ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА
СТЕПЕН "ДОКТОР"

 СА "Д. А. Ценов" провежда обучение в образователна и научна степен "доктор" по 15 акредитирани научни специалности, спазвайки изискванията на Закона за висше образование, Наредбата за държавните изисквания за приемане и обучение на докторантите,

Статута на докторантите във висшето училище. В редовна и задочна форма и в докторантура на самостоятелна подготовка се обучават над 100 докторанти, в т. ч. и чуждестранни. Разширяването на географските граници на обучението в третата степен на висшето образование, качеството на получаваните от докторантите знания, равнището на разработваните и успешно защитаваните дисертационни трудове под ръководството на утвърдени академични преподаватели са сред основните приоритети на висшето училище.