Обратно

ОКС "Магистър", Редовна форма
Учебен план на спeциалност "СТОПАНСКИ И ФИНАНСОВ КОНТРОЛ"
МП "Счетоводство и одит (на английски език)"
Редовно обучение

Код Дисциплина Л У Кре-
дити
1 семестър
ФСО-КСО-М-331 МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ 42 14 6
ФСО-ККАСД-М-322 МЕЖДУНАРОДНИ ОДИТОРСКИ СТАНДАРТИ 42 14 6
ФСО-КСО-М-326 ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДСТВО 42 14 6
ФСО-ККАСД-М-310 ОДИТ 42 14 6
ФСО-ККАСД-М-318 АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ 42 14 6
2 семестър
ФСО-КСО-М-325 УПРАВЛЕНСКО СЧЕТОВОДСТВО 42 14 6
ФСО-КМС-М-320 БИЗНЕС СТАТИСТИКА 42 14 6
ФСО-КМС-М-321 ИКОНОМЕТРИЯ 42 14 6
ФСО-ККАСД-М-340 МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР ПО СЧЕТОВОДСТВО И ОДИТ 14 14 3