирани знания и умения в професионалното направление “Администрация и управление”. Целта на подготовката в тази степен е, обучаваните да усвоят основите на управлението, икономиката и съвременния бизнес. По този начин те ще получат познания в областта на: управленския процес и мениджърското поведение, организационното поведение, управлението на бизнеса, лидерството и ръководството, контролинга, проектното управление, управлението на фирмата, социалната среда и бизнес, стратегическото управление, бизнес преговорите и по всички базови икономически дисциплини, необходими на съвременния мениджър. Това ще им осигури необходимия комплекс от знания, с помощта на които ще могат ефективно да решават проблемите на стопанското управление в съвременната динамична и конкурентна среда; да постигат фирмените (организационните) цели и да използват оптимално потенциала на персонала. Продължителността на редовното и задочното обучение за степента "бакалавър" е 8 семестъра.

Специалност “Екомениджмънт”
В специалност “Екомениджмънт” се подготвят специалисти с висша управленска квалификация, които придобиват познания в областта на управленския процес и мениджърското поведение, управлението на риска в екосистемите, контролинга в екосистемите, екологичната политика и социалната отговорност, управлението на екопроекти, устойчивото развитие и екологичното поведение, екологичната политика и връзките с обществеността, екологичния мониторинг, трансграничното сътрудничество и по всички базови икономически дисциплини. Обучаваните усвояват основите на екологията, икономиката и съвременния бизнес, като по този начин се запознават с основите на организационното изграждане, развитие и управление на организациите, усвояват и прилагат съвременни подходи, методи и концептуални инструментариуми за решаване на конкретни практически проблеми. Те получават знания относно характеристиките на човешкия фактор, от една страна, като функционално поведение, а от друга като човешки отношения, и неговата роля за решаване на екологичните проблеми. Всичко това ще им осигури необходимия комплекс от знания, с помощта на които ще могат ефективно да решават проблемите на екомениджмънта в съвременната динамична и конкурентна среда. Продължителността на редовното и задочното обучение за степента “бакалавър” е 8 семестъра.

Специалност „Стратегическо и  бизнес и планиране”
Студентите, завършили специалност „Стратегическо и бизнес планиране”, придобиват знания и умения за поставяне на цели и разработване на фирмени, корпоративни, регионални и национални стратегии, програми, проекти и бизнес планове; създаване и използване на бази данни за нуждите на прогнозирането и планирането; разработване на социално-икономически, ситуационни и SWOT анализи във функционален и секторен разрез; прилагане на модерни форми и методи за научно предвиждане; планиране и контролиране изпълнението на проектни дейности; осигуряване на логистична подкрепа; управляване на бюджети с помощта на съвременни информационни технологии; отчитане, мониториране, оценяване и изпълнение на фирмени и регионални програми и проекти.

Продължителността на редовното и задочното обучение за ОКС „бакалавър” е 8 семестъра.
Завършилите специалността могат да работят във функционалните и структурните звена на фирми, корпорации, ведомства, министерства, а също така като специалисти по програми и проекти в банки, в стопанските служби на органите на териториалното управление.

Специалност „Публична администрация”
Обучението по специалност „Публична администрация” е съобразено с програмите за обучение на Европейския институт по публична администрация и със стандартите на Обединените нации за развитие на образованието и обучението на публичната администрация (Standards of Excellence for Public Administration Educationand Training).
Акцентът при обучението е поставен върху управлението на публични проекти, управление на екипи, стратегическо планиране на регионалното развитие и др.
Продължителността на редовното и задочното обучение за ОКС „бакалавър” е 8 семестъра.
Завършилите специалността могат да работят в европейската, националната и регионалната публична администрация, в общините, областните управи, в неправителствени организации и др. , като ръководители на дирекции, отдели, сектори, експерти и др.

Специалност „Маркетинг“
Специалност „МАРКЕТИНГ” подготвя квалифицирани специалисти с изградено пазарно мислене. Тя е адаптирана и хармонизирана с изискванията на бизнеса и очакванията на  обучаваните за успешна реализация и кариерно развитие. Специалността е подходяща както за предприемане на първи стъпки в организирането и осъществяването на самостоятелен бизнес, така и за директното включване в структурите на неговото управление.
Целта на специалност „МАРКЕТИНГ” се състои в две взаимосвързани и взаимно допълващи се постановки:

 • Да отговори на нуждите на икономическата практика от квалифицирани специалисти, подготвени да работят в условията на съвременна динамична пазарна среда.
 • Да осигури конкурентоспособен професионално-квалификационен профил на завършилите специалисти по маркетинг.

Обучението в специалност „МАРКЕТИНГ” съчетава задълбоченото теоретично изясняване на маркетинговите концепции, подходи и механизми с практическото адаптиране на конкретни организационни, методически, инструментални и информационни решения в маркетинга.
При завършване на специалност „МАРКЕТИНГ” студентите придобиват знания и практически умения, позволяващи им:

 • Да планират, подготвят и провеждат маркетингови и пазарни изследвания, както и да обработват, анализират и интерпретират резултатите от тях.
 • Да разработват маркетингови прогнози и планове с цел адекватно управление на стопански дейности.
 • Да формулират и обосновават маркетингови стратегии за повишаване конкурентоспособността на бизнеса.
 • Да планират продуктова програма и да управляват търговски марки.
 • Да проучват, анализират и организират каналите за дистрибуция с оглед най- бързото и икономичното достигане продуктите и услугите до потребителя, както и да ръководят търговски екипи.
 • Да разработват адекватни ценови стратегии и тактики и да прилагат ефективни методи за ценообразуване.
 • Да изследват и контролират комуникационната политика, да планират и организират рекламна и промоционална  дейност, да планират цялостни кампании и други дейности по управление на връзките с обществеността.
 • Да наблюдават и изучават международните продуктови пазари, обработват и анализират получаваната външноикономическа информация, като дават препоръки за ефективни външнотърговски операции.
 • Да използват съвременни методи и техники за интерактивен, онлайн маркетинг.

В хода на обучението на студентите от специалност „МАРКЕТИНГ” се предоставя:

 • Знания и умения за участие в процеса на вземане на стратегически маркетингови решения.
 • Знания и учения за координиране на стопанските процеси в различните организации със стопанска или нестопанска дейност.
 • Знания и умения за проучване и управление на пазарите на различни стопански и нестопански организации и на различни йерархични равнища.
 • Тренинг в областта на мениджърската, икономическата, маркетинговата и фирмената култура.
 • Знания и умения за работа с аналитичен софтуер, както и със системи за управление на взаимоотношенията с клиенти.

При завършване на специалност „МАРКЕТИНГ” студентите придобиват компетенции:

 • Да осъществяват действия, свързани с използването на маркетинговите инструменти в управлението.
 • Да разработват хипотези, сценарии, виждания, стратегии и прогнози, както и да изпълняват маркетинговите дейности по тях.
 • Да разработват и координират изпълнението на маркетингови проекти, програми, стратегии и маркетингови планове с перспективна насоченост.
 • Да организират и ръководят маркетинговата дейност в стопанските и нестопанските организации.

Придобитите знания, умения, навици и компетенции се предлагат от висококвалифициран и мотивиран академичен състав на катедра „Маркетинг”, който се стреми да поддържа европейско и световно равнище на своята подготовка и същевременно предявява високи изискванията към обучаваните студенти.
Завършилите специалност „МАРКЕТИНГ” притежават квалификация, необходима за заемане на длъжности като маркетингови мениджъри, продуктови мениджъри, бранд мениджъри, маркетингови консултанти и аналитични специалисти, специалисти по маркетингови и пазарни проучвания, специалисти по маркетингови комуникации и реклама, търговски представители и търговски мениджъри и други длъжности в мениджмънта на различни дейности. Бивши възпитаници на специалността заемат ръководни, аналитични и оперативни позиции в повечето големи мултинационални компании, опериращи у нас, както и в големи български предприятия от почти всички стопански сектори.
Квалификационното наименование на специалността по диплома във втората образователно-  квалификационна степен  е „бакалавър по МАРКЕТИНГ“ с професионална квалификация „ИКОНОМИСТ” и се придобива след 8 семестъра обучение. Завършилите професионално направление “Икономика” със степен “бакалавър” могат да продължат обучението си и да придобият степента “магистър по маркетинг” след допълнителни 3 семестъра обучение в една от двете предлагани магистърски програми “Маркетинг” и “Маркетингови комуникации”.

Специалност "Бизнес информатика"
Специалност "Бизнес информатика" е акредитирана от НАОА. Специалната подготовка на студентите се постига на базата на широк кръг от учебни курсове. В тях обучението е ориентирано към: архитектурата и организацията на компютърните системи, операционните системи, програмирането на приложни програмни продукти, системите за управление на бази от данни, системният анализ и проектиране, локалните мрежи, автоматизираната обработка на икономическата информация, софтуерните технологии, информационната инфраструктура и др.    
      
Завършилите специалност "Бизнес информатика" получават задълбочени знания и умения да:

 • проектират и разработват съвременни бизнес информационни системи;
 • внедряват нови информационни и комуникационни технологии с цел усъвършенстване на бизнес процесите в организациите;
 • участват в управлението на информационните ресурси с цел по-ефективното им използване;
 • разработват и поддържат приложни програмни системи, използвайки широк кръг платформи, технологии и среди за разработка на софтуер;
 • внедряват, адаптират и поддържат готови програмни продукти в бизнес организациите.
Студентите, завършилите специалност "Бизнес информатика" се реализират във всички управленски нива и структури, в които се прилагат информационните технологии като: държавната администрация, местната администрация, фирми свързани с разработка и внедряване на софтуер, банковата сфера, митнически и данъчни институции, производствени фирми, търговски фирми и т.н.

   
град Свищов
п.к. 5250
ул. "Емануил Чакъров" № 2
Стопанска академия "Д. А. Ценов"
Факултет "Мениджмънт и маркетинг"

Деканатът се намира във Факултетски корпус (2 етаж)