Покана към потенциални асоциирани партньори по проект „Център за компетентност по мехатронни системи за безопасност на жизнената дейност“

П О К А Н А
към физически и юридически лица и техни обединения, заинтересовани от реализирането на проект „Център за компетентност по мехатронни системи за безопасност на жизнената дейност“

От името на Национален военен университет „Васил Левски“ - гр. Велико Търново, Русенски университет „Ангел Кънчев“ - гр. Русе и Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - гр. Свищов - партньори в проекта и по повод подготовката за изграждане и развитие на „Център за компетентност по мехатронни системи за безопасност на жизнената дейност“ по компонент 1 „ Мехатроника и чисти технологии“, процедура BG05M2ОP001-1.002 „ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ“ на Оперативна програма „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020, се поканват да участват в избора на Асоциирани партньори, по смисъла на § 1, т. 1 от ПМС №162/2016 г. всички физически и юридически лица и техни обединения, които са заинтересовани от реализирането на проекта и желаят да участват в изпълнение на предвидените дейности, но съгласно условията, не разходват средства от безвъзмездната финансова помощ.

Желаещите да участват в проекта като асоциирани партньори трябва да отговарят на критериите по т.12.3 от Условия за кандидатстване “и следва да подадат писмени заявления в свободна форма, в които да укажат предмета си на дейност. Писмените заявления се подават в срок до  9-ти януари 2017 г. на електронен адрес terziev@skmat.com или bsotirov@uni-ruse.bg.

Изборът на асоциирани партньори за реализиране на проектно предложение ще се извърши съгласно обявената Процедура .

За повече информация и документи по процедурата: http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=410