Обратно

ОКС "Магистър", Редовна форма
Учебен план на спeциалност "БИЗНЕС СТАТИСТИКА И АНАЛИЗИ"
МП "Статистическо бизнес консултиране"
Редовно обучение

Код Дисциплина Л У Кре-
дити
1 семестър
ФСО-КМС-М-301 СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО 42 14 6
ФСО-КМС-М-302 УПРАВЛЕНСКА СТАТИСТИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО 42 14 6
ФСО-КМС-М-303 ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СТАТИСТИКА 42 14 6
ФСО-КМС-М-304 СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ В ЕМПИРИЧНИТЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 42 14 6
ФСО-КМС-М-306 ФИНАНСОВА СТАТИСТИКА 42 14 6
ФСО-КМС-М-307 МАКРОИКОНОМИЧЕСКА СТАТИСТИКА 42 14 6
2 семестър
ФСО-КМС-М-305 ИКОНОМЕТРИЧНИ МОДЕЛИ 42 14 6
ФСО-КМС-М-308 СТАТИСТИЧЕСКИ И ИКОНОМЕТРИЧЕН СОФТУЕР 42 14 6
ФСО-КМС-М-309 СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ В МАРКЕТИНГА 42 14 6
ФСО-КМС-М-310 МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР ПО СТАТИСТИЧЕСКО БИЗНЕС КОНСУЛТИРАНЕ 14 14 3