Катедра "Обща теория на икономиката"

Ръководство
 РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА
 ДОЦ. Д-Р ЛЮДМИЛ ИВАНОВ НЕСТОРОВ
66-258 
Академичен състав
 ПРОФ. Д-Р ЙОРДАН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ 66-256  
 ПРОФ. Д-Р ПЕНКА ДИМИТРОВА ШИШМАНОВА 66-256  
 ДОЦ. Д-Р ЛЮДМИЛ ИВАНОВ НЕСТОРОВ 66-258  
 ДОЦ. Д-Р ОГНЯН ЦВЯТКОВ МАРКОВ 66-243  
 ДОЦ. Д-Р РУМЕН НИКОЛАЕВ ЛАЗАРОВ 66-256  
 ГЛ. АС. Д-Р ТАНЯ ПЛАМЕНОВА ТОДОРОВА 66-256  
 АС. ЕЛИЦА ПЕТКОВА ПЕТКОВА 66-256  
 САШКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА 66-256  

Докторант  Людмила Петрова Тодорова - № D010214126   Редовна форма
Зачислен на 1.7.2014 г. За срок от 6 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р ОГНЯН ЦВЯТКОВ МАРКОВ
Тема: Инфлационни и дефлационни процеси в българската икономика - рискове и ефекти
Докторант  Таня Иванова Рисемова - № D010218196   Редовна форма
Зачислен на 1.6.2018 г. За срок от 3 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р ЛЮДМИЛ ИВАНОВ НЕСТОРОВ
Тема: Възможности за подобряване на икономическото развитие на общините по течението на Долен Дунав

Кратка история на катедрата

          Дисциплината “Политическа икономия” се преподава в Стопанска академия “Д. А. Ценов” още от нейното основаване. През 30-те и 40-те години на ХХ в. учебната дисциплина и катедрата са отъждествявани. Официално катедрата е учредена през 1950 г. с името “Политическа икономия”, преименувана през 1991 г. в катедра “Обща теория на икономиката”. Първоначално катедрата е обслужвала обучението по всички специалности в Академията по Политическа икономия и История на икономическите учения, а понастоящем по Микроикономика и Макроикономика и само по някои специалности – по Икономически теории. Обучението по посочените дисциплини се извършва от висококвалифицирани преподаватели. В катедрата в момента на основен трудов договор работят 17 човека – 2 професори, 9 доценти и 6 асистенти и гл.асистенти.

 Кратка характеристика на специалността, която се администрира от катедрата

          През 2006 г. по инициатива на членовете на катедрата и с решение на Академическия съвет в Стопанска академия е създадена специалност “Приложна макроикономика”, получила програмна акредитация от НАОА. Нейното разкриване бе наложено от растящата зависимост на поведението на микроединиците от националната макросреда и отвореността на икономиката ни, от нуждата икономическата ни политика да се съобразява с международно зададени параметри, поради интегрирането ни в ЕС и пр.
          Обучението по специалността осигурява знания по история на икономиката; принципите на функциониране и развитие на националната икономика; моделите, методите, инструментите и техниките за макроикономически анализ; връзката на икономиката с другите области на обществения живот; за избора на политики за въздействие върху бизнес средата, развитието на сектори, отрасли, територии и икономиката като цяло и пр. Завършилите специалността могат да реализират придобитите знания като специалисти макроаналитици в национални и международни фирми, в администрацията, в министерства и ведомства, агенции, в структурите на ЕС, изследователски центрове, банки, предприемачески и професионални съюзи и пр.

 Приоритетни научно-изследователски направления

          Академичният състав на катедрата има завоювани трайни традиции в академичното и национално научно пространство в актуални направления на научните изследвания като: модели на икономическото развитие; структурно преустройство на икономиката; глобализация, транснационализация и регионализация на икономиката; новата, основана на знанието икономика; човешкия капитал; модернизация и конкурентоспособност на икономиката, предприемачество и малък бизнес, нестабилност на икономическото развитие, държавно предприемачество, естествени монополи, трансформационни процеси в българската икономика и пр.

 

Научни проекти

          Катедрата перманентно участва в разработката на национални изследователски проекти, финансирани от фонд “Научни изследвания” към МОМН. За последната година 7 члена от академичния състав на катедрата  взеха активно  участие в разработката на 4 проекта.