КЛУБОВЕ НА ВЪЗПИТАНИЦИТЕ НА СА "Д. А. ЦЕНОВ"

Дефиниции:

Има два основни вида организационни единици за осъществяване дейността на възпитаниците на Академията в рамките на Алумни асоциацията: признатите клубове и мрежите за контакти.
Признатите клубове се организират предимно върху регионална основа (в страната и чужбина) и върху основата на специални интереси като например финанси, маркетинг и т.н.
Признат регионален клуб може да има разклонена структура с местни клубове, един от които се определя за представител на региона в Съвета на Асоциацията.
Контактната мрежа е група от възпитаници, които са заинтересовани от осъществяването на съвместни действия, но все още не са достатъчно организирани, за да станат членове на признат клуб.
Контактната мрежа е първата стъпка към създаването на признат клуб в зависимост от желанието на нейните членове да развиват съвместна дейност.

Процедура по създаване на клуб

Контактната мрежа може да поиска от Изпълнителната комисия на Асоциацията на възпитаниците да стане признат клуб по всяко време при положение, че отговаря на изискванията.
Предложението за придобиване на статут на признат клуб трябва да бъде представено пред секция "Възпитаници на СА" на ОКЦ, за да се гарантира, че изискваната информация е предоставена от кандидатите (име на клуба, тип клуб, цели и задачи, планирани дейности, структура и организация).
Формулярът на предложението за придобиване на статут на признат клуб ще бъде предоставен от секция "Възпитаници на СА" на ОКЦ и ще бъде на разположение за изтегляне на страницата на ОКЦ.
Всички предложения за придобиване на статут на признат клуб се разглеждат и решават от Изпълнителната комисия на Алумни асоциацията.
Срокът за подаване на заявления за придобиване на статус на признат клуб е 30 юни в годината, в която се провежда Съветът на Асоциацията.
За да стане призната клуб, контактната мрежа трябва да има история с постигнати резултати в своята дейност, структура и организация.

Процедура за признаване на клуб

Всеки клуб по интереси и всеки регионален клуб може да гласува с право на един глас на Съвета.
Клубовете, които желаят да гласуват чрез пълномощно, трябва да информират за решението си и за своя вот секция "Възпитаници на СА" на ОКЦ до 30 юни в годината на Съвета.
Всички гласове с пълномощно, се обявяват от председателя.
Контактните мрежи се канят да участват в Съвета, но не могат да гласуват.
Признатите клубове могат да бъдат лишени от признаване с решение на Изпълнителната комисия на Асоциацията, ако действат срещу интересите на Асоциацията, включително и ако не изпълняват своите задължения.
Причините за оттегляне на признаване включват липса на клубна активност за 12 месеца, нарушения на Правилника на Алумни асоциацията и действия срещу интереса на СА.
За да запазят статута на признат клуб всички клубове трябва да представят годишна информация за своя състав и дейност, както и да подпишат копие от споразумението на Академията за поверителност на данните.

Клубни задължения

Всички признати клубове и мрежи за контакт трябва да подкрепят целите на Алумни Асоциацията.
Всички признати клубове трябва да провеждат най-малко 2 събития годишно, за да запазят своя статут на признат клуб, един от които трябва да бъдат:
За регионален клуб - събитие по време на кандидатстудентската кампания на Академията;
За клуб по интереси - годишно събитие, например дискусия, кръгла маса и др.
Всички контактни мрежи трябва да провеждат най-малко 1 събитие на година, включително събитие по време на кандидатстудентската кампания на Академията.