Обратно

ОКС "Магистър", Редовна форма
Учебен план на спeциалност "ИКОНОМИКА НА ТЪРГОВИЯТА"
МП "Мениджмънт на търговската дейност"
Редовно обучение

Код Дисциплина Л У Кре-
дити
1 семестър
ФПТБ-КТБ-М-309 ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА 42 14 6
ФПТБ-КТБ-М-310 ТЪРГОВСКО КРЕДИТИРАНЕ 42 14 6
ФПТБ-КТБ-М-311 ОРГАНИЗАЦИЯ И ОТЧИТАНЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ СДЕЛКИ 42 14 6
ФПТБ-КТБ-М-312 ПРОЕКТНО КОНСУЛТИРАНЕ 42 14 6
ФПТБ-КТБ-М-313 ТЪРГОВСКИ МЕНИДЖМЪНТ 42 14 6
ФПТБ-КТБ-М-301 ИКОНОМИКА НА ТЪРГОВИЯТА 42 14 6
2 семестър
ФПТБ-КТБ-М-314 РЕИНЖЕНЕРИНГ НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ 42 14 6
ФММ-КМИО-М-308 МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС 42 14 6
ФММ-КМИО-М-319 КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ В ТЪРГОВСКИЯ БИЗНЕС 42 14 6
ФПТБ-КТБ-М-315 МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР ПО МЕНИДЖМЪНТ НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ 14 14 3