Катедра "Маркетинг"

Ръководство
 РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА
 ДОЦ. Д-Р ИВАН РАШКОВ МАРЧЕВСКИ
66-398 
Академичен състав
 ДОЦ. Д-Р ВАНЯ ПЕТКОВА ГРИГОРОВА 66-418  
 ДОЦ. Д-Р ИВАН РАШКОВ МАРЧЕВСКИ 66-398  
 ДОЦ. Д-Р МАРУСЯ ИВАНОВА СМОКОВА-СТЕФАНОВА 66-418  
 ДОЦ. Д-Р ПЕНКА ВЪЛЧЕВА ГОРАНОВА 66-398  
 ДОЦ. Д-Р ТОДОР БОРИСОВ КРЪСТЕВИЧ 66-298  
 ГЛ. АС. Д-Р АТАНАСКА СТОЯНОВА РЕШЕТКОВА 66-418  
 ГЛ. АС. Д-Р РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ 66-418  
 АС. КРИСТА ЦВЕТАНОВА НЕЙКОВА 66-418  
 Х. ПРЕП. КОСТАДИН ДИМЧОВ БАШЕВ -  
 ЖИВКА МИНКОВА ТАНАНЕЕВА 66-298  

Докторант  Венета Тодорова Любенова - № D010317183   Редовна форма
Зачислен на 1.6.2017 г. За срок от 3 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р МАРУСЯ ИВАНОВА СМОКОВА
Тема: Ефекти от промоциите върху ценността на бранда
Докторант  Димитър Георгиев Тричков - № D020318162   Задочна форма
Зачислен на 1.1.2018 г. За срок от 4 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р ТОДОР БОРИСОВ КРЪСТЕВИЧ
Тема: Увеличение на клиентския капитал чрез продуктова диверсификация
Докторант  Криста Цветанова Нейкова - № D010316161   Задочна форма
Зачислен на 1.5.2016 г. За срок от 4 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р ИВАН РАШКОВ МАРЧЕВСКИ
Тема: Управление на клиентската лоялност на пазара на банкови продукти

Общо представяне на катедрата

Катедра “Маркетинг” е водеща катедра в Стопанска академия “Д. А. Ценов”. Нашият Колектив работи с идеята за изпреварващо удовлетворяване на потребностите на бизнеса от високо квалифицирани специалисти с висше образование и за провеждане на авангардни научни изследвания в областта на маркетинга. Силата на катедрата е в разработване на модерно учебно съдържание,  в използване на интерактивни методи и технологии на преподаване и в следването на аналитичен подход при изучаването и решаването на маркетинговите феномени.
Основните ни приоритети са свързани с подготовката на специалисти с технократско икономическо мислене и отношение към бизнеса и неговите стратегически ориентири. Нашето разбиране за маркетинга е, че той е изкуство само до момента, докато не установим как функционира. Следвайки това кредо, ние се стремим да поддържаме перманентна ангажираност, високо качество и академична етика на обучението чрез задълбочаване на фундаменталните и специализираните знания, отражение на световния опит и тенденции в обучението на студенти. Особен акцент поставяме върху самостоятелната извънаудиторна работа със студенти. В резултат на тези усилия, нашите възпитаници развиват и поддържат най-популярния студентски маркетингов блог в страната Marketing Academy ()

Характеристика на специалност „Маркетинг“

Катедрата организира обучение по специалността „Маркетинг“ в трите образователно-квалификационни степени – „бакалавър”, „магистър” и „доктор”.Бакалавърската програма по „Маркетинг” се предлага в редовна и задочна форма, а магистърската в редовна и дистанционна форма. Целите на специалност са две:

 • Да отговори на обществените очаквания и нуждите на реалната икономика от висококвалифицирани специалисти, подготвени да действат в условията на динамична пазарна среда.
 • Да осигури конкурентноспособен, професионално-квалификационен профил на завършващите студенти в Стопанска Академия.

БАКАЛАВЪР
Обучението в образователно-квалификационна степен „бакалавър” се предлага в редовна и задочна форма. То е насочено към студентите, желаещи да придобият знания и умения в областта на фирмената пазарна политика, анализа и прогнозирането на пазарните процеси, пазарните проучвания, управлението на продукти, продуктови групи и фирмени марки и общото управление на цялостната маркетингова дейност.

МАГИСТЪР
Катедрата развива две магистърски програми – по „Маркетинг“ и по „Маркетингови комуникации“. Магистърската програма“Маркетинг” дава знания необходими за вземане на решения в сферата на маркетинга и маркетинговия мениджмънт, както и умения за прилагане на маркетинговите методи и техники за реализация на тези решения. Обучаваните придобиват комплекси знания и умения, покриващи целия цикъл на маркетинг мениджмънта - планиране и реализация на маркетингови програми и оценка на тяхната ефикасност и ефективност.
Магистърската програма по „Маркетингови комуникации” развива знанията на студентите по посока на ефективното и ефикасно използване на новите информационни и комуникационни технологии в маркетинг, като им придава ясно изразена практическа и аналитична насоченост. Тя изцяло е базирана на съвременни платформи за електронно обучение и позволява поддържането на знания и умения в обучаемите на работното място и след нейното приключване.
Обучението в магистърските програми се извършва чрез използване на най-модерните методи и техники за преподаване. Широко се използват казуси, проблемноориентирани дискусии и самостоятелни разработки. На обучаваните е осигурен достъп до електронни база с данни и публикации в различни области на маркетинга. На обучаваните се предоставя възможност за подготвят и представят своите идеи чрез използване на модерно техническо осигуряване.
Магистърските програми по маркетинг и маркетингови комуникации са ориентирани към обслужване на големия и средния бизнес. Те подготвят специалисти, които ще могат освен с функционален маркетинг, да се занимават с цялостен маркетингов мениджмънт и с проектиране на маркетингови системи, както в бизнесорганизацията,  така и извън нея - на нейните входове и изходи.

ДОКТОР
Катедра „Маркетинг” е акредитирана за подготовка на докторанти и по трите форми – редовна, задочна и свободна. Обучението на докторанти става в съответствие с изискванията на външната и вътрешна нормативна база. Катедрата може да подготвя докторанти във всички области на маркетинговата наука като приоритет отдаваме на проблемите свързани:

 • Използване на модерни методи за анализ, прогнозиране и моделиране на продажбите (marketing analytics)
 • Оценка на резултатите от маркетинговата дейност (marketing performance)
 • Възвръщаемост на инвестициите в маркетинг (marketing ROI)
 • Прогнозиране на пазарната дифузия на нови продукти и управление на продуктови иновации
 • Оптимизиране на разпределението на маркетинговите бюджети
 • Аналитично управление на взаимоотношенията с клиенти (aCRM) и аналитично извличане на знания от данни (data mining)

Учебните ни програми са насочена към подготовката на висококвалифицирани специалисти в сферата на маркетинга и са адаптирани и хармонизирана с процесите на динамичното развитие на младите хора, обучаващи се в нея. Тя е привлекателна както за предприемане на първи стъпки в организирането и осъществяването на бизнеса, така и за директно включване в структурите на управление на бизнеса.
Завършилите специалност “Маркетинг” знаят как да събират, обработват и анализират информация за пазарните процеси, да изграждат продуктови и пазарни стратегии за повишаване конкурентоспособността на продуктите и обновяване на асортимента; да разработват ценови прогнози и уточняват възможностите на конкретните цени за ефективна реализация на продукцията; да проучват и разработват пазарните сегменти, които представляват интерес за бизнеса и организират навлизането и стабилизирането му в тях; да организират и провеждат пласментната политика на производителите и продажбената политика на търговците; да проучват и организират каналите за дистрибуция на продукцията с оглед най-бързото и икономичното достигане до купувачите; да ръководят и организират рекламната дейност на вътрешния и външния пазар чрез проектиране и разработване на различни рекламни средства; да следят и изучават международните продуктови пазари, обработват и анализират получаваната външноикономическа информация, като дават препоръки за увеличаване обема на износа и повишаване ефективността на външнотърговските операции на организациите.
Завършилите специалност “Маркетинг” умеят да осъществяват действия, свързани с използване на маркетинговите инструменти в управлението на различни организации за бизнес – производствени, търговски, предприятия от сферата на услугите, да разработват хипотези, сценарии, виждания, стратегии, предвиждания, прогнози за бъдещето и да изпълняват маркетингови дейности по тях; да разработват и координират изпълнението на маркетингови проекти, програми, стратегии, маркетингови планове с перспективна насоченост в държавни и частни стопански и обществени организации; да организират и ръководят маркетинговата дейност в стопанските и нестопанските организации.
Завършилите специалност “Маркетинг” имат квалификация, необходима за заемане на длъжности като специалисти по маркетинг, маркетингови мениджъри, маркетингови консултанти, специалисти по маркетингови и пазарни проучвания, по пазарна политика, по снабдяване, по пласментна дейност, по търговска дейност, по комуникации, рекламна дейност и PR, по стопанска логистика и други длъжности в организацията и мениджмънта на различни дейности.

Научноизследователска дейност

Научноизследователската дейност на членовете на катедра „Маркетинг“ се характеризира с подчертана иновативност и акцент върху авангардните концепции в маркетинговата теория. Профилът на научноизследователската дейност на катедра Маркетинг включва три успоредни направления:

 • Изследвания с теоретичен и методически характер, развиващи маркетингова теория и маркетинговия инструментариум, като фокусът е насочен преди всичко към оценка на ефективността на маркетинговата дейност, управление на нови продукти и марки, компютърно-базирани приложения и системи за подпомагане на управленските решения в маркетинга и разработването и прилагането на предиктивни модели.
 • Изследвания насочени към използване на нови методи и форми за преподаване, като приоритет ни е използването на резултати от собствени научни изследвания в обучението.
 • Разработки с практически характер, по задания на български и чуждестранни фирми и организации.