Катедра "Международни икономически отношения"

Ръководство
 РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА
 ДОЦ. Д-Р ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ ЛЮБЕНОВ
66-361 
Академичен състав
 ПРОФ. Д.ИК.Н. ТАНЯ ВЕСЕЛИНОВА ГОРЧЕВА 66-394  
 ДОЦ. Д-Р ГАЛИНА БОЯНОВА ЗАХАРИЕВА 66-358  
 ДОЦ. Д-Р ДРАГОМИР АНГЕЛОВ ИЛИЕВ 66-357  
 ДОЦ. Д-Р ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ ЛЮБЕНОВ 66-361  
 ДОЦ. Д-Р КАРИНА АГОП САРКИСЯН-ДИКОВА 66-376  
 ГЛ. АС. Д-Р ГАЛИН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ 66-361  
 ГЛ. АС. Д-Р ИВАЙЛО ИВАНОВ ПЕТРОВ 66-394  
 ГЛ. АС. Д-Р СИМЕОН ПЕТРОВ МОМЧЕВ 66-361  
 АС. Д-Р ИВАН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ 66-361  
 ЕМИЛИЯ ЙОСИФОВА СТАНЕВА 66-358  

Докторант  Александра Георгиева Ангелова - № D010320223   Редовна форма
Зачислен на 1.1.2020 г. За срок от 3 години.  
Научен ръководител: Проф. д-р ик.н. ТАНЯ ВЕСЕЛИНОВА ГОРЧЕВА
Тема: Европейски търговски стратегии за стимулиране благосъстоянието на развиващите се икономики
Докторант  Дритон Али Сюлча - № D04031912   Задочна форма
Зачислен на 20.3.2019 г. За срок от 4 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р ГАЛИНА БОЯНОВА ЗАХАРИЕВА
Тема: Проблемът с текучеството на персонала като фактор за пазарно позициониране на фирмите с международна дейност
Докторант  Емял Айдънова Мехмедова - № D010319222   Редовна форма
Зачислен на 1.12.2019 г. За срок от 3 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ ЛЮБЕНОВ
Тема: Устойчиво развите на туристическия бизнес в България и Турция
Докторант  Иван Василев Иванов - № D020315129   Задочна форма
Зачислен на 1.5.2015 г. За срок от 5 години.  
Научен ръководител: Проф. д-р ик.н. ТАНЯ ВЕСЕЛИНОВА ГОРЧЕВА
Тема: Въздействие на енергийните борси върху функционирането на енергийния пазар в Европейския съюз
Докторант  Милен Славчев Михов - № D020320202   Задочна форма
Зачислен на 1.1.2020 г. За срок от 4 години.  
Научен ръководител: Проф. д-р ик.н. ТАНЯ ВЕСЕЛИНОВА ГОРЧЕВА
Тема: Въздействие на европейските иновационни политики върху българския бизнес
Докторант  Нина Ванева Славова - № D020317148   Задочна форма
Зачислен на 1.6.2017 г. За срок от 4 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ ЛЮБЕНОВ
Тема: Перспективи пред пазара на електроенергия в Европейския съюз
Докторант  Пламен Славчев Динолов - № D020319179   Задочна форма
Зачислен на 1.1.2019 г. За срок от 4 години.  
Научен ръководител: Проф. д-р ик.н. ТАНЯ ВЕСЕЛИНОВА ГОРЧЕВА
Тема: Икономическа експанзия на Китай в Европа
Докторант  Росица Атанасова Проданова - № D020317147   Задочна форма
Зачислен на 1.6.2017 г. За срок от 4 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ ЛЮБЕНОВ
Тема: Еволюция и възможности за развитие на финансовите институции на Европейския съюз
Докторант  Тунай Зюнеб Гафуров - № D010320224   Редовна форма
Зачислен на 1.1.2020 г. За срок от 3 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р КАРИНА АГОП САРКИСЯН-ДИКОВА
Тема: Оценка на въздействието на регулаторната рамка на ЕС връху управлението на отпадъците в България

Специалност “Международни икономически отношения”

1. Кратка история.
Специалността е създадена в СА “Д.А.Ценов” с решение No.19 на Академичния съвет от 19.12.1990 г. в съответствие със Закона за академичната автономия под наименованието “Международен Бизнес”.
От учебната 1993/1994г. с решение на МОН се дава право за обучение по Държавна поръчка като наименованието на специалността е съобразено с Държавния регистър и става “Международни икономически отношения” от същата учебна година. Специалността, одобрена от МОН, е включена и в новия Държавен регистър на специалностите за висше образование, регламентиран с Постановление на МС № 86 от 12 март 1997г. в раздел 4 “Икономика и управление” под точка 4.1.20 “Международни икономически отношения” с образователно-квалификационните степени “бакалавър” и “магистър по икономика”.
Специалността е първата в СА “Д. А. Ценов“, акредитирана от НАОА при Министерски съвет през 2003 година.

2. Характеристика на специалността.
Цел на обучението в специалност „Международни икономически отношения” е изграждането на компетентни специалисти, които професионално да оперират в контекста на различните култури и езици, с отчитане на различни социални и икономически норми на поведение, на невербално комуникиране и др.
Това се постига чрез прилагането на групи от методи и техники в обучението: лекции по конкретни проблеми, учебни и емпирични случаи (Case Studies), презентации на академични проекти, статистически и изследователски резултати, разработване на курсови проекти, фрагментарна “смяна на роли”, Online проучвания и др.
Мисията на катедра “Международни икономически отношения” е в оформянето на сериозна част от движещите сили на “Knowledge-Based Society”.

 Обучението по специалността осигурява фундаментални и конкретни знания за:
• съвременната глобална, европейска и национална икономика;
• фирмената интернационализация;
• външнотърговските операции на организациите и външнотърговските режими;
• международните финанси;
• воденето на бизнес преговори и развиване на делови отношения.

Акцент са и международният маркетинг и пазари, международният туризъм, валутно-кредитните отношения.

По време на обучението се изграждат:
• професионални качества и умения;
• самостоятелен опит за разрешаване на проблеми от реалната среда;
• интердисциплинен подход при решаване на практически проблеми;
• способност за обработване и селектиране на информация (да се справят с информационните източници);
• независимост от външни ресурси и външно влияние;
• контрол върху емоционалните реакции и способност за регулиране на конфликтни ситуации;
• привикване към гъвкавост и умения за приспособяване към времето и местонахождението.

Широките международни връзки, международни проекти и непрекъснатия обмен на кадри и на знания между катедра “Международни икономически отношения” и чуждестранни висши училища са гаранция за високата адаптивност на специалността към динамиката на международната среда. Осигурени са условия за студентска мобилност с чуждестранни университети по линията на програма “Еразъм”.

Специалността е уникална в два аспекта:
В специалност “Международни икономически отношения” обучението по чужди езици е през целия курс на следването. Студентите имат възможността да изучават осем семестъра английски език и шест семестъра (от втори курс) втори чужд език, като те могат да изберат един от следните четири чужди езика: немски, френски, руски и испански.
Обучението предвижда провеждане на практикуми, летни школи и консултации по научни проекти чрез Интернет с чуждестранните университети, с които са установени двустранни устойчиви връзки. Съчетаването на солидни специализирани знания по икономика с владеенето на минимум два чужди езика е предпоставка завършилите специалността да са изключително конкурентни на трудовия пазар.

Завършилите специалността могат да работят:
• във външнотърговските отдели и дирекции на фирми, холдинги и международни компании;
• в структурите за пазарни и международни маркетингови операции;
• в поделения на Европейската комисия;
• в търговски представителства в чужбина;
• в международни икономически организации и др.

3. Научно изследователски приоритети и проекти
Дейността на членовете от катедра "МИО" застъпва широк спектър на изследователски области, кореспондиращи пряко в научно-преподавателската работа на отделните членове. Съществува обвързаност между научноизследователската и преподавателската дейности, при което се трансферират нови знания в работата със студентите (не само в прекия учебен процес, но при провеждането на вътрешните семинарни и учебни практики).
Основни изследователски области са: фирмена интернационализация, европейска интеграция, регионализъм и глобализъм в международните икономически отношения, външна търговия, управление на човешките ресурси, външноикономическа политика и стратегии и др.

Научно-изследователски проекти за периода 2009-2015:

Проекти 2015
Интернационализация на фирмите от винарската промишленост у нас – ръководител: доц. д-р Здравко Любенов

Проекти 2014
Сценарии за развитието на преките чуждестранни инвестиции и външната търговия на РБългария в контекста на европейската интеграция
ръководител: Доц.д-р Драгомир Илиев

Проекти 2012
Социалната корпоративна отговорност в европейската практика и у нас ръководител на екипа: Проф. д-р ик. н. Таня Горчева
Сравнително изследване на външния сектор на икономиките на България и Румъния
ръководител: Доц.д-р Галина Захариева

Междукултурните компетенции – средство за постигане на синергичен ефект в международния бизнес ръководител: Доц.д-р Драгомир Илиев

Проекти 2011 г
Изследване на въздействието на европейската интеграция върху интензивността на вътрешноотрасловата търговия на България  ръководител: Доц.д-р Галина Захариева
Извеждане на модели за интернационализация на българските фирми в сферата на услугите ръководител: Доц.д-р ик. н. Таня Горчева
Детерминанти на икономическия растеж и доходите в България ръководител: Гл.ас. д-р Галин Стефанов
Aнализ на специализацията на РБългария в областта на външната търговия с аграрни продукти ръководител: Гл.ас. д-р Карина Саркисян

Проекти 2010 г
Разработване на концептуален модел за системен подход при избор на международен пазар ръководител: Проф. дин Атанас Дамянов
Интернационализация на фирмите от сферата на услугите у нас ръководител: Доц.д-р Таня Горчева
Синхронизация на бизнесциклите в страните-членки на Европейския съюз: изследване на икономическата конвергениция в рамките на ЕС ръководител: Ст.ас. д-р Галин Стефанов

Проекти 2009 г
Външнотърговска специализация и икономически растеж  на страните от ЕС ръководител: Доц.д-р Галина Захариева
Изследване на факторите, детерминиращи производителността на труда в България на ниво „отрасъл”ръководител: Ст.ас. д-р Галин Стефанов

Международни образователни проекти:
Еразъм интензивна програма „Управление и администриране предоставянето на глобални публични блага”, февруари 2010, координатор на проекта: Доц. д-р Галина Захариева