Обратно

ОКС "Магистър", Редовна форма
Учебен план на спeциалност "МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ"
МП "Международни проекти"
Редовно обучение

Код Дисциплина Л У Кре-
дити
1 семестър
ФММ-КМИО-М-316 ОСНОВИ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПРОЕКТИ 42 14 6
ФММ-КСП-М-320 ИНТЕГРИРАНИ ПРОЦЕСИ В ПРОЕКТНОТО УПРАВЛЕНИЕ 42 14 6
ФФ-КФК-М-351 ТЕХНИКИ ЗА ПРОЕКТНО ФИНАНСИРАНЕ 42 14 6
ФММ-КМИО-М-317 ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ 42 14 6
ФММ-КМИО-М-315 ПРОЕКТНИ ЕКИПИ 42 14 6
ФММ-КМИО-М-334 ВЪВЕДЕНИЕ В МЕЖДУНАРОДНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ 42 14 6
2 семестър
ФСО-ККАСД-М-339 ОДИТ НА ПРОЕКТИ 28 28 6
ФММ-КМИО-М-337 МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ 42 14 6
ФММ-КМИО-М-318 СОФТУЕРНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ 42 14 6
ФММ-КМИО-М-329 МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР ПО МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ 14 14 3