Катедра "Математика и статистика"

Ръководство
 РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА
 ДОЦ. Д-Р ПЛАМЕН ИВАНОВ ПЕТКОВ
- 
Академичен състав
 ПРОФ. Д-Р ПОЛЯ ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА 66-346  
 ДОЦ. Д-Р КРАСИМИРА БОРИСОВА СЛАВЕВА 66-320  
 ДОЦ. Д-Р ЛЮБОМИР ИВАНОВ ТОДОРОВ 66-320  
 ДОЦ. Д-Р МАРГАРИТА СТЕФАНОВА ШОПОВА 66-311  
 ДОЦ. Д-Р ПЛАМЕН ИВАНОВ ПЕТКОВ 66-320  
 ДОЦ. Д-Р СТЕЛА СТОЙЧЕВА КАСАБОВА 66-327  
 ГЛ. АС. Д-Р ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ КРЪСТЕВ 66-317  
 ГЛ. АС. Д-Р ТИХОМИР БОГОМИЛОВ ВЪРБАНОВ 66-300  
 АС. Д-Р ЕВГЕНИ ЯШКОВ ОВЧИННИКОВ 66-300  
 СИЛВИЯ ХРИСТОВА СТОЙЧЕВА 66-311  

Докторант  Иванка Стефанова Янкова - № D010118203   Редовна форма
Зачислен на 1.1.2019 г. За срок от 3 години.  
Научен ръководител: Гл. ас. д-р МАРГАРИТА СТЕФАНОВА ШОПОВА
Тема: Статистическо изследване на социалните аспекти на устойчивото развитие

1. Кратка история на катедрата

Преподаването на статистика в Стопанска академия води началото си още от основаването на Висшето търговско училище през 1936 г. Първоначално се преподава теория на статистиката и дескриптивна статистика, като лекционният курс се води от проф. Иван Стефанов. От 1953 г. преподавателите по статистически дисциплини стават част от създадения с Указ на Президиума на Народното събрание №289/20.08.1953 г. Финансово-статистическия факултет. През 1964 г. се обособява катедра "Статистика и математика" с ръководител доц. Н. Мутафов, която през 1991 г. се преименува на "Математика и статистика". В момента катедра "Математика и статистика" е част от факултет "Стопанска отчетност". По време на дългогодишната история на катедрата, нейни ръководители са били изтъкнати учени-статистици, като: академик Ив. Стефанов, проф. Ст. Станев, проф. Н. Мутафов, доц. Ас. Спасов, доц. Ст. Костов, доц. В. Петров и доц. П. Ангелова. Понастоящем в катедрата работят 7 доцента, 1 гл. асистент доктор по икономика и 5 гл. асистента.

2. Кратка характеристика на водената специалност

В специалност „Статистика и иконометрия” се подготвят специалисти в образователно-квалификационни степени „бакалавър” и „магистър” и в образователна и научна степен „доктор” в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение.
Студентите по специалността придобиват задълбочени теоретически и практически знания за:

 • познавателната същност на статистическия метод и неговото приложение при изучаване на социално-икономическата действителност;
 • планирането, организирането и провеждането на изчерпателни и частични статистически изучавания, чрез които се осигурява надеждна информация за извършването на анализи, прогнози и оценки;
 • статистическите методи за анализ на състоянието, структурата и взаимната обусловеност на социално-икономическите явления; методите за анализ на тенденциите на развитие и разработването на краткосрочни и дългосрочни прогнози;
 • системата от показатели, характеризиращи националната икономика, и използването им за международни сравнения;
 • проектирането, изграждането и поддържането на съвременни статистически информационни системи;
 • извършването на пазарни проучвания, финансови анализи и емпирични социологически изследвания.

3. Международни връзки

Катедра „Математика и статистика” поддържа интензивни международни контакти с колеги от сродните катедри на Финансовия университет при правителството  на Руската федерация (Москва), Донецкия държавен университет (гр. Донецк, Украйна), Икономическата академия гр. Познан (Полша), Икономическия университет в гр. Пасау (Германия)  чрез размяна на преподаватели, докторанти и студенти,  участие в провеждани научни конференции, разработка на съвместни учебници и др. Преподавателите на катедрата участват в краткосрочната мобилност с цел преподаване по програма Еразъм в европейски университети.

4. Научно-изследователски приоритети и проекти

Приоритетите в научно-изследователската дейност на катедрата обхващат областите на статистическата теория и практика и приложение на статистическите методи в социално-икономическата сфера. Членовете на катедрения колектив осъществяват научно-изследователска дейност в следните направления:

 • Усъвършенстване на статистическата методология за анализ на времени статистически редове, на структурни изменения и различия, на емпирични статистически разпределения и т.н.
 • Приложение на иконометричните методи и модели в управлението на социално-икономическите явления и процеси.
 • Разширяване обхвата на изследванията в областта на икономическата статистика;
 • Статистическо изследване състоянието и динамиката на пазара на труда;
 • Статистическо изследване на бедността, състоянието и тенденциите в доходите и потреблението на населението;
 • Проблеми на организацията на съвременната аграрна статистика;
 • Статистическо изследване на демографските процеси в страната и оценка на влиянието им върху икономическото развитие.

През последните години членовете на катедра „Математика и статистика” са участвали при изпълнението на следните проекти:

 • Регионални аспекти на заетостта и безработицата в България в условията на икономическата криза;
 • Външната търговия на България в контекста на европейската икономическа интеграция;
 • Селективен профил на кандидат-студента – основополагаща детерминанта за качеството на образователния продукт;
 • Доходи, потребление и икономически растеж;
 • Системата на националните сметки – инструмент на макроикономическия анализ;
 • Съвременни измерения на прилаганите политики и стратегии “антибедност” в Република България в контекста на европейския социален модел;
 • Оптимизирането на производствените разходи – предпоставка за устойчивост и конкурентоспособност на зърнопроизводството;
 • Изследване на връзката “външни екологични разходи и екоефективност” при производството на енергия;
 • Ретроспекция, диагностика и прогнозиране на БВП в контекста на Лисабонската стратегия;
 • Структурните промени – парадигма на новата икономика;
 • Статистическият контрол – Европейската алтернатива на качеството;
 • Европейски ракурс на доходите и потреблението на населението в България;
 • Икономически и социални аспекти на бюджета на домакинствата в Р. България;
 • Българската емиграция в периода на изграждане на пазарна икономика (1990 – 2005 г.);
 • Селското стопанство на прага на присъединяване към Европейския съюз - състояние, проблеми и перспективи през развитието на лозарството;
 • Изследване на надомната заетост през призмата на ненаблюдаваната икономика.