ЧЛЕНСТВО

Членство в Асоциация на възпитаниците на СА е доброволно.
Членството в Асоциацията може да бъде индивидуално, клубно и почетно.
Индивидуално членство се получава автоматично от всеки възпитаник на Академията.
Всички признати клубове на възпитаници (признати от Изпълнителната комисия) са колективни членове на Асоциацията. За да бъде един алумни клуб признат, той трябва да приема нормите и реда в Асоциацията (както са записани в нейния Правилник).
Почетни членове стават притежателите на степен Доктор хонорис кауза на СА, пенсионираният персонал на Академията и физически лица, които постоянно подкрепят училището, неговите цели и дейности.
Членството в Асоциацията е свободно от членски внос, но признатите клубове на възпитаниците имат право да искат такси от своите членове в рамките на клуба.
Членовете на Асоциацията имат право да участват в различни клубове на възпитаниците в цялата страна и извън нея, да участват в Съвета на Асоциацията на възпитаниците и да бъдат избирани в някоя от неговите временни комисии и в Изпълнителната комисия, да участват във всички академични и социални дейности, организирани от Асоциацията и Академията.