Обратно

ОКС "Магистър", Редовна форма
Учебен план на спeциалност "СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ"
МП "Мениджмънт на бизнесорганизациите"
Редовно обучение

Код Дисциплина Л У Кре-
дити
1 семестър
ФММ-КМЕ-М-349 ЧОВЕК И ОРГАНИЗАЦИЯ 28 28 6
ФММ-КМЕ-М-344 МЕТОДИ И СТРАТЕГИИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ФИРМИТЕ 28 28 6
ФММ-КМЕ-М-322 УПРАВЛЕНИЕ И ПОВЕДЕНИЕ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ 28 28 6
ФММ-КМЕ-М-351 БИЗНЕССРЕДА И БИЗНЕСРИСК 28 28 6
ФММ-КМЕ-М-390 БИЗНЕССРЕДА И МАЛЪК БИЗНЕС 28 28 6
ФММ-КМЕ-М-347 ОРГАНИЗАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ И ЕФЕКТИВНОСТ 28 28 6
2 семестър
ФММ-КМЕ-М-326 БИЗНЕСКОНТРОЛИНГ 28 28 6
ФММ-КМЕ-М-308 ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ 28 28 6
ФММ-КМЕ-М-307 КОРПОРАТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ 28 28 6
ФММ-КМЕ-М-305 УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 28 28 6
ФММ-КМЕ-М-360 МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР ПО МЕНИДЖМЪНТ НА БИЗНЕСОРГАНИЗАЦИИТЕ 14 14 3