Катедра "Контрол и анализ на стопанската дейност"

Ръководство
 РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА
 ДОЦ. Д-Р СИЛВИЯ ДИМИТРОВА КОСТОВА
- 
Академичен състав
 ПРОФ. Д-Р ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ИВАНОВ 66-266  
 ДОЦ. Д-Р ЗОРНИЦА ГАНЧЕВА ПЕТКОВА 66-305  
 ДОЦ. Д-Р КРУМ ПЕТКОВ КРУМОВ 66-282  
 ДОЦ. Д-Р МОМЧИЛ БОРИСЛАВОВ АНТОВ 66-282  
 ДОЦ. Д-Р ПЕПА МОНОВА СТОЙКОВА 66-306  
 ДОЦ. Д-Р РОСИЦА ХРИСТОВА КОЛЕВА 66-352  
 ДОЦ. Д-Р СИЛВИЯ ДИМИТРОВА КОСТОВА 66-288  
 ГЛ. АС. Д-Р ГАЛЯ АСЕНОВА КУШЕВА 66-330  
 ГЛ. АС. Д-Р ДИЯНА СТЕФАНОВА ИВАНОВА 66-330  
 ГЛ. АС. Д-Р ЖЕЛЬО НЕВЯНОВ ЖЕЛЕВ 66-282  
 ГЛ. АС. Д-Р КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ КУЛЧЕВ 66-330  
 ГЛ. АС. Д-Р НАДЕЖДА СТОЯНОВА ЦВЕТКОВА 66-288  
 ЯНИСЛАВА МИТКОВА АЛЕКСАНДРОВА 66-266  

Докторант  Аяла Авитал Атиас Симани (Атиас) - № D04011919   Задочна форма
Зачислен на 25.3.2019 г. За срок от 4 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р ПЕПА МОНОВА СТОЙКОВА
Тема: Изграждане на модел за превенция и разкриване на злоупотреби и измами в организациите
Докторант  Блерим Аслан Шеху - № D04011920   Задочна форма
Зачислен на 25.3.2019 г. За срок от 4 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р КРУМ ПЕТКОВ КРУМОВ
Тема: Вътрешен одит в банките като фактор за тяхното по-ефективно управление и експлоатация
Докторант  Бойко Емилов Николов - № D010116165   Задочна форма
Зачислен на 1.5.2016 г. За срок от 4 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р ПЕПА МОНОВА СТОЙКОВА
Тема: Проблеми на контрола върху събираемостта на местните данъци и такси
Докторант  Мариета Бориславова Спасова - № D020118161   Задочна форма
Зачислен на 1.1.2018 г. За срок от 4 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р ПЕПА МОНОВА СТОЙКОВА
Тема: Възможности за осигуряване на качеството на вътрешния одит в Министерството на външните работи
Докторант  Пресиян Илианов Василев - № D010117190   Редовна форма
Зачислен на 1.12.2017 г. За срок от 3 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р СИЛВИЯ ДИМИТРОВА КОСТОВА
Тема: Методически инструментариум за идентифициране на риска от измами при външния одит в публичния сектор

          Характеристика на специалност "Стопански и финансов контрол"

          Ключови компетенции

Специалност "Стопански и финансов контрол" е актуална специалност, акредитирана от НАОА за обучение на студенти в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" и докторанти в ОНС "Доктор" в област на висше образование 3 "Социални, стопански и правни науки", професионално направление 3.8 "Икономика".
Специалност "Стопански и финансов контрол" е устойчива в следваните приоритетите, които са залегнали при обучаването на контролни и анализтични кадри. Съще­вре­менно тя се развива динамично, като е адаптирана с последните изисквания на пазара на труда и новите предизвикателства, свързани с интегрирането ни в структурите на Европейския съюз. Основата на тази политика е ясно изградената цялостна концепция за развитието и мястото на специалността във висшето об­разование и икономиката на Р. България.
В учебните планове за обучение са заложени съвременни научни теории и е застъпен практическият опит във фундаменталните и специални направления в областта на контрола, одита и икономическия анализ. Учебното съдържание по дисциплите е съобразено в максимална степен с най-новите постижения в областта на данъчния, валутния, митническия и вътрешния контрол, на външния и вътрешния одит, икономическия анализ.

Ключовите компетенции
, формирани от обучението в специалност "Стопански и финансов контрол", са свързани с придобиване на фундаментална и специализирана подготовка и професионални практически умения за работа в сферата на контрола, одита и икономическия анализ във всичките му разновидности, форми и равнища. Обучението е съобразено с действащото законодателство и с водещите международни практики в рамките на основни приоритети на Р България като страна, член на Европейския съюз. Тази цел е и в съответствие с приоритетите, целите и задачите на обучението в СА "Д.А. Ценов" – гр. Свищов като цяло.
Завършилите специалност "Стопански и финансов контрол" получават задълбочени знания и умения по:

 • Терория на контрола;
 • Теория на икономическия анализ;
 • Стопански и финансов контрол;
 • Данъчен контрол;
 • Валутен и митнически контрол;
 • Финансов анализ;
 • Одит;
 • Анализ на потенциала;
 • Вътрешен контрол;
 • Банков контрол.

  Професионален профил

Завършилите специалност "Стопански и финансов контрол" осъществяват връзката между организационно-управленските аспекти на контрола и контрола и полезността им за постигане на целите на държавата, организациите и фирмите. Те могат да упражняват няколко професии и да изпълняват следните длъжности:

 • Стажант-одитори в системата на Сметната палата на Р. България;
 • Стажант-инспектори в системата на държавния финансов контрол – Агенция "Държавна финансова инспекция", Агенция "Митници", Национална агенция по риходите;
 • Стажант-вътрешни одитори в звената за вътрешен одит в организации публичния сектор на икономиката; банкови и други финансови институции, нефинансови предприятия;
 • Лица, осъществяващи предварителен финансов контрол в организации от публичния сектор на икономиката;
 • Лица, осъществяващи контролна дейност и икономически анализ в предприятия от реалния сектор на икономиката, организации от неправителствения сектор и др.;
 • Митнически представители и агенти.

  Сфери на професионална реализация

След дипломирането си възпитаниците на специалност "Стопански и финансов контрол" могат да работят в системата на:

 • Сметната палата на Р. България;
 • Агенция "Държавна финансова инспекция";
 • Националната агенция по приходите;
 • Агенция "Митници";
 • Агенция "Одит на средствата от Европейския съюз";
 • Агенцията за държавни вземания;
 • Агенцията по хазарта;
 • Частни дружества и фирми;
 • Организации от публичния сектор на икономиката;
 • Организации от неправителствения сектор.
 • Научноизследователска дейност

  Ключови направления

Научноизследоватеската дейност на членовете на академичния състав към катедра "Контрол и анализ на стопанската дейност" се характеризира с ясно изварезена иновативност, в съответствие с водещите концепции в международната теория и практика на научните изследвания в областта на контрола, одита и икономическия анализ. Ангажираността с въпросите за развитието на новите концепции и проблеми, свързани с приложението на контрола, одита и икономическия анализ в практиката на българските фирми и организации, намира категоричен израз в научно-изследователската дейност към катедрата.
Очертаването на научноизследователската дейност на катедра "Контрол и анализ на стопанската дейност" предполага нейното разглеждане в следните, успоредни направления:

 • Общокатедрени научноизследователски проекти;
 • Индивидуална научна изследователска дейност.

Изследователската дейност на членовете на академичния състав е тясно свързана с учебния процес във всички акредитирани към специалността форми на обучение. Студентите използват при своята подготовка издадените от отделните членове на катедрата учебници, статии и други публикации, имащи отношение към преподавания материал. За качеството на тези публикации може да се съди по тяхната структура, актуалност и престижност.

Реализирани проекти

2001

 • Проблеми на стандартизирането на обучението по математика в СА "Д. А. Ценов" Свищов, ИНИ - СА "Д. А. Ценов" Свищов, ръководител доц. д-р М. Томева
 • "Системи за финансово управление и контрол в условията на евроинтеграция", ИНИ - СА "Д. А. Ценов" Свищов, ръководител доц. д-р Г. Иванов

2002

 • "Проблеми пред внедряването и използването на системи за финансово управление и контрол в българските общини", ИНИ - СА "Д. А. Ценов" Свищов, ръководител доц. д-р Г. Иванов

2003

 • Ефективност на системите за финансово управление и контрол в общините (по примера на община Варна ) , ИНИ - СА "Д. А. Ценов" Свищов, ръководител доц. д-р Г. Иванов

2007

 • Възможности за усъвършенстване на обучението по "Бизнесанализ" в условията на новите реалности, ИНИ - СА "Д. А. Ценов" Свищов, ръководител доц. д-р М. Михайлов

2008

 • Развитие и ефекти от функционирането на Системите за финансово управление и контрол в публичния сектор, ИНИ - СА "Д. А. Ценов" Свищов, ръководител доц. д-р Г. Иванов

2009

 • Ретроспекция, диагностика и прогнозиране на БВП в контекста на Лисабонската стратегия, ИНИ - СА "Д. А. Ценов" Свищов, ръководител доц. д-р Огнян Марков

2010

 • Система за изследване удовлетвореността на студентите от качеството на обучение в СА "Д.А.Ценов", ръководител доц. д-р Георги Иванов

2011

 • Състояние и възможности за адаптиране към икономическата среда на бакалавърското и магистърското обучение по финансов контрол, ИНИ - СА "Д. А. Ценов" Свищов, ръководител доц.д-р Крум Крумов
 • Организационни, методически и правни аспекти на взаимодействието на финансовите контролни институции в публичния сектор на Република България, ИНИ - СА "Д. А. Ценов" Свищов, ръководител доц.д-р Крум Крумов
 • Ефективност и икономически растеж на индустриалния бизнес в съвременните условия, ИНИ - СА "Д. А. Ценов" Свищов, ръководител доц.д-р Кирил Митов

2012

 • Анализ на конкурентоспособността на хотелиерския и ресторантьорския бизнес, ИНИ - СА "Д. А. Ценов" Свищов, ръководител доц.д-р Росица Колева
 • Създаване на виртуална лаборатория за научни и научно-приложни изследвания по контрол, ИНИ - СА "Д. А. Ценов" Свищов, ръководител доц. д-р Г. Иванов

  По-важни събития

2012

 • 12 април 2012 г. – Майсторски клас на тема "Теория и практика на вътрешния одит", посветен на 20 години от създаване на специалност "СФК". Информация за отразяване на събитието може да намерите ТУК.

 • 27 април 2012 г. – Студентска научна сесия на тема "Контролът и анализът през погледа на мениджъра", посветена на 20 години от създаване на специалност "СФК". Информация за отразяване на събитието може да намерите ТУК.