Обратно

ОКС "Магистър", Редовна форма
Учебен план на спeциалност "ФИНАНСИ"
МП "Банков мениджмънт"
Редовно обучение

Код Дисциплина Л У Кре-
дити
1 семестър
ФФ-КФК-М-329 ПРАКТИЧЕСКИ БАНКОВ МЕНИДЖМЪНТ 42 14 6
ФФ-КФК-М-322 ЦЕНТРАЛНО БАНКИРАНЕ 42 14 6
ФФ-КФК-М-323 МЕНИДЖМЪНТ НА БАНКОВИТЕ ПЛАЩАНИЯ 42 14 6
ФФ-КФК-М-324 УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА В БАНКАТА 42 14 6
ФФ-КФК-М-325 РИСК МЕНИДЖМЪНТ В ТЪРГОВСКАТА БАНКА 42 14 6
ФФ-КФК-М-326 БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ АГЕНТИ 42 14 6
2 семестър
ФФ-КФК-М-327 БАНКОВ ОДИТ 42 14 6
ФФ-КФК-М-328 БАНКОВ МАРКЕТИНГ 42 14 6
ФФ-КФК-М-352 ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА БАНКОВАТА ДЕЙНОСТ 42 14 6
ФФ-КФК-М-330 МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР ПО БАНКОВ МЕНИДЖМЪНТ 14 14 3