СА „Д. А. ЦЕНОВ” - СВИЩОВ

ПРАВИЛНИК

за структурата и  дейността
на

Асоциация на възпитаниците на Стопанска академия Д. А. Ценов

Свищов
2012


Този Правилник е приет от Академичния съвет на СА "Д. А. Ценов"на 23.09. 2010 година. Правилникът за структурата и дейността на „Образователен и кариерен център” е актуализиран от Академическия съвет на Висшето училище с Решение № 8 от 02.05.2012 г.

 

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ "Д. А. ЦЕНОВ"
АСОЦИАЦИЯ НА ВЪЗПИТАНИЦИТЕ

ПРАВИЛНИК

І. Общи положения:

Чл.1. С цел насърчаване на ползотворно сътрудничество между Стопанска академия "Д. А. Ценов", нейните възпитаници и други представители на академичния и професионалния свят, на бизнеса и на обществото като цяло, на основание чл. 12 и чл. 23 (1-4) от Правилник за дейността на Стопанска академия "Д. А. Ценов", Академичният съветът дава съгласието си за създаването на Асоциация на възпитаниците на Стопанска академия "Д. А. Ценов".

Чл.2. В духа на университетските традиции  Академията и нейните възпитаници намират различни средства, с които завършилите студенти да продължат своя колективен живот, да поддържат жива връзката между завършилите и настоящите студенти, между студентите от различни поколения.

Чл.3. С подкрепата на Стопанска академия "Д. А. Ценов" и на секция "Възпитаници на СА" при Образователен и кариерен център (ОКЦ), дейността на Асоциацията на възпитаниците на СА ще бъде осъществявана върху основата на предписанията на този Правилник.

ІІ. Наименования:

Чл.4. Името на Асоциацията е Асоциация на възпитаниците на Стопанска академия "Д. А. Ценов", наричана по-нататък Алумни асоциация или Асоциацията.

Чл.5. Стопанска академия "Д. А. Ценов" оттук нататък ще бъде наричана Академията или СА, или училището.

ІІІ. Дефиниции:

Чл.6. Възпитаник е студент, както е определено в ЗВО, който е завършил най-малко един не прекъснат семестър от първи курс на обучение.

Чл.7. Студент е лице, което е записано в първи курс на образователно квалификационна степен (ОКС) професионален бакалавър (ПБ), бакалавър (Б) и магистър (М). Курсистите в различните форми на следдипломното и професионалното обучение не се смятат за възпитаници, тъй като те не се записват като студенти в Академията.

Чл.8.Неприсъединен възпитаник е този, който е имал малко или никакъв контакт с Академията и не е член на клуб на възпитаниците.

ІV. Цели:

Чл.9. Основните цели на Асоциацията са:
            1. Да подпомага ползотворното сътрудничество в научната, професионалната и социалната сфери между Академията, нейните възпитаници и други заинтересовани страни.
            2. Да подкрепя и повишава ефективната дейност на признатите клубове на възпитаниците и да насърчава тяхната работа в полза на Академията и нейните по-общи цели.
            3. Да насърчава и укрепва връзката между Академията, възпитаниците и приятелите на СА в полза на Академията и по-общите й цели.
            4. Да спомага за представянето на Академията на национално и международно ниво пред основните заинтересовани страни в полза на Асоциацията, на Академията и на широката общественост, да повишава и защитава академичната репутация на училището.
            5. Да изразява мнението на възпитаниците и да подпомага и съветва Академичното ръководство по ключови дейности, включително рекрутиране на студенти и кариерно развитие.
            6. Да подпомага, насърчава и участва в ефективната комуникация между училището, клубовете на възпитаниците и отделните възпитаници.
            7. Да работи в партньорство с екипа на ОКЦ и секция "Възпитаници на СА" за постигане на целите на Асоциацията и на училището.

Чл.10. Асоциацията представя годишен доклад пред Академичния съвет на СА (чрез председателя на Асоциация) и поддържа редовно обратна връзка с ОКЦ и секция "Възпитаници на СА".

V. Членство:

Чл.11. (1) Асоциацията на възпитаниците на СА има три вида членове:
            1. Индивидуални членове.
            2. Членове на клуб (регионален, по интереси или друг вид).
            3. Почетни членове.

(2) Индивидуални членове:
            Индивидуално членство се получава автоматично от всеки възпитаник на Академията.

(3) Членове на клуб:
            1. Всички членове на признати клубове на възпитаници (признати от Изпълнителната комисия) са членове на Асоциацията. За да бъде един алумни клуб признат, той трябва да приема нормите и реда в Асоциацията (както са записани в този Правилник).
            2. Клубовете на възпитаниците подпомагат постигането на целите на Асоциацията.

(4) Почетни членове са:
            1. Притежателите на степен Доктор хонорис кауза на СА.
            2. Пенсионираният персонал на Академията получава почетно членство след формално одобрение от страна на Изпълнителната комисия на Асоциацията. Пенсиониран член на персонала на училището е лице, което е наето на основен трудов договор на пълен работен ден за най-малко една календарна година.
            3. Всеки член на Асоциацията може да предложи на Изпълнителната комисия физически лица, които постоянно подкрепят училището, неговите цели и дейности, да бъдат удостоени със званието Почетен член на Асоциацията.

Чл.12. Права за членство:
            1. Членството в Асоциацията е свободно от членски внос. Наред с това, признатите клубове на възпитаниците имат право да искат такси от своите членове в рамките на клуба.
            2. Членовете на Асоциацията имат право да:
            а) участват в различни клубове на възпитаниците в цялата страна и извън нея;
            б) участват в Съвета на Асоциацията на възпитаниците и да бъдат избирани в Изпълнителната комисия  и някоя от неговите Временни комисии.
            в) участват във всички академични и социални дейности, организирани от Асоциацията и Академията.

Чл.13.Нарушение на задълженията:
            В случай на нарушение на клаузите на този Правилник и поради други причини, Изпълнителната комисия с ¾ (75%) мнозинство от членовете си може да разгледа всяко нарушение на единството, целите и принципите на училището, и може да изключи всеки индивид, клуб или почетен член на Асоциацията.

VІ. Органи на Асоциацията:

Чл.14. Органите на Асоциацията са:
            1. Съвет на Асоциацията на възпитаниците.
            2. Изпълнителна комисия.
            3. Временни комисии, създадени по решение на Изпълнителната комисия

Чл.15. Съвет на Асоциацията на възпитаниците:
            1. Съветът на Асоциацията на възпитаниците (наричан по-нататък "Съвет"), е ръководният  орган на Асоциацията.
2. Съветът:
            а) Работи за повишаване качеството и количеството на връзките с възпитаници на училището.
            б) Насърчава, укрепва и поддържа дейността на признатите клубове на възпитаниците и отношенията между тях.
            в) Разработва програма за събития и дейности в допълнение към програмата за алумни отношения на Академията с цел подобряване репутацията на училището и Асоциацията на възпитаниците.
            г) Стреми се да популяризира, подкрепя и насърчава изпълнението на програмата за алумни отношенията.
            д) Чрез членовете на Изпълнителната комисия съветва Академичното ръководство по въпроси, свързани с отношения със завършилите студенти и други области от политиката на училището.
            3. Съветът се състои от:
            а) членове на Изпълнителната комисия.
            б) упълномощени представители на признати клубове на възпитаници.
            в) четирима членове, представляващи неприсъединени към клубове възпитаници.
            г) други делегати, поканени от Изпълнителната комисия, ОКЦ или ръководството на Академията чрез Ректора.
            4. Съставът на Съвета трябва да отразява разнообразието на възпитаниците, клубовете и комисиите на Асоциацията.
            5. Съветът се събира веднъж на две години на място и време, определени от Изпълнителната комисия съвместно с ОКЦ.
            6. Процесът за вземане на решения от Съвета се обсъжда и определя предварително от самия съвет.

Чл.16. Изпълнителна комисия:
            1. Изпълнителната комисия се състои от седем члена:
            (а) двама представители на Студентски съвет - един настоящ и един дипломиран възпитаник на СА
            (б) двама представители на AIESEC - един настоящ и един дипломиран възпитаник на СА
            (в) един представител на клубовете на възпитаниците на СА
            (г) директорът на ОКЦ и ръководителят на секция "Възпитаници на СА" - по силата на служебните им задължения.
            2. Членовете на Изпълнителната комисия се избират веднъж на две години на заседание на Съвета на Асоциацията. На своето първо заседание членовете на Изпълнителната комисия избират свой председател.

Чл.17. Изпълнителната комисия:
            1. Представя пред Академията възгледите на Асоциацията на възпитаниците и самите възпитаници.
            2. Гарантира, че е налице актуален план за осъществяване целите на Асоциацията, както са посочени в член 4 от този Правилник.
            3. Работи в партньорство със секция "Възпитаници на СА"  с цел свикване на всеки две години на Съвет на Асоциацията.
            4. Определя основните видове дейности за постигане на целите на Асоциацията.
            5. Подкрепя и насърчава членството, работата и дейността на клубовете на възпитаниците.
            6. Прави предложения и препоръки пред Съвета по управлението на Асоциацията, измененията и допълненията на Правилника, относно работата на членовете на Асоциацията и на длъжностните лица.
            7. Заседава присъствено  два пъти в годината.
            8. Изпълнителната комисия може да поиска извънредно събрание на Съвета, ако е необходимо. Известието за такова събиране трябва да се дава 90 дни преди определената дата.
            9. По решение на Изпълнителната комисия могат да бъдат създавани временни комисии:
            (а) Комисия по изменението на Правилника
            (б) Комисия по номинациите
            (в) Комисия за планиране събранията на Съвета
            (г) Могат да бъдат създавани и други временни комисии за решаване на конкретни въпроси.
            10. Комисията по номинациите и Комисията за планиране събранията на Съвета се назначават от Изпълнителната комисия през януари всяка втора година, в която ще се провежда Съветът.
            11. Комисията по изменението на Правилника се свиква при поискване от Изпълнителната комисия.

Чл.18. Основни направления в дейността на Изпълнителната комисия са:
            1. Създаване, признаване и задължения на клубовете
            2. Работа с клубовете на завършилите и подкрепа на техните ръководства
            3. Комуникации и събития
            4. Пожизнени контакти между възпитаниците
            5. Наставничество
            6. Вътрешни посланици на СА

Чл.19. Комисията по номинациите
            1. През януари на годината, в която трябва да се проведе Съвета, кани всички признати клубове да предложат лица, които да се разгледат като кандидати за номиниране в различните комисии на Асоциацията.
            2. През август на същата година Комисията по номинациите заседава и избира лицата, които ще бъдат предложени на Съвета за избиране.
            3. Целта на Асоциацията е Изпълнителната комисия да представлява цялата и разнообразна избирателна колегия, която включва Академията и всички нейни възпитаници като цяло.
            4. Комисията по номинациите се съставя преди началото на всеки Съвет от Изпълнителната комисия и ОКЦ.

Чл.20. Членството на възпитаниците на Академията във всички органи на Асоциацията е на доброволни начала.

Чл.22. За нарушаване единството, целите и принципите на СА всеки член на всяка комисия на Асоциацията може да бъде отстранен от Изпълнителната комисия с ¾ (75%) мнозинство от нейните членове.

Чл.23. Членовете на комисиите на Асоциацията са отговорни пред Съвета и трябва да докладват пред него на всеки две години.

VІІ. Финансиране:

Чл.24. Дейността на Асоциацията се финансира по общия ред от бюджета на Академията.

Чл.25. Външното финансово подпомагане на Асоциацията се одобрява от ОКЦ в съответствие с политиката на Академията.

Чл.26. Изразходването на средствата става в съответствие с целите и задачите на Асоциацията и в съответствие с политиката на училището.

VІІІ. Преходни и заключителни разпоредби


Чл.27. Разпоредбите на настоящия Правилник могат да се изменят, отменят или да се добавят нови по решение на Съвета на Асоциацията с мнозинство от ¾ (75%) от присъстващите членове и в съответствие с определения начин за вземане на решения.


Чл.28. Известието за всяко предложено изменение се прави едновременно с известието за свикването на Съвета.

Чл.29. Нито едно от измененията на Правилника на Асоциацията не може да влезе в сила без одобрението на Академичния съвет на СА "Д. А. Ценов".