ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.009-0026-С01

„Развитие капацитета на студентите, докторантите, постдокторантите и младите учени от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов за провеждане на иновативни научнопрактически изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Приоритетна ос 2. Образование и учене през целия живот,
Процедура BG05M2OP001-2.009 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени – фаза 1“
Договор BG05M2OP001-2.009-0026-С01 „Развитие капацитета на студентите, докторантите, постдокторантите и младите учени от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов за провеждане на иновативни научнопрактически изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението“

Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов”, гр. Свищов стартира изпълнението на проект с наименование „Развитие капацитета на студентите, докторантите, постдокторантите и младите учени от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов за провеждане на иновативни научнопрактически изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението“ по договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-2.009-0026-С01. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, приоритетна ос 2. Образование и учене през целия живот, процедура BG05M2OP001-2.009 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени – фаза 1“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Обща стойност на проекта - 543 171.24 лв.
Размер на Европейско финансиране от ЕСФ 85% - 461 695.56 лв.
Размер на национално съфинансиране 15% - 81 475.68 лв..

Обща цел на проекта:
Развитие на капацитета на изследователите от СA „Д. А. Ценов“ за постигане на високи резултати в научноизследователската дейност в областта на икономиката, администрацията и управлението.

Специфични цели:
1. Подобряване на квалификацията, професионалните знания, умения, ценности и поведенчески модели на изследователите в Академията;
2. Укрепване на потенциала на студенти, докторанти, постдокторанти и млади учени, за
провеждане на научни изследвания и тяхното популяризиране;
3. Подобряване привлекателността на научните изследвания чрез стимулиране интереса на учащите към научна кариера.

Продължителност: 11.04.2017 г. – 31.12.2018 г.

Целева група: 100, в т.ч.:
- 24 докторанти,
- 16 студенти,
- 7 постдокторанти,
- 7 млади учени,
- 46 преподаватели

Основни проектни дейности:
1. Мобилност на представители на целевата група за провеждане на научни изследвания
2. Популяризиране на науката и научните изследвания
3. Квалификация, продължаващо обучение и кариерно развитие на заетите в сферата на науката
4. Стимулиране развитието на капацитета и мотивиране на млади специалисти
5. Развитие на мрежи между български и чуждестранни изследователи
6. Създаване на благоприятна среда за провеждане на научни изследвания
7. Разпространение на научните резултати
8. Подкрепа за участие в международни научни форуми и списания
9. Осигуряване на достъп до бази данни
10. Подкрепа за участие в различни форми на изследователска дейност извън научната организация
11. Подпомагане организирането и провеждането на обучения
12. Провеждане на обучения по трансфер на технологии и управление на интелектуалната собственост
13. Организация и управление на проекта
14. Информация и комуникация

Планирани резултати:
1. Осъществени 20 изследователски мобилности
2. Подготвени, организирани и проведени 23 курса, обхващащи цялата целева група
3. Създадени устойчиви мрежови международни контакти
4. Институционализирано докторантско училище
5. Издаден годишен монографичен алманах, проведени два научни форума
6. Осигурен достъп до бази от данни и до облачни услуги
7. Извършено теренно проучване с участие на 22 души
8. Популяризирани научни изследвания


---------------------------------------------------- www.eufunds.bg --------------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-2.009-0026-C01 „Развитие капацитета на студентите, докторантите, постдокторантите и младите учени от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов за провеждане на иновативни научно-практически изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


Проф. д-р Георги Иванов - ръководител на проекта
Проф. д-р Пенка Шишманова - координатор „Мобилност и обучения“
Доц. д-р Росица Колева - координатор „Подкрепа и популяризиране на науката и научните изследвания“
Ас. Юрий Кузнецов - координатор „Информационни и комуникационни технологии и документооборот“
Ас. Валерий Александров – счетоводител
Ирина Илиева – юрист
Красимир Парашкевов – Експерт по ЗОП
Мариела Стоянова – технически сътрудник „ИСУН и управление на документацията“
Антоанета Христова – технически сътрудник „Комуникация и координация“

Проф. д-р Георги Иванов
Ръководител проект
Проф. д-р Пенка Шишманова
Координатор „Мобилност и обучения“
Доц. д-р Росица Колева
Координатор „Подкрепа и популяризиране на науката и научните изследвания“
Ас. Юрий Кузнецов
Координатор „Информационни и комуникационни технологии и документооборот“
Ас. Валерий Александров
Счетоводител
Ирина Илиева
Юрист
Красимир Парашкевов
Експерт по ЗОП
Мариела Стоянова
Технически сътрудник „ИСУН и управление на документацията“
Антоанета Христова
Технически сътрудник „Комуникация и координация“

Работа по проекта в рамките на м. август 2017 г.

Екипът за управление на проекта проведе 1 работна среща, на която бяха обсъдени въпроси, свързани с организацията и управлението на дейностите, както и с осигуряването на публичност.
Обсъдени бяха оферти предоставени от 5 фирми за изготвяне на рекламни материали и брошури предвидени за популяризиране на проекта сред обществеността.
Беше направен подбор на целева група, която ще участва в проектните дейности, на база публикувана обява на сайта на Стопанска академия. Заявилите желание да се включат в различните категории бяха 23 на брой. Комисията, след документална проверка, предложи всички да бъдат включени в целевата група. Поради оставащи незаети места се взе решение да се удължи срока за набиране на кандидати.
Успешно бяха избрани външни изпълнители за доставка на канцеларски материали, оптични носители и флаш памет и за доставка на тонер касети за принтери и копирни машини, за нуждите на проекта, съгласно чл. 20, ал. 3 от ЗОП. Доставките бяха извършени в рамките на същия месец.
Стартира етап по подготовка изпълнението на дейност 10 "Подкрепа за участие в различни форми на изследователска дейност извън научната организация в страни от и извън ЕС". Беше направен подбор за назначаване на експерти в изпълнението на дейности на длъжност Експерт "Теренни проучвания".
Проведе се среща с целевата група, на която бяха представени закупените облачни услуги и бяха предоставени акаунти за достъп.
Екипът за организация и управление на проекта започна подготовката за първо междинно отчитане пред Управляващия орган. Периодът, който ще бъде отчетен е 11.04.2017 г. – 31.08.2017 г.

Работа по проекта в рамките на м. юли 2017 г.

Екипът за управление на проекта проведе 1 работна среща, на която бяха обсъдени въпроси, свързани с организацията и управлението на дейностите, както и с осигуряването на публичност.
Успешно стартираха следните дейности:

- Дейност 1 "Мобилност на представители на целевата група за провеждане на научни изследвания и свързаните с тях дейности"
- Дейност 5 "Развитие на партньорски мрежи между български и чуждестранни учени, изследователи, докторанти, постдокторанти, специализанти, млади учени и преподаватели за провеждане на научни изследвания"
- Дейност 6 "Създаване на изследователски потенциал и на благоприятни условия за провеждане на научни изследвания"
- Дейност 7 "Разпространение на научните резултати, вкл. организиране на национални и международни научни форуми"
- Дейност 11 "Подпомагане на организирането и провеждането на обучения"

Беше разработена учебна програма на обученията и започна подготовката на курсовете в
съдържателен аспект по дейност 3 "Квалификация и продължаващо обучение на заетите в сферата на науката в рамките на СА "Д. А. Ценов" – гр. Свищов".
Бяха разработени и систематизирани методология и критерии за подбор на целева група, която ще участва в проектните дейности. Стартира процедура за събиране на формуляри за кандидатстване на желаещите да се включат в проекта студенти, докторанти, постдокторанти, млади учени и преподаватели.
На 18.07.2017 г. бяха обявени за нуждите на проекта, обществени поръчки по чл. 20, ал. 3 от ЗОП за доставка на канцеларски материали, оптични носители и флаш памет и за доставка на тонер касети за принтери и копирни машини.

Работа по проекта в рамките на м. юни 2017 г.

Екипът за управление на проекта проведе две работни срещи, на които бяха обсъдени въпроси, свързани с организацията и управлението на дейностите, както и с осигуряването на публичност.
Стартира етап по подготовка изпълнението на дейности 1, 5, 6, 7 и 11. Беше направен подбор за назначаване на експерти в изпълнението на дейности на следните длъжности:
1. По Дейност 1 „Мобилност на представители на целевата група за провеждане на научни изследвания и свързаните с тях дейности“:  
- Експерт "Подбор на кандидати"
- Експерт "Мобилност"
2. По Дейност 5 „Развитие на партньорски мрежи между български и чуждестранни учени, изследователи, докторанти, постдокторанти, специализанти, млади учени и преподаватели за провеждане на научни изследвания“:
- Експерт "Изграждане на научни мрежи"
- Сътрудник "Научна мрежа"
3. По Дейност 6 „Създаване на изследователски потенциал и на благо - приятни условия за провеждане на научни изследвания“:
- Експерт "Ментори"
4. По Дейност 7 „Разпространение на научните резултати, вкл. организиране на национални и международни научни форуми“:
 - Експерт "Алманах, докторанти и студенти"
- Сътрудник "Подготовка на алманах"
- Обучител курс "Финансова иконометрия със специализиран софтуер за докторанти"
- Обучител курс "Финансова иконометрия със специализиран софтуер за студенти"
- Обучител курс "Финансово моделиране с MS Excel за докторанти"
- Обучител курс "Финансово моделиране с MS Excel за студенти"
5.  По Дейност 11 „Подпомагане на организирането и провеждането на обучения“:
- Обучител курс "Обучение на научни ръководители на докторанти"
- Обучител курс "Обучение на научни ръководители на студенти"
На 20.06.2017 г. беше извършена проверка на място от Управляващия орган, на която бяха дадени препоръки за изпълнение на предвидените в проекта дейности.
Беше закупен абонамент за достъп до облачни услуги, които ще се ползват от целевата група на проекта, както следва:
- Абонамент за достъп до облачни услуги „Prezi”;
- Абонамент за достъп до облачни услуги „Picktochart”;
- Абонамент за достъп до облачни услуги „iThenticate”;
- Абонамент за достъп до облачни услуги „Dedoose”.
Публикация във в. Труд представи на широката общественост целта на проекта и планираните индикатори, с които ще се повиши капацитета на студентите, докторантите, постдокторантите и младите учени от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов за провеждане на иновативни научно-практически изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението.

Работа по проекта в рамките на м. май 2017 г.

Стартира етап по подготовка изпълнението на дейност:
Дейност 3. Квалификация и продължаващо обучение на заетите в сферата на науката в рамките на СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов
Екипът за управление на проекта проведе 5 работни срещи, на които бяха обсъдени въпроси, свързани с организацията и управлението на дейностите, както и с осигуряването на публичност. Беше направен подбор и бяха назначени експерти в изпълнението на дейност 3 на следните длъжности:
1.      Старши експерт/Обучителен процес
2.      Обучител курс "Online презентиране на научните изследвания"
3.      Обучител курс "Web 2.0 инструменти за публикуване на резултати от научни изследвания"
4.      Обучител курс "Виртуална изследователска среда"
5.      Обучител курс "Информационно осигуряване на научните изследвания"
6.      Обучител курс "Методика на академичното писане и презентиране"
7.      Обучител курс "Методология и методика на емпиричните изследвания"
8.      Обучител курс "Методология на науката"
9.      Обучител курс "Основи на иконометричното моделиране"
10.    Технически сътрудник "Технология на обученията"
11.    Технически сътрудник "Стилова редакция на учебни пособия"
12.    Технически сътрудник "Компютърен дизайн на учебни пособия"
На 17.05.2017 г. беше проведена и първата за проекта пресконференция, на която медиите бяха запознати с целите на проекта, планираните дейности и очакваните резултати, както и с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Публикации във в. „Дунавско дело” и информационна агенция times.bg, отразиха проведената пресконференция. Поставени бяха две информационни табели за проекта, от които една на сградата на факултетски корпус и една на учебна база „Бъров”.

Работа по проекта в рамките на м. април 2017 г.

Стартира изпълнението на дейности:
Дейност 9. Осигуряване на достъп до бази данни и научна информация, както и прилагане на специализиран софтуер в дейността на младите учени. 
Дейност 13. Организация и управление на проекта.
Дейност 14. Информация и комуникация.
Бяха сключени договори с членовете на екипа и започна подготовката по изпълнението на първите проектни дейности. Екипът за управление проведе 4 работни срещи, на които бяха обсъждани предстоящите задачи и одобрени графика за изпълнение на дейностите и План за външни възлагания, съгласно ЗОП. Беше направен подбор и бяха назначени двама експерти - "Електронни бази данни" и "Облачни услуги", които ще подпомагат изпълнението на дейност 9. На интернет страницата на Стопанска академия в главното меню, секция „Проекти“ бе публикувана основна информация за стартиралия проект. Направена е организация относно публикации в местните медии и предстоящата първа за проекта пресконференция за запознаване на широката общественост с целите на проекта, планираните дейности и очакваните резултати.

 

07.11.2017 г. Важно съобщение

Уважаеми колеги,
Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов, бенефициент по проект BG05M2OP001-2.009-0026-C01 „Развитие капацитета на студентите, докторантите, постдокторантите и младите учени от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов за провеждане на иновативни научно-практически изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:

I. По Дейност 2 Популяризиране на науката и научните изследвания в СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов“:

1. Старши експерт „Информационни технологии“

Основни задължения

Подпомагане изпълнението на посочените дейности по проект BG05M2OP001-2.009-0026-C01 „Развитие капацитета на студентите, докторантите, постдокторантите и младите учени от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов за провеждане на иновативни научно-практически изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението”.

Изисквания:

Старши експерт “Информационни технологии“

 • Владеене на програмни езици за уеб-дизайн
 • Способности за работа с уеб-базирани бази данни и интерактивно уеб-съдържание
 • Опит в създаването и поддържането на активни корпоративни страници и уеб-съдържание
 • Препоръка от работодател

Общи изисквания

 • Висше образование – магистър по икономика;
 • Умения за работа с актуалната версия на всяка от следните компютърни програми: MSWord, MSExcel, MSPowerPoint, MSOutlook/Express;

Необходими документи:

 • Заявление до Ректора на Академията за допускане за кандидатстване (свободен текст);
 • Автобиография (CV съобразно приложената бланка) с подробно описание на трудовия и/или служебен стаж, придобит опит и пълен списък на научните публикации (ако е приложимо);
 • Копие от дипломи за завършено висше образование (ОКС „Магистър);
 • Копие от документ за придобита допълнителна квалификация (компютърни умения, чуждоезикова подготовка и др.).

Срок за подаване на документите за кандидатстване – до 14 ноември 2017 г., 16:00 часа в отдел “Човешки ресурси” в СА “Д. А. Ценов”.

Всеки кандидат подава документите лично.

С допуснатите на първи етап кандидати (документална проверка) ще бъде проведено събеседване на 15 ноември 2017 г. от 15.00 ч. в залата на Ректорския съвет.

За справки и допълнителна информация на тел.: 0631/66-373 – Г. Петров от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.

Форма на CV: ТУК

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-2.009-0026-C01 „Развитие капацитета на студентите, докторантите, постдокторантите и младите учени от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов за провеждане на иновативни научно-практически изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 


20.10.2017 г. Важно съобщение

Уважаеми колеги,
Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов, бенефициент по проект BG05M2OP001-2.009-0026-C01 „Развитие капацитета на студентите, докторантите, постдокторантите и младите учени от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов за провеждане на иновативни научно-практически изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:

I. По Дейност 2 Популяризиране на науката и научните изследвания в СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов“:

 1. Старши експерт „Информационни технологии“
 2. Експерт „Популяризиране на науката“

II. По Дейност 7 „Разпространение на научните резултати, вкл. организиране на национални и международни научни форуми“

 1. Обучител курс "Финансова иконометрия със специализиран софтуер за докторанти"

III. По Дейност 8 Подкрепа за участие в международни научни форуми и за научни публикации в международно признати списания на докторанти и млади учени от СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов“:

 1. Експерт "Научни форуми и научни публикации"
 2. Преводач
 3. Стилов редактор

IV. По Дейност 11 „Подпомагане на организирането и провеждането на обучения“

 1. Обучител курс "Обучение на научни ръководители на докторанти"

Основни задължения

Подпомагане изпълнението на посочените дейности по проект BG05M2OP001-2.009-0026-C01 „Развитие капацитета на студентите, докторантите, постдокторантите и младите учени от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов за провеждане на иновативни научно-практически изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението”.

Изисквания:

Старши експерт “Информационни технологии“

 • Владеене на програмни езици за уеб-дизайн
 • Способности за работа с уеб-базирани бази данни и интерактивно уеб-съдържание
 • Опит в създаването и поддържането на активни корпоративни страници и уеб-съдържание
 • Завършена специалност "Бизнес информатика" или "Информатика"

Експерт „Популяризиране на науката“

 • Умения за подготовка, организиране и провеждане на научни форуми
 • Умения за подготовка и публикуване на кратки визитки и репортажи за проведени събития с научен характер
 • Умения за създаване и поддържане на профили в социални и научни мрежи
 • Поддържане на собствени профили в социални и научни мрежи

Обучител курс "Финансова иконометрия със специализиран софтуер за докторанти"

 • компетенции и опит във финансово-иконометричните изследвания
 • познаване на специализирания софтуер за финансово-иконометрични изследвания и опит в приложението му
 • участие в обучения по "Финанси" за докторанти
 • авторство на учебно съдържание със специализиран софтуер
 • умения и опит в изготвянето на учебни програми
 • опит в обучението на целеви групи
 • умения за комуникация с обучаемите и други екипи и лица, свързани с обучението

Експерт "Научни форуми и научни публикации"

 • Опит в организирането на научни форуми, събития и конференции
 • Съвместна работа с докторанти и млади учени в научно-изследователски проекти
 • Опит в подготовката и публикуването на научни изследвания на икономическа тематика

Преводач

 • Професионален опит в специализиран икономически превод от и на английски език
 • Опит в подготовката и публикуването на научни изследвания на икономическа тематика
 • Придобита магистърска степен по английска филология

Стилов редактор

 • Опит в специализиран превод на английски език на икономическа учебна литература
 • Опит като стилов редактор на научна периодика на английски език за индексирани списания
 • Придобита магистърска степен по английска филология

Обучител курс "Обучение на научни ръководители на докторанти"

 • умения и опит в провеждането на научно ръководство/консултиране на докторанти
 • познания на принципите за обучение на възрастни
 • познания за стиловете на учене
 • умения при оценката на потребностите от обучение
 • умения и опит при планирането, осъществяването и оценяването на обучителни дейности за възрастни
 • знания и умения за прилагането на методите на обучение чрез опит и преживяване
 • умения и опит в изготвянето на учебни програми и учебни материали
 • опит в обучението на целеви групи
 • умения за комуникация с обучаемите и други екипи и лица, свързани с обучението

Общи изисквания

 • Висше образование – магистър по икономика;
 • Умения за работа с актуалната версия на всяка от следните компютърни програми: MSWord, MSExcel, MSPowerPoint, MSOutlook/Express;
 • Опит в работата по проекти.

Необходими документи:

 • Заявление до Ректора на Академията за допускане за кандидатстване (свободен текст);
 • Автобиография (CV съобразно приложената бланка) с подробно описание на трудовия и/или служебен стаж, придобит опит и пълен списък на научните публикации;
 • Копие от дипломи за завършено висше образование (ОКС „Магистър);
 • Копие от документ за придобита допълнителна квалификация (компютърни умения, чуждоезикова подготовка и др.).

 

Срок за подаване на документите за кандидатстване – до 27 октомври 2017 г., 16:00 часа в отдел “Човешки ресурси” в СА “Д. А. Ценов”.

Всеки кандидат подава документите лично.

С допуснатите на първи етап кандидати (документална проверка) ще бъде проведено събеседване на 31 октомври 2017 г. от 15.00 ч. в залата на Ректорския съвет.

За справки и допълнителна информация на тел.: 0631/66-373 – Г. Петров от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.

Форма на CV: ТУК

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-2.009-0026-C01 „Развитие капацитета на студентите, докторантите, постдокторантите и младите учени от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов за провеждане на иновативни научно-практически изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 


10.10.2017 г. Важно съобщение

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ЦЕЛЕВА ГРУПА

по проект  BG05M2OP001-2.009-0026-C01 „Развитие капацитета на студентите, докторантите, постдокторантите и младите учени от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов за провеждане на иновативни научно-практически изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението”, финансиран от оперативна програма „наука и образование за интелигентен растеж“

 

Стопанска академия, бенефициент по Процедура BG05M2OP001-2.009 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени – фаза 1“, обявява процедура за подбор на участници в целева група за включване в проект BG05M2OP001-2.009-0026-C01 „Развитие капацитета на студентите, докторантите, постдокторантите и младите учени от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов за провеждане на иновативни научно-практически изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението”, финансиран от оперативна програма „наука и образование за интелигентен растеж“.

 

Минимални изисквания за включване в целевата група:

Студенти

 • Среден успех 4.00 от следването до момента;
 • Ниво на владеене на английски език – В1

Информация за дейностите, в които могат да се включат студентите, може да откриете ТУК

Докторанти

 • Завършен курс по Информатика/Компютърни технологии (Сертификат или успешно положен изпит при следването)
 • Владеене на английски език

Информация за дейностите, в които могат да се включат докторантите, може да откриете ТУК

Постдокторанти

 • Да работят на основен трудов договор в Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов
 • Да са минали до 5 г. от защита на ОНС „Доктор”
 • Владеене на английски език

Информация за дейностите, в които могат да се включат постдокторантите, може да откриете ТУК

Млади учени

 • Да са на възраст до 34 г. вкл.
 • Да работят на основен трудов договор в Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов
 • Владеене на английски език

Информация за дейностите, в които могат да се включат младите учени, може да откриете ТУК

Преподаватели

 • Да са на възраст над 34 г.
 • Да работят на основен трудов договор в Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов
 • Да са придобили ОНС „Доктор” преди повече от 5 г.
 • Да са членове на катедра I група

Информация за дейностите, в които могат да се включат преподавателите, може да откриете ТУК

Желаещите да се включат в целевата група на проекта, подават Формуляр за кандидатстване и CV с приложени документи, удостоверяващи покриването на минималните изисквания за кандидатстване,  в офиса на Център за качество на обучението или по пощата на адрес: Свищов, ул. „Емануил Чакъров” №2, за ЦКО.

Кандидатите, покриващи изискванията на повече от една категория, да маркират всички категории, на които съответстват.
Срок за кандидатстване – 27.10.2017 г.
Лица за контакт:  Мариела Стоянова 0631/66364 – Институт за научни изследвания
                               Антоанета Христова 0631/66206 – Център за качество на обучението

Одобрените кандидати ще бъдат уведомени на посочения от тях e-mail до 02.11.2017 г.

Формуляр за кандидатстване и CV форма

 

--------------------------------------------------- www.eufunds.bg ---------------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-2.009-0026-C01 „Развитие капацитета на студентите, докторантите, постдокторантите и младите учени от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов за провеждане на иновативни научно-практически изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


21.09.2017 г. Важно съобщение

Уважаеми колеги,
Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов, бенефициент по проект  BG05M2OP001-2.009-0026-C01 „Развитие капацитета на студентите, докторантите, постдокторантите и младите учени от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов за провеждане на иновативни научно-практически изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:

I. По Дейност 4Стимулиране развитието на капацитета и мотивиране на млади специалисти в СА „Д. А. Ценов” – гр. Свищов“:

1. Обучител курс "Интерактивно обучение за формиране на лидерски умения"
2. Обучител курс "Креативност и евристика на научните изследвания"
3. Обучител курс "Публикуване в реферирани издания с импакт фактор"
4. Обучител курс "Управление на екипи и решаване на конфликти (тийм билдинг)"
5. Обучител курс "Управление на международни научно изследователски проекти"
6. Обучител курс "Управление на проекти"

II. По Дейност 7Разпространение на научните резултати, вкл. организиране на национални и международни научни форуми“:

1. Обучител курс "Финансова иконометрия със специализиран софтуер за студенти“

Основни задължения

Подпомагане изпълнението на посочените дейности по проект BG05M2OP001-2.009-0026-C01 „Развитие капацитета на студентите, докторантите, постдокторантите и младите учени от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов за провеждане на иновативни научно-практически изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението”.

Изисквания:

Обучител курс "Интерактивно обучение за формиране на лидерски умения"

 • Знания и умения за развитие в областта на персоналното, екипното и организационното лидерство;
 • Умения за прилагането на практически коучинг модели;
 • Опит в прилагане на формите и моделите на интерактивно обучение;
 • Умения и опит в изготвянето на учебни програми;
 • Опит в обучението на целеви групи;
 • Умения за комуникация с обучаемите и други екипи и лица, свързани с обучението.

Обучител курс "Креативност и евристика на научните изследвания "

 • Знания и умения за приложение на креативния подход и неговия инструментариум в научните изследвания – индивидуална и групова креатика;
 • Опит в използването на техники на латералното мислене;
 • Познаване на възможните подходи, методи и техники, които могат да улеснят процеса на творческо мислене и да предизвикат инсайт по отношение на различни обекти на изследване;
 • Умения и опит в изготвянето на учебни програми и учебни материали;
 • Опит в обучението на целеви групи;
 • Умения за комуникация с обучаемите и други екипи и лица, свързани с обучението.

 

Обучител курс "Публикуване в реферирани издания с импакт фактор "

 • Знания в областта на отношенията между институциите на висшето образование и институциите за научни изследвания, отношенията между академичната наука и обектите на академичната наука;
 • Познаване на структурата и ролята на глобалната мрежа на научните издания;
 • Познаване на компонентите на световната система за рецензиране, индексиране и оценяване на научни изследвания;
 • Познаване на стратегиите на признати и престижни научни издания и умения за определяне на стратегическите моменти при публикуване в тях;
 • Умения и опит в изготвянето на учебни програми и учебни материали;
 • Опит в обучението на целеви групи;
 • Умения за комуникация с обучаемите и други екипи и лица, свързани с обучението.

Обучител курс "Управление на екипи и решаване на конфликти (тийм билдинг)"

 • Знания и умения за управление на екипи и решаване на конфликти;
 • Познаване на най-ефективните мотивационни практики и умения за творческото им прилагане;
 • Опит във фасилитиране на екипното представяне;
 • Умения и опит в изготвянето на учебни програми;
 • Опит в обучението на целеви групи;
 • Умения за комуникация с обучаемите и други екипи и лица, свързани с обучението.

 

Обучител курс "Управление на международни научно изследователски проекти "

 • Познаване на теорията и практиката на управление на международни научноизследователски проекти, източниците на финансиране и електронни платформи за управление на проекти;
 • Опит в разработването на проектни предложения с научно изследователски характер;
 • Опит в оперативно управление на национални и/или международни научно изследователски проекти;
 • Опит в междинно и финално отчитане на национални и/или международни научно изследователски проекти;
 • Умения и опит в изготвянето на учебни програми;
 • Опит в обучението на целеви групи;
 • Умения за комуникация с обучаемите и други екипи и лица, свързани с обучението.

Обучител курс "Управление на проекти"

 • Познаване на теорията и практиката на управление на проекти;
 • Знания и умения за разработването на проектни предложения;
 • Опит в оперативно управление на проекти – разработване на времеви графици, планиране на ресурси, управление на качеството, управление на риска;
 • Опит в междинно и финално отчитане на проекти;
 • Умения и опит в изготвянето на учебни програми;
 • Опит в обучението на целеви групи;
 • Умения за комуникация с обучаемите и други екипи и лица, свързани с обучението.

Обучител курс "Финансова иконометрия със специализиран софтуер за студенти"

 • Компетенции и опит във финансово-иконометричните изследвания;
 • Познаване на специализирания софтуер за финансово-иконометрични изследвания и опит в приложението му;
 • Авторство на учебно съдържание със специализиран софтуер;
 • Способности за диференциране и адаптиране на изучаваната материя към възможностите и потребностите на студентите;
 • Умения и опит в изготвянето на учебни програми;
 • Опит в обучението на целеви групи;
 • Умения за комуникация с обучаемите и други екипи и лица, свързани с обучението.

Общи изисквания

 • Висше образование – магистър по икономика;
 • Умения за работа с актуалната версия на всяка от следните компютърни програми: MSWord, MSExcel, MSPowerPoint, MSOutlook/Express;
 • Опит в работата по проекти.

Необходими документи:

 • Заявление до Ректора на Академията за допускане за кандидатстване (свободен текст);
 • Автобиография (CV съобразно приложената бланка) с подробно описание на трудовия и/или служебен стаж, придобит опит и пълен списък на научните публикации;
 • Копие от дипломи за завършено висше образование (ОКС „Магистър);
 • Копие от документ за придобита допълнителна квалификация (компютърни умения, чуждоезикова подготовка и др.).

Срок за подаване на документите за кандидатстване – до 28 септември 2017 г., 16:00 часа в отдел “Човешки ресурси”
в СА “Д. А. Ценов”.

Всеки кандидат подава документите лично.

С допуснатите на първи етап кандидати (документална проверка) ще бъде проведено събеседване на 02 октомври 2017 г. от 15.00 ч. в залата на Ректорския съвет.

За справки и допълнителна информация на тел.: 0631/66-373 – Г. Петров от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.

Форма на CV ТУК.

 

С уважение, 
Екип за управление на ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.009-0026-C01
при СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов

--------------------------------------------------- www.eufunds.bg ---------------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-2.009-0026-C01 „Развитие капацитета на студентите, докторантите, постдокторантите и младите учени от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов за провеждане на иновативни научно-практически изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 


22.08.2017 г. Важно съобщение

Уважаеми колеги,
Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов, бенефициент по проект  BG05M2OP001-2.009-0026-C01 „Развитие капацитета на студентите, докторантите, постдокторантите и младите учени от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов за провеждане на иновативни научно-практически изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:
Експерт/Теренни проучвания – трима души

Основни задължения:

Подпомагане изпълнението на Дейност 10 „Подкрепа за участие в различни форми на изследователска дейност извън научната организация в страни от и извън ЕС“ по проект BG05M2OP001-2.009-0026-C01 „Развитие капацитета на студентите, докторантите, постдокторантите и младите учени от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов за провеждане на иновативни научно-практически изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението”

Изисквания:

 • познаване на теорията и практиката на емпиричните проучвания и извадковия метод
 • опит в работата с целеви групи в реална среда
 • опит в провеждането на научни изследвания
 • опит в научното ръководство на докторанти и/или студенти
 • практически опит, знания и умения при изготвяне на процедури за кандидатстване, критерии за избор, селектиране на участници в теренни проучвания

Общи изисквания

 • висше образование – магистър по икономика
 • умения за работа с актуалната версия на всяка от следните компютърни програми: MSWord, MSExcel, MSPowerPoint, MSOutlook/Express
 • опит в работата по проекти

Необходими документи:

 • заявление до Ректора на Академията за допускане за кандидатстване;
 • автобиография (CV съобразно приложената бланка) с подробно описание на трудовия и/или служебен стаж, придобит опит и пълен списък на научните публикации;
 • копие от дипломи за завършено висше образование (ОКС „Магистър);
 • копие от документ за придобита допълнителна квалификация (компютърни умения, чуждоезикова подготовка и др.).

Срок за подаване на документите за кандидатстване:
28 август 2017 г., 10:00 часа в отдел “Човешки ресурси” в СА “Д. А. Ценов”.

Всеки кандидат подава документите лично.

С допуснатите на първи етап (документална проверка) кандидати ще бъде проведено събеседване на 29 август 2017 г. от 14.00 ч. в Академичен съвет.

За справки и допълнителна информация на тел.: 0631/66-373 – Г. Петров от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.

Форма на CV ТУК

С уважение, 
Екип за управление на ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.009-0026-C01
при СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов

--------------------------------------------------- www.eufunds.bg ---------------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-2.009-0026-C01 „Развитие капацитета на студентите, докторантите, постдокторантите и младите учени от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов за провеждане на иновативни научно-практически изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 


25.07.2017 г. Важно съобщение

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ЦЕЛЕВА ГРУПА

по проект  BG05M2OP001-2.009-0026-C01 „Развитие капацитета на студентите, докторантите, постдокторантите и младите учени от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов за провеждане на иновативни научно-практически изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението”, финансиран от оперативна програма „наука и образование за интелигентен растеж“

Стопанска академия, бенефициент по Процедура BG05M2OP001-2.009 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени – фаза 1“, обявява процедура за подбор на участници в целева група за включване в проект BG05M2OP001-2.009-0026-C01 „Развитие капацитета на студентите, докторантите, постдокторантите и младите учени от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов за провеждане на иновативни научно-практически изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението”, финансиран от оперативна програма „наука и образование за интелигентен растеж“.

Минимални изисквания за включване в целевата група:

Студенти

 • Среден успех 4.00 от следването до момента;
 • Ниво на владеене на английски език – В1

Информация за дейностите, в които могат да се включат студентите, може да откриете ТУК

Докторанти

 • Завършен курс по Информатика/Компютърни технологии (Сертификат или успешно положен изпит при следването)
 •  Владеене на английски език

Информация за дейностите, в които могат да се включат докторантите, може да откриете ТУК

Постдокторанти

 • Да работят на основен трудов договор в Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов
 • Да са минали до 5 г. от защита на ОНС „Доктор”
 • Владеене на английски език

Информация за дейностите, в които могат да се включат постдокторантите, може да откриете ТУК

Млади учени

 • Да са на възраст до 34 г. вкл.
 • Да работят на основен трудов договор в Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов
 • Владеене на английски език

Информация за дейностите, в които могат да се включат младите учени, може да откриете ТУК

Преподаватели

 • Да са на възраст над 34 г.
 • Да работят на основен трудов договор в Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов
 • Да са придобили ОНС „Доктор” преди повече от 5 г.
 • Да са членове на катедра I група

Информация за дейностите, в които могат да се включат преподавателите, може да откриете ТУК

Желаещите да се включат в целевата група на проекта, подават Формуляр за кандидатстване и CV с приложени документи удостоверяващи покриването на минималните изисквания за кандидатстване,  в офиса на Института за научни изследвания или по пощата на адрес: Свищов, ул. „Емануил Чакъров” №2, за ИНИ.

Срок за кандидатстване – 07.08.2017 г.

Лица за контакт: 
Мариела Стоянова 0631/66364 – Институт за научни изследвания
Антоанета Христова 0631/66206 – Център за качество на обучението

Одобрените кандидати ще бъдат уведомени на посочения от тях e-mail до 11.08.2017 г.

Формуляр за кандидатстване може да изтеглите ТУК
CV форма може да изтеглите ТУК


20.06.2017 г. Важно съобщение

Уважаеми колеги,
Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов, бенефициент по проект  BG05M2OP001-2.009-0026-C01 „Развитие капацитета на студентите, докторантите, постдокторантите и младите учени от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов за провеждане на иновативни научно-практически изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:

IПо Дейност 1 „Мобилност на представители на целевата група за провеждане на научни изследвания и свързаните с тях дейности“:

 • Експерт "Подбор на кандидати"
 • Експерт "Мобилност"

IIПо Дейност 5 „Развитие на партньорски мрежи между български и чуждестранни учени, изследователи, докторанти, постдокторанти, специализанти, млади учени и преподаватели за провеждане на научни изследвания“:

 • Експерт "Изграждане на научни мрежи"
 • Сътрудник "Научна мрежа"

IIIПо Дейност 6 „Създаване на изследователски потенциал и на благоприятни условия за провеждане на научни изследвания“:

 • Експерт "Ментори"

IVПо Дейност 7 „Разпространение на научните резултати, вкл. организиране на национални и международни научни форуми“:

 • Експерт "Алманах, докторанти и студенти"
 • Сътрудник "Подготовка на алманах"
 • Обучител курс "Финансова иконометрия със специализиран софтуер задокторанти"
 • Обучител курс "Финансова иконометрия със специализиран софтуер за студенти"
 • Обучител курс "Финансово моделиране с MS Excel за докторанти"
 • Обучител курс "Финансово моделиране с MS Excel за студенти"

VПо Дейност 11 „Подпомагане на организирането и провеждането на обучения“:

 • Обучител курс "Обучение на научни ръководители на докторанти"
 • Обучител курс "Обучение на научни ръководители на студенти"

Основни задължения
Подпомагане изпълнението на посочените дейности по проект BG05M2OP001-2.009-0026-C01 „Развитие капацитета на студентите, докторантите, постдокторантите и младите учени от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов за провеждане на иновативни научно-практически изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението”

Изисквания:
Експерт "Подбор на кандидати"

 • знания и умения за изготвяне на процедури за подбор на кандидати
 • знания и умения за разработване на критерии за подбор на кандидати
 • знания и умения за разработване на методика за оценка и избор на кандидати
 • опит в подготовката на документи, свързани с цялостния процес по подбор на кандидати
 • опит в селектирането на участници в мобилност
 • опит в работата с целеви групи

Експерт "Мобилност"

 • знания и умения за разработване на пакет с документи, свързани с мобилността
 • знания и умения за разработване и съгласуване с приемащата институция на индивидуални работни програми на участниците
 • опит в отчитането и признаването на мобилността
 • знания и умения за разработване на въпросник за оценка на ефекта
 • знания и умения за проучване на ефекта, анализ и оценка на въздействието
 • умения за комуникация с участниците и други екипи и лица, свързани с мобилността
 • опит в работата с целеви групи

Експерт "Изграждане на научни мрежи"

 • умения за селекция и формиране на екипи за панелни съвместни научни изследвания
 • знания и умения за идентифициране на проблемни области за провеждане на проспективни научни изследвания
 • умения за организиране и провеждане на видеоконферентни научни сесии
 • способности за селекция на научна периодика с цел оповестяване на резултати от научни изследвания
 • опит в работата с целеви групи
 • добри комуникационни умения
 • владеене на поне два чужди езика, вкл. един извън ЕС

Сътрудник "Научна мрежа"

 • опит като технически секретар в научна периодика (минимум на 2 езика)
 • опит в техническо изготвяне на график с активности
 • знания и умения за разработване на документи, свързани с организацията и провеждането на научни изследвания и публикуване на резултатите от тях
 • добри комуникационни умения
 • опит в работата с целеви групи

Експерт "Ментори"

 • способности за проучване на добри практики за организиране на докторантско училище
 • знания и умения за изготвяне на вътрешни правила за организация на докторантско училище
 • знания и умения за разработване на въпросник за идентифициране на потребностите на докторантите от специализирани семинари
 • знания и умения за изготвяне на програма за докторантско училище
 • знания и умения за разработване на статут на ментор на докторант
 • умения и опит в привличането, подбора и назначаването на ментори
 • умения за комуникация с участниците и други екипи и лица, свързани с мобилността
 • опит в работата с целеви групи

Експерт "Алманах, докторанти и студенти"

 • опит като "научен секретар" на катедра
 • умения за работа със студенти и докторанти
 • способности за организиране издаването на монографичен алманах с научни изследвания
 • способности за организация и провеждане на научни форуми за презентиране пред жури на научни изследвания
 • активни собствени профили в социални и научни мрежи
 • добри комуникационни умения
 • опит в работата с целеви групи

Сътрудник "Подготовка на алманах"

 • опит в подготовката на Алманах за докторанти
 • опит в административната работа с докторанти
 • добри комуникационни умения
 • осигуряване на логистична подкрепа на обучителния и научноизследователския процес

Обучител курс "Финансова иконометрия със специализиран софтуер за докторанти"

 • компетенции и опит във финансово-иконометричните изследвания
 • познаване на специализирания софтуер за финансово-иконометрични изследвания и опит в приложението му
 • участие в обучения по "Финанси" за докторанти
 • авторство на учебно съдържание със специализиран софтуер
 • умения и опит в изготвянето на учебни програми
 • опит в обучението на целеви групи
 • умения за комуникация с обучаемите и други екипи и лица, свързани с обучението

Обучител курс "Финансова иконометрия със специализиран софтуер за студенти"

 • компетенции и опит във финансово-иконометричните изследвания
 • познания за специализирания софтуер за финансово-иконометрични изследвания и опит в приложението му
 • авторство на учебно съдържание със специализиран софтуер
 • способности за диференциране и адаптиране на изучаваната материя към възможностите и потребностите на студентите
 • умения и опит в изготвянето на учебни програми
 • опит в обучението на целеви групи
 • умения за комуникация с обучаемите и други екипи и лица, свързани с обучението

Обучител курс "Финансово моделиране с MS Excel за докторанти"

 • компетенции и опит във финансовото моделиране
 • знания и опит във финансовото моделиране с MS Excel
 • участие в обучения с използване на иконометричен софтуер
 • активни профили в научни мрежи с индексиране
 • умения и опит в изготвянето на учебни програми
 • опит в обучението на целеви групи
 • умения за комуникация с обучаемите и други екипи и лица, свързани с обучението

Обучител курс "Финансово моделиране с MS Excel за студенти"

 • компетенции и опит във финансовото моделиране
 • знания и опит във финансовото моделиране с MS Excel
 • способности и опит в адаптирането на изучаваната материя към възможностите и потребностите на студентите
 • умения и опит в изготвянето на учебни програми
 • опит в обучението на целеви групи
 • умения за комуникация с обучаемите и други екипи и лица, свързани с обучението

Обучител курс "Обучение на научни ръководители на докторанти"

 • умения и опит в провеждането на научно ръководство/консултиране на докторанти
 • познания на принципите за обучение на възрастни
 • познания за стиловете на учене
 • умения при оценката на потребностите от обучение
 • умения и опит при планирането, осъществяването и оценяването на обучителни дейности за възрастни
 • знания и умения за прилагането на методите на обучение чрез опит и преживяване
 • умения и опит в изготвянето на учебни програми и учебни материали
 • опит в обучението на целеви групи
 • умения за комуникация с обучаемите и други екипи и лица, свързани с обучението

Обучител курс "Обучение на научни ръководители на студенти"

 • умения и опит в провеждането на научно ръководство/консултиране на студенти
 • познания на принципите за обучение на възрастни
 • познания за стиловете на учене
 • умения при оценката на потребностите от обучение
 • умения и опит при планирането, осъществяването и оценяването на обучителни дейности за възрастни
 • знания и умения за прилагането на методите на обучение чрез опит и преживяване
 • умения и опит в изготвянето на учебни програми и учебни материали
 • опит в обучението на целеви групи
 • умения за комуникация с обучаемите и други екипи и лица, свързани с обучението

Общи изисквания

 • висше образование – магистър по икономика
 • умения за работа с актуалната версия на всяка от следните компютърни програми: MSWord, MSExcel, MSPowerPoint, MSOutlook/Express
 • опит в работата по проекти

Необходими документи:

 • заявление до Ректора на Академията за допускане за кандидатстване (свободен текст);
 • автобиография (CV съобразно приложената бланка) с подробно описание на трудовия и/или служебен стаж, придобит опит и пълен списък на научните публикации;
 • копие от дипломи за завършено висше образование (ОКС „Магистър);
 • копие от документ за придобита допълнителна квалификация (компютърни умения, чуждоезикова подготовка и др.).

Срок за подаване на документите за кандидатстване – до 28 юни 2017 г., 16:00 часа в отдел “Човешки ресурси” в СА “Д. А. Ценов”.
Всеки кандидат подава документите лично.
С допуснатите на първи етап кандидати (документална проверка) ще бъде проведено събеседване на 30 юни 2017 г. от 15.00 ч. в залата на Ректорския съвет.

За справки и допълнителна информация на тел.: 0631/66-373 – Г. Петров от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.

Форма на CV ТУК

С уважение, 
Екип за управление на ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.009-0026-C01
при СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов


23.05.2017 г. Важно съобщение

Уважаеми колеги,
Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов, бенефициент по проект  BG05M2OP001-2.009-0026-C01 „Развитие капацитета на студентите, докторантите, постдокторантите и младите учени от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов за провеждане на иновативни научно-практически изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:

 • Обучител курс "Online презентиране на научните изследвания"
 • Обучител курс "Web 2.0 инструменти за публикуване на резултати от научни изследвания"
 • Обучител курс "Виртуална изследователска среда"
 • Обучител курс "Информационно осигуряване на научните изследвания"
 • Обучител курс "Методика на академичното писане и презентиране"
 • Обучител курс "Методология и методика на емпиричните изследвания"
 • Обучител курс "Методология на науката"
 • Обучител курс "Основи на иконометричното моделиране"
 • Старши експерт/Обучителен процес
 • Технически сътрудник "Технология на обученията"
 • Технически сътрудник "Стилова редакция на учебни пособия"
 • Технически сътрудник "Компютърен дизайн на учебни пособия"

Основни задължения за позиции „Обучител курс..“
Подпомагане изпълнението на Дейност 3. Квалификация и продължаващо обучение на заетите в сферата на науката в рамките на СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов по проект BG05M2OP001-2.009-0026-C01 „Развитие капацитета на студентите, докторантите, постдокторантите и младите учени от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов за провеждане на иновативни научно-практически изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението”

Обучител курс "Online презентиране на научните изследвания"

 • Познаване на презентационните системи
 • Умения и опит в подготовката на съвременни презентации, включващи различни мултимедийни приложения
 • Умения за представяне на съдържателни и атрактивни презентации
 • Умения и опит в изготвянето на учебни програми
 • Знания и умения за разработване на учебни материали във връзка с оnline презентирането на научни изследвания
 • Опит в обучението на целеви групи
 • Умения за комуникация с обучаемите и други екипи и лица, свързани с обучението

Обучител курс "Web 2.0 инструменти за публикуване на резултати от научни изследвания"

 • Познаване на механизма на създаване и управление на социални мрежи за научни изследвания
 • Познаване на механизма за използване на социалните мрежи за управление на научни проекти
 • Умения за създаване и използване на блогове
 • Умения за използване на RSS
 • Умения и опит в изготвянето на учебни програми
 • Знания и умения за разработване на учебни материали във връзка с Web 2.0 инструментите за публикуване на резултати от научни изследвания
 • Опит в обучението на целеви групи
 • Умения за комуникация с обучаемите и други екипи и лица, свързани с обучението

Обучител курс "Виртуална изследователска среда"

 • Познаване на механизмите за извличане на информация
 • Умения и опит в използването на специализирани бази от данни
 • Познаване на облачните услуги, ориентирани към подпомагане на представянето на научните изследвания
 • Умения за ползване на системата ITSM
 • Умения и опит в изготвянето на учебни програми
 • Знания и умения за разработване на учебни материали във връзка с виртуалната изследователска среда
 • Опит в обучението на целеви групи
 • Умения за комуникация с обучаемите и други екипи и лица, свързани с обучението

Обучител курс "Информационно осигуряване на научните изследвания"

 • Познаване принципите на изграждане на информационна инфраструктура
 • Познаване на елементите, изграждащи информационната система
 • Познаване принципите за осъществяване на оптимално информационно осигуряване на научните изследвания
 • Умения и опит в изготвянето на учебни програми
 • Знания и умения за разработване на учебни материали във връзка с информационното осигуряване на научните изследвания
 • Опит в обучението на целеви групи
 • Умения за комуникация с обучаемите и други екипи и лица, свързани с обучението

Обучител курс "Методика на академичното писане и презентиране"

 • Познания за особеностите на академичното писане при подготовка, написване и редактиране на научни статии и научни доклади в списания, сборници и електронни публикации
 • Познания за стандартите в академичното писане при съставяне и оформяне на библиография и при цитиране в научни публикации
 • Редакторски умения като част от академичното писане
 • Умения и опит в представянето на резултати от научни изследвания на научни форуми: конференции, симпозиуми, кръгли маси и други
 • Знания и опит в подготовката, редактирането и защитата на докторска дисертация
 • Умения и опит в изготвянето на учебни програми
 • Знания и умения за разработване на учебни материали във връзка с методиката на академичното писане и презентиране
 • Опит в обучението на целеви групи
 • Умения за комуникация с обучаемите и други екипи и лица, свързани с обучението

Обучител курс "Методология и методика на емпиричните изследвания"

 • Познания в областта на теорията, методологията и методиката на емпиричните социологически изследвания
 • Познания в областта на теорията и методиката на статистическите изследвания
 • Умения за приложение на социологическите и статистическите методи в конкретни емпирични изследвания
 • Умения за обработка, анализ и представяне на резултатите от емпирични изследвания
 • Умения и опит в изготвянето на учебни програми
 • Знания и умения за разработване на учебни материали във връзка с методологията и методиката на емпиричните изследвания
 • Опит в обучението на целеви групи
 • Умения за комуникация с обучаемите и други екипи и лица, свързани с обучението

Обучител курс "Методология на науката"

 • Познания в областта на философията на науката, методологията на науката, историята на науката
 • Познания за етапите в развитието на науката
 • Познания за системата, елементите и степените на науката
 • Владеене на категориите, понятията и методите на научните изследвания
 • Умения за конкретизиране и приложение на тези познания и умения в областта на социалните науки и икономическата наука в частност
 • Умения и опит в изготвянето на учебни програми
 • Знания и умения за разработване на учебни материали във връзка с методологията на науката
 • Опит в обучението на целеви групи
 • Умения за комуникация с обучаемите и други екипи и лица, свързани с обучението

Обучител курс "Основи на иконометричното моделиране"

 • Знания и умения по иконометрично моделиране и анализ на зависимостите между социално-икономически явления и процеси, възникващи в отделни сектори на националната икономика
 • Знания за същността, етапите и методологията на иконометричното моделиране
 • Умения за приложение на статистико-иконометричните методи при решаване на конкретни практически социално-икономически проблеми и правилното интерпретиране на резултатите от иконометричните анализи
 • Умения и опит в изготвянето на учебни програми
 • Знания и умения за разработване на учебни материали във връзка с иконометричното моделиране
 • Опит в обучението на целеви групи
 • Умения за комуникация с обучаемите и други екипи и лица, свързани с обучението

Основни задължения за позиция „Старши експерт/Обучителен процес“
Подпомагане изпълнението на Дейност 3. Квалификация и продължаващо обучение на заетите в сферата на науката в рамките на СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов по проект BG05M2OP001-2.009-0026-C01 „Развитие капацитета на студентите, докторантите, постдокторантите и младите учени от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов за провеждане на иновативни научно-практически изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението”
Изисквания към кандидатите:

 • Опит в организацията на обучения с целеви групи обучаеми
 • Знания и умения за изготвяне на процедури за кандидатстване, критерии за избор, селектиране на участници в обучения
 • Знания и умения за разработване на инструментариум за мониторинг и оценяване на резултатите от обученията
 • Способности за координиране процесите на обучение, стилова редакция, предпечатна подготовка и графичен дизайн на учебни пособия
 • Умения за комуникация с различни категории участници в обучителния процес.

Основни задължения за позиции „Технически сътрудник“
Подпомагане изпълнението на Дейност 3 „Квалификация и продължаващо обучение на заетите в сферата на науката в рамките на СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов“, Дейност 4 „Стимулиране развитието на капацитета и мотивиране на млади специалисти в СА „Д. А. Ценов” – гр. Свищов“, Дейност 7 „Разпространение на научните резултати, вкл. организиране на национални и международни научни форуми“, Дейност 11 „Подпомагане на организирането и провеждането на обучения“, Дейност 12 „Провеждане на обучения, свързани с трансфер на технологии и управление на интелектуалната собственост“ по проект BG05M2OP001-2.009-0026-C01 „Развитие капацитета на студентите, докторантите, постдокторантите и младите учени от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов за провеждане на иновативни научно-практически изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението”
Изисквания към кандидатите:
Технически сътрудник "Технология на обученията"

 • Умения и опит за организиране на обучения с целеви групи обучаеми
 • Умения и опит за изготвяне на учебни графици
 • Умения и опит за ресурсно осигуряване на обучения (аудитории, лектори, технически средства, учебни материали)
 • Умения и опит за водене на документация във връзка с обучението (списъци, протоколи, справки, сертификати)
 • Способности за комуникация и координиране работата на обучаеми, обучители и всички временни екипи по проекта

Технически сътрудник "Стилова редакция на учебни пособия"

 • Умения и опит за лингвистичен анализ на текстове
 • Умения и опит за стилов и граматически анализ на текст за учебни курсове и пособия
 • Умения и опит за стилова редакция на учебни пособия с прилагане на АРА библиографско цитиране
 • Умения за комуникация с авторите на учебни пособия и всички временни екипи по проекта
 • Осигуряване на подходяща логистична подкрепа на обучителния процес

Технически сътрудник "Компютърен дизайн на учебни пособия"

 • Умения и опит за предпечатна подготовка на учебни пособия в среда MS Office
 • Умения и опит за прилагане на АРА библиографско цитиране в среда MS Word
 • Умения и опит за графичен дизайн на учебни пособия
 • Умения и опит за подготовка на материали за обучение на електронен носител
 • Умения за комуникация с авторите на учебни пособия и всички временни екипи по проекта
 • Осигуряване на подходяща логистична подкрепа на обучителния процес

Общи изисквания

 • висше образование – магистър по икономика
 • умения за работа с актуалната версия на всяка от следните компютърни програми: MSWord, MSExcel, MSPowerPoint, MSOutlook/Express
 • опит в работа по проекти

Необходими документи:

 • заявление до Ректора на Академията за допускане за кандидатстване;
 • автобиография (CV съобразно приложената бланка) с подробно описание на трудовия и/или служебен стаж, придобит опит и пълен списък на научните публикации;
 • копие от дипломи за завършено висше образование (ОКС „Магистър);
 • копие от документ за придобита допълнителна квалификация (компютърни умения, чуждоезикова подготовка и др.).

Срок за подаване на документите за кандидатстване – до 29 май 2017 г., 16:00 часа в отдел “Човешки ресурси” в СА “Д. А. Ценов”.
Всеки кандидат подава документите лично.
С допуснатите на първи етап кандидати (документална проверка) ще бъде проведено събеседване на 30 май 2017 г. от 15.00 ч. в Ректорски съвет.
За справки и допълнителна информация на тел.: 0631/66-373 – Г. Петров от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.

Форма на CV ТУК

С уважение, 
Екип за управление на ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.009-0026-C01
при СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов