Обратно

ОКС "Магистър", Редовна форма
Учебен план на спeциалност "МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ"
МП "Международен туризъм"
Редовно обучение

Код Дисциплина Л У Кре-
дити
1 семестър
ФММ-КМИО-М-308 МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС 42 14 6
ФММ-КМИО-М-309 ГЛОБАЛЕН ТУРИЗЪМ 42 14 6
ФФ-КФК-М-348 ФИНАНСОВИ И КРЕДИТНИ ОПЕРАЦИИ В ТУРИСТИЧЕСКИЯ БИЗНЕС 42 14 6
ФММ-КМИО-М-313 КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ В МЕЖДУНАРОДНИЯ ТУРИЗЪМ 42 14 6
ФММ-КМИО-М-310 ПР В СФЕРАТА НА ТУРИЗМА 42 14 6
ФММ-КМИО-М-311 МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИСТИЧЕСКИ БИЗНЕС 42 14 6
2 семестър
ФММ-КМИО-М-312 УПРАВЛЕНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ДЕСТИНАЦИИ 42 14 6
ФММ-КМИО-М-314 УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНДУСТРИЯ 42 14 6
ФММ-КМИО-М-315 ПРОЕКТНИ ЕКИПИ 42 14 6
ФММ-КМИО-М-331 МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР ПО МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ 14 14 3