Обратно

ОКС "Магистър", Редовна форма
Учебен план на спeциалност "ЗАСТРАХОВАНЕ И СОЦИАЛНО ДЕЛО"
МП "Социален мениджмънт"
Редовно обучение

Код Дисциплина Л У Кре-
дити
1 семестър
ФФ-КОТИ-М-302 ИКОНОМИЧЕСКИ ОСНОВИ НА ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР 42 14 6
ФММ-КМЕ-М-348 ВЪВЕДЕНИЕ В СОЦИАЛНИЯ МЕНИДЖМЪНТ 28 28 6
ФММ-КСП-М-345 УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ В СОЦИАЛНАТА СФЕРА 42 14 6
ФФ-КЗСД-М-321 СОЦИАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ 42 14 6
ФФ-КЗСД-М-322 ФИНАНСИРАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ 42 14 6
ФФ-КЗСД-М-302 ИКОНОМИКА НА СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ 42 14 6
2 семестър
ФФ-КЗСД-М-323 ФИНАНСОВА АДМИНИСТРАЦИЯ И РЕГУЛАЦИИ НА СОЦИАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ 42 14 6
ФСО-КМС-М-314 СОЦИАЛНА СТАТИСТИКА 42 14 6
ФФ-КФК-М-304 ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 42 14 6
ФФ-КЗСД-М-329 МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР ПО СОЦИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ 14 14 3