Обратно

ОКС "Магистър", Редовна форма
Учебен план на спeциалност "СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ"
МП "Бизнесадминистрация"
Редовно обучение

Код Дисциплина Л У Кре-
дити
1 семестър
ФММ-КМЕ-М-301 ТЕОРИЯ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 28 28 6
ФММ-КМЕ-М-302 МЕНИДЖЪРСКО КОНСУЛТИРАНЕ 28 28 6
ФММ-КМЕ-М-303 УПРАВЛЕНИЕ НА МОТИВАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ 28 28 6
ФММ-КМЕ-М-304 ЕТИКА В БИЗНЕСА 28 28 6
ФММ-КМЕ-М-368 СТРАТЕГИЧЕСКИ МЕНИДЖМЪНТ 28 28 6
ФММ-КМЕ-М-347 ОРГАНИЗАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ И ЕФЕКТИВНОСТ 28 28 6
2 семестър
ФММ-КМЕ-М-305 УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 28 28 6
ФММ-КМЕ-М-307 КОРПОРАТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ 28 28 6
ФММ-КМЕ-М-308 ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ 28 28 6
ФММ-КМЕ-М-385 ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 28 28 6
ФММ-КМЕ-М-309 МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР ПО БИЗНЕСАДМИНИСТРАЦИЯ 14 14 3