Обратно

ОКС "Магистър", Редовна форма
Учебен план на спeциалност "ЗАСТРАХОВАНЕ И СОЦИАЛНО ДЕЛО"
МП "Застраховане"
Редовно обучение

Код Дисциплина Л У Кре-
дити
1 семестър
ФФ-КЗСД-М-314 МЕНИДЖМЪНТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ДРУЖЕСТВО 42 14 6
ФФ-КЗСД-М-315 УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ДРУЖЕСТВО 42 14 6
ФФ-КЗСД-М-316 ЕКСПЕРТНИ ОЦЕНКИ В ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ДРУЖЕСТВО 42 14 6
ФФ-КЗСД-М-317 РИСКОВО-БАЗИРАН НАДЗОР В ЗАСТРАХОВАНЕТО 42 14 6
ФММ-КМИО-М-308 МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС 42 14 6
ФФ-КЗСД-М-313 ОСНОВИ НА ЗАСТРАХОВАНЕТО 42 14 6
2 семестър
ФФ-КЗСД-М-318 ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА 42 14 6
ФФ-КЗСД-М-319 ИНВЕСТИЦИИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ДРУЖЕСТВО 42 14 6
ФФ-КЗСД-М-320 АКТЮЕРСКИ ИЗЧИСЛЕНИЯ В ЗАСТРАХОВАНЕТО 42 14 6
ФФ-КЗСД-М-328 МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР ПО ЗАСТРАХОВАНЕ 14 14 3