Центърът за магистърско обучение редовна форма (ЦМОРФ) е обслужващо звено на СА "Д.А.Ценов", което осигурява административно обучението, развивано в редовна форма за придобиване на висша образователно-квалификационна степен "магистър" в областта на професионалните направления "Икономика" и "Администрация и управление" в съответствие със законите в РБългария.