Обратно

ОКС "Магистър", Редовна форма
Учебен план на спeциалност "УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ"
МП "Бизнес планиране"
Редовно обучение

Код Дисциплина Л У Кре-
дити
1 семестър
ФММ-КСП-М-350 КОРПОРАТИВНО ПЛАНИРАНЕ 42 14 6
ФММ-КСП-М-335 УПРАВЛЕНИЕ ЧРЕЗ ПРОЕКТИ 42 14 6
ФММ-КСП-М-339 ПЛАНОВ СОФТУЕР 42 14 6
ФММ-КСП-М-337 СОЦИАЛНА ПРОГНОСТИКА 42 14 6
ФММ-КСП-М-314 УПРАВЛЕНИЕ НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ 42 14 6
ФММ-КСП-М-318 ОСНОВИ НА ПЛАНИРАНЕТО И ПРОГРАМИРАНЕТО 42 14 6
2 семестър
ФММ-КСП-М-352 СТРАТЕГИИ ЗА ДИВЕРСИФИКАЦИЯ НА БИЗНЕСА 42 14 6
ФММ-КСП-М-351 ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕСА 42 14 6
ФММ-КСП-М-334 ПРОГРАМИ ЗА ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО РАЗВИТИЕ 42 14 6
ФММ-КСП-М-353 МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР ПО БИЗНЕС ПЛАНИРАНЕ 14 14 3