Обратно

ОКС "Магистър", Редовна форма
Учебен план на спeциалност "СТОПАНСКИ И ФИНАНСОВ КОНТРОЛ"
МП "Валутен, митнически и данъчен контрол"
Редовно обучение

Код Дисциплина Л У Кре-
дити
1 семестър
ФФ-КФК-М-349 ВАЛУТИ И ВАЛУТНИ СДЕЛКИ 42 14 6
ФСО-ККАСД-М-311 ТЕХНОЛОГИЯ НА ВАЛУТНИЯ КОНТРОЛ 28 28 6
ФСО-ККАСД-М-313 ТЕХНОЛОГИЯ НА ДАНЪЧНИЯ КОНТРОЛ 28 28 6
ФСО-ККАСД-М-312 ТЕХНОЛОГИЯ НА МИТНИЧЕСКИЯ КОНТРОЛ 28 28 6
ФСО-ККАСД-М-314 МЕЖДУНАРОДНО МИТНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО 42 14 6
ФСО-ККАСД-М-306 ВАЛУТЕН И МИТНИЧЕСКИ КОНТРОЛ 42 14 6
2 семестър
ФСО-ККАСД-М-315 МИТНИЧЕСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО 42 14 6
ФСО-ККАСД-М-316 ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ВЪТРЕШНООБЩНОСТНАТА ТЪРГОВИЯ 42 14 6
ФПТБ-КИУТ-М-320 УПРАВЛЕНИЕ НА ДИСТРИБУЦИЯТА И ЛОГИСТИКАТА 42 14 6
ФСО-ККАСД-М-334 МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР ПО ВАЛУТЕН, МИТНИЧЕСКИ И ДАНЪЧЕН КОНТРОЛ 14 14 3