Катедра "Търговски бизнес"

Ръководство
 РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА
 ДОЦ. Д-Р ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА ФИЛИПОВА
66-316 
 ИНСПЕКТОР КАТЕДРА
 ЕЛЕНА БОГОМИЛОВА ТРАЙКОВА - ЛАЛЕВА
66-322  
Академичен състав
 ДОЦ. Д-Р ВЕНЦИСЛАВ ЕМИЛОВ ПЕРКОВ 66-322  
 ДОЦ. Д-Р ПЕТРАНКА ИВАНОВА МИДОВА 66-321  
 ДОЦ. Д-Р СВЕТОСЛАВ ЙОРДАНОВ ИЛИЙЧОВСКИ 66-265  
 ДОЦ. Д-Р СИМЕОНКА АЛЕКСАНДРОВА ПЕТРОВА 66-321  
 ДОЦ. Д-Р ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА ФИЛИПОВА 66-316  
 ГЛ. АС. Д-Р ЗОЯ СТАНИМИРОВА ИВАНОВА 66-322  
 ГЛ. АС. Д-Р ИВАН САШЕВ МАРИНОВ 66-322  

Докторант  Велизар Руменов Йорданов - № D020419191   Задочна форма
Зачислен на 1.9.2019 г. За срок от 4 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р СИМЕОНКА АЛЕКСАНДРОВА ПЕТРОВА
Тема: Подобряване проектирането на дистрибуционни канали за нехранителни потребителски стоки
Докторант  Никола Иличов Илчев - № D020420200   Задочна форма
Зачислен на 1.1.2020 г. За срок от 4 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р СВЕТОСЛАВ ЙОРДАНОВ ИЛИЙЧОВСКИ
Тема: Адаптиране на бизнес модел за търговия с хранителни стоки и напитки в дигитална среда
Докторант  Радослав Радославов Хитов - № D020419192   Задочна форма
Зачислен на 1.9.2019 г. За срок от 4 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р СВЕТОСЛАВ ЙОРДАНОВ ИЛИЙЧОВСКИ
Тема: Изследване на ценообразуващите фактори при търговията с петролни продукти

            I. Кратка история на катедрата
            Катедра "Търговски бизнес" е създадена със Заповед № 857 от 4 ноември 1991 г. на Ректора на Академията. Първоначалната научна, образователна и професионална ориентация на катедрата се свързва с подготовката на кадри по акционерно и кооперативно дело. За ръководител на катедрата е избран доц. д-р Венцислав Минков. По-късно ръководители последователно стават доц. д-р Дучка Добрева, доц. д-р Марияна Божинова, доц. д-р Светослав Илийчовски.
            Двадесетгодишното развитие на катедрата преминава през етапи на конструктивни изменения. Наименованието на катедрата претърпява промени – през 2012 г. с Решение № 7 на Академичния съвет катедра "Търговски бизнес" се преименува на "Търговски и туристически бизнес", а от 23.11.2016 г. с Решение № 3 на Академичния съвет се преименува отново на "Търговски бизнес".

            Настоящите академични отговорности на катедрата се свързват с перманентно подобряване и усъвършенстване на учебните програми за подготовка и обучение на специалисти с висша икономическа квалификация по бакалавърскaтa специалност "Икономика на търговията", както и по магистърските програми "Мениджмънт на търговската дейност" и "Търговско посредничество и инвестиционно банкиране". Катедрата привлича и обучава млади научни работници – докторанти по научната специалност 05.02.18 Икономика и управление (търговия), като инсперира, подпомага и ръководи теоретичните и емпиричните им изследвания при разработването на дисертационни трудове с фундаментално и приложно значение за съвременната наука и практика. Така, олицетворявайки духа и волята на Дарителя, катедрата изпълнява една от неговите отколешни мечти: "… във Висшето търговско училище в Свищов да се преподават търговските науки, финансовите науки, търговското право и т.н. …".

II. Кратка характеристика на бакалавърските специалности, администрирани от катедрата

Специалност "Икономика на търговията"

            Съвременната търговска теория и практика пораждат все по-нарастваща потребност от висококвалифицирани кадри за управление и организация на търговските дейности на бизнес субектите и публичния сектор. Обучението в специалност "Икономика на търговията" съчетава задълбоченото теоретично изясняване на протичащите процеси и дейности, тяхната организация и управление с практическото адаптиране на конкретни организационни, методически и технологични решения. Обучаваните в специалността придобиват широка функционална и тясна отраслова подготовка в областта на продажбите, доставките, логистиката, ценообразуването, рекламата, посредничеството и предприемачеството, борсовата търговия, управлението на собствеността, търговските операции при сделки с недвижимо имущество и интелектуална собственост, организацията и технологията на продажбите, мениджмънта на клиентите, управлението на дистрибуцията.
Успешно завършилите специалност "Икономика на търговията" студенти ще умеят: да организират и мениджират търговските дейности на бизнес субектите и публичния сектор; да подготвят и организират изпълнението на сделки за покупко-продажби на стоки и услуги на организираните стокови пазари; да комуникират както с външната, така и с вътрешната среда на предприятието; да избират подходящи рекламни средства; да предлагат алтернативни решения при избор на дистрибуционни канали и при управление на взаимоотношенията с клиенти; да разработват стратегически решения на база извършена оценка на търговската дейност.
Завършилите специалността студенти получават възможност за професионална реализация като специалисти, експерти и мениджъри във функционалните отдели (продажби, логистика, ценообразуване, реклама, PR, вътрешен одит) на всички предприятия, търговски вериги и комплекси; да работят като търговски експерти, консултанти в общините и стопанските министерства, в банките и застрахователните дружества, като посредници на борсите, тържищата и аукционите, търговски представители на корпорациите, публичния сектор и неправителствените организации, брокери в агенциите за недвижими имоти, научни работници.
Продължителността на обучението в специалност "Икономика на търговията" е четири години. Завършилите специалността придобиват образователно-квалификационната степен "бакалавър" и квалификационно наименование "икономист".

III. Научноизследователски приоритети и проекти
Научноизследователските приоритети на катедра "Търговски бизнес" са ориентирани към: провеждане на фундаментални и практико-приложни изследвания, съответстващи на съвременните тенденции в икономическата наука и практика; популяризиране на резултатите от научните изследвания чрез публикационна дейност в български и чуждестранни списания, електронни издания, сборници от международни конференции, участия в национални и международни научни форуми и др.; привличане на докторанти и студенти в научноизследователската дейност на катедрата.
Непрекъснатият стремеж към повишаване и разширяване на научния потенциал и компетенции на академичния състав и докторантите на катедрата намира израз в участието и разработването на научноизследователски проекти, както и проекти за частично финансиране на научни прояви от конкурси за научни изследвания към ИНИ в областта на икономиката и управлението на търговията и туризма:

 • Проблеми на активизирането на стоковата борсова търговия в България, 2001 г.
 • Фактори за развитие на търговското предприемачество в България, 2002 г.
 • Проблеми на търговското обслужване в контекста на защита правата на потребителите в България, 2003 г.
 • Изследване състоянието на хотелиерския бизнес в България в следприватизационния период, 2004 г.
 • Проблеми на конкурентоспособността на българските екопродукти на Европейския пазар, 2005 г.
 • Съвременни предизвикателства пред туристическото обслужване у нас, 2006 г.
 • Оценка на възможностите на посредническите предприятия за развитие на туризма в България, 2008 г.
 • Развитие и конкурентноспособност на търговските вериги в България, 2008 г.
 • Съвременни предизвикателства пред развитието на селския туризъм в България, 2009 г.
 • Приложни аспекти на концепцията за управление на база стойността по примера на публичните дружества в България, 2009 г.
 • Анализ на развитието на туристическите клъстери, 2009-2010 г.
 • Изследване влиянието на публично-частните партньорства върху икономиката, 2010 г.
 • Възможности за усъвършенстване управлението на взаимоотношенията с търговските посредници в условията на икономическа криза, 2010 г.
 • Юбилейна научно-практическа конференция, посветена на 20 годишнината на факултет ПТБ и на катедра ТБ – "Съвременни измерения на търговския бизнес – комуникация между наука и практика", 2011 г.
 • Юбилейна конференция, посветена на 15 годишнината на ИНИ и 10 годишнината на сп. "Диалог" – "Капитализъм и талантизъм", 2011 г.
 • Състояние и насоки за подобряване на енергийната ефективност на недвижимите имоти в България, 2012 г.
 • Организиране и провеждане на международна научнопрактическа конференция "Проблеми и перспективи на сътрудничеството между страните от югоизточна Европа в рамките на ЧИС и ГУАМ" - Албена 2012", 2012 г.

 
IV. Контакти и договорни отношения
Катедра "Търговски бизнес" поддържа трайни контакти с работодатели, браншови организации и сдружения с нестопанска цел от търговската и туристическа практика, като: Българска стопанска камара, Търговско-индустриална камара, "Софийска стокова борса" АД, Камара на независимите оценители в България, търговски вериги, "Български пощи" ЕАД, Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти (АБТТА), Съвета по туризъм - Свищов, както и с търговски дружества с основна дейност в туризма, като  "Албена" АД.
Поддържаните контакти създават добри възможности за усъвършенстване процеса на обучение на студентите, както и за задълбочаване на научноизследователската дейност на академичния състав и докторантите при осъществяване на емпирични изследвания, предположения, апробиране и верификация, водещи до обективно познание на икономиката.
Цялостната дейност на катедра "Търговски бизнес", като структурно звено на факултет "Производствен и търговски бизнес" при Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов, и ориентираността на резултатите от обучението към обществените потребности способстват конкурентното й позициониране на националния и международния образователен пазар.