Обратно

ОКС "Магистър", Редовна форма
Учебен план на спeциалност "ЗАСТРАХОВАНЕ И СОЦИАЛНО ДЕЛО"
МП "Здравен мениджмънт"
Редовно обучение

Код Дисциплина Л У Кре-
дити
1 семестър
ФФ-КОТИ-М-302 ИКОНОМИЧЕСКИ ОСНОВИ НА ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР 42 14 6
ФММ-КСП-М-346 УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 42 14 6
ФФ-КЗСД-М-321 СОЦИАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ 42 14 6
ФФ-КЗСД-М-324 ОСНОВИ НА ЗДРАВНАТА ПОЛИТИКА 42 14 6
ФФ-КЗСД-М-325 УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 42 14 6
ФФ-КЗСД-М-303 ИКОНОМИКА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ 42 14 6
2 семестър
ФФ-КЗСД-М-326 ТЕХНОЛОГИИ НА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ 42 14 6
ФММ-КМА-М-327 МАРКЕТИНГ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 42 14 6
ФММ-КБИ-М-313 ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 42 14 6
ФФ-КЗСД-М-330 МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР ПО ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ 14 14 3