Обратно

ОКС "Магистър", Редовна форма
Учебен план на спeциалност "ФИНАНСИ"
МП "Финансово управление в публичния сектор"
Редовно обучение

Код Дисциплина Л У Кре-
дити
1 семестър
ФФ-КФК-М-311 УПРАВЛЕНИЕ НА КАПИТАЛИТЕ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР 42 14 6
ФФ-КФК-М-312 АНАЛИЗ ПОЛЗИ-РАЗХОДИ 42 14 6
ФФ-КФК-М-313 ПРОЕКТНО ФИНАНСИРАНЕ 42 14 6
ФФ-КФК-М-314 БЮДЖЕТНИ РЕШЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕН ИЗБОР 42 14 6
ФФ-КФК-М-315 ГЛОБАЛНО И РЕГИОНАЛНО РЕГУЛИРАНЕ 42 14 6
ФФ-КФК-М-316 БЮДЖЕТ И БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА 42 14 6
2 семестър
ФФ-КФК-М-317 ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА 42 14 6
ФФ-КФК-М-307 УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪЛГА 42 14 6
ФФ-КФК-М-319 УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ БЮДЖЕТИ 42 14 6
ФФ-КФК-М-320 МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР ПО ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР 14 14 3