ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.003 СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ – ФАЗА 1


         


Обща информация:
Проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1“ е финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Проектът се изпълнява в рамките на приоритетна ос „Образование и учене през целия живот” и е с обща продължителност 20 месеца (29.03.2016 – 29.11.2017 год.). В рамките на този период ще бъдат обхванати три учебни семестъра – летен семестър на 2015/2016 и зимен и летен семестър на 2016/2017 учебна година.
Бенефициент по проекта е Министерството на образованието и науката, а партньори в изпълнението са всички 51 висши училища в Република България, създадени в съответствие със Закона за висшето образование.
Проектът „Студентски стипендии – фаза 1” цели чрез система от стипендии да стимулира обучението в дадени области на висшето образование, определени като приоритетни за страната и да разшири обхвата на образователната услуга посредством допълнителен ресурс, който да направи следването по-достъпно.
Пълна и подробна информация за всички проектни дейности, указания и графици се публикуват своевременно на интернет страница на проекта (http://eurostipendii.mon.bg), на интернет страницата на МОН, във фейсбук групата на проекта и по висши училища.

Видове стипендии:
В рамките на проекта ще бъдат предоставяни два вида стипендии:
1. Стипендии за стимулиране на обучението в приоритетни за икономиката области, наричани за краткост „стипендии за успех“, ще могат да получават само студентите, обучаващи се по специалности от приоритетните професионални направленияпо смисъла на § 4д, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за висшето образование. Приоритетните професионални направления са посочени в приложение 2 към Постановление № 64 на Министерския съвет от 25 март 2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления (обн., ДВ, бр. 26 от 1.04.2016 г.). Целта на тези стипендии е да се стимулира обучение на специалисти, за които има сериозен и дългосрочен дефицит на кадри в страната. 
2. Стипендии за специални постижения в науката, инженерно-техническите дейности, педагогическите науки, иновациите и предприемачеството, изкуството, културата и спорта, наричани за краткост „стипендии за специални постижения“, ще могат да получават студентите, обучаващи се по специалности от всички професионални направления, които имат разработки или са участвали в дейности в областта на науката, инженерно-техническите дейности, педагогическите науки, иновациите и предприемачеството, изкуството, културата и спорта. Целта на тези стипендии е да стимулират студентите да развиват своя практически и творчески потенциал извън задължително изискващото се от тях съгласно учебните планове за тяхната специалност.
По Компонент "Стипендии за стимулиране на обучение в приоритетни за икономиката области" ще бъдат предоставени 151 500 месечни стипендии по 120 лв. за студентите в редовна форма на обучение, обучаващи се в приоритетни професионални направления.
По Компонент "Стипендии за специални постижения в науката, инженерно-техническите дейности, педагогическите науки, иновациите и предприемачеството, изкуството, културата и спорта" ще бъдат отпуснати 30 300 еднократни семестриални стипендии по 300 лв. на студенти в редовна форма на обучение, обучаващи се в специалности от всички професионални направления.
Общият бюджет на проекта е 26 000 000 лв.
Стипендиите, отпускани по линия на проекта, ще могат да се получават независимо от това дали студентите получават стипендии и награди, финансирани със средства от държавния бюджет. В този смисъл проектът не дублира, а допълва и подобрява съществуващите възможности, създадени от националното законодателство, за отпускане на стипендии, награди и помощи на студентите.

Общи цели на проекта:
По отношение на потребността от разширяване на обхвата на образователната услуга, посредством възможностите на оперативната програма, се цели системата от студентски стипендии да получи допълнителен ресурс, който да направи следването по-достъпно и насочено към приоритетните области на икономиката.
По отношение на потребностите, свързани със съдържанието на образователния продукт, чрез система от стипендии се цели стимулиране на обучението в области от висшето образование, определени като приоритетни за страната.

Специфични цели на проекта:
- Допълване на съществуващата в Република България система за предоставяне на студентски стипендии, награди и кредити с използването на финансиране от Европейския социален фонд.
- Насърчаване на младите хора да развиват творческия си потенциал и иновативност чрез създаване на атмосфера на академична конкуренция.
- Създаване на условия за намаляване на съществуващите диспропорции между актуалните потребности на трудовия пазар и профила на обучение във висшите училища.
- Създаване на условия за повишаване привлекателността на специалности, по които се усеща дефицит на пазара на труда.

Условия и ред за получаване на стипендиите:
Стипендии за успех ще се получават само от студентите в приоритетните професионални направления единствено въз основа на успеха от обучението.
Студентите от всички професионални направления ще могат да получават стипендии за специални постижения в науката, инженерно-техническите дейности, педагогическите науки, иновациите и предприемачеството, изкуството, културата и спорта.
Конкретните условия и ред за предоставяне на стипендии по проекта са определени в утвърдена от министъра на образованието и науката Инструкция. Тя съдържа детайлни правила за кандидатстване (изисквания към студентите, начин на подаване на документите, потвърждаване от висшите училища и т.н.), правилата за класиране, начинът за изплащане на стипендиите и отчитане на средствата и др. Пълният текст на Инструкцията е публикуван в секцията „Условия”.
Имайки предвид спецификата на обучение във всяко висше училище, допълнителните условия за представяне на стипендии за постижения в науката ще се определят самостоятелно от съответното висше училище. 

Допустима целева група:
Допустима целева група са само студенти с минимален среден успех от предходните два семестъра (за стипендии за стимулиране на обучение в приоритетни за икономиката области) и за предходния един семестър (за стипендии за специални постижения в науката, инженерно-техническите дейности, педагогическите науки, иновациите и предприемачеството, изкуството, културата и спорта) - Добър (4,00).

Кандидатстване:
Студентите кандидатстват чрез специално създаден за проекта софтуер чрез интернет страницата на проекта http://eurostipendii.mon.bg. В секцията „Онлайн кандидатстване” може да бъде намерена „стъпка по стъпка” детайлна информация за процеса на кандидатстване.

Устойчиво развитие:
Проектът насърчава социалното включване и сближаване. Достъп до стипендии имат всички социални групи, като не се извършва дискриминация по социален признак. Проектът насърчава проспериращата, основана на знанието и конкурентна икономика. Предоставянето на студентски стипендии ще направи висшето образование по-привлекателно, ще насърчи студентите към по-качествена подготовка и активно участие в образователния процес.

Равни възможности и недопускане на дискриминация:
Проектът допринася за утвърждаване на принципа на равните възможности. Висшите училища създават условия за всички студенти, включително тези в неравностойно положение, да се състезават при еднакви условия. Проектът създава условия за превенция на дискриминация. Проектът третира еднакво студентите от малцинствени групи, мигрантите и лица в неравностойно положение.

Равенство между половете и превенция срещу дискриминация:
Проектът прилага принципа за равенство между половете. Няма квоти при разпределянето на стипендиите между мъжете и жените.

Добавена стойност:
Студентите са стимулирани да се развиват в професии, произвеждащи високотехнологични продукти – инвестиция в икономика, основана на знанието.

Настоящият проект е първа фаза по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., която надгражда успешната практика на процедурите за директно предоставяне: BG051PO001-4.2.02 „Студентски стипендии за равен достъп до образование и повишаване на мотивацията за по-добри резултати” 2008-2010 г., BG051PO001-4.2.04 „Студентски стипендии и награди" 2010-2012 г. и  BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии" 2012-2015 г., изпълнявани по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г.

Г Р А Ф И К
за провеждане на кампания за кандидатстване за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения за летния семестър на учебната 2016/2017 година по проект BG05M2OP001-2.003 „Студентски стипендии - фаза 1”, изпълняван по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020
 
ДЕЙНОСТ СРОК
Начало на подаване от студентите на формуляри за кандидатстване за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения през интернет страницата на Проекта 17 април 2017 г.
Начало на подаване от студентите на формуляри за кандидатстване и съпътстващите ги документи във висшите училища 18 април 2017 г.
Начало на потвърждаване от висшите училища на подадените от студентите формуляри 18 април 2017 г.
Въвеждане от МОН на разпределението на стипендиите в интернет страницата на Проекта по висши училища въз основа на данните за броя на студентите в редовна форма на обучение за летния семестър на учебната 2016/2017 година в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти до 25 април 2017 г.
Въвеждане от висшите училища на разпределението на стипендиите за успех по специалности от приоритетните професионални направления и на стипендиите за специални постижения по факултети/основни структурни звена до 28 април 2017 г.
Край на подаване от студентите на формуляри за кандидатстване през интернет страницата на Проекта 14 май 2017 г., неделя,
23:59 часа
Край на подаване във висшите училища на формулярите за кандидатстване (подадени през интернет страницата на Проекта до 14 май 2017 г.) и съпътстващите ги документи  17 май 2017 г.  (сряда) според работното време на висшето училище
Краен срок за обработка на документите и потвърждаване от висшите училища на подадените от студентите формуляри 23 май 2017 г.
Срок за подаване на възражения от студентите на място във висшите училища по повод технически пропуски и несъответствия и тяхното отстраняване в подадените и потвърдени формуляри 26-30 май 2017 г.
Заключване на програмния продукт и невъзможност за повече корекции по формулярите от страна на висшите училища 1 юни 2017 г.
Публикуване на класирането за стипендии в интернет страницата на Проекта и по висши училища 5 юни 2017 г.
Краен срок за подаване на IBAN номера на сметки за класираните студенти, които не са посочили такъв при кандидатстване (само чрез сайта на Проекта) до 8 юни 2017 г., 23:59 часа
Срок за висшите училища за подаване в МОН на подписаните и подпечатани рамкови формуляри за изплащане на стипендиите до 14 юни 2017 г.
Преводи от МОН към висшите училища на средствата за стипендии за летния семестър на учебната 2016/2017 година до 19 юни 2017 г.
Преводи на стипендиите от висшите училища към сметките на студентите до 30 юни 2017 г.
Отчети за изплатените стипендии от висшите училища към МОН до 12 юли 2017 г.

ИНСТРУКЦИЯ
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.003-0001 „СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ – ФАЗА 1“,
ОСЪЩЕСТВЯВАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ”
2014 – 2020

Чл. 1. Тази инструкция определя условията и реда за предоставяне на стипендии по проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие.

Чл. 2. (1) Стипендии по Проекта могат да получават студенти в редовна форма на обучение във всички висши училища в Република България, създадени в съответствие със Закона за висшето образование.
(2) Стипендии за стимулиране обучение в приоритетни за икономиката области, наричани за краткост „стипендии за успех“, могат да получават само студентите, обучаващи се по специалности от приоритетните професионални направления по смисъла на § 4д, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за висшето образование. Приоритетните професионални направления са посочени в Постановление № 64 на Министерския съвет от 25 март 2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления (обн., ДВ, бр. 26 от 1.04.2016 г.).
(3) Право да кандидатстват за стипендии за успех имат студентите, които отговарят на изискванията по ал. 2, положили са успешно всички изпити по учебен план до началото на семестъра, за който кандидатстват и средният им успех от предходните два семестъра (за студентите в първи курс – от първия семестър) е не по-нисък от добър 4.00.
(4) Стипендии за специални постижения в науката, инженерно-техническите дейности, педагогическите науки, иновациите и предприемачеството, изкуството, културата и спорта, наричани за краткост „стипендии за специални постижения“, могат да получават студентите, обучаващи се по специалности от всички професионални направления, които имат разработки или са участвали в дейности в областта на науката, инженерно-техническите дейности, педагогическите науки, иновациите и предприемачеството, изкуството, културата и спорта.
(5) Право да кандидатстват за стипендии за специални постижения имат студентите, които отговарят на изискванията по ал. 4, положили са успешно всички изпити по учебен план до началото на семестъра, за който кандидатстват и средният им успех от предходния семестър е не по-нисък от добър 4.00.
(6) Висшите училища могат да поставят изискване разработките или дейностите, с които студентът кандидатства за стипендии по ал. 4, да бъдат само в областта на висше образование или в професионалното направление, в което се обучава.
(7) Студентите в първи курс на обучение за образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и „магистър“ могат да кандидатстват за стипендии от втория семестър на своето обучение.

Чл. 3. (1) Месечният размер на стипендиите за успех е 120 лв. и се отпускат за максимален срок от 5 месеца, поотделно за всеки учебен семестър.
(2) Календарните месеци, за които се изплащат стипендиите за успех за всеки семестър, съответстват на месеците от учебния план на висшето училище, освен ако изрично не е дадено друго указание от бенефициента.
(3) Стипендиите за успех се разпределят за всеки учебен семестър от Министерството на образованието и науката (МОН) по висши училища, пропорционално на броя на студентите в редовна форма на обучение по специалностите от приоритетните професионални направления за съответния семестър на текущата учебна година, като от тях се приспада броят на студентите в първи семестър, които нямат право да кандидатстват.
(4) Висшите училища разпределят определените за тях стипендии за успех по специалностите от приоритетните професионални направления, пропорционално на броя на студентите в редовна форма на обучение във всяка специалност, като от тях се приспада броят на студентите в първи семестър, които нямат право да кандидатстват.
(5) Студентите в последния семестър на обучението си получават стипендия за успех включително за месеца, в който е насрочена първата им сесия за държавен изпит (защита на дипломна работа) съгласно учебния план, но за не повече от 5 месеца в рамките на един семестър.
(6) Изключение от ал. 5 се допуска за студентите с деца до 6-годишна възраст, които не са се дипломирали на първата сесия за държавен изпит (защита на дипломна работа) съгласно учебния план. Те получават стипендия за успех за целия семестър, за който са кандидатствали и са били класирани, но за не повече от 5 месеца.

Чл. 4. (1) Размерът на стипендията за специални постижения е 300 лв. и се предоставя на конкурсен принцип при условия и по ред, определени от висшите училища и в съответствие с изискванията на настоящата инструкция.
(2) Висшите училища, в съответствие със спецификата на извършваното от тях обучение, изготвят и утвърждават собствени детайлни правила за предоставянето на стипендии за специални постижения, съгласувано със студентските съвети.
(3) Правилата по ал. 2 задължително се публикуват на интернет страницата на висшето училище и се изпращат преди началото на кампанията до ръководителя на Проекта в заверено копие и във формат, подходящ за публикуване в интернет страницата на проекта.
(4) Висшите училища нямат право да въвеждат критерии за предоставяне на стипендии за специални постижения, основани на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение или имуществено състояние.
(5) Стипендиите за специални постижения се разпределят от МОН за всеки учебен семестър по висши училища, пропорционално на броя на студентите в редовна форма на обучение за съответния семестър на текущата учебна година, като от тях се приспада броят на студентите в първи семестър, които нямат право да кандидатстват.
(6) Висшите училища разпределят определените за тях стипендии за специални постижения пропорционално на броя на студентите в редовна форма на обучение в съответния факултет/основно структурно звено или по друг, утвърден от висшето училище с правилата по ал. 2, начин, който да гарантира, че всеки един студент ще има възможност да кандидатства за този вид стипендия.
(7) След приключване на кандидатстването и преди обявяване на класирането, висшите училища могат да преразпределят стипендиите за специални постижения между различните факултети/основни структурни звена, само в случай че броят на кандидатствалите в даден факултет/основно структурно звено е по-малък от определената квота. При това преразпределяне новата определена квота не може да бъде по-малка от броя на кандидатствалите студенти.
(8) Стипендиите за специални постижения се отпускат поотделно за всеки учебен семестър.
(9) Един студент има право да кандидатства и да получи не повече от 3 стипендии за специални постижения в рамките на един семестър.

Чл. 5. Студентите нямат право на стипендии, когато прекъсват или повтарят учебна година или семестър, с изключение на:
1. повтарящите поради болест;
2. студентките – майки, повтарящи поради бременност, раждане и отглеждане на дете до 6-годишна възраст;
3. повтарящите след прекъсване със заверени семестри и положени изпити поради промяна в учебните планове и програми.
4. студентите – бащи с дете до 6-годишна възраст, когато майката не е студентка, починала е или упражняването на родителските права е предоставено на бащата – студент.

Чл. 6. Студенти, които преди началото на семестъра, за който се кандидатства през съответната кампания, са завършили семестриално и чиято първа сесия за държавен изпит/защита на дипломна защита е приключила, не могат да кандидатстват за стипендии по проекта,с изключение на студентите с деца до 6-годишна възраст, кандидатстващи при условията на чл. 3, ал. 6.

Чл. 7. (1) Кандидатстването се осъществява чрез регистриране от студентите в създаден специално за проекта интернет сайт http://eurostipendii.mon.bg и попълнят индивидуален формуляр за стипендия за успех и/или формуляр(и) за стипендия за специални постижения. Техническите указания за попълването на формулярите и последващите действия по процеса на кандидатстване се публикуват на посочената интернет страница.
(2) Кандидатстването се извършва единствено чрез попълване на формуляр в интернет страницата на проекта и генериране на документи (в PDF формат), които се разпечатват, подписват и подават във висшето училище. Така попълнените формуляри съдържат уникален национален входящ номер и баркод.
(3) Формулярите съдържат лични данни, допълнителни данни и статистически данни, съгласно Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 година относно европейската статистика.
(4) При кандидатстването студентите не са задължени да попълват номер на банкова сметка, но ако вече имат такава, е препоръчително да попълнят нейния номер (IBAN) на съответното място във формуляра. Когато бъдат класирани за стипендия, студентите, които не са попълнили номер на банкова сметка, са длъжни да го попълнят в създадения специално за проекта интернет сайт http://eurostipendii.mon.bg в тридневен срок. След изтичането на този срок студентите, непосочили номер на банкова сметка (IBAN), губят право на стипендии независимо от причините за непосочването.
(5) Превеждането на стипендиите се извършва по банкови сметки на студентите, разкрити в посочена/и от висшето училище банка/и.

Чл. 8. (1) След попълването на формулярите за съответната стипендия в интернет страницата на проекта те се потвърждават от студента, разпечатват се, подписват се и се подават във висшето училище.
(2) Кандидатстващите за стипендии за специални постижения освен формуляр представят и други документи, сьгласно изискванията на съответните висшите училища.
(3) Разработките или дейностите, с които студентите кандидатстват за стипендии за специални постижения, могат да бъдат само от текущия или предходния семестър. Не се допуска участие с една и съща разработка или дейност за повече от една стипендия за специални постижения.
(4) За стипендии за успех и за стипендии за специални постижения се кандидатства поотделно с различни формуляри. Кандидатстването за повече от една стипендия за специални постижения се извършва с попълване на съответния брой такива формуляри.
(5) В случай че студентът е възпрепятстван по обективни причини да подаде лично формуляра във висшето училище, той може да упълномощи свой представител да направи това с нотариално заверено пълномощно. Когато студентът се представлява от негов родител, дете или съпруг, не е необходимо пълномощното да е нотариално заверено.

Чл. 9. (1) При кандидатстване за стипендия за специални постижения студентите представят доказателствата за разработките или дейностите, с които кандидатстват, съгласно утвърдените от висшето училище правила по чл. 4, ал. 2.
(2) Доказателство, освен ако друго не е утвърдено от висшето училище, може да бъде копие от самата разработка или част от нея (но задължително включваща първа и последна страница или други страници, от където да е видна темата и името на студента) или издаден от висшето училище, в което се обучава студентът или в което е направена разработката документ, документ от научната организация, в която е направена разработката или културната организация, в която е осъществена дейността. Удостоверяващ документ може да бъде и всеки официално издаден такъв от компетентен орган, организиращ или провеждащ олимпиади, национални състезания или културни прояви и др., ако такъв се приема съгласно утвърдените от висшето училище правила.
(3) Когато документът по ал. 2 е издаден от висшето училище, в което се обучава студентът, той не може да бъде издаден въз основа на разработка или дейност, която студентът е задължен да направи по учебен план, или която е задължителна за получаване на оценка по дадена учебна дисциплина/предмет или е предпоставка за завършване на даден курс (курсова работа) или обучението на студента в дадена образователно-квалификационна степен (дипломна работа).

Чл. 10 (1) Изчисляването на успеха на студента за стипендия за успех става по начин, определен от съответното висше училище, еднакъв за всички студенти в дадена специалност, а за стипендия за специално постижение – еднакъв в даден факултет/основно структурно звено.
(2) Студенти, които продължават обучението си след прекъсване, обучение в чужбина и др., изчисляват успеха си за стипендия за успех въз основа на последните два семестъра (за първокурсниците – един), през които са имали статут на действащи студенти, а за стипендия за специални постижения – въз основа на последния семестър, през който са имали статут на действащи студенти.
(3) При преместване от друго висше училище студентите, които нямат два (за първокурсниците – един) предходни семестъра във висшето училище, в което подават формуляра за кандидатстване, представят служебна бележка или академична справка от висшето училище, откъдето идват, въз основа на която се изчислява успеха им.

Чл. 11 (1) В рамките на един семестър студент може да получава само една стипендия за успех (за съответните месеци).
(2) При едновременно обучение по две специалности, независимо в едно или в различни висши училища, за стипендия за успех може да се кандидатства само по едната специалност, по избор на студента.
(3) Студентите могат да кандидатстват за повече от една стипендия за специални постижения на семестър (до три), ако имат повече от една разработка или дейност, която отговаря на утвърдените от висшето училище правила.
(4) При едновременно обучение по две специалности, за стипендии за специални постижения може да се кандидатства и по двете специалности, в рамките на максималния брой от три.

Чл. 12. (1) Успехът на студентите се заверява и потвърждава от висшето училище.
(2) Висшите училища верифицират успеха на кандидатите (а при кандидатстване за стипендия за специални постижения – и това дали разработката или дейността на студента отговарят на утвърдените правила) и потвърждават формулярите чрез интернет страницата http://eurostipendii.mon.bg в приложната компютърна програма.

Чл. 13. Висшите училища определят екипи по изпълнение на дейностите по предоставяне на стипендиите по проект „Студентски стипендии – фаза 1”, в чийто състав са включени и студенти, предложени от студентските съвети.

Чл. 14. (1) Класирането за стипендии се извършва централизирано от МОН по низходящ ред на успеха на студента с помощта на софтуера на проекта, измежду потвърдените от висшите училища формуляри.
(2) Студентите от втори и по-горен курс се класират за стипендии за успех по низходящ ред на средния успех от предходните два семестъра на обучение, а студентите в първи курс – по низходящ ред на успеха от първия семестър.
(3) Студентите от всички курсове се класират за стипендии за специални постижения по низходящ ред на успеха им от предходния семестър на обучение.
(4) Всички студенти с равен минимален бал се класират за стипендии.
(5) При необходимост, поради точно определения финансов ресур, през последния семестър на проекта висшите училища могат да определят допълнителни изисквания за класиране на студентите с равен минимален бал, за да се вместят в определената им квота.
 
Чл. 15. (1) В срокове, определени от МОН в графика на съответната кампания, висшите училища представят с придружително писмо до ръководителя на проекта списъци на класираните студенти за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения (наречени „Рамкови формуляри”), разпечатани от приложната компютърна програма.
(2) Списъците по ал. 1 се подписват от ректора (или надлежно упълномощено от него лице) и главния счетоводител и се подпечатват с печата на висшето училище.

Чл. 16. Средствата за стипендиите се превеждат от МОН на висшите училища, които от своя страна ги превеждат по сметките на студентите в определена/и от висшето училище банка/и.

Чл. 17. В срок от десет работни дни от датата на получаване на превода на средствата от МОН, висшите училища представят на ръководителя на проекта разходооправдателни документи, удостоверяващи изплатените стипендии към студентите.

Чл. 18. Студентите в държавните висши училища могат да получават едновременно стипендии, осигурени със средства от държавния бюджет, и стипендии по проекта.

Чл. 19. Студентите имат право да получават в рамките на един семестър едновременно и стипендия за успех, и стипендии за специални постижения, ако са класирани за такива.

Чл. 20. Студентите, подали документи с невярно съдържание, губят право на стипендии за целия период за изпълнение на проекта и дължат връщане на получените суми.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ПОСТИЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.003 „СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ – ФАЗА 1“, ОСЪЩЕСТВЯВАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014-2020
В СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „ДИМИТЪР А. ЦЕНОВ“ – СВИЩОВ

І. Общи положения
Чл. 1 (1) Тези правила определят условията и реда за предоставяне на стипендии за специални постижения в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов по проект BG05M2OP001-2.003 „Студентски стипендии – фаза 1“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие.
(2) СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов изготвя и утвърждава собствени, детайлни правила за предоставянето на стипендии за специални постижения, съгласувано със Студентски съвет.
Чл. 2 (1) Правилата по ал. 2 задължително се публикуват на интернет страницата на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ - Свищов (раздел „Проекти“/ „Текущи“/ Проект BG05M2OP001-2.003 „Студентски стипендии – фаза 1“, осъществяван по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020).
(2) СА „Димитър А. Ценов“ - Свищов определя екипа по изпълнение на дейностите по предоставяне на стипендиите по проект „Студентски стипендии – фаза 1”, в чиито състав са включени и студенти, предложени от Студентски съвет.
Чл. 3 (1) Стипендии за специални постижения по проекта могат да получават студенти в редовна форма на обучение в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов.
 (2)  Стипендии за специални постижения могат да получават студентите, обучаващи се по специалности в област на висше образование 3. „Социални, стопански и правни науки”, при спазване на изискванията на Инструкция за условията и реда за предоставяне на стипендии по проект BG05M2OP001-2.003 „Студентски стипендии – фаза 1“, осъществяван по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020.
ІІ. Условия и ред за предоставяне на стипендии за специални постижения
Чл. 4 (1) В срокове, определени от МОН в графика на съответната кампания за предоставяне на стипендии, СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов представя с придружително писмо до ръководителя на проекта в МОН списъци на класираните студенти за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения (наречени „Рамкови формуляри”), разпечатани от приложната компютърна програма.
(2) Списъците по ал. 1 се подписват от ректора (или надлежно упълномощено от него лице) и главния счетоводител и се подпечатват с печата на висшето училище.
Чл. 5 (1) Стипендии за специални постижения се предоставят от Министерството на образованието и науката за всеки учебен семестър, пропорционално на броя на студентите в редовна форма на обучение за съответния семестър на текущата учебна година, като от тях се приспада броят на студентите в първи семестър, които нямат право да кандидатстват.
(2) Размерът на стипендията за специални постижения е 300 лв. и се предоставя на конкурсен принцип при условия и ред, определени от тези вътрешни правила.
 (3) Определените от Министерството на образованието и науката средства за стипендии за специални постижения, се разпределят по квоти между отделните факултети на СА „Димитър А. Ценов“, съобразно на броя на студентите в редовна форма на обучение в съответните факултети.
(4) Средствата за стипендиите за специални постижения, могат да се преразпределят между отделните факултети само след приключване на кандидатстването и преди обявяване на класирането, в случай че броят на кандидатствалите в даден факултет е по-малък от определената за него квота. При това преразпределяне новата определена квота не може да бъде по-малка от броя на кандидатствалите студенти.
Чл. 6 Студентите нямат право на стипендии, когато прекъсват или повтарят учебна година или семестър, с изключение на:
1. повтарящите поради болест;
2. студентките – майки, повтарящи поради бременност, раждане и отглеждане на дете до 6-годишна възраст;
3. повтарящите след прекъсване със заверени семестри и положени изпити поради промяна в учебните планове и програми.
4. студентите – бащи с дете до 6-годишна възраст, когато майката не е студентка, починала е или упражняването на родителските права е предоставено на бащата – студент.
Чл. 7 Студенти, които преди началото на семестъра, за който се кандидатства през съответната кампания, са завършили семестриално и чиято първа сесия за държавен изпит/защита на дипломна защита е приключила, не могат да кандидатстват за стипендии по проекта, с изключение на студентите с деца до 6-годишна възраст, кандидатстващи при условията на чл. 3, ал. 6 на Инструкция за условията и реда за предоставяне на стипендии по проект BG05M2OP001-2.003 „Студентски стипендии – фаза 1“, осъществяван по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020.

І
IІ. Условия и ред за кандидатстване за стипендии за специални постижения
Чл. 8 (1)    Право да кандидатстват за стипендии за специални постижения имат студентите от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов, които отговарят на изискванията по чл.3, ал. 1 и ал. 2 от тези правила и са положили успешно всички изпити по учебен план до началото на семестъра, за който кандидатстват и средният им успех от предходния семестър е не по-нисък от добър 4.00.         
(2)   Студентите, обучаващи се в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов могат да кандидатстват за стипендии за специални постижения само с разработки или дейности в областта на висше образование по чл. 3, ал. 2.
Чл. 9 (1) Един студент има право да кандидатства и да получи не повече от 3 (три) стипендии за специални постижения в рамките на един семестър.
(2) Студентите в първи курс на обучение за ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ могат да кандидатстват за стипендии за специални постижения по чл. 3, ал. 2, от вторият семестър на своето обучение.
Чл. 10 (1) Студентите имат право да кандидатстват за повече от една стипендия за специални постижения на семестър, съгласно чл. 9, ал. 1, ако имат повече от една разработка или дейност, която отговаря на утвърдените от СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов правила.
(2) При едновременно обучение по две специалности, за специални стипендии може да се кандидатства и по двете специалности, в рамките на максималния брой от 3 (три) стипендии за семестър.
Чл. 11 (1) Кандидатстването се осъществява чрез регистриране от самите студентите в специално създаден за проекта интернет сайт: http://eurostipendii.mon.bg и попълване от тях на Индивидуален формуляр за стипендия за специални постижения.
(2) Техническите указания за попълването на формулярите и последващите действия по процеса на кандидатстване се публикуват на посочената интернет страница.
(3) Формулярите съдържат лични данни, допълнителни данни и статистически данни, съгласно Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г., относно европейската статистика.
(4) Генерираните от интернет страницата на проекта попълнени формуляри (в PDF формат) съдържат уникален национален входящ номер и баркод.
Чл. 12 (1) За всяка стипендия за специални постижения се кандидатства с индивидуален формуляр по чл. 11.
(2) Кандидатстването за повече от една стипендия за специални постижения се извършва с попълване на съответния брой формуляри.
Чл. 13 (1) Кандидатстването се извършва единствено чрез подаване в отдел „Студентска политика“ при СА„Димитър А. Ценов“ - Свищов на попълнен и подписан от студента формуляр, разпечатан от интернет страницата на проекта.
(2) В случай, че студентът е възпрепятстван по обективни причини да подаде лично формуляра, той може да упълномощи свой представител да направи това с нотариално заверено пълномощно.
(3) Когато студентът се представлява от негов родител, дете или съпруг, не е необходимо пълномощното да е нотариално заверено.
Чл. 14 (1) Превеждането на стипендиите се извършва по банкови сметки на студентите, разкрити в посочена от СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов банка.
 (2) При кандидатстването студентите не са задължени да попълват номер на банкова сметка, но ако вече имат създадена такава, е препоръчително да попълнят нейния номер (IBAN) на съответното място във формуляра.
(3) Когато бъдат класирани за стипендия, студентите, които не са посочили номер на банкова сметка по ал. 1 във формуляра за кандидатстване, са длъжни да го попълнят в създадения специално за проекта интернет сайт: http://eurostipendii.mon.bg, в тридневен срок. След изтичането на този срок студентите, непосочили номер на такава банкова сметка (IBAN), губят право на стипендии, независимо от причините за непосочването.
Чл. 15 (1) Кандидатстващите за стипендии за специални постижения, освен формуляр, представят в отдел „Студентска политика“ и следните други документи:

  • удостоверение, по образец на СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов, подписано от научен ръководител и заверено от съответната факултетска канцелария;
  • пълно копие на разработката, което задължително да включва първа и последна страница, от където да е видна темата и името на студента;
  • копие от получената от студента – грамота, сертификат или друг издаден на неговото име документ, удостоверяващ участието. Документът трябва да съдържа следните задължителни атрибути – наименование на мероприятието; трите имена на студента; курс; факултетен номер; пълно наименование на разработката; номер на документа; печат, подпис и дата на издаване на документа;
  • документ от научната организация, в която е направена разработката или културната организация, в която е осъществена дейността.  Удостоверяващият документ може да бъде и всеки официално издаден такъв от компетентен орган, организиращ или провеждащ олимпиади, национални състезания или културни прояви и други.

(2) СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов не издава документи по ал. 1, на студент, който се обучава в Академията, за разработка (дейност), с която студентът кандидатства за стипендия за специални постижения и за която той е задължен да направи по учебен план, или която е задължителна за получаване на оценка по дадена учебна дисциплина/предмет, или е предпоставка за завършване на даден курс (курсова работа), или обучението на студента в дадена образователно-квалификационна степен (дипломна работа).
Чл. 16 (1) Разработките (дейностите), с които студентите кандидатстват за стипендии за специални постижения, могат да бъдат само от текущия или предходния семестър.
(2) Не се допуска участие с една и съща разработка или дейност за повече от една стипендия за специални постижения.
(3) Студентите могат да кандидатстват за стипендии за специални постижения при условие, че разработката (дейността), с която кандидатстват, не е получила финансиране от друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от национален бюджет, бюджет на ЕС или друга донорска програма.
Чл. 17 Студентите, подали документи с невярно съдържание, губят право на стипендии за целия период за изпълнение на проекта и дължат връщане на получените суми.

І
V. Класиране и отпускане на стипендии за специални постижения.
Чл. 18 (1) Класирането за стипендии се извършва централизирано от МОН, по низходящ ред на успеха на студента, с помощта на софтуера на проекта, по потвърдените от висшите училища формуляри.
(2) Студентите от всички курсове се класират за стипендии за специални постижения по низходящ ред на успеха им от предходния семестър на обучение.
(3)  Всички студенти с равен минимален бал се класират за стипендии.
(4)  При необходимост, поради точно определения финансов ресурс, през последния семестър на проекта висшите училища могат да определят допълнителни изисквания за класиране на студентите с равен минимален бал, за да се вместят в определената им квота.
Чл. 19 (1) Средствата за стипендиите се превеждат от Министерството на образованието и науката на СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов, която от своя страна ги превежда по сметките на студентите в определената от нея банка.
(2) В срок от десет работни дни от датата на получаване на превода на средствата от Министерството на образованието и науката, СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов представя на ръководителя на проекта разходно-оправдателни документи, удостоверяващи изплатените стипендии към студентите.
Чл. 20 Студентите в СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов могат да получават едновременно стипендии, осигурени със средства от държавния бюджет, и стипендии по проекта.

28.03.2017 г. Важно съобщение

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,
От 17.04.2017 г./понеделник/ започва кандидатстването за летен семестър на учебната 2016/2017 год. за стипендии за специални постижения по проект BG05M2OP001-2.003 „Студентски стипендии – фаза 1”, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Наука за образование и интелигентен растеж” 2014-2020 г.
 
Кандидатстването се извършва в следния ред:
От 17.04.2017 год. /понеделник/ до 14.05.2017 год. /неделя  23.59 ч./ - подаване формуляри за кандидатстване за стипендии за специални постижения чрез интернет страницата на проекта:http://eurostipendii.mon.bg/.
От 17.04.2017 год. /понеделник/ до 17.05.2017 год. /сряда/ - подаване на формуляри за кандидатстване и съпътстващите ги документи /на хартиен носител/ в СА „Д. А. Ценов” – Свищов, в офиса на отдел „Студентска политика”от понеделник до петък от 8.00 ч. – 12.00 ч. и от 13.00 ч. – 16.30 ч.
 
Подробности за кандидатстването за проект BG05M2OP001-2.003 „Студентски стипендии – фаза 1” може да намерите на :
 
2. в официалната уеб страница на СА „Д. А. Ценов” – Свищов, раздел:„Проекти”, подраздел:„Текущи”, рубрика: Проект BG05M2OP001-2.003 Студентски стипендии – фаза 1”.
 
Изискуеми документи:
1. Онлайн попълнен и разпечатан на хартиен носител формуляр за стипендия за специални постижения от страницата на проекта.
2. Удостоверение за стипендия  за специални постижения от сайта на Академията подписано от научен ръководител и заверено с номер и печат от съответната факултетска канцелария.
3. Пълна разпечатка на разработката на хартиен носител или диск с първа страница на която да е видно имената на студента, специалността и факултетния номер.
4. Копие от сертификат, грамота или друг документ удостоверяващ участието. 
5. Уверение заверено с успех от предходен семестър от факултетската канцелария.
 
ЗАБЕЛЕЖКА:
ФОРМУЛЯРИТЕ НА УВЕРЕНИЯТА ЗА УСПЕХ ЩЕ СЕ ПОЛУЧАВАТ БЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ, ЗАВЕРЕНИ В СЪОТВЕТНАТА ФАКУЛТЕТСКА КАНЦЕЛАРИЯ.
 
Образец на удостоверение за кандидатстване за стипендия за специални постижения ТУК.
 
За контакти:
Отдел „Студентска политика” – 0631/66-371.
 

01.03.2017 г. Важно съобщение

Уважаеми колеги,
На 28.02.2017 год. (вторник) е извършен превод на сумите за стипендии за специални постижения по Проект BG05M2OP001-2.003 Студентски стипендии – Фаза 1 към сметките на класираните студенти.

23.11.2016 г. Важно съобщение

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,
от 28.11.2016 г. /понеделник/ започва кандидатстването за зимен семестър на учебната 2016/2017 год. за стипендии за специални постижения по проект BG05M2OP001-2.003 „Студентски стипендии – фаза 1”, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Наука за образование и интелигентен растеж” 2014-2020 г.
 
Кандидатстването се извършва в следния ред:
От 28.11.2016 год. /понеделник/ до 15.01.2017 год. /неделя  23.59 ч./ - подаване формуляри за кандидатстване за стипендии за специални постижения чрез интернет страницата на проекта:http://eurostipendii.mon.bg/.
От 28.11.2016 год. /понеделник/ до 18.01.2017 год. /сряда/ - подаване на формуляри за кандидатстване и съпътстващите ги документи /на хартиен носител/ в СА „Д. А. Ценов” – Свищов, в офиса на отдел „Студентска политика”от понеделник до петък от 8.00 ч. – 12.00 ч. и от 13.00 ч. – 16.30 ч.
 
Подробности за кандидатстването за проект BG05M2OP001-2.003 „Студентски стипендии – фаза 1” може да намерите на :
2. в официалната уеб страница на СА „Д. А. Ценов” –
Свищов, раздел:„Проекти”, подраздел:„Текущи”, рубрика:
 
Изискуеми документи:
1. Онлайн попълнен и разпечатан на хартиен носител формуляр за стипендия за специални постижения от страницата на проекта.
2. Удостоверение за стипендия  за специални постижения от сайта на Академията подписано от научен ръководител и заверено с номер и печат от съответната факултетска канцелария.
3. Пълна разпечатка на разработката на хартиен носител или диск с първа страница на която да е видно имената на студента, специалността и факултетния номер.
4. Копие от сертификат, грамота или друг документ удостоверяващ участието. 
5. Уверение заверено с успех от предходен семестър от факултетската канцелария.
 
ЗАБЕЛЕЖКА:
ФОРМУЛЯРИТЕ НА УВЕРЕНИЯТА ЗА УСПЕХ ЩЕ СЕ ПОЛУЧАВАТ БЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ, ЗАВЕРЕНИ В СЪОТВЕТНАТА ФАКУЛТЕТСКА КАНЦЕЛАРИЯ.
 
Образец на удостоверение за кандидатстване за стипендия за специални постижения ТУК.
 
За контакти:
Отдел „Студентска политика” – 0631/66-371.


08.07.2016 г. Важно съобщение

Уважаеми колеги,
Днес 08.07.2016 год. е извършен превод на сумите за стипендии за специални постижения по проект "Студентски стипендии – фаза 1" към сметките на класираните студенти.


02.15.2016 г. Важно съобщение

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,
От 10.05.2016 г./вторник/ започва кандидатстването за летен семестър на учебната 2015/2016 год. за стипендии за специални постижения по проект BG05M2OP001-2.003 „Студентски стипендии – фаза 1”, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Наука за образование и интелигентен растеж” 2014-2020 г.
 
Кандидатстването се извършва в следния ред:
От 10.05.2016 год. /вторник/ до 30.05.2016 год. /понеделник 23.59 ч./ - подаване формуляри за кандидатстване за стипендии за специални постижения чрез интернет страницата на проекта: http://eurostipendii.mon.bg/.
От 10.05.2016 год. /вторник/ до 02.06.2016 год. /четвъртък/ - подаване на формуляри за кандидатстване и съпътстващите ги документи /на хартиен носител/ в СА „Д. А. Ценов” – Свищов, в офиса на отдел „Студентска политика”от понеделник до петък от 8.00 ч. – 12.00 ч. и от 13.00 ч. – 16.30 ч.
 
Подробности за кандидатстването за проект BG05M2OP001-2.003 „Студентски стипендии – фаза 1” може да намерите на :
2. в официалната уеб страница на СА „Д. А. Ценов” – Свищов,
     раздел:„Проекти”, подраздел:„Текущи”, рубрика:
     "Проект BG05M2OP001-2.003 Студентски стипендии – фаза 1”
 
Изискуеми документи:
1. Онлайн попълнен и разпечатан на хартиен носител формуляр за стипендия за специални постижения от страницата на проекта.
2. Удостоверение за стипендия  за специални постижения от сайта на Академията подписано от научен ръководител и заверено с номер и печат от съответната факултетска канцелария.
3. Пълна разпечатка на разработката на хартиен носител или диск с първа страница на която да е видно имената на студента, специалността и факултетния номер.
4. Копие от сертификат, грамота или друг документ удостоверяващ участието. 
5. Уверение заверено с успех от предходен семестър от факултетската канцелария.
 
ЗАБЕЛЕЖКА:
ФОРМУЛЯРИТЕ НА УВЕРЕНИЯТА ЗА УСПЕХ ЩЕ СЕ ПОЛУЧАВАТ БЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ, ЗАВЕРЕНИ В СЪОТВЕТНАТА ФАКУЛТЕТСКА КАНЦЕЛАРИЯ.
 
Образец на удостоверение за кандидатстване за стипендия за специални постижения ТУК
 
За контакти:
Отдел „Студентска политика” – 0631/66-371.