Обратно

ОКС "Магистър", Редовна форма
Учебен план на спeциалност "СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ"
МП "Счетоводство и одит в публичния сектор"
Редовно обучение

Код Дисциплина Л У Кре-
дити
1 семестър
ФСО-КСО-М-322 СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР 42 14 6
ФСО-КСО-М-313 ОТЧИТАНЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР 42 14 6
ФСО-КСО-М-318 СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР 42 14 6
ФСО-КСО-М-330 СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР 42 14 6
ФСО-КСО-М-301 БАНКОВО ПОСРЕДНИЧЕСТВО (СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ) 42 14 6
ФСО-КСО-М-303 БЮДЖЕТНО СЧЕТОВОДСТВО 42 14 6
2 семестър
ФСО-КСО-М-314 СТАНДАРТИ ЗА ОДИТ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР 42 14 6
ФСО-КСО-М-311 ОТЧИТАНЕ НА СДЕЛКИ С ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ 42 14 6
ФСО-КСО-М-312 ОТЧИТАНЕ НА СДЕЛКИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ 42 14 6
ФСО-КСО-М-307 МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР ПО СЧЕТОВОДСТВО И ОДИТ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР 14 14 3