Обратно

ОКС "Магистър", Редовна форма
Учебен план на спeциалност "ЕКОМЕНИДЖМЪНТ"
МП "Екологичен мениджмънт и фирмена устойчивост"
Редовно обучение

Код Дисциплина Л У Кре-
дити
1 семестър
ФММ-КМЕ-М-312 ЕКОЛОГИЧНИ МОДЕЛИ НА РАЗВИТИЕ 28 28 6
ФММ-КМЕ-М-317 КОНСУЛТИРАНЕ И ЕКОПРОЕКТИРАНЕ 28 28 6
ФММ-КМЕ-М-327 СИСТЕМИ ЗА ЕКОМОНИТОРИНГ 28 28 6
ФММ-КМЕ-М-323 ОПАЗВАНЕ И ВЪЗПРОИЗВОДСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА 28 28 6
ФММ-КМЕ-М-315 МЕЖДУНАРОДНИ ЕКОЛОГИЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ 28 28 6
ФММ-КМЕ-М-347 ОРГАНИЗАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ И ЕФЕКТИВНОСТ 28 28 6
2 семестър
ФММ-КМЕ-М-318 ЕКОЛОГИЧЕН МОНИТОРИНГ 28 28 6
ФММ-КМЕ-М-308 ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ 28 28 6
ФММ-КМЕ-М-307 КОРПОРАТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ 28 28 6
ФММ-КМЕ-М-305 УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 28 28 6
ФММ-КМЕ-М-328 МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР ПО ЕКОЛОГИЧЕН МЕНИДЖМЪНТ И ФИРМЕНА УСТОЙЧИВОСТ 14 14 3