Обратно

ОКС "Магистър", Редовна форма
Учебен план на спeциалност "СТОПАНСКИ И ФИНАНСОВ КОНТРОЛ"
МП "Финансов анализ и контрол"
Редовно обучение

Код Дисциплина Л У Кре-
дити
1 семестър
ФСО-ККАСД-М-326 АНАЛИЗ НА БИЗНЕС РИСКА 28 28 6
ФСО-ККАСД-М-327 ФИНАНСОВ КОНТРОЛ 42 14 6
ФСО-ККАСД-М-328 УПРАВЛЕНСКИ АНАЛИЗ 28 28 6
ФСО-ККАСД-М-332 МЕТОДОЛОГИЯ НА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ 42 14 6
ФФ-КФК-М-331 ИНВЕСТИЦИОНЕН АНАЛИЗ (ТЕХНИЧЕСКИ И ФУНДАМЕНТАЛЕН) 42 14 6
ФСО-ККАСД-М-325 ОСНОВИ НА БИЗНЕС АНАЛИЗА 28 28 6
2 семестър
ФСО-ККАСД-М-318 АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ 42 14 6
ФСО-ККАСД-М-324 КРЕАТИВНОСТ И КОНФЛИКТНОСТ В ДАНЪЧНИЯ КОНТРОЛ 42 14 6
ФСО-ККАСД-М-329 ДОКУМЕНТИРАНЕ В КОНТРОЛНИЯ ПРОЦЕС 28 28 6
ФСО-ККАСД-М-337 МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР ПО ФИНАНСОВ АНАЛИЗ И КОНТРОЛ 14 14 3