Обратно

ОКС "Магистър", Редовна форма
Учебен план на спeциалност "ФИНАНСИ"
МП "Инвестиционен мениджмънт"
Редовно обучение

Код Дисциплина Л У Кре-
дити
1 семестър
ФФ-КФК-М-331 ИНВЕСТИЦИОНЕН АНАЛИЗ (ТЕХНИЧЕСКИ И ФУНДАМЕНТАЛЕН) 42 14 6
ФФ-КФК-М-318 УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ДЪЛГ 42 14 6
ФФ-КФК-М-333 УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ РИСК 42 14 6
ФФ-КФК-М-334 ИНВЕСТИЦИОННО БАНКИРАНЕ 42 14 6
ФФ-КФК-М-335 УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ 42 14 6
ФФ-КФК-М-336 ИНВЕСТИЦИИ 42 14 6
2 семестър
ФФ-КФК-М-302 ФИНАНСОВИ ДЕРИВАТИ 42 14 6
ФФ-КФК-М-337 КЛИРИНГ И СЕТЪЛМЕНТ НА ЦЕННИ КНИЖА 42 14 6
ФФ-КФК-М-338 АЛТЕРНАТИВНИ ИНВЕСТИЦИИ 42 14 6
ФФ-КФК-М-339 МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР ПО ИНВЕСТИЦИОННЕН МЕНИДЖМЪНТ 14 14 3