Катедра "Стратегическо планиране"

Ръководство
 РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА
 ДОЦ. Д-Р ХРИСТО ГЕОРГИЕВ СИРАШКИ
0887523235 
Академичен състав
 ПРОФ. Д.Н. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ БОРИСОВ 66-295  
 ПРОФ. Д-Р МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА БОГДАНОВА 66-297  
 ДОЦ. Д-Р МИХАИЛ СИМЕОНОВ ЧИПРИЯНОВ 66-406  
 ДОЦ. Д-Р ХРИСТО ГЕОРГИЕВ СИРАШКИ 66-292  
 ГЛ. АС. Д-Р ЕВЕЛИНА БОЖИДАРОВА ПАРАШКЕВОВА-ВЕЛИКОВА 66-292  
 ГЛ. АС. Д-Р ЕЛИЦА ЛАЗАРОВА КРЪСТЕВА 66-406  
 ГЛ. АС. Д-Р НАДЕЖДА ВЕСЕЛИНОВА ГЕОРГИЕВА 66-406  
 ГЛ. АС. Д-Р ЮЛИЯН АТАНАСОВ ГОСПОДИНОВ 66-295  
 АС. Д-Р МАРИЕЛА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА 66-297  
 МАРГАРИТА ПЕТКОВА ПЕТРОВА 66-296  

Докторант  Андрей Антонов Йорданов - № D020318166   Задочна форма
Зачислен на 1.6.2018 г. За срок от 4 години.  
Научен ръководител: Проф. д-р МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА БОГДАНОВА
Тема: Гъвкаво управление на проекти в бизнес организациите
Докторант  Анита Садрия Цуцович - № D04031923   Задочна форма
Зачислен на 31.7.2019 г. За срок от 4 години.  
Научен ръководител: Проф. д-р БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ БОРИСОВ
Тема: Стратегическото управление като фактор за развитието на малките и средни предприятия в страните в преход (на примера на Република Косово)
Докторант  Ариана Джемайли Селимай - № D04031911   Задочна форма
Зачислен на 20.3.2019 г. За срок от 4 години.  
Научен ръководител: Проф. д-р БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ БОРИСОВ
Тема: Влияние на лидерските стилове върху ефективността на организациите
Докторант  Божидар Георгиев Бабаджанов - № D020315128   Задочна форма
Зачислен на 1.5.2015 г. За срок от 5 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р ХРИСТО ГЕОРГИЕВ СИРАШКИ
Тема: Оценка и избор на функционални стратегии в организацията
Докторант  Борислава Захариева Славова-Петкова - № D010317174   Редовна форма
Зачислен на 1.1.2017 г. За срок от 3 години.  
Научен ръководител: Проф. д-р МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА БОГДАНОВА
Тема: Социални стратегии на българските общини
Докторант  Гент Арбнор Беголи - № D04031909   Задочна форма
Зачислен на 20.3.2019 г. За срок от 4 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р ХРИСТО ГЕОРГИЕВ СИРАШКИ
Тема: Функционален анализ на работата на културните институции в Република Косово
Докторант  Диана Руменова Христова - № D010318197   Задочна форма
Зачислен на 1.6.2018 г. За срок от 4 години.  
Научен ръководител: Проф. д-р МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА БОГДАНОВА
Тема: Стратегическо планиране и управление на таланта
Докторант  Димитрина Любенова Проданова - № D020318167   Задочна форма
Зачислен на 1.6.2018 г. За срок от 4 години.  
Научен ръководител: Проф. д-р БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ БОРИСОВ
Тема: Стимулиране икономическото развитие на селските райони чрез активизиране на местните общности
Докторант  Дмитрий Вилевич Лем - № D020318168   Задочна форма
Зачислен на 12.11.2018 г. За срок от 4 години.  
Научен ръководител: Проф. д-р БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ БОРИСОВ
Тема: Стратегическо планиране на иновационното развитие на бизнес организациите в Република Узбекистан

Характеристика на специалностите към катедра "Стратегическо планиране"

Катедра "Стратегическо планиране" е с над 60-годишна история. За този период са дипломирани повече от 5 400 студенти в бакалавърски и магистърски програми, обучавани в две направления – 3.7. Администрация и управление и 3.8. Икономика. В процеса на научна дейност са защитени 39 докторски дисертации и три дисертации за присъждане на научната степен "доктор на икономическите науки".
Катедра "Стратегическо планиране" реализира научния си потенциал, обучавайки студенти по специалностите "Стратегическо и бизнес планиране", която от учебната 2016/2017 г. се преобразува в "Управление на проекти", и "Публична администрация" в редовна и задочна форма в ОКС "бакалавър" и в пет програми в ОКС "магистър".

Специалност "Управление на проекти"е първата в България специалност в ОКС "бакалавър" в областта на проектното управление. Тя е разработена в отговор на потребностите на практиката, в т.ч. на бизнеса, неправителствения сектор и публичните организации, които все повече ползват капацитета на специалисти при разработване на своите проекти, финансирани както от собствените им бюджети, така и от европейските структурни и инвестиционни фондове и други донори.
Целта на обучението по специалността е подготовката на високо-квалифицирани експерти за нуждите на бизнеса и публичния сектор, които могат да:

 • разработват и реализират проекти, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове и други финансови инструменти с публичен и частен характер;
 • поставят цели и разработват фирмени, корпоративни, регионални и национални стратегии, програми, проекти и бизнес планове с многоцелево предназначение;
 • анализират статистическа и емпирична информация;
 • създават и използват бази данни за нуждите на разработването на проекти и програми;
 • разработват социално-икономически, ситуационни и SWOT анализи във функционален и секторен разрез;
 • прилагат съвременни модерни форми и методи за научно предвиждане;
 • планират и контролират изпълнението на проектни дейности;
 • осигуряват логистична подкрепа;
 • управляват бюджети с помощта на съвременни информационни технологии;
 • отчитат, мониторират и оценяват изпълнението на фирмени и регионални програми и проекти и др.

Специалност "Публична администрация" обучава студенти в направление 3.7 Администрация и управление и e от първите акредитирани от НАОА в България.
С повече от 20-годишната си история, на база успешно реализиралите се преподаватели, специалността се доказва като "лидер" в подготовката на квалифицирани специалисти в областта на публичния сектор. Учебните програми и методите, които се използват в процеса на обучение, се разработват и обновяват в отговор на поставените изисквания от Европейския съюз за реформи в областта на публичната администрация и за създаване на европейско административно пространство.
Акцентът при обучението е поставен върху формиране на комплекс от фундаментални знания по икономика и публичен сектор, по управление на проекти, право, мениджмънт, управление на иновациите, информационни технологии и др., необходими за формиране на много добра проектна, организационно-управленска и правна култура; познаване на европейския опит и умения на практика да прилагат принципите, методите и подходите на съвременната организация за държавно управление и администрация, на управлението на проекти в публичния сектор, на информационното обслужване на държавното управление, бизнеса и населението.

Национални и международни научноизследователски проекти, разработвани от преподаватели в катедра "Стратегическо планиране"

Научноизследователската дейност на преподавателите в катедра "Стратегическо планиране" е насочена към проучване на международни, национални и местни икономически проблеми и неравновесия. Голяма част от проектите са с научно-приложен характер, като техните резултати се използват за обогатяване и разширяване на учебния материал по преподаваните дисциплини, с оглед постигане на качествено обучение на студентите от специалностите към катедрата.

Международни проекти, реализирани с участието
на преподаватели от катедра "Стратегическо планиране"

 • Проект SEE/D/0292/4.1/X, JEWEL MODEL, финансиран по Оперативна програма "Югоизточна Европа" 2007-2013 г.;
 • Project number: 223383, Health PROMeTHEUS (Health professional mobility in the European Union study, Seventh Framework Programme (FP7);
 • FP7 COCOPS, research project - Coordinating for Cohesion in the Public Sector of the Future http://www.cocops.eu/ (участие по дейност 1 COCOPS NPM reforms in Europe Database);
 • "Training University Academic Staff to become Trainers in Outreach Activities" Socrates Programme, Action Grundtvig 1;
 • Remission of Social Economic Disparities among Countries in Global Context of Expanding European Union - BG 0007.04.01.039 Trans-border regional information system, Phare Programme – Cross-border cooperation Bulgaria-Romania;
 • Decreasing the Regional Disparities – a project of Matey Bell University – Banska Bystrica –Slovakia, финансиран от Австрийската академия на науките;
 • Primary Business knowledge (Начални бизнес знания). Phare Programme – Cross-border cooperation Bulgaria-Romania;
 • "Не на дискриминацията в обединена Европа да говорим за различните", Европейска комисия, ГД "Комуникации", План Д на ЕК за демокрация, диалог и дебат;
 • ФАР РГО BG 0204.02 "Общество без корупция", Програма ФАР, бюджетна линия
 • ФАР РГО BG 2003/004-937.01.02 "Да изградим солидно партньорство и сътрудничество"
 • "Lower Danube Region Development Priorities in the Context of EU Strategy for Danube Region - Educational and Training Problems" Svishtov-Bucharest и др.

 

Проекти, финансирани от Структурните фондове, реализирани
с участието на преподаватели от катедра "Стратегическо планиране"

 • Проект BG051PO001-3.1.08 – 0015 "Изграждане на интегрирана система за управление на СА "Д.А. Ценов";
 • Проект BG051PO001-3.1.09-0009 "Усъвършенстване системата за квалификация и кариерно израстване на преподавателите в Стопанска академия "Д. А. Ценов", Свищов – ключов фактор за обучение, ориентирано към пазара на труда и изграждане на конкурентна и динамична икономика, основана на знанието";
 • Проект BG051PO001-1.1.10-0004-C0001 "Интегриране и конкурентно включване на пазара на труда на безработни лица от община Свищов чрез квалификация и мотивация";
 • Проект BG051PO001-3.1.07-0019 "Нови знания и умения за успешна професионална реализация на студентите от СА "Д. А. Ценов" Свищов";
 • Проект BG051PO001-3.3.07-0002 "Студентски практики" и др.

Научноизследователски проекти, финансирани от ИНИ
в периода 2010-2014 г., реализирани под ръководството
или с участието на преподаватели от катедра "Стратегическо планиране"

 • Оценка на административния капацитет на публичните администрации и провеждане на годишен конкурс за най-добра администрация в България
 • Изследване на новата планова практика на общините по разработване на планови документи за новия програмен период 2014-2020
 • Принципи на отговорното обучение по управление – концепция с възможности за вплитане в програмите по икономика, управление и администрация
 • Брандът – катализатор за интелигентен и устойчив регионален растеж
 • Изследване практиката по управление на проекти на територията на областите Плевен и Велико Търново през периода 2007-2013 г. 
 • Проучване потенциала за осъществяване на зелена икономика и разкриване на зелени работни места в публичния и частен сектор в България
 • Борбата с бедността – предизвикателство пред обучението по икономика и управление 
 • Волатилност на съотношенията между макроикономическите показатели на системата на националните сметки (2000-2011 г.). 
 • Развитие на икономиката на знанието в Дунавския регион 
 • Системата на националните сметки – инструмент на макроикономическия анализ 
 • Изследване на възможностите за бъдещо развитие на магистърското обучение в дистанционна форма в СА "Д. А. Ценов" 
 • Създаване на методика за управление на риска в бизнесорганизациите (организационно-технологичен аспект) 
 • Предизвикателства пред ресурсното осигуряване на здравеопазването с хоризонт 2020 
 • Конструиране на система за екологично развитие на българския бизнес, базирана на EMAS и ISO 14001 (концепции, стратегии, проблеми на внедряване) 
 • Интегриране на екологични цели в политиката за местно икономическо развитие и териториално планиране в България 
 • Оценка на въздействието на структурните фондове върху местното икономическо развитие 
 • Българо-румънска научна конференция "Състояние и перспективи за развитие на интеграционните процеси в регион долен Дунав" и др. 
 • Сключени договори с практиката
 • на преподавателите от катедра "Стратегическо планиране": 
 • Извършване на междинни и последващи оценки на Общински планове за развитие 2007-2013 г.;
 • Актуализация на Общински планове за развитие 2007-2013 г.;
 • Изготвяне на предварителни оценки на Общински планове за развитие 2014-2020 г.;
 •  Извършване на анализ на потенциала и възможностите за реализацията на проекти чрез публично-частно партньорство в РБългария;
 • Разработване на проектни предложения за кандидатстване за БФП по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013"; ОП "Развитие на човешките ресурси 2007-2013", Програма Interreg – VA Romania – Bulgaria и др.
 • § Разработване на Стратегия за управление на риска в общини, в т.ч. обследване, оценка и анализ на риска и предложения за възможни реакции на рисковете;
 • Изготвяне на стратегии за развитие на фирми и др. 
 • Проведени научни форуми,
 • организирани от катедра "Стратегическо планиране" през периода 2010-2015 г.: 
 • Юбилейна международна научна конференция "Европейски практики и национални рефлексии в планирането" по повод 60 годишнината от основаването на катедра "Стратегическо планиране" – 24-25 април 2015 г.
 • Юбилейна международна научна конференция "Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХI век" по повод 20 години специалност "Публична администрация", 10-11 май 2013 г.;
 • Студентска научна сесия на тема: "Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХI век" по повод 20 години специалност "Публична администрация", 10-11 май 2013 г.;
 • Юбилейна международна научнопрактическа конференция "Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса", 7-8 октомври 2010 г.;
 • Студентска научна сесия на тема: "Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса", 7-8 октомври 2010 г. 
 • Проведени ученически състезания,
 • организирани от катедра "Стратегическо планиране" през периода 2013-2016 г.: 
 • Национално ученическо състезание по управление на проекти (първо издание) - 15-16 февруари 2013 г. Участници: 35 ученика от професионални гимназии по икономика от 16 града в страната;
 • Национално ученическо състезание по управление на проекти (второ издание) - 7-8 февруари 2014 г. Участници: 40 ученика от 11 града в страната;
 • Национално ученическо състезание по управление на проекти (трето издание) - 24-25 април 2015 г. Участници: 76 ученика от 11 средни училища от 10 града в страната;
 • Ученическо състезание по управление на проекти в СОУ "Бачо Киро" – гр. Павликени (първо състезание на местно ниво) - 8 декември 2015 г. Участници: 30 ученика;
 • Национално ученическо състезание по управление на проекти (четвърто издание) - 26 февруари 2016 г. Участници: 66 ученика от 14 средни училища от 13 града в страната;
 • Ученическо състезание по управление на проекти в СОУ "Цанко Церковски" - гр. Полски Тръмбеш (второ състезание на местно ниво) - 21 март 2016 г. Участници: 20 ученика.