Профилът на купувача е обособена част от електронната страница на СА "Д. А. Ценов", където се осигурява публичен достъп до информация, свързана с организирането и провеждането на обществени поръчки в съответствие с изискванията на ЗОП.

Публикуваната информация, структурирана в съответните раздели, е под формата на електронни документи, представляващи сканирана в PDF формат версия на оригинален документ на хартиен носител, съдържащ съответните реквизити, в типологизирана, свободна или таблична форма.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки в СА "Д.А.Ценов" - Свищов

Обявление за предварителна информация(Директива 2004/18/ЕО) за 2016 г.
Обобщена информация чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП за 2016 г.
Обобщена информация по чл. 44, ал. 10 от ЗОП за 2015 г.

За допълнителна информация, справки и запитвания:
офис "Обществени поръчки", Учебен корпус "Запад"
СА "Д. А. Ценов" - Свищов, ул. "Емануил Чакъров" № 2
Тел.: 0631 66413
Факс: 0631 88333
e-mail: porachkizop@uni-svishtov.bg

Обявление за предварителна информация(Директива 2004/18/ЕО)
   - Доставки


„Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на СА „Д. А. Ценов”
Дата на публикуване - 11.6.2020 г.

Информация за преписката публикувана в РОП на 10.06.2020 г.
Номер на поръчката: - 00202-2020-0003

 


Решение за откриване на процедура №04/11.06.2020 г. с подпис и печат (Публикуван документ на 11.06.2020 г.)
Решение за откриване на процедура №04/11.06.2020 г. – след публикуване в АОП ID 982251 (Публикуван документ на 11.06.2020 г.)
Обявление за поръчка Директива 2014/24/ЕС/ЗОП – (Публикуван документ на 11.06.2020 г.)
Обявление за поръчка Директива 2014/24/ЕС/ЗОП – след публикуване в АОП ID 982254 (Публикуван документ на 11.06.2020 г.)
Документация за участие (Публикуван документ на 11.06.2020 г.)
Техническа спецификация – Приложение №1 (Публикуван документ на 11.06.2020 г.)
Договор проект – Приложение №2 (Публикуван документ на 11.06.2020 г.)
Стандартен образец на еЕЕДОП – Образец №1 (Публикуван документ на 11.06.2020 г.)
Техническо предложение – Образец №2 (Публикуван документ на 11.06.2020 г.)
Ценово предложение – Образец №3 (Публикуван документ на 11.06.2020 г.)
„Доставка на газьол за отопление, чрез посредничеството на Стокова борса“
Дата на публикуване - 10.6.2020 г.

Информация за преписката публикувана в РОП на 10.06.2020 г.
Номер на поръчката: - 00202-2020-0002

 

Решение за откриване на процедура (ЗОП) №03/10.06.2020 г. с подпис и печат (Публикуван документ на 10.06.2020 г.)
Решение за откриване на процедура (ЗОП) №03/10.06.2020 г. след публикуване в АОП ID 981792 (Публикуван документ на 10.06.2020 г.)

 


Обявление за възложена поръчка - Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Директива 2014/24/ЕС/ЗОП и вътрешен референтен номер 20-312289-001, ВРН TED14/2020-985746 (20200626-005261) (Публикуван документ на 29.06.2020 г.)
Обявление за възложена поръчка - Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Директива 2014/24/ЕС/ЗОП след публикуване в АОП на 29.06.2020 г. ID 985746 (Публикуван документ на 29.06.2020 г.)
Борсов договор №716 „Доставка на газьол за отопление, чрез посредничеството на Стокова борса“ с изпълнител „ЕВРОИНВЕСТ” ЕООД град Силистра (Публикуван документ на 29.06.2020 г.)


„Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов, по обособени позиции"
Дата на публикуване - 26.3.2020 г.

 

Обособена позиция №1 „ Месо и месни продукти ”;

Обособена позиция №2 „Приготвени храни от месо”

Информация за преписката публикувана в РОП на 26.03.2020 г.
Номер на поръчката: - 00202-2020-0001


Решение за откриване на процедура №02/26.03.2020 г. с подпис и печат (Публикуван документ на 26.03.2020 г.)
Решение за откриване на процедура №02/26.03.2020 г. – след публикуване в АОП ID 968380 (Публикуван документ на 26.03.2020 г.)
Обявление за поръчка Директива 2014/24/ЕС/ЗОП – (Публикуван документ на 26.03.2020 г.)
Обявление за поръчка Директива 2014/24/ЕС/ЗОП – след публикуване в АОП ID 968384 (Публикуван документ на 26.03.2020 г.)


Документация за участие (Публикуван документ на 26.03.2020 г.)
Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки еЕЕДОП Образец №1 (Публикуван документ на 26.03.2020 г.)
Договор за доставка – Приложение №2 (Публикуван документ на 26.03.2020 г.)
Образци на документи (Публикувани на 26.03.2020 г.)
Техническа спецификация (Публикувани на 26.03.2020 г.)
Технически предложения – Образец №2а (Публикувани на 26.03.2020 г.)
Ценови предложения – Образец №3а (Публикувани на 26.03.2020 г.)

 


Заповед №237/22.04.2020 г. за отваряне на офертите (Публикуван документ на 22.04.2020 г.)


Уведомление за отваряне и разглеждане на пликовете „ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ”, на участниците подали оферти за участие в обществена поръчка по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП (Публикуван документ на 26.05.2020 г.)


Протокол №1/20.05.2020 г. за работата на комисията – приключен на 02.06.2020 г. (Публикуван документ на 02.06.2020 г.)
Решение №214/02.06.2020 г. за обявяване на класирането и определяне на изпълнител на обществена поръчка (Публикуван документ на 02.06.2020 г.)


Обявление за възложена поръчка – Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Директива 2014/24/ЕС/ЗОП (Публикуван документ на 03.07.2020 г.)
Обявление за възложена поръчка – Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Директива 2014/24/ЕС/ЗОП след публикуване в АОП на 03.07.2020 г. ID 986521 (Публикуван документ на 03.07.2020 г.)


Справка за преведена парична сума по сметка на Възложителя за гаранция по обезпечаване изпълнението на Договор №11/03.07.2020 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов” по обособена позиция №1 „Месо и месни продукти” – „МЕСОКОМБИНАТ – СВИЩОВ” ООД град Свищов (Публикуван документ на 03.07.2020 г.)
Договор №11/03.07.2020 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов” по обособена позиция №1 „Месо и месни продукти” – „МЕСОКОМБИНАТ – СВИЩОВ” ООД град Свищов (Публикуван документ на 03.07.2020 г.)


Справка за преведена парична сума по сметка на Възложителя за гаранция по обезпечаване изпълнението на Договор №12/03.07.2020 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов” по обособена позиция №2 „Приготвени храни от месо” – „МЕСОКОМБИНАТ – СВИЩОВ” ООД град Свищов (Публикуван документ на 03.07.2020 г.)
Договор №12/03.07.2020 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов” по обособена позиция №2 „Приготвени храни от месо” – „МЕСОКОМБИНАТ – СВИЩОВ” ООД град Свищов (Публикуван документ на 03.07.2020 г.)


„Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов, по обособени позиции”
Дата на публикуване - 28.10.2019 г.

Обособена позиция №1 Месо и месни продукти 

Обособена позиция №2 „Продукти от птиче месо”

Обособена позиция №3 „Риба”

Обособена позиция №4 „Млечни продукти” 

Обособена позиция №5 „Зеленчуци, плодове и черупкови плодове”

Обособена позиция №6 „Минерални води и безалкохолни напитки”

Обособена позиция №7 „Хлебни изделия”

Обособена позиция №8 „Сладкарски изделия и торти”

Обособена позиция №9 „Плодове и зеленчуци-преработени и консервирани”

Обособена позиция №10 „Кафе, чай и свързаните с тях продукти”

Обособена позиция №11 „Други хранителни стоки-бакалски”

Обособена позиция №12 „Приготвени храни от месо”

 Информация за преписката публикувана в РОП на 28.10.2019 г.
Номер на поръчката: 00202-2019-0003

Решение за откриване на процедура №03/24.10.2019 г. с подпис и печат (Публикуван документ на 28.10.2019 г.)

Решение за откриване на процедура №03/24.10.2019 г. – след публикуване в АОП ID 940794 (Публикуван документ на 28.10.2019 г.)
Обявление за поръчка Директива 2014/24/ЕС/ЗОП - (импортиран документ на 24.10.2019 г. и получен временен референтен номер 19-519358-001 (референтен номер TED14/2019-940795) (Публикуван документ на 28.10.2019 г.)
Обявление за поръчка Директива 2014/24/ЕС/ЗОП – след публикуване в АОП ID 940795 регистриран документ на 28.10.2019 г. (Публикуван документ на 28.10.2019 г.)
Документация за участие (указание) (Публикуван документ на 28.10.2019 г.)
Договор за доставка – Приложение №2 (Публикуван документ на 28.10.2019 г.)
Образци на документи (Публикувани на 28.10.2019 г.)
Техническа спецификация – Приложение №1 (Публикувани на 28.10.2019 г.)
Технически предложения – Образец №2а (Публикувани на 28.10.2019 г.)
Ценови предложения – Образец №3а (Публикувани на 28.10.2019 г.)
Образец на еЕЕДОП под формата на генерирани файлове espd-request (Публикуван документ на 28.10.2019 г.)
Разяснение по чл. 33, ал. 1 от ЗОР (Публикуван документ на 19.11.2019 г.)
Разяснение по чл. 33, ал. 1 от ЗОР (Публикуван документ на 22.11.2019 г.)
Съобщение за работата на комисията назначена със Заповед №1124/05.12.2019 г. за разглеждане и оценка на получените оферти (Публикуван документ на 20.12.2019 г.)

 
Протокол №1/05.12.2019 г. за работата на комисията – приключен на 14.01.2020 г. (Публикуван документ на 14.01.2020 г.)
Уведомление за отваряне и разглеждане на пликовете „ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ”, на участниците подали оферти за участие в откритата процедура (Публикуван документ на 14.01.2020 г.)

 
Протокол №2/20.01.2020 г. за работата на комисията – приключен на 17.02.2020 г. (Публикуван документ на 17.02.2020 г.)
Доклад за работата на комисията и приложен Протокол №1/05.12.2019 г. и Протокол №2/20.01.2020 г. (Публикуван документ на 17.02.2020 г.)
Решение №213/17.02.2020 г. за обявяване на класирането и определяне на изпълнител на обществена поръчка (Публикуван документ на 17.02.2020 г.)

 


Обявление за възложена поръчка - Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Директива 2014/24/ЕС/ЗОП (прекратена обособена позиция №1 „Месо и месни продукти” и обособена позиция №12 „Приготвени храни от месо”) и временен референтен номер 20200304-005081 (20-112767-001) (Публикуван документ на 06.03.2020 г.)
Обявление за възложена поръчка - Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Директива 2014/24/ЕС/ЗОП ((прекратена обособена позиция №1 „Месо и месни продукти” и обособена позиция №12 „Приготвени храни от месо”) след публикуване в АОП ID 962943 (Публикуван документ на 06.03.2020 г.)


Обявление за възложена поръчка - Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Директива 2014/24/ЕС/ЗОП и временен референтен номер VRN 20-171828-001 TED14/2020-971318 20200407-005178) (Публикуван документ на 09.04.2020 г.)
Обявление за възложена поръчка - Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Директива 2014/24/ЕС/ЗОП след публикуване в АОП на 09.04.2020 г. ID 971318 (Публикуван документ на 09.04.2020 г.)


Справка за издадена банкова гаранция по обезпечаване изпълнението на Договор №1/03.04.2020 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов” по обособена позиция №2 „Продукти от птиче месо” – „Нове инженеринг” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 09.04.2020 г.)
Договор №1/03.04.2020 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов” по обособена позиция №2 „Продукти от птиче месо” – „Нове инженеринг” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 09.04.2020 г.)


Справка за издадена банкова гаранция по обезпечаване изпълнението на Договор №2/03.04.2020 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов” по обособена позиция №3 „Риба” – „Нове инженеринг” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 09.04.2020 г.)
Договор №2/03.04.2020 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов” по обособена позиция №3 „Риба” – „Нове инженеринг” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 09.04.2020 г.)

 
Справка за издадена банкова гаранция по обезпечаване изпълнението на Договор №3/03.04.2020 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов” по обособена позиция №4 „Млечни продукти” – „Нове инженеринг” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 09.04.2020 г.)
Договор №3/03.04.2020 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов” по обособена позиция №4 „Млечни продукти” – „Нове инженеринг” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 09.04.2020 г.)


Справка за издадена банкова гаранция по обезпечаване изпълнението на Договор №4/03.04.2020 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов” по обособена позиция №5 „Зеленчуци, плодове и черупкови плодове” – „Нове инженеринг” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 09.04.2020 г.)
Договор №4/03.04.2020 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов” по обособена позиция №5 „Зеленчуци, плодове и черупкови плодове” – „Нове инженеринг” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 09.04.2020 г.)


Справка за преведена парична сума за гаранция по обезпечаване изпълнението на Договор №5/03.04.2020 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов” по обособена позиция №6 „Минерални води и безалкохолни напитки” – „Сашо Димитров 1” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 09.04.2020 г.)
Договор №5/03.04.2020 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов” по обособена позиция №6 „Минерални води и безалкохолни напитки” – „Сашо Димитров 1” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 09.04.2020 г.)


Справка за издадена банкова гаранция по обезпечаване изпълнението на Договор №6/03.04.2020 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов” по обособена позиция №8 „Шоколадови и захарни изделия” – „Нове инженеринг” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 09.04.2020 г.)
Договор №6/03.04.2020 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов” по обособена позиция №8 „Шоколадови и захарни изделия” – „Нове инженеринг” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 09.04.2020 г.)


Справка за издадена банкова гаранция по обезпечаване изпълнението на Договор №7/03.04.2020 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов” по обособена позиция №9 „Плодове и зеленчуци-преработени и консервирани” – „Нове инженеринг” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 09.04.2020 г.)
Договор №7/03.04.2020 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов” по обособена позиция №9 „Плодове и зеленчуци-преработени и консервирани” – „Нове инженеринг” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 09.04.2020 г.)

 
Справка за издадена банкова гаранция по обезпечаване изпълнението на Договор №8/03.04.2020 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов” по обособена позиция №10 „Кафе, чай и свързаните с тях продукти” – „Нове инженеринг” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 09.04.2020 г.)
Договор №8/03.04.2020 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов” по обособена позиция №10 „Кафе, чай и свързаните с тях продукти” – „Нове инженеринг” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 09.04.2020 г.)


Справка за издадена банкова гаранция по обезпечаване изпълнението Договор №9/03.04.2020 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов” по обособена позиция №11 „Други хранителни стоки-бакалски” – „Нове инженеринг” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 09.04.2020 г.)
Договор №9/03.04.2020 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов” по обособена позиция №11 „Други хранителни стоки-бакалски” – „Нове инженеринг” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 09.04.2020 г.)


Обявление за възложена поръчка - Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Директива 2014/24/ЕС/ЗОП и временен референтен номер VRN 20-236991-001 TED14/2020-977357 20200515-005237) (Публикуван документ на 18.05.2020 г.)
Обявление за възложена поръчка - Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Директива 2014/24/ЕС/ЗОП след публикуване в АОП на 18.05.2020 г. ID 977357 (Публикуван документ на 18.05.2020 г.)
Справка за издадена банкова гаранция по обезпечаване изпълнението Договор №10/15.05.2020 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов” по обособена позиция №7 „Хлебни изделия” – ЕТ „НИК-96 Николай Робов” град Велико Търново (Публикуван документ на 18.05.2020 г.)
Договор №10/15.05.2020 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов” по обособена позиция №7 „Хлебни изделия” – ЕТ „НИК-96 Николай Робов” град Велико Търново (Публикуван документ на 18.05.2020 г.)


Договор №10/15.05.2020 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов” по обособена позиция №7 „Хлебни изделия” – ЕТ „НИК-96 Николай Робов” град Велико Търново – техническа корекция – член 4 да се чете: Настоящият Договор влиза в сила от 15.05.2020 г и е със срок на действие 18 (осемнадесет) месеца или до изчерпване на определения финансов ресурс. (Публикуван документ на 27.05.2020 г.)


„Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на СА „Д. А. Ценов”
Дата на публикуване - 29.8.2019 г.

Информация за преписката публикувана в РОП на 29.08.2019 г.
Номер на поръчката: 00202-2019-0002

 

Решение за откриване на процедура №02/29.08.2019 г. с подпис и печат (Публикуван документ на 29.08.2019 г.)
Решение за откриване на процедура №02/29.08.2019 г. – след публикуване в АОП ID 930559 (Публикуван документ на 29.08.2019 г.)
Обявление за поръчка Директива 2014/24/ЕС/ЗОП (Публикуван документ на 29.08.2019 г.)
Обявление за поръчка Директива 2014/24/ЕС/ЗОП – след публикуване в АОП ID 930560 (Публикуван документ на 29.08.2019 г.)
1. Документация за участие (Публикуван документ на 29.08.2019 г.)
2. Техническа спецификация – Приложение №1 (Публикуван документ на 29.08.2019 г.)
3. Проект на договор – Приложение №2 (Публикуван документ на 29.08.2019 г.)
4. ЕЕДОП – Образец №1 (Публикуван документ на 29.08.2019 г.)
5. Техническо предложение – Образец №2 (Публикуван документ на 29.08.2019 г.)
6. Ценово предложение – Образец №3 (Публикувани на 29.08.2019 г.)

 
Протокол №1/24.09.2019 г. за работата на комисията, приключен на 30.09.2019 г. (Публикуван документ на 01.10.2019 г.)
Уведомление за отварянето и разглеждането на пликовете „ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ” (Публикуван документ на 07.10.2019 г.)
Протокол №2/07.10.2019 г. за работата на комисията – приключен на 11.10.2019 г. (Публикуван документ на 14.10.2019 г.)
Решение №212/14.10.2019 г. за обявяване класирането на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на СА „Д. А. Ценов” (Публикуван документ на 14.10.2019 г.)

 


Справка за застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя по Договор №1/25.11.2019 г. за доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на СА „Д. А. Ценов”– „МОСТ ЕНЕРДЖИ” АД град София (Публикуван документ на 25.11.2019 г.)
Договор №1/25.11.2019 г. за доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на СА „Д. А. Ценов”– „МОСТ ЕНЕРДЖИ” АД град София (Публикуван документ на 25.11.2019 г.)


Обявление за възложена поръчка - Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Директива 2014/24/ЕС/ЗОП (Публикуван документ на 25.11.2019 г.)
Обявление за възложена поръчка - Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Директива 2014/24/ЕС/ЗОП след публикуване в АОП на 25.11.2019 г. ID 945902 (Публикуван документ на 25.11.2019 г.)


„Доставка на газьол за отопление, чрез посредничеството на Стокова борса“
Дата на публикуване - 29.9.2017 г.

Информация за преписката публикувана в РОП на 29.09.2017 г.
Номер на поръчката: 0202-2017-0006

 Решение за откриване на процедура (ЗОП) №06/29.09.2017 г. с подпис и печат (Публикуван документ на 29.09.2017 г.)
Решение за откриване на процедура (ЗОП) №06/29.09.2017 г. след публикуване в АОП ID 807466 (Публикуван документ на 29.09.2017 г.)
Договор за борсово представителство №41/29.09.2017 г. - "УНИБРОКС" ЕООД град Русе (Публикуван документ на 18.10.2017 г.)
Поръчка-спецификация №001/29.09.2017 г. към Договор за борсово представителство от 29.09.2017 г. - "УНИБРОКС" ЕООД град Русе (Публикуван документ на 18.10.2017 г.)
Доклад на управител "УНИБРОКС" ЕООД град Русе от 11.10.2017 г. (Публикуван документ на 18.10.2017 г.)
Борсов договор №492/11.10.2017 г. (Публикуван документ на 18.10.2017 г.)
Обявление за възложена поръчка - Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Директива 2014/24/ЕС/ЗОП и временен референтен номер 20171016-005183 (17-432485-001) (Публикуван документ на 18.10.2017 г.)
Обявление за възложена поръчка - Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Директива 2014/24/ЕС/ЗОП след публикуване в АОП ID 810008 (Публикуван документ на 18.10.2017 г.)
Справка за извършено плащане в изпълнение на Договор за борсово представителство №41/29.09.2017 г. (Публикуван документ на 18.10.2017 г.)


Справка за извършени плащания месец Ноември 2017 г. (Публикуван документ на 08.12.2017)
Справка за извършени плащания месец Февруари 2018 г. (Публикуван документ на 06.03.2018)
Справка за извършени плащания месец Март 2018 г. (Публикуван документ на 04.04.2018 г.)
Справка за извършени плащания месец Ноември 2018 г. (Публикуван документ на 06.12.2018 г.)
Справка за извършени плащания месец Февруари 2019 г. (Публикуван документ на 12.03.2019 г.)
Справка за извършени плащания месец Април 2019 г. (Публикуван документ на 09.05.2019 г.)
Справка за извършени плащания месец Февруари 2020 г. (Публикуван документ на 05.03.2020 г.)
„Доставка на компютърна, мултимедийна и периферна техника”
Дата на публикуване - 23.4.2020 г.

 

Обособена позиция №1 Доставка на компютри, мултимедийни и периферни устройства”;  

Обособена позиция №2 Доставка на печатащи устройства”. 

 

 

 Настоящата оферта е регистрирана в АОП под номер - 9098232

 

BG-Свищов

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

08.00-О2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

23.04.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000124026

BG32, СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ, ул. Емануил Чакъров №2, За: Красимир Парашкевов, България 5250, Свищов, Тел.: 0631 66413, E-mail: porachkizop@uni-svishtov.bg, Факс: 0631 88333

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uni-svishtov.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.uni-svishtov.bg/bg/client-profile/konkursi-po-zop/oferti-i-obyavi/2743.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

69800 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на компютърна, мултимедийна и периферна техника”, разделена в две обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 „Доставка на компютри, мултимедийни и периферни устройства”; Обособена позиция №2 „Доставка на печатащи устройства”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30213300, 30213100, 30234500, 30232110, 30216110, 30213200, 38652120, 30237200

Описание:

Настолен компютър
Преносими компютри (от 3 до 5 кг)
Носители за съхраняване на данни
Лазерни принтери
Скенери за компютри
Таблетен компютър
Видеопроектори
Компютърни аксесоари

 


Срок за получаване на офертите

08/05/2020 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

В офертите си участниците следва да приложат: 1. Опис на представените документи – подписан и подпечатан от участника, в свободен текст; 2. Административни сведения за участника – образец №1 3. При участници обединения – документ (договор/споразумение за създаване на обединението). 4. Копие от документ (договор или друг документ), в случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка, а именно: а) правата и задълженията на участниците в обединението; б) разпределението на отговорността между членовете на обединението; в) дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 5. Декларация по за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – образец №2; 6. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП – образец №3; 7. Техническо предложение за изпълнение на поръчката /за всяка обособена позиция, за която се участва/, съдържащо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация на Възложителя – образец №4; 8. Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършените доставки – образец №5;. 9. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника. 10. Ценово предложение за изпълнение на поръчката /за всяка обособена позиция, за която се участва/ – образец №6; 11. Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП – образец №7, ако е приложимо; 12. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – образец №8, ако е приложимо; 13. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – образец №9. Изисквания към документите: 1. Всички документи трябва да са на български език, в оригинал или заверени копия с гриф „Вярно с оригинала”, подпис и печат; 2. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, вписани в търговския регистър на Агенцията по вписванията или упълномощени за това лица, съгласно приложено нотариално заверено пълномощно. Подаване на офертите: Офертите се представят в Офис „Обществени поръчки” – Учебен корпус „Запад” на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов, ул. „Емануил Чакъров” №2 всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч. При приемането на офертите върху опаковката им се отбелязва входящ номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Дата и час на отварянe на офертите 18.05.2020 г. 13:30 ч. Възложителят сключва договор с участника, определен за изпълнител, в 30-дневен срок от приключване на работата на комисията с подписан от членовете на същата протокол, утвърден от Възложителя. Преди подписването на договор изпълнителят следва да представи гаранция за изпълнение 5% от стойността на договора без ДДС. Гаранцията се представя в една от следните форми, по избор на участника: • банкова гаранция; • парична сума, вносима по сметка на възложителя или • застрахователна полица за застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие от застрахователя на отговорността на изпълнителя. Възложителят следва да е посочен като трето ползващо лице по тази застраховка.

Дата на изпращане на настоящата информация

23/04/2020  (дд/мм/гггг)

 


 Настоящата оферта е регистрирана в АОП под номер - 9098598

BG-Свищов

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


  
Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

 Номер на обявата

08.00-О2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

23.04.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000124026

BG32, СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ, ул. Емануил Чакъров №2, За: Красимир Парашкевов, България 5250, Свищов, Тел.: 0631 66413, E-mail: porachkizop@uni-svishtov.bg, Факс: 0631 88333

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uni-svishtov.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.uni-svishtov.bg/bg/client-profile/konkursi-po-zop/oferti-i-obyavi/2743.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

69800 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на компютърна, мултимедийна и периферна техника”, разделена в две обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 „Доставка на компютри, мултимедийни и периферни устройства”; Обособена позиция №2 „Доставка на печатащи устройства”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30213300, 30213100, 30234500, 30232110, 30216110, 30213200, 38652120, 30237200

Описание:

Настолен компютър
Преносими компютри (от 3 до 5 кг)
Носители за съхраняване на данни
Лазерни принтери
Скенери за компютри
Таблетен компютър
Видеопроектори
Компютърни аксесоари

 


Срок за получаване на офертите

14/05/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл. 186 и чл. 188, ал. 2 от ЗОП е удължен първоначалния срок за подаване на оферти и за двете обособени позиции, съгласно Раздел III от настоящата информация: Отварянето на офертите ще бъде на 18.05.2020 г. в 13:30 часа в Офис „Обществени поръчки” – Учебен корпус „Запад” на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов, ул. „Емануил Чакъров” №2. При отварянето на офертите могат да присъстват представители на участниците, съгласно чл. 97, ал. 3 ППЗОП.

Дата на изпращане на настоящата информация

08/05/2020  (дд/мм/гггг)


Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП (Публикуван документ на 23.04.2020 г.)

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП ID 9098232 (Публикуван документ на 23.04.2020 г.)
Указания за участие (Публикуван документ на 23.04.2020 г.)
Техническа спецификация (Публикувана на 23.04.2020 г.)
Образци на документи (Публикувани на 23.04.2020 г.)
Договор-проект (Публикуван на 23.04.2020 г.)

Заповед №262/08.05.2020 г. за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти (Публикуван документ на 08.05.2020 г.)
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти (Публикуван документ на 08.05.2020 г.)
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти след публикуване в АОП ID 9098598 (Публикуван документ на 08.05.2020 г.)
Протокол №1/18.05.2020 г. за работата на комисията - приключен на 03.06.2020 г. (Публикуван документ на 03.06.2020 г.)

 


Справка за издадена застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя по Договор №О5/16.06.2020 г. за доставка на компютърна, мултимедийна и периферна техника по обособена позиция №1 „Доставка на компютри, мултимедийни и периферни устройства” – КОНТРАКС АД град София (Публикуван документ на 17.06.2020 г.)
Договор №О5/16.06.2020 г. за доставка на компютърна, мултимедийна и периферна техника по обособена позиция №1 „Доставка на компютри, мултимедийни и периферни устройства” – КОНТРАКС АД град София (Публикуван документ на 17.06.2020 г.)
Справка за преведена сума за гаранция по обезпечаване изпълнението на Договор №О6/16.06.2020 г. за доставка на компютърна, мултимедийна и периферна техника по обособена позиция №2 „Доставка на печатащи устройства” – КОНТРАКС АД град София (Публикуван документ на 17.06.2020 г.)
Договор №О6/16.06.2020 г. за доставка на компютърна, мултимедийна и периферна техника по обособена позиция №2 „Доставка на печатащи устройства” – КОНТРАКС АД град София (Публикуван документ на 17.06.2020 г.)


„Доставка на тонер касети за принтери и копирни машини за нуждите на СА „Д. А. Ценов” град Свищов”
Дата на публикуване - 13.3.2020 г.

Настоящата оферта е регистрирана в АОП под номер - 9097141

 

BG-Свищов

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП Номер на обявата

08.00-О1

 Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

13.03.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000124026

BG32, СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ, ул. Емануил Чакъров №2, За: Красимир Парашкевов, България 5250, Свищов, Тел.: 0631 66413, E-mail: porachkizop@uni-svishtov.bg, Факс: 0631 88333

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uni-svishtov.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.uni-svishtov.bg/bg/client-profile/konkursi-po-zop/oferti-i-obyavi/2741.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

55000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на тонер касети за принтери и копирни машини за нуждите на СА „Д. А. Ценов” град Свищов”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30125100

Описание:

Касети с тонер

 


Срок за получаване на офертите

24/03/2020 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертата трябва да съдържа: 1. Административни сведения за участника – образец №1; 2. Опис на представените документи, подписан от представляващия участника – образец №2; 3. При участници обединения – документ (договор/споразумение за създаване на обединението); 4. Копие от документ (договор или друг документ), в случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка, а именно: а) правата и задълженията на участниците в обединението; б) разпределението на отговорността между членовете на обединението; в) дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 5. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – образец №3; 6. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП – образец №4; 7. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – образец №5, съдържащо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация на Възложителя; 8. Списък-декларация на доставките – образец №6, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършените доставки; 9. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника; 10. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – образец №7; 11. Ценово предложение за изпълнение на поръчката – образец №8; 12. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – образец №9, ако е приложимо; 13. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – образец №10; 14. Декларация по чл. 101, ал.11 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник във възлагането – образец №11. Изисквания към документите: 1. Всички документи трябва да са на български език, в оригинал или заверени копия с гриф „Вярно с оригинала”, подпис и печат; 2. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, вписани в търговския регистър на Агенцията по вписванията или упълномощени за това лица, съгласно приложено нотариално заверено пълномощно. Подаване на офертите: Офертите се представят в Офис „Обществени поръчки” – Учебен корпус „Запад” на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов, ул. „Емануил Чакъров” №2 всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч. При приемането на офертите върху опаковката им се отбелязва входящ номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Дата и час на отваряне на офертите 25.03.2020 г. 13:30 ч. в Офис „Обществени поръчки” – Учебен корпус „Запад” на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов, ул. „Емануил Чакъров” №2. Възложителят сключва договор с участника, определен за изпълнител, в 30-дневен срок от приключване на работата на комисията с подписан от членовете на същата протокол, утвърден от Възложителя. Възложителят не се задължава да достигне пълния размер на сумата по договора. Преди подписването на договор изпълнителят следва да представи гаранция за изпълнение 5% от стойността на договора без ДДС.

Дата на изпращане на настоящата информация

13/03/2020  (дд/мм/гггг)

 

 


 Настоящата оферта е регистрирана в АОП под номер - 9097626

 

BG-Свищов

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


  
Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

 Номер на обявата

08.00-О1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

13.03.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000124026

BG32, СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ, ул. Емануил Чакъров №2, За: Красимир Парашкевов, България 5250, Свищов, Тел.: 0631 66413, E-mail: porachkizop@uni-svishtov.bg, Факс: 0631 88333

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uni-svishtov.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.uni-svishtov.bg/bg/client-profile/konkursi-po-zop/oferti-i-obyavi/2741.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

55000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на тонер касети за принтери и копирни машини за нуждите на СА „Д. А. Ценов” град Свищов”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30125100

Описание:

Касети с тонер

 


Срок за получаване на офертите

30/03/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл. 186 и чл. 188, ал. 2 от ЗОП е удължен първоначалния срок за подаване на оферти, съгласно Раздел III от настоящата информация, като оферти могат да се подават всеки работен ден от 25.03.2020 г. до 30.03.2020 г. до 17:00 часа. Отварянето на получените оферти да се извърши на 14.04.2020 г. от 13:00 часа в офис „Обществени поръчки”, Учебен корпус „Запад”, след приключване на обявеното с Решение на Народното събрание извънредно положение в страната /ДВ бр. 22 от 13.03.2020 г./, Заповед №РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и препоръките на Националния оперативен щаб в Република България до 13 април. При отварянето на офертите могат да присъстват представители на участниците, съгласно чл. 97, ал. 3 ППЗОП.

Дата на изпращане на настоящата информация

24/03/2020  (дд/мм/гггг)

 


Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП (Публикуван документ на 13.03.2020 г.)
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП ID 9097141 (Публикуван документ на 13.03.2020 г.)
Документация (указание) за участие (Публикуван документ на 13.03.2020 г.)
Образци на документи (Публикувани 13.03.2020 г.)
Проект на договор (Публикуван документ на 13.03.2020 г.)

 
Заповед №204/24.03.2020 г. за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти (Публикуван документ на 24.03.2020 г.)
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти (Публикуван документ на 24.03.2020 г.)
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти след публикуване в АОП ID 9097626 (Публикуван документ на 24.03.2020 г.)

 
Заповед №221/13.04.2020 г. за отваряне на офертите (Публикуван документ на 13.04.2020 г.)
Протокол №1/15.05.2020 г. за работата на комисията – приключен на 02.06.2020 г. (Публикуван документ на 02.06.2020 г.)

 


Справка издадена банкова гаранция по обезпечаване изпълнението на Договор №О4/15.06.2020 г. за „Доставка на тонер касети за принтери и копирни машини за нуждите на СА „Д. А. Ценов“ град Свищов” – „СТЕМО” ООД град Габрово (Публикуван документ на 15.06.2020 г.)
Договор №О4/15.06.2020 г. за „Доставка на тонер касети за принтери и копирни машини за нуждите на СА „Д. А. Ценов“ град Свищов” – „СТЕМО” ООД град Габрово (Публикуван документ на 15.06.2020 г.)


„Доставка на канцеларски материали, средства за почистване на компютърна и офис техника, компютърни компоненти, оптични носители и флаш памет, алкални и други групи батерии, за нуждите на СА „Д. А. Ценов“ град Свищов“
Дата на публикуване - 30.10.2019 г.

в три обособени позиции:

Обособена позиция №1 Доставка на канцеларски материали и средства за почистване на компютърна и офис техника”;

Обособена позиция №2 „Доставка на компютърни компоненти, оптични носители и флаш памет, алкални и други групи батерии”;

Обособена позиция №3 „Доставка на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т. 1 от ЗОП”.

 Настоящата оферта е регистрирана в АОП под номер - 9094032

G-Свищов

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП Номер на обявата

08.00-О6

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

30.10.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000124026

BG32, СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ, ул. Емануил Чакъров №2, За: Красимир Парашкевов, България 5250, Свищов, Тел.: 0631 66413, E-mail: porachkizop@uni-svishtov.bg, Факс: 0631 88333

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uni-svishtov.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.uni-svishtov.bg/bg/client-profile/konkursi-po-zop/oferti-i-obyavi/2736.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

52000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на канцеларски материали, средства за почистване на компютърна и офис техника, компютърни компоненти, оптични носители и флаш памет, алкални и други групи батерии, за нуждите на СА „Д. А. Ценов“ град Свищов“ в три обособени позиции: Обособена позиция №1 „Доставка на канцеларски материали и средства за почистване на компютърна и офис техника”; Обособена позиция №2 „Доставка на компютърни компоненти, оптични носители и флаш памет, алкални и други групи батерии”; Обособена позиция №3 „Доставка на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30199000, 39292400, 30197210, 30237130, 30237200, 30237400, 30237300, 30234000, 30237250, 31411000, 31422000

Описание:

Артикули от хартиената промишленост и други хартиени изделия
Пособия за писане
Папки с пръстени за захващане на страниците
Компютърни карти (платки)
Компютърни аксесоари
Принадлежности за въвеждане на данни
Компютърни принадлежности
Носители за съхраняване на информация
Почистващи принадлежности за компютри
Алкални батерии
Групи от батерии

 


Срок за получаване на офертите

20/11/2019 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертата трябва да съдържа: 1. Административни сведения за участника – образец №1; 2. Опис на представените документи, подписан от представляващия участника – образец №2; 3. При участници обединения – документ (договор/споразумение за създаване на обединението); 4. Копие от документ (договор или друг документ), в случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка, а именно: а) правата и задълженията на участниците в обединението; б) разпределението на отговорността между членовете на обединението; в) дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 5. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – образец №3; 6. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП – образец №4; 7. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – образец №5, съдържащо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация на Възложителя за съответната обособена позиция, за която се участва; 8. Списък-декларация на доставките – образец №6, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършените доставки; 9. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника; 10. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – образец №7; 11. Ценово предложение за изпълнение на поръчката – за съответната обособена позиция, за която се участва – образец №8;12. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – образец №9, ако е приложимо;13. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – образец №10; 14. Декларация по чл. 101, ал.11 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник във възлагането – образец №11; 15. Документи, които доказват съответствие с изискванията за техническите възможности на участника –каталози и/или еквивалентни; 16. Декларация за обстоятелствата по чл.12 от ЗОП / за специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански обекти, чиято основна цел е социално и професионално интегриране на хора с увреждания или хора в неравностойно положение/ – образец №12. Изисквания към документите: 1. Всички документи трябва да са на български език, в оригинал или заверени копия с гриф „Вярно с оригинала”, подпис и печат; 2. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, вписани в търговския регистър на Агенцията по вписванията или упълномощени за това лица, съгласно приложено нотариално заверено пълномощно. Офертите се представят в Офис „Обществени поръчки” – Учебен корпус „Запад” на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов, ул. „Емануил Чакъров” №2 всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч. При приемането на офертите върху опаковката им се отбелязва входящ номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Дата и час на отваряне офертите 21.11.2019 г. 13:30 ч. Възложителят сключва договор с участника, определен за изпълнител, в 30-дневен срок от приключване на работата на комисията с подписан от членовете на същата протокол, утвърден от Възложителя. Възложителят не се задължава да достигне пълния размер на сумата по договора. Преди подписването на договор изпълнителят следва да представи гаранция за изпълнение 5% от стойността на договора без ДДС. Специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания могат да подадат оферти за участие в обособена позиция №3, които оферти ще бъдат разглеждани с приоритет.

Дата на изпращане на настоящата информация

30/10/2019  (дд/мм/гггг)

 Настоящата оферта е регистрирана в АОП под номер - 9094675

BG-Свищов

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


 
Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

08.00-О6

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

30.10.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000124026

BG32, СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ, ул. Емануил Чакъров №2, За: Красимир Парашкевов, България 5250, Свищов, Тел.: 0631 66413, E-mail: porachkizop@uni-svishtov.bg, Факс: 0631 88333

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uni-svishtov.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.uni-svishtov.bg/bg/client-profile/konkursi-po-zop/oferti-i-obyavi/2736.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

52000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на канцеларски материали, средства за почистване на компютърна и офис техника, компютърни компоненти, оптични носители и флаш памет, алкални и други групи батерии, за нуждите на СА „Д. А. Ценов“ град Свищов“ в три обособени позиции: Обособена позиция №1 „Доставка на канцеларски материали и средства за почистване на компютърна и офис техника”; Обособена позиция №2 „Доставка на компютърни компоненти, оптични носители и флаш памет, алкални и други групи батерии”; Обособена позиция №3 „Доставка на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30199000, 39292400, 30197210, 30237130, 30237200, 30237400, 30237300, 30234000, 30237250, 31411000, 31422000

Описание:

Артикули от хартиената промишленост и други хартиени изделия
Пособия за писане
Папки с пръстени за захващане на страниците
Компютърни карти (платки)
Компютърни аксесоари
Принадлежности за въвеждане на данни
Компютърни принадлежности
Носители за съхраняване на информация
Почистващи принадлежности за компютри
Алкални батерии
Групи от батерии

 


Срок за получаване на офертите

27/11/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл. 186 и чл. 188, ал. 2 от ЗОП е удължен първоначалния срок за подаване на оферти за: Обособена позиция №2 „Доставка на компютърни компоненти, оптични носители и флаш памет, алкални и други групи батерии”, до 27.11.2019 г. 17:00 часа. Отварянето на офертите ще бъде на 28.11.2019 г. в 13:30 часа в Офис „Обществени поръчки” – Учебен корпус „Запад” на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов, ул. „Емануил Чакъров” №2. При отварянето на офертите могат да присъстват представители на участниците, съгласно чл. 97, ал. 3 ППЗОП.

Дата на изпращане на настоящата информация

20/11/2019  (дд/мм/гггг)


Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП (Публикуван документ на 30.10.2019 г.)
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП ID 9094032 (Публикуван документ на 30.10.2019 г.)
Документация (указание) за участие (Публикуван документ на 30.10.2019 г.)
Образци на документи (Публикувани 30.10.2019 г.)
Проект на договор (Публикуван документ на 30.10.2019 г.)
Техническо предложение (Публикуван документ на 30.10.2019 г.)
Ценово предложение (Публикуван документ на 30.10.2019 г.)
Заповед №1074/20.11.2019 г. за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти (Публикуван документ на 20.11.2019 г.)
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти (Публикуван документ на 20.11.2019 г.)
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти след публикуване в АОП ID 9094675 (Публикуван документ на 20.11.2019 г.)
Съобщение за работата на комисията назначена със Заповед №1109/28.11.2019 г. за разглеждане и оценка на получените оферти (Публикуван документ на 20.12.2019 г.)

 
Протокол №1/28.11.2019 г. за работата на комисията – приключен на 27.01.2020 г. (Публикуван документ на 28.01.2020 г.)

 
Справка за внесена парична сума, която обезпечава изпълнението на Договор №О1/10.02.2020 г. за доставка на канцеларски материали и средства за почистване на компютърна и офис техника – „Веселин Балев” ЕООД град Плевен (Публикуван документ на 10.02.2020 г.)
Договор №О1/10.02.2020 г. за доставка на канцеларски материали и средства за почистване на компютърна и офис техника – „Веселин Балев” ЕООД град Плевен (Публикуван документ на 10.02.2020 г.)
Справка за внесена парична сума, която обезпечава изпълнението на Договор №О2/10.02.2020 г. за доставка на компютърни компоненти, оптични носители и флаш памет, алкални и други групи батерии – „ОФИС КОНСУМАТИВИ” ООД град Пловдив (Публикуван документ на 10.02.2020 г.)
Договор №О2/10.02.2020 г. за доставка на компютърни компоненти, оптични носители и флаш памет, алкални и други групи батерии – „ОФИС КОНСУМАТИВИ” ООД град Пловдив (Публикуван документ на 10.02.2020 г.)
Справка за издадена банкова гаранция по обезпечаване изпълнението на Договор №О3/28.02.2020 г. за доставка на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП – „Транс Ко 04” ЕООД град София (Публикуван документ на 28.02.2020 г.)
Договор №О3/28.02.2020 г. за доставка на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП – „Транс Ко 04” ЕООД град София (Публикуван документ на 28.02.2020 г.)  „Доставка на тонер касети за принтери и копирни машини за нуждите на СА „Д. А. Ценов” град Свищов”
Дата на публикуване 12.12.2019 г.
Валидност на офертата 21.2.2020 г.
 / Краен срок 10.3.2020 г.
  „Доставка на таблети, електронна книга, проектор и лазерна показалка за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов”
Дата на публикуване 5.9.2019 г.
Валидност на офертата 5.12.2019 г.
 / Краен срок 18.9.2019 г.
  „Доставка на таблети, електронна книга, проектор и лазерна показалка за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов“
Дата на публикуване 26.7.2019 г.
Валидност на офертата 5.11.2019 г.
 / Краен срок 14.8.2019 г.
  „Хидроизолация на покриви на сгради на СА „Д. А. Ценов”
Дата на публикуване 15.7.2019 г.
Валидност на офертата 24.9.2019 г.
 / Краен срок 21.10.2019 г.
  „Хидроизолация на покрив на многофункционална спортна зала на СА „Д. А.Ценов”
Дата на публикуване 7.6.2019 г.
Валидност на офертата 24.8.2019 г.
 / Краен срок 5.9.2019 г.
  „Доставка на компютърна, мултимедийна и периферна техника за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов“
Дата на публикуване 17.5.2019 г.
Валидност на офертата 26.8.2019 г.
 / Краен срок 15.8.2019 г.
  „Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на СА „Д. А. Ценов”
Дата на публикуване 7.5.2019 г.
Валидност на офертата 29.9.2019 г.
 / Краен срок 19.8.2019 г.
  „Доставка на тонер касети за принтери и копирни машини за нуждите на СА „Д. А. Ценов” град Свищов”
Дата на публикуване 14.2.2019 г.
Валидност на офертата 23.3.2019 г.
 / Краен срок 10.4.2020 г.
  „Доставка на канцеларски материали, средства за почистване на компютърна и офис техника, компютърни компоненти, оптични носители и флаш памет, алкални и други групи батерии, за нуждите на СА „Д. А. Ценов“ град Свищов”
Дата на публикуване 5.12.2018 г.
Валидност на офертата 14.3.2019 г.
 / Краен срок 4.3.2020 г.
  „Доставка на хартия и картон за печатарска дейност за нуждите на АИ „Ценов” при СА „Д. А. Ценов” в град Свищов”
Дата на публикуване 29.11.2018 г.
Валидност на офертата 28.2.2019 г.
 / Краен срок 28.1.2020 г.
  „Хидроизолация на покрив на многофункционална спортна зала на СА „Д. А. Ценов” град Свищов“
Дата на публикуване 1.10.2018 г.
Валидност на офертата 16.12.2018 г.
 / Краен срок 18.12.2018 г.
  „Доставка и изграждане на VRF система за централна климатизация”
Дата на публикуване 5.9.2018 г.
Валидност на офертата 21.12.2018 г.
 / Краен срок 25.2.2019 г.
  „Доставка на компютърна, мултимедийна и периферна техника за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов"
Дата на публикуване 3.7.2018 г.
Валидност на офертата 10.10.2018 г.
 / Краен срок 25.9.2018 г.
  „Отстраняване на последствия от пожар в Студентски стол №1 на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов”
Дата на публикуване 25.6.2018 г.
Валидност на офертата 20.8.2018 г.
 / Краен срок 11.9.2018 г.
  „Извършване на текущ ремонт и боядисване в сгради на СА „Д. А. Ценов” град Свищов”
Дата на публикуване 19.6.2018 г.
Валидност на офертата 3.9.2018 г.
 / Краен срок 11.7.2018 г.
  „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов, по обособени позиции”
Дата на публикуване 18.6.2018 г.
Валидност на офертата 25.11.2018 г.
 / Краен срок 12.5.2020 г.
  „Доставка и изграждане на VRF система за централна климатизация”
Дата на публикуване 4.6.2018 г.
Валидност на офертата 21.9.2018 г.
 / Краен срок 27.6.2018 г.
  „Доставка на компютърна, мултимедийна и периферна техника за нуждите на Институт за научни изследвания при СА „Д. А. Ценов” в град Свищов“
Дата на публикуване 5.4.2018 г.
Валидност на офертата 17.7.2018 г.
 / Краен срок 27.6.2018 г.
  „Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на СА „Д. А. Ценов”
Дата на публикуване 2.4.2018 г.
Валидност на офертата 9.8.2018 г.
 / Краен срок 30.8.2019 г.
  „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на СА „Д. А. Ценов”, в три обособени позиции: №1 „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за сградите на СА „Д. А. Ценов на територията на град Свищов”; №2 „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за сградите на База за обучение и отдих на СА „Д. А. Ценов” в село Кранево, община Балчик”; №3 „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за сградите на База за обучение и отдих на СА „Д. А. Ценов” в село Орешак, община Троян”
Дата на публикуване 12.3.2018 г.
Валидност на офертата 12.3.2018 г.
 / Краен срок 13.4.2018 г.
  „Доставка на тонер касети за принтери и копирни машини за нуждите на СА „Д. А. Ценов” гр. Свищов”
Дата на публикуване 29.1.2018 г.
Валидност на офертата 8.4.2018 г.
 / Краен срок 14.3.2019 г.
  „Доставка на канцеларски материали и средства за почистване на компютърна и офис техника, за нуждите на СА „Д. А. Ценов“
Дата на публикуване 8.12.2017 г.
Валидност на офертата 18.3.2018 г.
 / Краен срок 23.1.2019 г.
  „Абонамент за електронен достъп до научни бази данни”, по проект BG05M2OP001-2.009-0026-С01 „Развитие капацитета на студентите, докторантите, постдокторантите и младите учени от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов за провеждане на иновативни научно-практически изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове
Дата на публикуване 17.11.2017 г.
Валидност на офертата 26.1.2018 г.
 / Краен срок 15.1.2019 г.
  „Доставка на канцеларски материали, средства за почистване на компютърна и офис техника, компютърни компоненти, оптични носители и флаш памет, алкални и други групи батерии, за нуждите на СА „Д. А. Ценов“ град Свищов“
Дата на публикуване 8.11.2017 г.
Валидност на офертата 17.2.2018 г.
 / Краен срок 18.12.2018 г.
  "Доставка на канцеларски материали, средства за почистване на компютърна и офис техника, компютърни компоненти, оптични носители и флаш памет, алкални и други групи батерии, за нуждите на СА „Д. А. Ценов“ град Свищов"
Дата на публикуване 20.10.2017 г.
Валидност на офертата 31.1.2018 г.
 / Краен срок 7.11.2017 г.
  „Доставка на компютърна и мултимедийна техника за нуждите на СА „Д. А. Ценов” по Проект 16.4.2.087 „Шанс за развитие”, е-MS код: ROBG-176 по програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България”
Дата на публикуване 11.10.2017 г.
Валидност на офертата 11.1.2018 г.
 / Краен срок 6.2.2018 г.
  „Доставка на хартия и картон за печатарска дейност за нуждите на АИ „Ценов“ при СА „Д. А. Ценов“ в град Свищов"
Дата на публикуване 29.9.2017 г.
Валидност на офертата 9.1.2018 г.
 / Краен срок 30.11.2018 г.
  „Доставка на компютърна, комуникационна, мултимедийна и периферна техника за нуждите СА „Д. А. Ценов” в град Свищов“
Дата на публикуване 30.8.2017 г.
Валидност на офертата 30.11.2017 г.
 / Краен срок 12.2.2018 г.
  „Доставка на активна нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на СА „Д. А. Ценов”
Дата на публикуване 14.8.2017 г.
Валидност на офертата 14.11.2017 г.
 / Краен срок 10.10.2017 г.
  Доставка на канцеларски материали, оптични носители и флаш памет“ по проект „BG05M2OP001-2.009-0026-С01 „Развитие капацитета на студентите, докторантите, постдокторантите и младите учени от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов за провеждане на иновативни научно-практически изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Дата на публикуване 18.7.2017 г.
Валидност на офертата 24.9.2017 г.
 / Краен срок 1.9.2017 г.
  „Доставка на тонер касети за принтери и копирни машини“ по проект BG05M2OP001-2.009-0026-С01 „Развитие капацитета на студентите, докторантите, постдокторантите и младите учени от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов за провеждане на иновативни научно-практически изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове”
Дата на публикуване 18.7.2017 г.
Валидност на офертата 24.9.2017 г.
 / Краен срок 1.9.2017 г.
  „Доставка на активна нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на СА „Д. А. Ценов”
Дата на публикуване 5.6.2017 г.
Валидност на офертата 5.9.2017 г.
 / Краен срок 26.7.2017 г.
  „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на СА „Д. А.Ценов”, в четири обособени позиции: №1 Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за сградите на СА „Д. А. Ценов на територията на град Свищов; №2 Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за сградите на База за обучение и отдих на СА „Д. А. Ценов” в с. Кранево, общ. Балчик; №3 „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за сградите на База за обучение и отдих на СА „Д. А. Ценов” в с. Орешак, общ. Троян и №4 „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на имоти на СА „Д. А. Ценов на територията на град София”
Дата на публикуване 22.5.2017 г.
Валидност на офертата 22.8.2017 г.
 / Краен срок 28.8.2019 г.
  „Периодични доставки на хлебни изделия за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов”
Дата на публикуване 3.4.2017 г.
Валидност на офертата 2.8.2017 г.
 / Краен срок 14.11.2018 г.
  „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов” разделен в 13 обособени позиции:
Дата на публикуване 8.12.2016 г.
Валидност на офертата 5.4.2017 г.
 / Краен срок 8.10.2018 г.
  „Доставка на тонер касети и мастилници за принтери и копирни машини за нуждите на СА „Д. А. Ценов“ град Свищов“
Дата на публикуване 1.12.2016 г.
Валидност на офертата 9.12.2016 г.
 / Краен срок 18.1.2018 г.
  „Доставка на тонер касети и мастилници за принтери и копирни машини за нуждите на СА „Д. А. Ценов“ град Свищов”
Дата на публикуване 22.11.2016 г.
Валидност на офертата 30.11.2016 г.
 / Краен срок 30.11.2016 г.
  „Доставка на канцеларски материали, средства за почистване на компютърна и офис техника, компютърни компоненти, оптични носители и флаш памет, алкални и други групи батерии, за нуждите на СА „Д. А. Ценов“ град Свищов, разделен в следните обособени позиции: Обособена позиция №1 „Доставка на канцеларски материали и средства за почистване на компютърна и офис техника”; Обособена позиция №2 „Доставка на компютърни компоненти, оптични носители и флаш памет, алкални и други групи батерии; Обособена позиция №3 „Доставка на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП ”
Дата на публикуване 29.9.2016 г.
Валидност на офертата 10.10.2016 г.
 / Краен срок 24.11.2017 г.
  „Доставка на канцеларски материали, средства за почистване на компютърна и офис техника, компютърни компоненти, оптични носители и флаш памет, алкални и други групи батерии, за нуждите на СА „Д. А. Ценов“ град Свищов, разделен в следните обособени позиции: Обособена позиция №1 „Доставка на канцеларски материали и средства за почистване на компютърна и офис техника”; Обособена позиция №2 „Доставка на компютърни компоненти, оптични носители и флаш памет, алкални и други групи батерии; Обособена позиция №3 „Доставка на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП ”
Дата на публикуване 28.9.2016 г.
Валидност на офертата 29.9.2016 г.
 / Краен срок 29.9.2016 г.
  „Доставка на хартия и картон за печатарска дейност за нуждите на АИ „Ценов” при СА „Д. А. Ценов” в град Свищов”
Дата на публикуване 2.9.2016 г.
Валидност на офертата 20.9.2016 г.
 / Краен срок 31.10.2017 г.
  „Доставка и гаранционно обслужване на компютърна, комуникационна и периферна техника предназначена за нуждите на Института за научни изследвания и компютърни лаборатории в СА “Д. А. Ценов” в град Свищов”
Дата на публикуване 15.6.2016 г.
Валидност на офертата 15.10.2016 г.
 / Краен срок 11.11.2016 г.
Становища на Изпълнителния директор на АОП по запитвания на Възложителя