Обратно

ОКС "Магистър", Редовна форма
Учебен план на спeциалност "ИКОНОМИКА НА ТЪРГОВИЯТА"
МП "Търговско посредничество и инвестиционно банкиране"
Редовно обучение

Код Дисциплина Л У Кре-
дити
1 семестър
ФПТБ-КТБ-М-309 ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА 42 14 6
ФПТБ-КТБ-М-316 ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО 42 14 6
ФФ-КФК-М-334 ИНВЕСТИЦИОННО БАНКИРАНЕ 42 14 6
ФФ-КФК-М-302 ФИНАНСОВИ ДЕРИВАТИ 42 14 6
ФПТБ-КТБ-М-311 ОРГАНИЗАЦИЯ И ОТЧИТАНЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ СДЕЛКИ 42 14 6
ФПТБ-КТБ-М-306 БОРСИ И БОРСОВИ ОПЕРАЦИИ 42 14 6
2 семестър
ФПТБ-КТБ-М-312 ПРОЕКТНО КОНСУЛТИРАНЕ 42 14 6
ФПТБ-КТБ-М-317 КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ТЪРГОВСКИЯ БИЗНЕС 42 14 6
ФПТБ-КТБ-М-318 УПРАВЛЕНИЕ НА ИНОВАЦИИТЕ 42 14 6
ФПТБ-КТБ-М-319 МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР ПО ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ИНВЕСТИЦИОННО БАНКИРАНЕ 14 14 3