Обратно

ОКС "Магистър", Редовна форма
Учебен план на спeциалност "СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ"
МП "Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия"
Редовно обучение

Код Дисциплина Л У Кре-
дити
1 семестър
ФСО-КСО-М-321 СЧЕТОВОДНИ КОНЦЕПЦИИ И СТАНДАРТИ 42 14 6
ФСО-КСО-М-329 СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 42 14 6
ФСО-КСО-М-312 ОТЧИТАНЕ НА СДЕЛКИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ 42 14 6
ФСО-КСО-М-327 СЧЕТОВОДСТВО НА НЕФИНАНСОВИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ГРУПИ 42 14 6
ФСО-КСО-М-324 СЪДЕБНО-СЧЕТОВОДНИ ЕКСПЕРТИЗИ 42 14 6
ФСО-КСО-М-326 ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДСТВО 42 14 6
2 семестър
ФСО-КСО-М-308 ОДИТ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ 42 14 6
ФСО-КСО-М-319 СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 42 14 6
ФСО-КСО-М-320 СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ 42 14 6
ФСО-КСО-М-306 МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР ПО СЧЕТОВОДСТВО И ОДИТ В НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 14 14 3