Обратно

ОКС "Магистър", Редовна форма
Учебен план на спeциалност "ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ"
МП "Мениджмънт на териториалното развитие"
Редовно обучение

Код Дисциплина Л У Кре-
дити
1 семестър
ФММ-КСП-М-309 ТЕРИТОРИАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ 42 14 6
ФММ-КСП-М-335 УПРАВЛЕНИЕ ЧРЕЗ ПРОЕКТИ 42 14 6
ФММ-КСП-М-334 ПРОГРАМИ ЗА ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО РАЗВИТИЕ 42 14 6
ФММ-КСП-М-314 УПРАВЛЕНИЕ НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ 42 14 6
ФММ-КСП-М-337 СОЦИАЛНА ПРОГНОСТИКА 42 14 6
ФММ-КСП-М-302 ОСНОВИ НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 42 14 6
2 семестър
ФММ-КСП-М-336 УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЕТО 42 14 6
ФММ-КСП-М-338 УПРАВЛЕНИЕ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ 42 14 6
ФММ-КСП-М-311 УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИ В ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 42 14 6
ФММ-КСП-М-355 ПРОЕКТИ ЗА ПРИРОДОПОЛЗВАНЕ И ПРИРОДООПАЗВАНЕ 42 14 6
ФММ-КСП-М-348 МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР ПО МЕНИДЖМЪНТ НА ТЕРИТОРИАЛНОТО РАЗВИТИЕ 14 14 3