Обратно

ОКС "Магистър", Редовна форма
Учебен план на спeциалност "ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ"
МП "Образователен мениджмънт"
Редовно обучение

Код Дисциплина Л У Кре-
дити
1 семестър
ФММ-КСП-М-340 СИСТЕМИ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ 42 14 6
ФММ-КСП-М-341 СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО 42 14 6
ФММ-КСП-М-342 УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ В ОБРАЗОВАНИЕТО 42 14 6
ФММ-КСП-М-312 ЕТИЧНИ СТАНДАРТИ И АНТИКОРУПЦИОННИ ПРАКТИКИ В ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 42 14 6
ФММ-КСП-М-313 РАЗРАБОТВАНЕ И ОЦЕНКА НА ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ И ПРОГРАМИ 42 14 6
ФММ-КСП-М-302 ОСНОВИ НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 42 14 6
2 семестър
ФММ-КСП-М-343 УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ БЮДЖЕТИ 42 14 6
ФММ-КСП-М-336 УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЕТО 42 14 6
ФММ-КСП-М-344 ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 42 14 6
ФММ-КСП-М-349 МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР ПО ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ 14 14 3