ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.09-0009

"Усъвършенстване системата за квалификация и кариерно израстване на преподавателите в Стопанска академия "Д. А. Ценов", Свищов– ключов фактор за обучение, ориентирано към пазара на труда и изграждане на конкурентна и динамична икономика, основана на знанието"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси",
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Инвестира във вашето бъдеще!


Приоритетна ос 3. Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието Подприоритет 3.1. Подобряване качеството на услугите в образованието и обучението

Процедура BG051PO001-3.1.09 "Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища"
Договор № BG051PO001-3.1.09 – 0009 "Усъвършенстване системата за квалификация и кариерно израстване на преподавателите в Стопанска академия "Д. А. Ценов", Свищов – ключов фактор за обучение, ориентирано към пазара на труда и изграждане на конкурентна и динамична икономика, основана на знанието"


СА "Д. А. Ценов" – Свищов" стартира изпълнение на проект със заглавие "Усъвършенстване системата за квалификация и кариерно израстване на преподавателите в Стопанска академия "Д. А. Ценов", Свищов – ключов фактор за обучение, ориентирано към пазара на труда и изграждане на конкурентна и динамична икономика, основана на знанието" по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-3.1.09–0009. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", схема BG051PO001-3.1.09 "Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 157 369,76 лева, която покрива 100% от проектния бюджет.

Обща цел на проекта е: Надграждане и модернизиране на системата за квалификация и кариерно развитие на преподавателите в Стопанска академия "Д. А. Ценов" – Свищов и превръщане на висшето училище в учеща се организация, способна да предостави качествени услуги в образованието и обучението.

Специфичните цели са:
1. Подобряване на професионалните знания, умения, ценности и поведенчески модели на преподавателите в Стопанска академия;
2. Повишаване качеството на подготовката и създаване на нагласа у преподавателите за организиране на обучение, ориентирано към обществените очаквания и пазара на труда;
3. Усъвършенстване на системата за квалификация и кариерно развитие в СА «Д. А. Ценов» върху основата на компетентностния подход и създаване на условия за повишаване на мотивацията на преподавателите за пълноценно участие в процеса на обучение.

Продължителност: 24 месеца

  Целевите групи на проекта са:
 • Хабилитирани и нехабилитирани преподаватели в СА "Д. А. Ценов"

Основните проектни дейности включват:
Дейност 1: Организация и управление на проекта
Дейност 2: Обучение на преподавателите от Стопанска академия по въвеждане на съвременни методи за преподаване чрез ИКТ и използване на съвременни образователни технологии
Дейност 3: Провеждане на интензивно/специализирано чуждоезиково обучение
Дейност 4: Специализирани обучения за преподаватели от Стопанска академия, свързани с качеството на учебните програми и научните изследвания
Дейност 5: Стимулиране развитието на професионалните компетенции на преподавателите в Стопанска академия "Д. А. Ценов"
Дейност 6: Разработване на инструментариум за повишаване качеството на подготовката на преподавателите за организиране на обучение, ориентирано към пазара на труда
Дейност 7: Усъвършенстване на системата за квалификация и кариерно развитие в Стопанска академия
Дейност 8: Визуализация и публичност на проекта

Планираните резултати от реализацията на проектните дейности най-общо са:
  - Повишени знания и умения на преподаватели по:
 • приложение на ИКТ в образованието и обучението и по използване на съвременни образователни технологии
 • чужди езици
 • методика на емпирични изследвания, методика на академичното преподаване; управление на проекти, креативност и евристика на научните изследвания и др.
- Повишени умения на преподаватели да обучават обучители; да използват методи и средства за разработване на учебно съдържание, планове и програми, обвързани с ECTS.
- Обучени оценители на компетенции на преподавателите.
- Разработен методически инструментариум за анализ на изискванията към подготовката на студентите с висше икономическо образование в съответствие с пазара на труда; разработени и приети вътрешни правила за актуализиране на учебното съдържание; усъвършенстван инструментариум за оценка на резултатите от работата на преподавателите (изхода на системата).
- Разработена и внедрена система за кариерно развитие, която включва компетентностни модели за отделни административни позиции, стандарти за добро представяне на преподавателите, инструментариум за прилагане на политиката за кариерно развитие (вътрешни правила, методика за кариерно развитие, процедури и документи, които описват процесите в системата), разработени критерии и индикатори за измерване на кариерното развитие.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов" носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или МОМН

Проф.д-р Иван Върбанов -Ръководител на проекта


Проф.д-р Маргарита Богданова - Координатор Системи и инструменти


Доц.д-р Петя Иванова- Координатор Обучения


Ивелина Станева -Технически секретар


Маргарита Стоянова - Счетоводител


Пресконференция по проект

На 16 декември 2014 г. в Академичния съвет на Стопанска академия се проведе заключителна пресконференция за изпълнението на дейностите по проект № BG051PO001-3.1.09 – 0009 „Усъвършенстване системата за квалификация и кариерно израстване на преподавателите в Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов – ключов фактор за обучение, ориентирано към пазара на труда и изграждане на конкурентна и динамична икономика, основана на знанието.” Екипът на проекта представи резултатите от изпълнението на всички дейности по проекта.
Дейност 1. Организация и управление на проекта
Дейността създава условия за оптимално разпределение на отговорностите, прилагане на адекватни механизми за отчетност и контрол и за качество на оперативното управление на проекта. Текущото изпълнение на дейността и постигането на поставената цел се осъществи посредством  провеждане на регулярни работни срещи на екипа по координация.
Дейност 2. Обучение на преподавателите от Стопанска академия по въвеждане на съвременни методи за преподаване чрез ИКТ и използване на съвременни образователни технологии
В рамките на тази дейност бяха планирани и проведени общо 5 обучения:

 • „Web 2.0 инструменти за електронно обучение. Web базирани онлайн системи за обучение“ – 2 курса;
 • „Създаване на професионални презентации с Microsoft Power Point“ – 1 курс;
 • „Виртуална учебна среда – Moodle“ – 2 курса.

Дейност 3. Провеждане на интензивно /специализирано чуждоезиково обучение.
Заложени с проекта и проведени са 7 обучения:

 • Английски език, ниво А1;
 • Английски език, ниво А2;
 • Английски език, ниво В1;
 • Английски език, ниво В2;
 • Специализирано обучение за преподаване на икономически дисциплини на английски език;
 • Руски език;
 • Немски език.

За целите на обученията по английски език (съобразно съответното ниво от Европейската езикова рамка) бе използван учебник по системата „Business Result” на издателство Oxford.  Учебниците “Business Result” съдържат конкретни, реални бизнес ситуации, подкрепени от професионални съвети, както и специални DVD уроци и упражнения, които представят съвременни бизнес модели и възможност за пресъздаване на реални комуникативните ситуации по достъпен и интересен начин.
Обучението по Немски език, бе по учебник от системата Menschen (учебник, учебна тетрадка, CD и DVD-ROM).
Дейност 4. Специализираните обучения за преподаватели от Стопанска Академия, свързани с качеството на учебните програми и научните изследвания включва както присъствени, така и неприсъствени форми . 
Проведените 6 присъствени обучения са:

 • Обучение за обучители – 1 курс;
 • Методика на академичното преподаване – 2 курса;
 • Методика на емпиричните изследвания – 2 курса;
 • Методи и средства за разработване на учебно съдържание, планове и програми, обвързани със Системата за натрупване и трансфер на кредити – ECTS – 1 курс.

Обучение за обучители, 16 часа, 12-13 октомври 2013 г. Обучението бе проведено от Лора Шишманова и Димитър Моллов, представители външен изпълнител, М3 ООД  предназначено за експертите, които са лектори по проекта. С това обучение те придобиха умения да разработват пакет от учебни материали (програма, план на обучаващия, презентация, материали за участниците) за обучение на възрастни, съобразени с подхода на Дейвид Колб „ Учене чрез преживяване и правене”, да обучават своите колеги – преподаватели.
Посредством специално изградената за целите на проекта платформа във Виртуална учебна среда - Moodle, https://career-project.uni-svishtov.bg/, преподавателите от Стопанска академия, заявили участие, имаха достъп от месец март до месец декември 2014 г. до ресурса на следните 5 неприсъствени курсове:

 • Управление на проекти;
 • Управление на международни научноизследователски проекти;
 • Креативност и евристика на научните изследвания и преподаването
 • Публикуване в реферирани издания с импакт фактор;
 • Приложение на казусния метод при обучение на студенти по икономика.

С изпълнението на проекта в присъствените обучения по всички дейности участваха над 240 преподаватели, а  достъп до ресурса на неприсъствените обучения имаха над 150 обучаеми. Участието в обученията бе по избор на преподавателите. Този избор те имаха възможност да направят: 1) чрез Заявка по електронен път в изградената за целите на проекта платформа във Виртуална учебна среда Moodle - https://career-project.uni-svishtov.bg/ или 2) чрез заявка на хартия, разпространена в катедрите.
За всички проведени обучения, с изключение на езиковите, бяха подготвени специално за целите на проекта учебни пособия, предоставени на всеки от обучаемите.
След приключване на съответния курс обучаемите бяха анкетирани, за да бъде оценена полезността на обученията за тях. Изследването се провеждаше  с помощта на въпросник, включващ: 16 въпроса, разпределени в 6 секции – Цели на обучението, Придобити в резултат на курса знания и умения, Методология, Логистика и организация, Полезност на обучението за усъвършенстване на професионалната квалификация, Предложения и препоръки.  Резултатите от анализа на анкетите показва, че обученията са оценени високо от доминиращата част обучаемите. Показателен е и фактът, че най-честите предложения и препоръки са за продължаване на съответното обучение в следващо (по-високо) ниво, както и системното  и периодично провеждане на съществуващите курсове.
Заключителен етап на всяко обучение бе получаването на сертификатите. На специално организирана среща обучителите връчваха сертификати за придобити компетенции на своите успешно преминали курса обучаеми.

Дейност 5. Стимулиране развитието на професионалните компетенции на преподавателите в Стопанска Академия „Д. А. Ценов”
Дейността включва модул Обучение и сертифициране на оценители на компетенции.
Обучението бе възложено на външен изпълнител след проведена обществена поръчка. То бе двудневно в периода 25-26 октомври 2014 г. Лектор на това обучение бе гл. ас. д-р Томчо Томов, представител на БИК „Капиталов пазар“ ЕООД. Обучението се проведе в с. Арбанаси, В. Търново. Обучени бяха 8 преподаватели от Стопанска академия „Д. А. Ценов” - Свищов.
В резултат от обучението бяха подобрени знания и умения в областта на анализ и оценка на длъжности, проектиране и внедряване на компетентностни модели, оценка на компетенциите и потенциала на служителите в съответствие с изискванията и стандартите в организацията. На всеки участник бяха предоставени помощни материали: тренинг журнал, DVD с информационни и методически материали. На обучаемите бяха издадени сертификати за оценители на компетенции.
Дейност 6. Разработване на инструментариум за повишаване качеството на подготовката на преподавателите за организиране на обучение, ориентирано към пазара на труда.

Инструментариумът за повишаване качеството на подготовката обхваща няколко задачи, резултатите от които са:
Разработен е методически инструментариум за идентифициране и анализ на изискванията към подготовката на студентите с висше икономическо образование в ОКС „бакалавър” и „магистър” в съответствие с пазара на труда
Разработени и приети са вътрешни правила за актуализиране на учебното съдържание в съответствие с изискванията на пазара на труда и за подготовка на студентите с висше икономическо образование
Усъвършенстван е инструментариум за оценка на резултатите от работата на преподавателите при подготовката на студенти в съответствие с изискванията на пазара на труда (изхода на системата)
Оценени са резултати от работата на преподавателите по подготовката на студенти
Разработеният методически инструментариум за идентифициране на изискванията към подготовката на студентите осигурява информация за тенденциите в развитието на обществените очаквания и на пазара на труда към подготовката на специалисти в областта на икономиката, администрацията и управлението. Тази информация се използвана като база за разработване на критерии за промяна на учебното съдържание на дисциплините, в съответствие с вътрешните правила, които ще бъдат създадени по втората задача. Инструментариумът за оценка на работата на преподавателите при подготовката на студенти, който досега включваше анкети с работодатели и анкети със завършили студенти, е обогатен и усъвършенстван. Информацията на изхода на системата се използва за оценка на работата на преподавателите по осигуряване на обучение,  адекватно на обществените очаквания. Инструментариумът по тази дейност е и база за усъвършенстването на системата за кариерно развитие в СА (дейност 7)

Дейност 7. Усъвършенстване на системата за квалификация и кариерно развитие в Стопанска Академия
Една от най-важните дейности по проекта бе изграждане на  система за квалификация и кариерно развитие, която да се  базира на компетентностния подход в управлението на човешките ресурси. Той дефинира не само необходимите знания и умения, но и ценностите и нагласите, както и необходимото поведение за добро представяне на преподавателите.
Резултати:
Разработен е доклад – анализ за проучени добри практики, свързани със системата за квалификация и кариерно израстване, прилагани в други университети в страната и чужбина и за приложимостта на добрите практики в Академията с оглед на нормативната база
Разработена политика за кариерно развитие, обвързана с визията и мисията на Стопанска Академия
След осъществена обществена поръчка, бе сключен договор със Българска Стопанска камара и бяха разработени 4 компетентностни модела с по 10 до 12 компетенции за различните преподавателски позиции, съгласно ЗРАС. Отново от БСК са разработени и стандарти за добро представяне на преподавателите в Академията на база на компетентностния модел.
Създаден инструментариум за прилагане на политиката за кариерно развитие (вътрешни правила, методика за кариерно развитие, процедури и документи, които описват процесите в системата)
Разработени са критерии и индикатори за измерване на кариерното развитие
Системата за кариерно развитие е апробирана и ползвателите са обучени.
Предстои окончателното внедряване на системата за кариерно развитие, и публикуването й в локалната мрежа на Академията.

Изпълнение на дейност 7

Дейност 7 „Усъвършенстване на системата за квалификация и кариерно развитие в Стопанска Академия” стартира в началото на проекта и включва изпълнението на десет задачи. До момента са изпълнени следните:

 • Проучени са добри практики в други университети в страната и чужбина, свързани със системата за кариерно развитие. Тези добри практики бяха подробно обсъден в работната група по изпълнение на дейността и бяха селектирани онези от тях, които са приложими за условията в България и конкретно за нашето висше училище.
 • Усъвършенствана бе политиката за кариерно развитие на Стопанска академия
 • Разработени бяха компетентностни модели и стандарти за добро представяне на четири академични позиции в СА

В процес на разработване е инструментариум за прилагане на политиката за кариерно развитие, който включва вътрешни правила, методика, процедури и документи на системата за кариерно развитие.
Предстои приемане на окончателен вариант на критерии и индикатори за измерване на кариерното развитие на преподавателите в хоризонтален и вертикален разрез, апробиране на системата и на индикаторите и коригиране на допуснатите грешки, както и обучение на ползвателите на системата.
До края на проекта е предвидено внедряване на системата за кариерно развитие и публикуване в локалната мрежа на Академията. Интегрирането й с останалите елементи на системата за управление предстои да се извърши след приключването на проекта.

Изпълнение на дейност 6

Дейност 6 „Разработване на инструментариум за повишаване качеството на подготовката на преподавателите за организиране на обучение, ориентирано към пазара на труда“ стартира с началото на проекта и е детайлизирана чрез подготвителна фаза и 4 задачи. Подготовката на дейността бе посветена на изучаване подходите в Стопанска академия, както и добри практики от страната и чужбина, за синхронизиране подготовката на студенти по икономика, администрация и управление с изискванията на пазара на труда.
Върху базата на теоретични и практико-приложни изследвания, фокус-група, съставена от членовете на екипа, подготви, обсъди и прие „Методически инструментариум за идентифициране и анализ на изискванията на пазара на труда към подготовката на студенти с висше икономическо образование в ОКС „бакалавър” и „магистър”. Той е структуриран в няколко параграфа, а отделни модули описват концептуалната рамка, технологията, приложимостта в СА „Д. А. Ценов”, отговорните лица и периодичността на осъществяване. Методическият инструментариум е в основата на разработените от екипа „Вътрешни правила за актуализиране на учебното съдържание в съответствие с изискванията на пазара на труда“, приети от Академичния съвет на СА „Д. А. Ценов“. Приложение към тях са критериите за актуализиране на учебното съдържание в съответствие с изискванията на пазара на труда, заложени като индикатор за изпълнение на дейността.
Към настоящия момент е в ход изпълнение на работата по усъвършенстване на инструментариума за оценка на резултатите от работата на преподавателите при подготовката на студенти в съответствие с изискванията на пазара на труда.

Изпълнение на дейност 5

Обучение и сертифициране на оценители на компетенции,(Дейност 5).
Обучението бе двудневно в периода 25-26 октомври 2014 г. Лектор на това обучение бе гл. ас. д-р Томчо Томов, представител на БИК „Капиталов пазар“ ЕООД. Съгласно заложените в проекта параметри обучението бе  изнесено от Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов в с. Арбанаси, В. Търново. Обучени бяха 8 преподаватели.
Обучението съдържаше теми, свързани с: съвременните тенденции в разпределението на работата и управлението на портфолио от длъжности в организацията; подходи и инструменти за оценка длъжностите в организацията; възникване и развитие на компетентностния подход в управлението на организациите; типове компетенции и компетентностни модели; етапи и подходи в разработването на компетентностен модел на организацията; инструменти в разработването и апробирането на компетентностен модел; области на приложение и подходи при измерване на постигнатия ефект. В резултат от обучението бяха подобрени знания и умения за оценка компетентностите на преподавателите, необходими за добро представяне. Развитие на компетенции в областта на анализ и оценка на длъжности, проектиране и внедряване на компетентностни модели, оценка на компетенциите и потенциала на служителите в съответствие с изискванията и стандартите в организацията. На всеки обучаем бяха предоставени помощни материали: тренинг журнал, DVD с информационни и методически материали. На обучаемите бяха издадени сертификати за оценители на компетенции.

Изпълнение на дейност 4

В рамките на „Специализираните обучения за преподаватели от Стопанска Академия, свързани с качеството на учебните програми и научните изследвания“ продължи провеждането на неприсъствените обучения (Дейност 4). Посредством специално изградената за целите на проекта Виртуална учебна среда, https://career-project.uni-svishtov.bg/, преподавателите от Стопанска академия, заявили участие, имат достъп до ресурса на следните неприсъствени курсове: Управление на проекти; Управление на международни научно изследователски проекти; Креативност и евристика на научните изследвания и преподаването; Приложение на казусния метод при обучение на студенти по икономика; Публикуване в реферирани издания с импакт фактор. 
Проведени бяха вторите по ред присъствени обучения в рамките на дейност 4 по Методика на академичното преподаване и Методика на емпиричните изследвания.
Методика на академичното преподаване (педагогика): дидактика, стилистика и риторика, психология, презентационни умения, с лектори доц. д-р Николай Живков, Анка Танева, 60 часа. Това обучение доразвива в аудиторията фундамента от компетентности, необходими за успешно комуникиране предвид ангажиментите на всеки от участниците в учебно-преподавателската и изследователската дейност на СА “Д. А. Ценов”. Общата рамка бе конструирана в зависимост от нуждите на обучаемите и от необходимостта те да усъвършенстват уменията си в областта на вербалното (устно и писмено) и невербалното общуване, като използват разнообразни средства (речеви и неречеви) за ефикасно взаимодействие в съответствие с граматичните и правоговорните норми, като поемат отговорност за собствените си (речеви и/или  неречеви) действия, които осъществяват в конкретни комуникативни ситуации и от дидактическа и психологическа гледна точка.
 Методика на емпиричните изследвания (социология и статистика), 60 часа. С модул „Социология“, с лектор проф. д-р Никола Георгиев, обучаемите овладяха техниката и технологията, необходима за получаването на достоверна и надеждна  информация, необходима за научната и  преподавателската дейност, а с модул „Статистика”, с лектор проф. д-р Поля Ангелова, те  надградиха знанията за методологическите концепции на статистическия подход,  алгоритъма на основните статистически методи и техники за анализ, както и тяхното приложение при емпиричните изследвания в различни сфери на социално-икономическата действителност.
За всички проведени обучения, с изключение на езиковите, бяха подготвени специално за целите на проекта учебни пособия, предоставени на всеки от обучаемите.
След приключване на съответния курс обучаемите бяха анкетирани, за да бъде оценена полезността на обученията за тях. Изследването бе проведено с помощта на въпросник, включващ: 16 въпроса, обединени в 6 секции – Цели на обучението, Придобити в резултат на курса знания и умения, Методология, Логистика и организация, Полезност на обучението за усъвършенстване на професионалната квалификация; Предложения и препоръки.  Резултатите от анализа на анкетите показва, че всички аспекти на обученията, в посочените раздели, са оценени високо от обучаемите. Показателен е и фактът, че най-честите предложения и препоръки са за продължаване на съответното обучение в следващо (по-високо) ниво, както и системното  и периодично провеждане на съществуващите курсове.
Заключителен етап на всяко обучение бе връчването на сертификатите. На специално организирана среща обучителите връчваха сертификати за придобити компетенции на своите успешно преминали курса обучаеми.

Изпълнение на дейност 3

По отношение „Провеждане на интензивно /специализирано чуждоезиково обучение“  (Дейност 3) се реализираха още 3 обучения.
Обучението по Английски език, равнище В2 от европейската езикова рамка, бе с лектори ст. преп. Цветана Шенкова и преп. Роузмари Папоуърт и се състоя от общо 120 ч. Този курс бе предназначен за преподаватели в СА „Д. А. Ценов” – Свищов, които се нуждаят от използване на английски език за професионални цели, и бе фокусиран върху овладяване на следните умения: разбиране на основното съдържание на конкретни или абстрактни теми в сложен текст, както и в дискусия на професионални теми по своята специалност; общуване спонтанно и непринудено при разговор с носител на езика, без напрежение за двете страни; изразяване ясно и подробно по широк кръг от теми и изказване на мнение по актуални проблеми.
Обучението по Английски език, ниво В1 бе проведено отст. преп. Лиляна Атанасова, в рамките на 120 ч. Курсът бе предназначен за преподаватели, които се нуждаят от използване на английски език за професионални цели. След неговото приключване обучаемите овладяха следните умения: разбиране на основни моменти, когато се използва ясен и стандартен език, от познати теми, свързани с работата, ежедневието, свободното време и др.; справяне в повечето ситуации по време на пътуване в страна, където се говори изучаваният език; изразяване просто и смислено по познати теми и по теми от своя кръг от интереси.
За целите на обученията по английски език (съобразно съответното ниво от Европейската езикова рамка№) бе използван учебник по системата „Business Result” на издателство Oxford.  Учебниците “Business Result” съдържат конкретни, реални бизнес ситуации, подкрепени от професионални съвети, както и специални DVD уроци и упражнения, които представят съвременни бизнес модели и възможност за пресъздаване на реални комуникативните ситуации по достъпен и интересен начин.
В резултат на обучението по Немски език, проведено от ст. преп. В. Везиров   у курсистите се създадоха предпоставки за овладяване на основните активитети при изучаването на чужд език, а именно: да се разбират основни, т.е. често употребявани думи, изрази, идиоматика и фразеология; да се четат и разбират кратки текстови фрагменти; да се задават въпроси; да се отговаря на въпроси по схемата за изграждане на немското изречение; да се усвои основен граматичен материал,така че обучаемите да могат да се справят впоследствие самостоятелно; активна работа с речникови единици. Общият хорариум на обучението бе 120 часа. Обучението бе по учебник от системата Menschen (учебник, учебна тетрадка, CD и DVD-ROM).

Обучения по дейност 2

Във връзка с Обучение на преподавателите от Стопанска академия по въвеждане на съвременни методи за преподаване чрез ИКТ и използване на съвременни образователни технологии“ (Дейност 2) се проведоха 2 обучения. Това са два курса по 30 часа по „Виртуална учебна среда – Moodle“ с лектор доц. д-р Маруся Иванова. Основната цел на обучението по „Виртуална учебна среда Moodle“ е да се повиши квалификацията на академичния състав на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов чрез предоставяне на знания и развиване на умения за създаване и администриране на уеб базиран курс в Moodle. В рамките на курса се представиха възможностите на Moodle 2.5.0 за създаване и поддържане на атрактивна и ангажираща уеббазирана среда за обучение, съобразена както с целите, заложени в учебните програми на преподавателите, така и със специфичните изисквания на дигиталните поколения. В идейната рамка на обучението е заложено паралелно да се демонстрират отделните функционалности на уеббазираната система за управление на учебно съдържание Moodle от позицията на "мениджър на курс", „създател на курс“ или „преподавател“, условията, при които те да се използват, и ефектът им върху обучаемите.

Предстоящи обучения по проект

В периода м. септември – декември 2014 г. предстоят следните обучения по проект № BG051PO001-3.1.09 – 0009 „Усъвършенстване системата за квалификация и кариерно израстване на преподавателите в Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов – ключов фактор за обучение, ориентирано към пазара на труда и изграждане на конкурентна и динамична икономика, основана на знанието”:

 • два курса по 30 часа по Виртуална учебна среда – Moodle с лектор доц. д-р Маруся Иванова (Дейност 2);
 • обучения по чужди езици, всяко от които по 120 часа: Немски език с лектор ст. преп. В. Везиров;  Английски език- равнище  В1, с лектори ст. преп. Лиляна Атанасова, преп. Роузмари Папоуърт; Английски език-равнище В2, с лектори ст. преп. Цветана Шенкова и преп.  Роузмари Папоуърт (Дейност 3).
 • Методика на академичното преподаване, с хорариум 60 часа и лектори доц. д-р Николай Живков, Анка Танева; Методика на емпиричните изследвания, 60 часа, лектори проф. д-р Н. Георгиев, проф. д-р П. Ангелова (Дейност 4).
 • Обучение и сертифициране на оценители на компетенции, което ще бъде възложено на външен изпълнител (Дейност 5).

Пресконференция по проект

На 16.09.2014 г. в учебна база „проф. Бъров”, зала 18 се проведе пресконференция по проект № BG051PO001-3.1.09 – 0009 „Усъвършенстване системата за квалификация и кариерно израстване на преподавателите в Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов – ключов фактор за обучение, ориентирано към пазара на труда и изграждане на конкурентна и динамична икономика, основана на знанието. Ръководителят на проекта проф. д-р Иван Върбанов и координатор „Системи и инструменти” проф. д-р Маргарита Богданова представиха изпълнението на дейностите по проекта до края на м. август 2014 г. Представена бе информация за приключилите обучения по дейност 2.Обучение на преподавателите от Стопанска академия по въвеждане на съвременни методи за преподаване чрез ИКТ и използване на съвременни образователни технологии”, дейност 3. Провеждане на интензивно /специализирано чуждоезиково обучение“, както и присъствените и неприсъствени обучения по дейност 4. „Специализираните обучения за преподаватели от Стопанска Академия, свързани с качеството на учебните програми и научните изследвания“. Представена бе и информация за предстоящите дейности и обучения до края на изпълнението на проекта 23.12.2014 г.

Изпълнение на дейност 4

Палитрата „Специализираните обучения за преподаватели от Стопанска Академия, свързани с качеството на учебните програми и научните изследвания“ включва както присъствени, така и неприсъствени форми (Дейност 4). 
Проведените присъствени обучения са:
Методика на емпиричните изследвания (социология и статистика), 60 часа, проведено в периода 27.05-30.06.2014 г. С модул „Социология“, с лектор проф. д-р Никола Георгиев, обучаемите овладяха техниката и технологията, необходима за получаването на достоверна и надеждна  информация, необходима за научната и  преподавателската дейност, а с модул „Статистика”, с лектор проф. д-р Поля Ангелова, те  надградиха знанията за методологическите концепции на статистическия подход,  алгоритъма на основните статистически методи и техники за анализ, както и тяхното приложение при емпиричните изследвания в различни сфери на социално-икономическата действителност.
Методи и средства за разработване на учебно съдържание, планове и програми, обвързани със Системата за натрупване и трансфер на кредити ECTS, бе проведено в през месец юли, с лектор проф. д-р А. Захариев и включваше 16 часа. Преподавателите, участвали в курса придобиха компетенции по разработване на учебното съдържание, учебни планове и учебни програми за ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" при отчитане на връзката между аудиторна, извънаудиторната заетост и ECTS. Също така акцент в обучение бе отчитане спецификата на основните форми на обучение и постигането на съпоставимост между документацията и учебното съдържание за преподаване пред редовни, задочни и дистанционни студенти. 

Изпълнение на дейност 3

Специализирано обучение за преподаване на икономически дисциплини на английски език бе проведено отст. преп. Цветана Шенкова, преп. Роузмари Папоуърт, в рамките на 120 ч., в периода  14.01-16.04.2014 г. Курсът бе предназначен за преподаватели, които се нуждаят от използване на английски език за преподаване на икономически дисциплини. След неговото приключване обучаемите овладяха следните умения: изразяване ясно и подробно по широк кръг от теми и изказване на мнение по актуални проблеми при преподаването на икономически дисциплини на английски език; разбиране на основното съдържание в сложен текст, както и в дискусия на професионални теми по своята специалност; свободно боравене с икономическата терминология на английски език.
Графикът на обучението по Английски език, равнище А1, с лектор ст. преп. Даниела Стоилова бе от 12.05-10.07.2014 г., включващ 120 часа.  Курсът даде възможност на преподавателите, участващи в него да придобият следните умения: разбиране и използване на познати и всекидневни изрази, както и много прости изречения, които имат за цел да отговорят на конкретни нужди – представяне, задаване и отговаряне на въпроси и други; общуване по време на несложни и обичайни дейности, които изискват обмен на несложна и пряка информация по познати и всекидневни теми; описване с несложни езикови средства на своето образование, непосредственото си обкръжение и говорене по теми според преките си потребности.

Изпълнение на дейност 2

Във връзка с Обучение на преподавателите от Стопанска академия по въвеждане на съвременни методи за преподаване чрез ИКТ и използване на съвременни образователни технологии“ (Дейност 2) приключиха 3 обучения. Сред тях са двете обученията по „Web 2.0 инструменти за електронно обучение. Web базирани онлайн системи за обучение“ с лектор доц. д-р В. Попов. Първото от тях се проведе в периода 10.02-25.02.2014 г., а второто в периода 28.05-23.06.2014 г., като присъствения учебен график на всяко от тези две обучения е с хорариум 12 часа. Поставената и постигна цел с това обучение е да се повиши квалификацията на преподавателите чрез получаване на знания и придобиване на умения за използване на Web 2.0 технологии в самоподготовката, самостоятелната работа и оценяването на студентите. Обучаемите бяха запознати с възможностите за е-обучение, предлагани от Web 2.0: блогове, уикита, RSS, подкаст програми, споделяне на връзки и ресурси, e-Learning системи и др. По-подробни знания са придобити по една най-добрите безплатни за използване Web базирани онлайн системи за е-обучение edu20.org.
Обучението по „Създаване на професионални презентации с Microsoft Power Point“ попадащо в обсега на същата дейност (Дейност 2)  бе проведено в периода 02.12.2013 г. – 23.01.2014 г. Хорариума на курса е 12 часа, а лектор бе доц. д-р В. Попов. Обучаемите получиха знания, които са им необходими за създаване на професионални презентации и най-вече акцентът бе поставен върху създаването на интерактивни презентации. Представени бяха основните фази в създаването на презентации: търсене, избиране и зареждане на мултимедийни ресурси (графични изображения, аудио, видео); дизайн на презентацията; създаване и тестване на презентацията; експортиране в различни формати и публикуване.

Изпълнение на дейности по проекта м. май 2014 г.

В изпълнение на дейност 2. „Обучение на преподавателите от Стопанска академия по въвеждане на съвременни методи за преподаване чрез ИКТ и използване на съвременни образователни технологии“ по проект № BG051PO001-3.1.09 – 0009 „Усъвършенстване системата за квалификация и кариерно израстване на преподавателите в Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов – ключов фактор за обучение, ориентирано към пазара на труда и изграждане на конкурентна и динамична икономика, основана на знанието”
стартира вторият от двата предвидени курса по „Web 2.0 инструменти за електронно обучение. Web базирани онлайн системи за обучение“ с лектор доц. д-р В. Попов.
В изпълнение на Дейност 3. „Провеждане на интензивно /специализирано чуждоезиково обучение“  започна обучението по „Английски език, равнище А1 от Европейската езикова рамка“, с лектор  ст. преп. Даниела Стоилова.
Във връзка с реализация на Дейност 4. „Специализирани обучения за преподаватели от Стопанска Академия, свързани с качеството на учебните програми и научните изследвания“  бяха проведени информационни срещи между организаторите по проекта, авторите на учебниците и обучаемите по  неприсъствените обучения „Креативност и евристика на научните изследвания и преподаването“ и „Публикуване в реферирани издания с импакт фактор“ с автор проф. д-р Н. Янков.
В обсега на същата дейност бе поставено началото на обучението по Методика на емпиричните изследвания. Обучението е в два модула: социология - лектор проф. д-р Н. Георгиев и статистика – лектор проф. д-р П. Ангелова.

Неприсъствени обучения по дейност 4

Посредством специално изградената за целите на проекта Виртуална учебна среда, https://career-project.uni-svishtov.bg/, преподавателите от Стопанска академия, заявили участие, имат достъп от месец март до месец декември 2014 г. до ресурса на следните неприсъствени курсове:
Управление на проекти, автори проф. д-р М. Богданова, ас. д-р Ю. Господинов. С това обучение обучаемите  получават знания, които помагат способността за генериране на проектна идея, планиране и изпълнение на проект, както в публичния, така и в бизнес сектора, Наред с теоретичната част, в курса е включено представяне на актуалните национални оперативни и европейски програми, действащи през плановия период 2014-2020 г. Специално внимание се отделя на софтуерни приложения (Microsoft Project) при управлението на проекти, което позволява на мениджърите да планират в детайли и да контролират големи и сложни проекти.
Управление на международни научно изследователски проекти, автори проф. д-р М. Богданова, проф. д-р Ив. Върбанов, доц. д-р А. Саркисян. Обучаемите  се запознават с особеностите на следващата тематична рамкова програма, която влиза в действие – "Хоризонт 2020", на дейностите по програма „Мария Кюри” и други възможности за финансиране, които ще бъдат актуални през периода 2014 – 2020 г. Представени са процедурите и етапите на  разработване на проектни предложения, както и добри практики за управление на проекти в ЕС.
Креативност и евристика на научните изследвания и преподаването, автор проф. д-р Н. Янков. С това обучение се осмисля креативният подход и неговия инструментариум, приложен към научните изследвания и преподаването на знания в учебния процес. Използвани са техники на латералното мислене, очертани са зоните на креатиката в сферата на висшето образование. Предлагат се  възможни подходи, методи и техники, които могат,  от една страна да улеснят  процеса на творческо мислене, а от друга страна - да предизвикат инсайт по отношение  различни обекти на изследване.
Публикуване в реферирани издания с импакт фактор, автор проф. д-р Н. Янков. Представят се изискванията, които се предявяват при публикуване на нови  резултати в издания  на научно-развити страни, в списания с импакт фактор. Последните  са основна подсистема на световната система за рефериране, индексиране и оценяване. Като краен резултат могат да се формулират индивидуални и групови стратегии за даване публичност на по-оригинални научни продукти,  полезни за обществото и с подобаващо  място в системата от знания.
Приложение на казусния метод при обучение на студенти по икономика, автор доц. д-р Пл. Пътев. Предоставя ресурси, които могат да бъдат използвани за разработване на казуси за преподаваните учебни дисциплини в двете направления – икономика и управление и администрация.

Изпълнени дейности по проекта

 В рамките на Дейност 2: „Обучение на преподавателите от Стопанска академия по въвеждане на съвременни методи за преподаване чрез ИКТ и използване на съвременни образователни технологии“ приключи успешно обучението по „Създаване на професионални презентации с Microsoft Power Point“. Оценките на резултатите от обучението, както от страна на обучаващия, така и от страна на обучаваните са изцяло положителни. В процес на провеждане е първият от двата планирани курса по „Web 2.0 инструменти за електронно обучение. Web базирани онлайн системи за обучение“ с лектор доц. д-р В. Попов. С този курс обучаемите ще се запознаят с възможностите за е-обучение, предлагани от Web 2.0: блогове, уикита, подкаст програми, споделяне на връзки и ресурси и др. Специално внимание се отделя на най-добрите Web базирани онлайн системи за е-обучение, предоставящи безплатни планове за използване.

В изпълнение на Дейност 3: „Провеждане на интензивно /специализирано чуждоезиково обучение“ успешно приключи обучението по Руски език и Английски език, ниво А2. На обучаемите по Руски език бяха връчени сертификати за придобити чуждоезикови компетенции.
Мониторинга и оценяването на обученията регистрира изцяло положителни резултати, в това число:
•   Оценка от страна на лектора по съответното обучение на  степента на усвояване на знанията от обучаемите.
•   Самооценка от страна на обучаемите относно степента на повишение на знанията, уменията и компетенциите.
•   Оценка от страна на обучаемите на степента на изпълнение на целите на обучението,  методологията на преподаване, логистиката  и организацията на курса.
 В потвърждение на положителните оценки, давани от обучаемите са и посочените от тях препоръки за провеждане на повече курсове и обучения на академичния състав, като това бъде поставено на системна основа.
През месец януари стартира „Специализирано обучение за преподаване на икономически дисциплини на английски език“, с лектори  ст. преп. Цветана Шенкова и преп. Роузмари Папуърт. Курсът е фокусиран върху овладяване на следните умения:

 • Изразяване ясно и подробно по широк кръг от теми и изказване на мнение по актуални проблеми при преподаването на икономически дисциплини на английски език.
 • Разбиране на основното съдържание в сложен текст, както и в дискусия на професионални теми по своята специалност.
 • Свободно боравене с икономическата терминология на английски език.

 По Дейност 4: „Специализирани обучения за преподаватели от Стопанска Академия, свързани с качеството на учебните програми и научните изследвания“ приключи първият  от двата планирани по проекта курса по „Методика на академичното преподаване“. Мониторинга и оценяването на проведеното обучение регистрира изцяло положителни резултати. Максимални са оценките от страна на обучителите относно усвояемостта на преподаваната материя. Всички обучаеми напълно споделят становището, относно полезността и обвързаността на такъв род обучения с кариерното развитие.  В подкрепа на факта, че обучението постига целите си са формулираните препоръки от участниците: всеки новоназначен преподавател да преминава през подобно обучение, както и да има възможност на определен период от време да  опресни своите знания и умения.

В изпълнение на Дейност 4

Във връзка с изпълнението на Дейност 4 „Специализирани обучения за преподаватели от Стопанска Академия, свързани с качеството на учебните програми и научните изследвания“ от проекта, през месец ноември 2013 г. стартира обучение по „Методика на академичното преподаване“. Обучението е с хорариум 60 часа и се състои от два модула. Първият от тях,  включва познания по психология и реторика с лектор доц. д-р Н. Живков. Разглежданата проблематика  в него е посветена на:  човекът  и неговата личност; психични прояви на човека; темперамент и характер; общуване и комуникация; реторични основи на аргументацията в общуването; реторически форми и техники и личностните фактори в общуването. Познания по дидактика, стилистика и реторика са обект на вторият модул в обучението, чийто лектор е А. Танева. Сред основните теми в неговото съдържание са: ораторски изкуство и учението да говорим публично; норми на книжовния изговор; същност на невербалното поведение и невербалната комуникация; дидактическа комуникация, научен стил, научен текст; публикуване на научната продукция, реферирани издания, импакт фактор; библиографски стандарти за описание и цитиране, ключови езикови компетентности.

В изпълнение на Дейност 2

В рамките на изпълнение на Дейност 2 „Обучение на преподавателите от Стопанска академия по въвеждане на съвременни методи за преподаване чрез ИКТ“  през месец ноември бе поставено началото на обучението по „Създаване на професионални презентации с Microsoft Power Point“. Лектор на курса от 12 часа е доц. д-р В. Попов. Посоченото обучение  има практико-приложен характер и съдържанието му се основава на придобиване на знания и формиране на умения относно: принципи за изграждане на професионални презентации; главни стъпки в проекта за създаване на презентация; създаване и настройка на главен слайд; създаване на презентация; добавяне на интерактивност към презентацията; създаване на базови тестове за самопроверка на знанията на обучаемите; съхраняване на презентацията в подходящ формат и публикуване.

В изпълнение на Дейност 4

В изпълнение на Дейност 4. „Специализирани обучения за преподаватели от Стопанска Академия, свързани с качеството на учебните програми и научните изследвания“  по  проект № BG051PO001-3.1.09 – 0009 „Усъвършенстване системата за квалификация и кариерно израстване на преподавателите в Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов – ключов фактор за обучение, ориентирано към пазара на труда и изграждане на конкурентна и динамична икономика, основана на знанието” на 12-13 октомври бе проведен семинар на тема „Обучение за обучители“. 
Участници в семинара бяха лекторите на специализираните обучения, предназначени за преподавателите от Стопанска академия, в рамките на проекта.
Представителите на изпълнителя по това обучение М3 ООД  Лора Шишманова и Димитър Моллов използваха  обучителни подходи,  основаващи се на съвременните концепции за обучение на възрастни – групово-динамичен психотренинг и моделиращо поведение (ВЕМ) – широкоприлагана техника за развитие на човешкия потенциал. Основна част от концепциите, инструментите и практическите задачи, почиваха на теоретичният модел на Дейвид Колб за „Учене при възрастни през целия живот” (или „Учене чрез правене и преживяване”). Основен приоритет в обучителната програма бе оползотворяване на миналия опит на участниците в контекста на новите им задачи – обучение на преподаватели по реализация на проекта. Обучителните дейности бяха с практическа насоченост, основаващи се на връзката между новите подходи и реалната ситуация.
Участниците бяха провокирани и насърчавани да търсят практическото приложение на концепциите в собствените ситуации, както и да експериментират с нови решения, подходи и реакции, с цел обогатяване на личния и професионален поведенчески репертоар. Използваха се разнообразие от обучителни техники – симулации, тестове, ролеви игри, групови дискусии, автодиагностични сесии, работа в малки групи и други.
Семинарът завърши с връчване на обучаемите на сертификати за преминато обучение.

В изпълнение на Дейност 3

В изпълнение на Дейност 3 „Провеждане на интензивно /специализирано чуждоезиково обучение“ от проект № BG051PO001-3.1.09 – 0009 „Усъвършенстване системата за квалификация и кариерно израстване на преподавателите в Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов – ключов фактор за обучение, ориентирано към пазара на труда и изграждане на конкурентна и динамична икономика, основана на знанието”
през месец октомври 2013 г. стартираха обученията по:

 • Английски език - ниво А2, провеждано  от старши преподавател Лиляна Атанасова и старши преподавател Даниела Стоилова;
 • Руски език, с лектор старши преподавател Вера Статева.

Ръководител проект         Проф. д-р Иван Върбанов

0631/66-338
Координатор Системи и инструменти Проф. д-р Маргарита Богданова

0631/66-370
Координатор Обучения Доц.д-р Петя Иванова

0631/66-322
Технически сътрудник Ивелина Станева

0882552508
Счетоводител Маргарита Стоянова

0631/66-280