Обратно

ОКС "Магистър", Редовна форма
Учебен план на спeциалност "МАРКЕТИНГ"
МП "Маркетингови комуникации"
Редовно обучение

Код Дисциплина Л У Кре-
дити
1 семестър
ФММ-КМА-М-311 ИНТЕГРИРАН БРАНД МЕНИДЖМЪНТ 28 28 6
ФММ-КМА-М-312 ИНТЕГРИРАНИ МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ 42 14 6
ФММ-КМА-М-313 ЕМПИРИЧНИ МАРКЕТИНГОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 42 14 6
ФММ-КМА-М-314 ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ 28 28 6
ФММ-КМА-М-315 МЕДИЯ ПЛАНИРАНЕ 42 14 6
ФММ-КМА-М-305 ПРИНЦИПИ НА МАРКЕТИНГА 28 28 6
2 семестър
ФММ-КМА-М-316 ОДИТ НА МАРКЕТИНГОВИТЕ КОМУНИКАЦИИ 42 14 6
ФММ-КМА-М-308 УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБИТЕ 28 28 6
ФММ-КМА-М-309 УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С КЛИЕНТИ 28 28 6
ФММ-КМА-М-317 МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР ПО МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ 14 14 3