Профилът на купувача е обособена част от електронната страница на СА "Д. А. Ценов", където се осигурява публичен достъп до информация, свързана с организирането и провеждането на обществени поръчки в съответствие с изискванията на ЗОП.

Публикуваната информация, структурирана в съответните раздели, е под формата на електронни документи, представляващи сканирана в PDF формат версия на оригинален документ на хартиен носител, съдържащ съответните реквизити, в типологизирана, свободна или таблична форма.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки в СА "Д.А.Ценов" - Свищов

Обявление за предварителна информация(Директива 2004/18/ЕО) за 2016 г.
Обобщена информация чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП за 2016 г.
Обобщена информация по чл. 44, ал. 10 от ЗОП за 2015 г.

За допълнителна информация, справки и запитвания:
офис "Обществени поръчки", Учебен корпус "Запад"
СА "Д. А. Ценов" - Свищов, ул. "Емануил Чакъров" № 2
Тел.: 0631 66413
Факс: 0631 88333
e-mail: porachkizop@uni-svishtov.bg

Обявление за предварителна информация(Директива 2004/18/ЕО)
   - Доставки


„Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на СА „Д. А. Ценов”
Дата на публикуване - 29.8.2019 г.

Информация за преписката публикувана в РОП на 29.08.2019 г.
Номер на поръчката: 00202-2019-0002

 

Решение за откриване на процедура №02/29.08.2019 г. с подпис и печат (Публикуван документ на 29.08.2019 г.)
Решение за откриване на процедура №02/29.08.2019 г. – след публикуване в АОП ID 930559 (Публикуван документ на 29.08.2019 г.)
Обявление за поръчка Директива 2014/24/ЕС/ЗОП (Публикуван документ на 29.08.2019 г.)
Обявление за поръчка Директива 2014/24/ЕС/ЗОП – след публикуване в АОП ID 930560 (Публикуван документ на 29.08.2019 г.)
1. Документация за участие (Публикуван документ на 29.08.2019 г.)
2. Техническа спецификация – Приложение №1 (Публикуван документ на 29.08.2019 г.)
3. Проект на договор – Приложение №2 (Публикуван документ на 29.08.2019 г.)
4. ЕЕДОП – Образец №1 (Публикуван документ на 29.08.2019 г.)
5. Техническо предложение – Образец №2 (Публикуван документ на 29.08.2019 г.)
6. Ценово предложение – Образец №3 (Публикувани на 29.08.2019 г.)

 
„Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов, по обособени позиции”
Дата на публикуване - 18.6.2018 г.

 

Обособена позиция №1 Месо и месни продукти
Обособена позиция №2 „Продукти от птиче месо”
Обособена позиция №3 „Риба”
Обособена позиция №4 „Млечни продукти”
Обособена позиция №5 „Зеленчуци, плодове и черупкови плодове”
Обособена позиция №6 „Минерални води и безалкохолни напитки”
Обособена позиция №7 „Хлебни изделия”
Обособена позиция №8 „Сладкарски изделия и торти”
Обособена позиция №9 „Шоколадови и захарни изделия”
Обособена позиция №10 „Плодове и зеленчуци-преработени и консерви”
Обособена позиция №11 „Кафе, чай и свързаните с тях продукти”
Обособена позиция №12 „Други хранителни стоки-бакалски”
Обособена позиция №13 „Приготвени храни от месо”

Информация за преписката публикувана в РОП на 18.06.2018 г.
Номер на поръчката: 00202-2018-0003

Решение за откриване на процедура №03/15.06.2018 г. с подпис и печат (Публикуван документ на 18.06.2018 г.)
Решение за откриване на процедура №03/15.06.2018 г. – след публикуване в АОП ID 851810 (Публикуван документ на 18.06.2018 г.)
Обявление за поръчка Директива 2014/24/ЕС/ЗОП - (импортиран документ на 15.06.2018 г. и получен временен референтен номер 20180615-005180 (18-266101-001) (Публикуван документ на 18.06.2018 г.)
Обявление за поръчка Директива 2014/24/ЕС/ЗОП – след публикуване в АОП ID 851811 регистриран документ на 18.06.2018 г. (Публикуван документ на 18.06.2018 г.)
Документация за участие (Публикуван документ на 18.06.2018 г.)
Техническа спецификация по обособени позиции Приложение №1 (Публикуван документ на 18.06.2018 г.)
Образци на документи (Публикувани на 18.06.2018 г.)
Техническо предложение по обособени позиции - Образец №2а (Публикувани на 18.06.2018 г.)
Ценово предложение по обособени позиции - Образец №3а (Публикувани на 18.06.2018 г.)
Договор проект Приложение №2 (Публикуван документ на 18.06.2018 г.)
Образец на еЕЕДОП под формата на генерирани файлове espd-request (Публикуван документ на 19.06.2018 г.)

 
Актуален за попълване Образец на еЕЕДОП под формата на генерирани файлове espd-request с добавена част IV Критерии за подбор (Публикуван документ на 17.07.2018 г.)

 
Протокол №1/26.07.2018 г. за работата на комисията - приключен на 07.08.2018 г. (Публикуван документ на 07.08.2018 г.)
Протокол №2/16.08.2018 г. за работата на комисията – приключен на 16.08.2018 г. (Публикуван документ на 16.08.2018 г.)
Уведомление за отваряне и разглеждане на пликовете „ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ”, на участниците подали оферти за участие в открита процедура с предмет: „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов, по обособени позиции”: Обособена позиция №1 „Месо и месни продукти”; Обособена позиция №2 „Продукти от птиче месо”; Обособена позиция №3 „Риба”; Обособена позиция №4 „Млечни продукти”; Обособена позиция №5 „Зеленчуци, плодове и черупкови плодове”; Обособена позиция №6 „Минерални води и безалкохолни напитки”; Обособена позиция №7 „Хлебни изделия”; Обособена позиция №8 „Сладкарски изделия и торти”; Обособена позиция №9 „Шоколадови и захарни изделия”; Обособена позиция №10 „Плодове и зеленчуци-преработени и консервирани”; Обособена позиция №11 „Кафе, чай и свързаните с тях продукти”; Обособена позиция №12 „Други хранителни стоки - бакалски”; Обособена позиция №13 „Приготвени храни от месо”, Решение №03/15.06.2018 г. (Публикуван документ на 16.08.2018 г.)
Протокол №3/21.08.2018 г. за работата на комисията - приключен на 27.08.2018 г. (Публикуван документ на 27.08.2018 г.)
Доклад за работата на комисията и приложен Протокол №1/26.07.2018 г.; Протокол №2/16.08.2018 г. и Протокол №3/21.08.2018 г. (Публикуван документ на 27.08.2018 г.)
Решение №209/27.08.2018 г. за обявяване на класирането и определяне на изпълнител на обществена поръчка (Публикуван документ на 27.08.2018 г.)

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до ЕТ „НИК 96 – Николай Робов”, град Велико Търново, ул. „Мир” №13 (Публикуван документ на 10.09.2018)

 
Обявление за възложена поръчка - Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Директива 2014/24/ЕС/ЗОП (прекратена обособена позиция №8 „Сладкарски изделия и торти”) и временен референтен номер 20180925-007374 (18-429084-001) (Публикуван документ на 27.09.2018 г.)
Обявление за възложена поръчка - Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Директива 2014/24/ЕС/ЗОП (прекратена обособена позиция №8 „Сладкарски изделия и торти”) след публикуване в АОП ID 869225 (Публикуван документ на 27.09.2018 г.)

 
Справка за преведена сума за гаранция по обезпечаване изпълнението на Договор №3/03.10.2018 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов” по обособена позиция №1 „Месо и месни продукти” – „МЕСОКОМБИНАТ – СВИЩОВ” ООД град Свищов (Публикуван документ на 04.10.2018 г.)
Справка за издадена банкова гаранция по обезпечаване изпълнението на Договор №4/03.10.2018 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов” по обособена позиция №2 „Продукти от птиче месо” – Нове инженеринг” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 04.10.2018 г.)
Справка за преведена сума за гаранция по обезпечаване изпълнението на Договор №5/03.10.2018 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов” по обособена позиция №3 „Риба” – „АБВ 5” ООД град Свищов (Публикуван документ на 04.10.2018 г.)
Справка за издадена банкова гаранция по обезпечаване изпълнението на Договор №6/03.10.2018 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов” по обособена позиция №4 „Млечни продукти” – Нове инженеринг” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 04.10.2018 г.)
Справка за издадена банкова гаранция по обезпечаване изпълнението на Договор №7/03.10.2018 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов” по обособена позиция №5 „Зеленчуци, плодове и черупкови плодове” – Нове инженеринг” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 04.10.2018 г.)
Справка за преведена сума за гаранция по обезпечаване изпълнението на Договор №8/03.10.2018 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов” по обособена позиция №6 „Минерални води и безалкохолни напитки” – „Сашо Димитров 1” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 04.10.2018 г.)
Справка за преведена сума за гаранция по обезпечаване изпълнението на Договор №9/03.10.2018 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов” по обособена позиция №7 „Хлебни изделия” – „Хлебопроизводство и сладкарство” ЕООД град Троян (Публикуван документ на 04.10.2018 г.)
Справка за издадена банкова гаранция по обезпечаване изпълнението на Договор №10/03.10.2018 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов” по обособена позиция №9 „Шоколадови и захарни изделия” – Нове инженеринг” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 04.10.2018 г.)
Справка за преведена сума за гаранция по обезпечаване изпълнението на Договор №11/03.10.2018 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов” по обособена позиция №10 „Плодове и зеленчуци-преработени и консервирани” – Нове инженеринг” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 04.10.2018 г.)
Справка за преведена сума за гаранция по обезпечаване изпълнението на Договор №12/03.10.2018 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов” по обособена позиция №11 „Кафе, чай и свързаните с тях продукти” – „АБВ 5” ООД град Свищов (Публикуван документ на 04.10.2018 г.)
Справка за издадена банкова гаранция по обезпечаване изпълнението Договор №13/03.10.2018 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов” по обособена позиция №12 „Други хранителни стоки-бакалски” – „Нове инженеринг” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 04.10.2018 г.)
Справка за преведена сума за гаранция по обезпечаване изпълнението на Договор №14/03.10.2018 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов” по обособена позиция №13 „Приготвени храни от месо” – „МЕСОКОМБИНАТ – СВИЩОВ” ООД град Свищов (Публикуван документ на 04.10.2018 г.)

 
Обявление за възложена поръчка - Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Директива 2014/24/ЕС/ЗОП и временен референтен номер VRN TED 14/2018-870685 ВРФ 20180719-005634 (18-443980-001) (Публикуван документ на 05.10.2018 г.)
Обявление за възложена поръчка - Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Директива 2014/24/ЕС/ЗОП след публикуване в АОП на 05.10.2018 г. ID 870685 (Публикуван документ на 05.10.2018 г.)


Договор №3/03.10.2018 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов” по обособена позиция №1 „Месо и месни продукти” – „МЕСОКОМБИНАТ – СВИЩОВ” ООД град Свищов (Публикуван документ на 05.10.2018 г.)
Договор №4/03.10.2018 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов” по обособена позиция №2 „Продукти от птиче месо” – Нове инженеринг” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 05.10.2018 г.)
Договор №5/03.10.2018 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов” по обособена позиция №3 „Риба” – „АБВ 5” ООД град Свищов (Публикуван документ на 05.10.2018 г.)
Договор №6/03.10.2018 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов” по обособена позиция №4 „Млечни продукти” – Нове инженеринг” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 05.10.2018 г.)
Договор №7/03.10.2018 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов” по обособена позиция №5 „Зеленчуци, плодове и черупкови плодове” – Нове инженеринг” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 05.10.2018 г.)
Договор №8/03.10.2018 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов” по обособена позиция №6 „Минерални води и безалкохолни напитки” – „Сашо Димитров 1” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 05.10.2018 г.)
Договор №9/03.10.2018 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов” по обособена позиция №7 „Хлебни изделия” – „Хлебопроизводство и сладкарство” ЕООД град Троян (Публикуван документ на 05.10.2018 г.)
Договор №10/03.10.2018 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов” по обособена позиция №9 „Шоколадови и захарни изделия” – Нове инженеринг” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 05.10.2018 г.)
Договор №11/03.10.2018 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов” по обособена позиция №10 „Плодове и зеленчуци-преработени и консервирани” – Нове инженеринг” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 05.10.2018 г.)
Договор №12/03.10.2018 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов” по обособена позиция №11 „Кафе, чай и свързаните с тях продукти” – „АБВ 5” ООД град Свищов (Публикуван документ на 05.10.2018 г.)
Договор №13/03.10.2018 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов” по обособена позиция №12 „Други хранителни стоки-бакалски” – „Нове инженеринг” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 05.10.2018 г.)
Договор №14/03.10.2018 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов” по обособена позиция №13 „Приготвени храни от месо” – „МЕСОКОМБИНАТ – СВИЩОВ” ООД град Свищов (Публикуван документ на 05.10.2018 г.)
„Доставка на газьол за отопление, чрез посредничеството на Стокова борса“
Дата на публикуване - 29.9.2017 г.

Информация за преписката публикувана в РОП на 29.09.2017 г.
Номер на поръчката: 0202-2017-0006

 Решение за откриване на процедура (ЗОП) №06/29.09.2017 г. с подпис и печат (Публикуван документ на 29.09.2017 г.)
Решение за откриване на процедура (ЗОП) №06/29.09.2017 г. след публикуване в АОП ID 807466 (Публикуван документ на 29.09.2017 г.)
Договор за борсово представителство №41/29.09.2017 г. - "УНИБРОКС" ЕООД град Русе (Публикуван документ на 18.10.2017 г.)
Поръчка-спецификация №001/29.09.2017 г. към Договор за борсово представителство от 29.09.2017 г. - "УНИБРОКС" ЕООД град Русе (Публикуван документ на 18.10.2017 г.)
Доклад на управител "УНИБРОКС" ЕООД град Русе от 11.10.2017 г. (Публикуван документ на 18.10.2017 г.)
Борсов договор №492/11.10.2017 г. (Публикуван документ на 18.10.2017 г.)
Обявление за възложена поръчка - Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Директива 2014/24/ЕС/ЗОП и временен референтен номер 20171016-005183 (17-432485-001) (Публикуван документ на 18.10.2017 г.)
Обявление за възложена поръчка - Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Директива 2014/24/ЕС/ЗОП след публикуване в АОП ID 810008 (Публикуван документ на 18.10.2017 г.)
Справка за извършено плащане в изпълнение на Договор за борсово представителство №41/29.09.2017 г. (Публикуван документ на 18.10.2017 г.)


Справка за извършени плащания месец Ноември 2017 г. (Публикуван документ на 08.12.2017)
Справка за извършени плащания месец Февруари 2018 г. (Публикуван документ на 06.03.2018)
Справка за извършени плащания месец Март 2018 г. (Публикуван документ на 04.04.2018 г.)
Справка за извършени плащания месец Ноември 2018 г. (Публикуван документ на 06.12.2018 г.)
Справка за извършени плащания месец Февруари 2019 г. (Публикуван документ на 12.03.2019 г.)
Справка за извършени плащания месец Април 2019 г. (Публикуван документ на 09.05.2019 г.)
„Доставка на тонер касети за принтери и копирни машини за нуждите на СА „Д. А. Ценов” град Свищов”
Дата на публикуване - 14.2.2019 г.

Настоящата оферта е регистрирана в АОП под номер - 9085625

 

BG-Свищов

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП Номер на обявата

08.00-О1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

14.02.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000124026

BG32, СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ, ул. Емануил Чакъров №2, За: Красимир Парашкевов, България 5250, Свищов, Тел.: 0631 66413, E-mail: porachkizop@uni-svishtov.bg, Факс: 0631 88333

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.uni-svishtov.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.uni-svishtov.bg/bg/client-profile/konkursi-po-zop/oferti-i-obyavi/2724.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

45000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на тонер касети за принтери и копирни машини за нуждите на СА „Д. А. Ценов” град Свищов”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30125100

Описание:

Касети с тонер 

 


Срок за получаване на офертите

22/02/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертата трябва да съдържа: 1. Заявление за участие – образец №1; 2. Опис на представените документи, подписан от представляващия участника – образец №2; 3. Копие от документ (договор или друг документ), в случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка, а именно: а) правата и задълженията на участниците в обединението; б) разпределението на отговорността между членовете на обединението; в) дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 4. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – образец №3; 5. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП – образец №4; 6. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – образец №5, съдържащо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация на Възложителя; 7. Списък-декларация на доставките – образец №6, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършените доставки. 8. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника. 9. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – образец №7; 10. Ценово предложение за изпълнение на поръчката – образец №8; 11. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – образец №9, ако е приложимо; 12. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – образец №10; 13. Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник във възлагането – образец №11. Критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта“ с показател „най-ниска цена”, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП. Изисквания към документите: 1. Всички документи трябва да са на български език, в оригинал или заверени копия с гриф „Вярно с оригинала”, подпис и печат; 2. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, вписани в търговския регистър на Агенцията по вписванията или упълномощени за това лица, съгласно приложено нотариално заверено пълномощно. Офертите се представят в Офис „Обществени поръчки” – Учебен корпус „Запад” на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов, ул. „Емануил Чакъров” №2 всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч. При приемането на офертите върху опаковката им се отбелязва входящ номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Дата и час на отварянe на офертите 25.02.2019 г. 15:00 ч. в Офис „Обществени поръчки” – Учебен корпус „Запад” на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов, ул. „Емануил Чакъров” №2. Възложителят сключва договор с участника, определен за изпълнител, в 30-дневен срок от приключване на работата на комисията с подписан от членовете на същата протокол, утвърден от Възложителя. Възложителят не се задължава да достигне пълния размер на сумата по договора. Преди подписването на договор изпълнителят следва да представи гаранция за изпълнение 5% от стойността на договора без ДДС.

Дата на изпращане на настоящата информация

14/02/2019  (дд/мм/гггг)
 

Настоящата оферта е регистрирана в АОП под номер - 9085976

 

BG-Свищов

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


  
Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

 Номер на обявата

08.00-О1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

14.02.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000124026

BG32, СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ, ул. Емануил Чакъров №2, За: Красимир Парашкевов, България 5250, Свищов, Тел.: 0631 66413, E-mail: porachkizop@uni-svishtov.bg, Факс: 0631 88333

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uni-svishtov.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uni-svishtov.bg/default.asp?page=obp2&order_id=2724&vid=1.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

45000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на тонер касети за принтери и копирни машини за нуждите на СА „Д. А. Ценов” град Свищов”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30125100

Описание:

Касети с тонер 

 


Срок за получаване на офертите

27/02/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл. 186 и чл. 188, ал. 2 от ЗОП е удължен първоначалния срок за подаване на оферти, съгласно Раздел III от настоящата информация. Отварянето на офертите ще бъде на 28.02.2019 г. в 15:30 часа в Офис „Обществени поръчки” – Учебен корпус „Запад” на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов, ул. „Емануил Чакъров” №2. При отварянето на офертите могат да присъстват представители на участниците, съгласно чл. 97, ал. 3 ППЗОП.

Дата на изпращане на настоящата информация

22/02/2019  (дд/мм/гггг)

 

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП (Публикуван документ на 14.02.2019 г.)
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП ID 9085625 (Публикуван документ на 14.02.2019 г.)
Документация (указание) за участие (Публикуван документ на 14.02.2019 г.)
Образци на документи (Публикувани 14.02.2019 г.)
Проект на договор (Публикуван документ на 14.02.2019 г.)

 Заповед №134/22.02.2019 г. за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти (Публикуван документ на 22.02.2019 г. 17:08 ч.)
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти (Публикуван документ на 22.02.2019 г. 17:08 ч.)
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти след публикуване в АОП ID 9085976 (Публикуван документ на 22.02.2019 г. 17:08 ч.)

 
Протокол №1/28.02.2019 г. за работата на комисията – приключен на 13.03.2019 г. (Публикуван документ на 14.03.2019 г.)

 
Справка издадена банкова гаранция по обезпечаване изпълнението на Договор №О5/25.03.2019 г. за „Доставка на тонер касети за принтери и копирни машини за нуждите на СА „Д. А. Ценов“ град Свищов” – „СТЕМО” ООД град Габрово (Публикуван документ на 25.03.2019 г.)
Договор №О5/25.03.2019 г. за „Доставка на тонер касети за принтери и копирни машини за нуждите на СА „Д. А. Ценов“ град Свищов” – „СТЕМО” ООД град Габрово (Публикуван документ на 25.03.2019 г.)
„Доставка на канцеларски материали, средства за почистване на компютърна и офис техника, компютърни компоненти, оптични носители и флаш памет, алкални и други групи батерии, за нуждите на СА „Д. А. Ценов“ град Свищов”
Дата на публикуване - 5.12.2018 г.

Обособена позиция №1: „Доставка на канцеларски материали и средства за почистване на компютърна и офис техника”;

Обособена позиция №2: „Доставка на компютърни компоненти, оптични носители и флаш памет, алкални и други групи батерии”;
            Обособена позиция №3: „Доставка на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП”.

 

 

 Настоящата оферта е регистрирана в АОП под номер - 9083899

BG-Свищов

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП Номер на обявата

08.00-О9

 Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.12.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000124026

BG32, СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ, ул. Емануил Чакъров №2, За: Красимир Парашкевов, България 5250, Свищов, Тел.: 0631 66413, E-mail: porachkizop@uni-svishtov.bg, Факс: 0631 88333

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uni-svishtov.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uni-svishtov.bg/default.asp?page=obp2&order_id=2722&vid=1.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

58000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на канцеларски материали, средства за почистване на компютърна и офис техника, компютърни компоненти, оптични носители и флаш памет, алкални и други групи батерии, за нуждите на СА „Д. А. Ценов“ град Свищов“ в три обособени позиции: Обособена позиция №1: „Доставка на канцеларски материали и средства за почистване на компютърна и офис техника”; Обособена позиция №2: „Доставка на компютърни компоненти, оптични носители и флаш памет, алкални и други групи батерии”; Обособена позиция №3: „Доставка на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30199000, 39292400, 30197210, 30237130, 30237200, 30237400, 30237300, 30234000, 30237250, 31411000, 31422000

Описание:

Артикули от хартиената промишленост и други хартиени изделия 
Пособия за писане 
Папки с пръстени за захващане на страниците 
Компютърни карти (платки) 
Компютърни аксесоари 
Принадлежности за въвеждане на данни 
Компютърни принадлежности 
Носители за съхраняване на информация 
Почистващи принадлежности за компютри 
Алкални батерии 
Групи от батерии 

 


Срок за получаване на офертите

14/12/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертата да съдържа: 1. Оферта за участие–образец №1; 2. Опис на представените документи, подписан от представляващия участника–образец №2; 3. При участници обединения–документ (договор/споразумение за създаване на обединението); 4. Копие от документ (договор или друг документ), в случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка, а именно: а) правата и задълженията на участниците в обединението; б) разпределението на отговорността между членовете на обединението; в) дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 5. Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1,2 и 7 от ЗОП–образец №3; 6. Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП–образец №4; 7. Техническо предложение за изпълнение на поръчката–образец №5, съдържащо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация на Възложителя за съответната обособена позиция, за която се участва; 8. Списък-декларация на доставките-образец №6, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършените доставки; 9. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника; 10. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор по чл.39, ал.3, т.1, буква „в“ от ППЗОП-образец №7; 11. Ценово предложение за изпълнение на поръчката–за съответната обособена позиция, за която се участва–образец №8; 12. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител–образец №9, ако е приложимо; 13. Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици–образец №10; 14. Декларация по чл.101, ал.11 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник във възлагането–образец №11–при сключване на договора; 15. Документи, които доказват съответствие с изискванията за техническите възможности на участника; 16. Декларация за обстоятелствата по чл.12 от ЗОП /за специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански обекти, чиято основна цел е социално и професионално интегриране на хора с увреждания или хора в неравностойно положение/–образец №12. Изисквания към документите: 1. Всички документи трябва да са на български език, в оригинал или заверени копия с гриф „Вярно с оригинала”, подпис и печат; 2. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, вписани в търговския регистър на Агенцията по вписванията или упълномощени за това лица, съгласно приложено нотариално заверено пълномощно. Офертите се представят в Офис „Обществени поръчки”–Учебен корпус „Запад” на СА „Д.А.Ценов” град Свищов, ул. „Емануил Чакъров” №2 всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч. При приемането на офертите върху опаковката им се отбелязва входящ номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Дата и час на отварянe офертите 17.12.2018 г. 13:00 ч. Възложителят сключва договор с участника, определен за изпълнител, в 30-дневен срок от приключване на работата на комисията с подписан от членовете на същата протокол, утвърден от Възложителя. Възложителят не се задължава да достигне пълния размер на сумата по договора.Преди подписването на договор изпълнителят следва да представи гаранция за изпълнение 5% от стойността на договора без ДДС. Специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания могат да подадат оферти за участие в обособена позиция №3, които оферти ще бъдат разглеждани с приоритет.

Дата на изпращане на настоящата информация

05/12/2018  (дд/мм/гггг)

 

 


 Настоящата оферта е регистрирана в АОП под номер - 9084312 

BG-Свищов

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


  
Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

 Номер на обявата

08.00-О9

 Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.12.2018 г. 


Възложител

 
Национален идентификационен No (ЕИК): 000124026

BG32, СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ, ул. Емануил Чакъров №2, За: Красимир Парашкевов, България 5250, Свищов, Тел.: 0631 66413, E-mail: porachkizop@uni-svishtov.bg, Факс: 0631 88333

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uni-svishtov.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uni-svishtov.bg/default.asp?page=obp2&order_id=2722&vid=1.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

58000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на канцеларски материали, средства за почистване на компютърна и офис техника, компютърни компоненти, оптични носители и флаш памет, алкални и други групи батерии, за нуждите на СА „Д. А. Ценов“ град Свищов“ в три обособени позиции: Обособена позиция №1: „Доставка на канцеларски материали и средства за почистване на компютърна и офис техника”; Обособена позиция №2: „Доставка на компютърни компоненти, оптични носители и флаш памет, алкални и други групи батерии”; Обособена позиция №3: „Доставка на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30199000, 39292400, 30197210, 30237130, 30237200, 30237400, 30237300, 30234000, 30237250, 31411000, 31422000

Описание:

Артикули от хартиената промишленост и други хартиени изделия 
Пособия за писане 
Папки с пръстени за захващане на страниците 
Компютърни карти (платки) 
Компютърни аксесоари 
Принадлежности за въвеждане на данни 
Компютърни принадлежности 
Носители за съхраняване на информация 
Почистващи принадлежности за компютри 
Алкални батерии 
Групи от батерии 

 


Срок за получаване на офертите

18/12/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл. 186 и чл. 188, ал. 2 от ЗОП е удължен първоначалния срок за подаване на оферти и за трите обособени позиции: Обособена позиция №1: „Доставка на канцеларски материали и средства за почистване на компютърна и офис техника”; Обособена позиция №2: „Доставка на компютърни компоненти, оптични носители и флаш памет, алкални и други групи батерии”; Обособена позиция №3: „Доставка на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП”, съгласно Раздел III от настоящата информация. Отварянето на офертите ще бъде на 19.12.2018 г. в 13:30 часа в Офис „Обществени поръчки” – Учебен корпус „Запад” на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов, ул. „Емануил Чакъров” №2. При отварянето на офертите могат да присъстват представители на участниците, съгласно чл. 97, ал. 3 ППЗОП.

Дата на изпращане на настоящата информация

14/12/2018  (дд/мм/гггг)

 

 


Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП (Публикуван документ на 05.12.2018 г.)
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП ID 9083899 (Публикуван документ на 05.12.2018 г.)
Документация (указание) за участие (Публикуван документ на 05.12.2018 г.)
Образци на документи (Публикувани 05.12.2018 г.)
Проект на договор (Публикуван документ на 05.12.2018 г.)

 
Разяснение на постъпило писмено запитване (Публикуван документ на 07.12.2018 г.)

 
Заповед №1168/14.12.2018 г. за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти (Публикуван документ на 14.12.2018 г. 17:07 ч.)
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти (Публикуван документ на 14.12.2018 г. 17:07 ч.)
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти след публикуване в АОП ID 9084312 (Публикуван документ на 14.12.2018 г. 17:07 ч.)

 
Съобщение за работата на комисията назначена със Заповед №1178/19.12.2018 г. за разглеждане и оценка на получените оферти (Публикуван документ на 21.12.2018 г.)

 
Протокол №1/19.12.2018 г. за работата на комисията – приключен на 25.01.2019 г. (Публикуван документ на 28.01.2019 г.)

 


Справка за внесена парична сума, която обезпечава изпълнението на Договор №О2/08.02.2019 г. за доставка на канцеларски материали и средства за почистване на компютърна и офис техника – „Веселин Балев” ЕООД град Плевен (Публикуван документ на 08.02.2019 г.)
Договор №О2/08.02.2019 г. за доставка на канцеларски материали и средства за почистване на компютърна и офис техника – „Веселин Балев” ЕООД град Плевен (Публикуван документ на 08.02.2019 г.)
Справка за издадена банкова гаранция, която обезпечава изпълнението на Договор №О3/08.02.2019 г. за доставка на компютърни компоненти, оптични носители и флаш памет, алкални и други групи батерии – „СТЕМО” ООД град Габрово (Публикуван документ на 08.02.2019 г.)
Договор №О3/08.02.2019 г. за доставка на компютърни компоненти, оптични носители и флаш памет, алкални и други групи батерии – „СТЕМО” ООД град Габрово (Публикуван документ на 08.02.2019 г.)
Справка за внесена парична сума, която обезпечава изпълнението на Договор №О4/08.02.2019 г. за доставка на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП – „Веселин Балев” ЕООД град Плевен (Публикуван документ на 08.02.2019 г.)
Договор №О4/08.02.2019 г. за доставка на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП – „Веселин Балев” ЕООД град Плевен (Публикуван документ на 08.02.2019 г.)


„Доставка на хартия и картон за печатарска дейност за нуждите на АИ „Ценов” при СА „Д. А. Ценов” в град Свищов”
Дата на публикуване - 29.11.2018 г.

Настоящата оферта е регистрирана в АОП под номер - 9083649

BG-Свищов

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП Номер на обявата

08.00-О8

 Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

29.11.2018 г. 


Възложител

  
Национален идентификационен No (ЕИК): 000124026

BG32, СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ, ул. Емануил Чакъров №2, За: Красимир Парашкевов, България 5250, Свищов, Тел.: 0631 66413, E-mail: porachkizop@uni-svishtov.bg, Факс: 0631 88333

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uni-svishtov.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uni-svishtov.bg/default.asp?page=obp2&order_id=2721&vid=1.


Обект на поръчката

  
Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

36000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на хартия и картон за печатарска дейност за нуждите на АИ „Ценов“ при СА „Д. А. Ценов“ град Свищов”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

22991000, 22992000

Описание:

Вестникарска хартия 
Ръчно изработена хартия или картон 

 


Срок за получаване на офертите

10/12/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертата трябва да съдържа: 1. Оферта за участие – образец №1; 2. Опис на представените документи, подписан от представляващия участника – образец №2; 3. При участници обединения – документ (договор/споразумение за създаване на обединението); 4. Копие от документ (договор или друг документ), в случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка, а именно: а) правата и задълженията на участниците в обединението б) разпределението на отговорността между членовете на обединението; б) дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 5. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – образец №3; 6. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП – образец №4; 7. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – образец №5, съдържащо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация на Възложителя; 8. Списък-декларация на доставките – образец №6, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършените доставки; 9. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника; 10. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – образец №7; 11. Ценово предложение за изпълнение на поръчката – образец №8; 12. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – образец №9, ако е приложимо; 13. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – образец №10; 14. Декларация по чл. 101, ал.11 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник във възлагането – образец №11. Изисквания към документите: 1. Всички документи трябва да са на български език, в оригинал или заверени копия с гриф „Вярно с оригинала”, подпис и печат; 2. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, вписани в търговския регистър на Агенцията по вписванията или упълномощени за това лица, съгласно приложено нотариално заверено пълномощно. Подаване на офертите: Офертите се представят в Офис „Обществени поръчки” – Учебен корпус „Запад” на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов, ул. „Емануил Чакъров” №2 всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч. При приемането на офертите върху опаковката им се отбелязва входящ номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Дата и час на отварянe на офертите 11.12.2018 г. 13:00 ч. Възложителят сключва договор с участника, определен за изпълнител, в 30-дневен срок от приключване на работата на комисията с подписан от членовете на същата протокол, утвърден от Възложителя. Преди подписването на договор изпълнителят следва да представи гаранция за изпълнение 5% от стойността на договора без ДДС.

Дата на изпращане на настоящата информация

29/11/2018  (дд/мм/гггг)

 


 Настоящата оферта е регистрирана в АОП под номер - 9084118

 

BG-Свищов

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


  
Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

 Номер на обявата

08.00-О8

 Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

29.11.2018 г. 


Възложител

 
Национален идентификационен No (ЕИК): 000124026

BG32, СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ, ул. Емануил Чакъров №2, За: Красимир Парашкевов, България 5250, Свищов, Тел.: 0631 66413, E-mail: porachkizop@uni-svishtov.bg, Факс: 0631 88333

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uni-svishtov.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uni-svishtov.bg/default.asp?page=obp2&order_id=2721&vid=1.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

36000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на хартия и картон за печатарска дейност за нуждите на АИ „Ценов“ при СА „Д. А. Ценов“ град Свищов”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

22991000, 22992000

Описание:

Вестникарска хартия 
Ръчно изработена хартия или картон 

 


Срок за получаване на офертите

14/12/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл. 186 и чл. 188, ал. 2 от ЗОП е удължен първоначалния срок за подаване на оферти, съгласно Раздел III от настоящата информация. Отварянето на офертите ще бъде на 17.12.2018 г. в 14:00 часа в Офис „Обществени поръчки” – Учебен корпус „Запад” на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов, ул. „Емануил Чакъров” №2. При отварянето на офертите могат да присъстват представители на участниците, съгласно чл. 97, ал. 3 ППЗОП.

Дата на изпращане на настоящата информация

10/12/2018  (дд/мм/гггг)

 

 

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП (Публикуван документ на 29.11.2018 г.)
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП ID 9083649 (Публикуван документ на 29.11.2018 г.)
Документация (указание) за участие (Публикуван документ на 29.11.2018 г.)
Образци на документи (Публикувани 29.11.2018 г.)
Проект на договор (Публикуван документ на 29.11.2018 г.)

 
Заповед №1142/10.12.2018 г. за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти (Публикуван документ на 10.12.2018 г. 17:08 ч.)
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти (Публикуван документ на 10.12.2018 г. 17:08 ч.)
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти след публикуване в АОП ID 9084118 (Публикуван документ на 10.12.2018 г. 17:08 ч.)

 
Протокол №1/17.12.2018 г. за работата на комисията - приключен на 20.12.2018 г. (Публикуван документ на 20.12.2018 г.)

Справка за внесена парична сума в полза на Възложителя, като гаранция за изпълнението на Договор №О1/18.01.2019 г. за доставка на хартия и картон за печатарска дейност за нуждите на АИ „Ценов“ при СА „Д. А. Ценов“ град Свищов – „ЕМА” ООД град Плевен (Публикуван документ на 18.01.2019 г.)
Договор №О1/18.01.2019 г. за доставка на хартия и картон за печатарска дейност за нуждите на АИ „Ценов“ при СА „Д. А. Ценов“ град Свищов – „ЕМА” ООД град Плевен (Публикуван документ на 18.01.2019 г.)

 

   „Доставка на таблети, електронна книга, проектор и лазерна показалка за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов”
Дата на публикуване 5.9.2019 г.
Валидност на офертата 5.12.2019 г.
 / Краен срок 18.9.2019 г.
  „Доставка на таблети, електронна книга, проектор и лазерна показалка за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов“
Дата на публикуване 26.7.2019 г.
Валидност на офертата 5.11.2019 г.
 / Краен срок 14.8.2019 г.
  „Хидроизолация на покриви на сгради на СА „Д. А. Ценов”
Дата на публикуване 15.7.2019 г.
Валидност на офертата 24.9.2019 г.
 / Краен срок 20.9.2019 г.
  „Хидроизолация на покрив на многофункционална спортна зала на СА „Д. А.Ценов”
Дата на публикуване 7.6.2019 г.
Валидност на офертата 24.8.2019 г.
 / Краен срок 5.9.2019 г.
  „Доставка на компютърна, мултимедийна и периферна техника за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов“
Дата на публикуване 17.5.2019 г.
Валидност на офертата 26.8.2019 г.
 / Краен срок 15.8.2019 г.
  „Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на СА „Д. А. Ценов”
Дата на публикуване 7.5.2019 г.
Валидност на офертата 29.9.2019 г.
 / Краен срок 19.8.2019 г.
  „Хидроизолация на покрив на многофункционална спортна зала на СА „Д. А. Ценов” град Свищов“
Дата на публикуване 1.10.2018 г.
Валидност на офертата 16.12.2018 г.
 / Краен срок 18.12.2018 г.
  „Доставка и изграждане на VRF система за централна климатизация”
Дата на публикуване 5.9.2018 г.
Валидност на офертата 21.12.2018 г.
 / Краен срок 25.2.2019 г.
  „Доставка на компютърна, мултимедийна и периферна техника за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов"
Дата на публикуване 3.7.2018 г.
Валидност на офертата 10.10.2018 г.
 / Краен срок 25.9.2018 г.
  „Отстраняване на последствия от пожар в Студентски стол №1 на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов”
Дата на публикуване 25.6.2018 г.
Валидност на офертата 20.8.2018 г.
 / Краен срок 11.9.2018 г.
  „Извършване на текущ ремонт и боядисване в сгради на СА „Д. А. Ценов” град Свищов”
Дата на публикуване 19.6.2018 г.
Валидност на офертата 3.9.2018 г.
 / Краен срок 11.7.2018 г.
  „Доставка и изграждане на VRF система за централна климатизация”
Дата на публикуване 4.6.2018 г.
Валидност на офертата 21.9.2018 г.
 / Краен срок 27.6.2018 г.
  „Доставка на компютърна, мултимедийна и периферна техника за нуждите на Институт за научни изследвания при СА „Д. А. Ценов” в град Свищов“
Дата на публикуване 5.4.2018 г.
Валидност на офертата 17.7.2018 г.
 / Краен срок 27.6.2018 г.
  „Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на СА „Д. А. Ценов”
Дата на публикуване 2.4.2018 г.
Валидност на офертата 9.8.2018 г.
 / Краен срок 30.8.2019 г.
  „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на СА „Д. А. Ценов”, в три обособени позиции: №1 „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за сградите на СА „Д. А. Ценов на територията на град Свищов”; №2 „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за сградите на База за обучение и отдих на СА „Д. А. Ценов” в село Кранево, община Балчик”; №3 „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за сградите на База за обучение и отдих на СА „Д. А. Ценов” в село Орешак, община Троян”
Дата на публикуване 12.3.2018 г.
Валидност на офертата 12.3.2018 г.
 / Краен срок 13.4.2018 г.
  „Доставка на тонер касети за принтери и копирни машини за нуждите на СА „Д. А. Ценов” гр. Свищов”
Дата на публикуване 29.1.2018 г.
Валидност на офертата 8.4.2018 г.
 / Краен срок 14.3.2019 г.
  „Доставка на канцеларски материали и средства за почистване на компютърна и офис техника, за нуждите на СА „Д. А. Ценов“
Дата на публикуване 8.12.2017 г.
Валидност на офертата 18.3.2018 г.
 / Краен срок 23.1.2019 г.
  „Абонамент за електронен достъп до научни бази данни”, по проект BG05M2OP001-2.009-0026-С01 „Развитие капацитета на студентите, докторантите, постдокторантите и младите учени от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов за провеждане на иновативни научно-практически изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове
Дата на публикуване 17.11.2017 г.
Валидност на офертата 26.1.2018 г.
 / Краен срок 15.1.2019 г.
  „Доставка на канцеларски материали, средства за почистване на компютърна и офис техника, компютърни компоненти, оптични носители и флаш памет, алкални и други групи батерии, за нуждите на СА „Д. А. Ценов“ град Свищов“
Дата на публикуване 8.11.2017 г.
Валидност на офертата 17.2.2018 г.
 / Краен срок 18.12.2018 г.
  "Доставка на канцеларски материали, средства за почистване на компютърна и офис техника, компютърни компоненти, оптични носители и флаш памет, алкални и други групи батерии, за нуждите на СА „Д. А. Ценов“ град Свищов"
Дата на публикуване 20.10.2017 г.
Валидност на офертата 31.1.2018 г.
 / Краен срок 7.11.2017 г.
  „Доставка на компютърна и мултимедийна техника за нуждите на СА „Д. А. Ценов” по Проект 16.4.2.087 „Шанс за развитие”, е-MS код: ROBG-176 по програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България”
Дата на публикуване 11.10.2017 г.
Валидност на офертата 11.1.2018 г.
 / Краен срок 6.2.2018 г.
  „Доставка на хартия и картон за печатарска дейност за нуждите на АИ „Ценов“ при СА „Д. А. Ценов“ в град Свищов"
Дата на публикуване 29.9.2017 г.
Валидност на офертата 9.1.2018 г.
 / Краен срок 30.11.2018 г.
  „Доставка на компютърна, комуникационна, мултимедийна и периферна техника за нуждите СА „Д. А. Ценов” в град Свищов“
Дата на публикуване 30.8.2017 г.
Валидност на офертата 30.11.2017 г.
 / Краен срок 12.2.2018 г.
  „Доставка на активна нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на СА „Д. А. Ценов”
Дата на публикуване 14.8.2017 г.
Валидност на офертата 14.11.2017 г.
 / Краен срок 10.10.2017 г.
  Доставка на канцеларски материали, оптични носители и флаш памет“ по проект „BG05M2OP001-2.009-0026-С01 „Развитие капацитета на студентите, докторантите, постдокторантите и младите учени от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов за провеждане на иновативни научно-практически изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Дата на публикуване 18.7.2017 г.
Валидност на офертата 24.9.2017 г.
 / Краен срок 1.9.2017 г.
  „Доставка на тонер касети за принтери и копирни машини“ по проект BG05M2OP001-2.009-0026-С01 „Развитие капацитета на студентите, докторантите, постдокторантите и младите учени от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов за провеждане на иновативни научно-практически изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове”
Дата на публикуване 18.7.2017 г.
Валидност на офертата 24.9.2017 г.
 / Краен срок 1.9.2017 г.
  „Доставка на активна нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на СА „Д. А. Ценов”
Дата на публикуване 5.6.2017 г.
Валидност на офертата 5.9.2017 г.
 / Краен срок 26.7.2017 г.
  „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на СА „Д. А.Ценов”, в четири обособени позиции: №1 Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за сградите на СА „Д. А. Ценов на територията на град Свищов; №2 Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за сградите на База за обучение и отдих на СА „Д. А. Ценов” в с. Кранево, общ. Балчик; №3 „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за сградите на База за обучение и отдих на СА „Д. А. Ценов” в с. Орешак, общ. Троян и №4 „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на имоти на СА „Д. А. Ценов на територията на град София”
Дата на публикуване 22.5.2017 г.
Валидност на офертата 22.8.2017 г.
 / Краен срок 28.8.2019 г.
  „Периодични доставки на хлебни изделия за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов”
Дата на публикуване 3.4.2017 г.
Валидност на офертата 2.8.2017 г.
 / Краен срок 14.11.2018 г.
  „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов” разделен в 13 обособени позиции:
Дата на публикуване 8.12.2016 г.
Валидност на офертата 5.4.2017 г.
 / Краен срок 8.10.2018 г.
  „Доставка на тонер касети и мастилници за принтери и копирни машини за нуждите на СА „Д. А. Ценов“ град Свищов“
Дата на публикуване 1.12.2016 г.
Валидност на офертата 9.12.2016 г.
 / Краен срок 18.1.2018 г.
  „Доставка на тонер касети и мастилници за принтери и копирни машини за нуждите на СА „Д. А. Ценов“ град Свищов”
Дата на публикуване 22.11.2016 г.
Валидност на офертата 30.11.2016 г.
 / Краен срок 30.11.2016 г.
  „Доставка на канцеларски материали, средства за почистване на компютърна и офис техника, компютърни компоненти, оптични носители и флаш памет, алкални и други групи батерии, за нуждите на СА „Д. А. Ценов“ град Свищов, разделен в следните обособени позиции: Обособена позиция №1 „Доставка на канцеларски материали и средства за почистване на компютърна и офис техника”; Обособена позиция №2 „Доставка на компютърни компоненти, оптични носители и флаш памет, алкални и други групи батерии; Обособена позиция №3 „Доставка на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП ”
Дата на публикуване 29.9.2016 г.
Валидност на офертата 10.10.2016 г.
 / Краен срок 24.11.2017 г.
  „Доставка на канцеларски материали, средства за почистване на компютърна и офис техника, компютърни компоненти, оптични носители и флаш памет, алкални и други групи батерии, за нуждите на СА „Д. А. Ценов“ град Свищов, разделен в следните обособени позиции: Обособена позиция №1 „Доставка на канцеларски материали и средства за почистване на компютърна и офис техника”; Обособена позиция №2 „Доставка на компютърни компоненти, оптични носители и флаш памет, алкални и други групи батерии; Обособена позиция №3 „Доставка на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП ”
Дата на публикуване 28.9.2016 г.
Валидност на офертата 29.9.2016 г.
 / Краен срок 29.9.2016 г.
  „Доставка на хартия и картон за печатарска дейност за нуждите на АИ „Ценов” при СА „Д. А. Ценов” в град Свищов”
Дата на публикуване 2.9.2016 г.
Валидност на офертата 20.9.2016 г.
 / Краен срок 31.10.2017 г.
  „Доставка и гаранционно обслужване на компютърна, комуникационна и периферна техника предназначена за нуждите на Института за научни изследвания и компютърни лаборатории в СА “Д. А. Ценов” в град Свищов”
Дата на публикуване 15.6.2016 г.
Валидност на офертата 15.10.2016 г.
 / Краен срок 11.11.2016 г.
Становища на Изпълнителния директор на АОП по запитвания на Възложителя