Обратно

ОКС "Магистър", Редовна форма
Учебен план на спeциалност "СТОПАНСКИ И ФИНАНСОВ КОНТРОЛ"
МП "Финансов контрол и външен одит"
Редовно обучение

Код Дисциплина Л У Кре-
дити
1 семестър
ФСО-ККАСД-М-317 ТЕХНОЛОГИЯ НА ФИНАНСОВИЯ КОНТРОЛ 42 14 6
ФСО-ККАСД-М-319 ВЪТРЕШЕН ОДИТ В БАНКИТЕ 42 14 6
ФСО-ККАСД-М-318 АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ 42 14 6
ФСО-ККАСД-М-321 ДОКАЗВАНЕ ВЪВ ФИНАНСОВИЯ КОНТРОЛ И ВЪНШНИЯ ОДИТ 42 14 6
ФСО-ККАСД-М-320 ОЦЕНКА НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 42 14 6
ФСО-ККАСД-М-301 ТЕОРИЯ НА КОНТРОЛА 42 14 6
2 семестър
ФСО-ККАСД-М-322 МЕЖДУНАРОДНИ ОДИТОРСКИ СТАНДАРТИ 42 14 6
ФСО-КСО-М-321 СЧЕТОВОДНИ КОНЦЕПЦИИ И СТАНДАРТИ 42 14 6
ФСО-ККАСД-М-323 ОДИТ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР 42 14 6
ФСО-ККАСД-М-324 КРЕАТИВНОСТ И КОНФЛИКТНОСТ В ДАНЪЧНИЯ КОНТРОЛ 42 14 6
ФСО-ККАСД-М-335 МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР ПО ФИНАНСОВ КОНТРОЛ И ВЪНШЕН ОДИТ 14 14 3