ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002 "Студентски практики – фаза 1"  Цели на проекта:
 • да подпомогнем подобряването на качеството на образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите от висшите училища в съответствие с потребностите на пазара на труда;
 • да улесним прехода от образователните институции към работното място и повишим успешната реализация на младите хора на трудовия пазар;
 • да подпомогнем и насърчим изграждането на стабилни партньорства между образователните институции и бизнеса;
 • да увеличим стимулите на студентите за участие в допълнително практическо обучение в реална работна среда;
 • да стимулираме нарастването на броя на студентите, които си намират работа непосредствено след дипломирането;
 • да осигурим предпоставки за осъвременяване както на учебните планове като цяло, така и на преподаваните дисциплини, курсове и теми според нуждите на пазара на труда;
 • да подпомогнем създаването на устойчиви механизми и възможности на работдателите за подбор на студенти, доказали умения в реална работна среда, и за непосредственото им включване на пазара на труда.

 • Изисквания:
 • Практическо обучение е провеждане на практика, която съответства на изучаваната от студента специалност или професионално направление (професионални направления или област на висше образование), в рамките на 240 (астрономически) часа в реална работна среда в изпълнение на задачи, възложени от обучаващата организация съгласно нарочно изготвена програма.
 • Практическото обучение по проекта е различно от предвидената по учебен план за съответната специалност и образователно-квалификационна степен практика.
 • Практическото обучение се провежда индивидуално или в групи с помощта и под контрола на служител на обучаващата организация - ментор, и при наставничеството на преподавател от висшето училище - академичен наставник.
 • Студентът се регистрира и попълва профила си в изградения в уеб базираната система модул, след което може да кандидатства за обяви публикувани от обучаваща организация.

  Дейности:
 • Дейности по методическо, техническо и административно осигуряване на процедурите по провеждане на студентски практики
 • Проучване и анализ на състоянието
 • Разработване на методика, материали и програми
 • Създаване и поддръжка на уеб-платформа и модули за обслужване процеса по координиране и провеждане на студентските практики
 • Провеждане на обучение за функционални експерти
 • Провеждане на обучение за функционални експерти
 • Дейности по координация и обезпечаване на студентските практики
 • Реализация на информационни кампании сред обучаващи организации
 • Набиране на обучаващи организации
 • Реализация на информационни кампании сред студенти и преподаватели
 • Кандидатстване, набиране, одобряване на студенти, обучение, осъществяване и удостоверяване на студентски практики в реална работна среда
 • Извършване на текущ мониторинг на изпълнение на дейностите по провеждане на студентските практики
 • Мултиплициране на резултатите от реализацията на студентските практики
 • Мултиплициране на резултатите от реализацията на студентските практики

  Участници:
 • „Обучаваща организация” – организация, в която се провежда студентска практика, и работодател на ментора;
 • „Практикант” – студент, избран от обучаваща организация и потвърдил участието си в практическо обучение в обучаваща организация;
 • „Ментор“ – лице, което е в трудови или други допустими от законодателството правоотношения с обучаваща организация, в която се провеждат студентски практики;
 • „Академичен наставник” – преподавател от висшето училище, в което се обучават студентите, които ще участват в практическо обучение;
 • „Функционален експерт“ – представител от висшето училище, който подпомага, организира и следи за реализацията на дейностите по проекта в съответното висше училище – партньор по проекта;
 • „Водещ функционален експерт“ – представител от висшето училище, който носи отговорност пред ръководството на висшето училище за организацията и контрола на реализацията на дейности по проекта и е контактно лице с екипа за управление на проекта в МОН.

 

ПРАВИЛА
ЗА СТУДЕНТИТЕ, ОБУЧАВАЩИ СЕ В СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „ДИМИТЪР А. ЦЕНОВ” – СВИЩОВ, ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И УЧАСТИЕ В
ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 1” 2016 -2017

 I.Алгоритъм на включване в проект „Студентски практики“

ВАЖНО!!! съобщение за студентите първокурсници (ОКС “бакалавър“) и
за всички студенти, които са участвали в Проект „Студентски практики“ в периода между 2013 - 2015 г. (бакалаври и магистри)
Уважаеми студенти,
Екипът за управление на Проект „Студентски практики“ - фаза 1 при Стопанска академия Ви информира, че считано от 13.02.2017 г. (началото на летен семестър на учебната 2016/2017 г.) отпада ограничението за кандидатстване и участие в Проект „Студентски практики“ – фаза 1 за студенти:
- първокурсници (редовно и задочно обучение в ОКС „бакалавър“);
- всички студенти от 2-ри до 4-ти курс вкл. от ОКС„бакалавър“ и от ОКС „магистър“, които са участвали в Проект „Студентски практики“ в периода 2013-2015 г.
В тази връзка  Академичният център за кариерно консултиране и връзки с обществеността организира информационна среща на 15.02.2017 г. в аудитория „Акад. Иван Стефанов“ (10 ауд.) от 17:30 ч. По време на информационната среща ще бъдат дадени указания за провеждането на практическото обучение по проекта.

1. Регистриране на студента в електронната системата на уеб-адрес: http://praktiki.mon.bg/sp/.

 • Студентите от втори, трети и четвърти курс от ОКС „бакалавър“, както и магистри  във втори и трети семестър, са вписани в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от МОН и при регистрация данните се генерират автоматично и имената им са изписани с главни букви (студентите не могат да правят корекции в изписването, но при установено несъответствие в имената следва да уведомят техническите експерти, приемащи документите), след което студентите продължават с попълването на изискуемата информация в профила си.
 • Важно! Студентите, които са първи семестър на първи курс в ОКС “бакалавър“, могат да кандидатстват след успешно ЗАВЪРШЕН  първи семестър. Към настоящия момент те не са вписани в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от МОН, но ще бъдат включени в него до края на месец ноември на текущата година и след успешно завършен зимен семестър ще могат да се регистрират в уеб системата на проекта при наличие на свободни места. При регистрация данните се генерират автоматично и имената са изписани служебно (студентите не могат да правят корекции в изписването, но при установено несъответствие в имената следва да уведомят техническите експерти, приемащи документите), след което студентите продължават с попълването на изискуемата информация в профила си. В момента не е необходима да се регистрират ръчно.
 • Студентите, които са първи семестър в ОКС “магистър“ не са вписани в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от МОН и е необходимо да се РЕГИСТРИРАТ РЪЧНО. Изписването НА ТРИТЕ ИМЕНА СЕ ИЗВЪРШВА САМО НА КИРИЛИЦА с малки букви, като само първите букви са главни (пример: Иван Иванов Иванов). Магистърският номер задължително се изписва с латинска буква „m“ или „p”(след „професионален бакалавър”).

ВАЖНО! Пълното и коректно изписване на специалност или магистърска програма е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО. Пълното и коректно изписване на факултет (за магистри в редовна форма на обучение – Център за магистърско обучение редовна форма;  за магистри в дистанционна форма на обучение – Център за дистанционно обучение), професионално направление и форма на обучение.

2. Изчакване за потвърждение от висшето училище (само при ръчна регистрация).
Въвеждане на лични данни, постоянен адрес (град,/село, област, улица, №, вход, апартамент) – изписване на КИРИЛИЦА, лична банкова сметка.

3. Кандидатстване за определена работна позиция.

4. Получаване на одобрение от работодател.


5. Потвърждаване на позицията за практика.


ВАЖНО! ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДАТА ЗА СТАРТИРАНЕ НА ПРАКТИКА СТУДЕНТИТЕ  ТРЯБВА ДА ПРОВЕРЯТ В АКАДЕМИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО КОНСУЛТИРАНЕ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСВЕНОСТТА (АЦККВО) ДАЛИ Е ВЪЗМОЖНО ДА ЗАПОЧНАТ НА ТАЗИ ДАТА. ТОВА СТАВА СЛЕД  КАТО ПРЕДВАРИТЕЛНО  И СОБСТВЕНОРЪЧНО СТУДЕНТЪТ СЕ ЗАПИШЕ В РЕГИСТЪР НА СТУДЕНТИ КАНДИДАТ-ПРАКТИКАНТИ ОТ СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „ДИМИТЪР А. ЦЕНОВ“ - СВИЩОВ.  Студентите ще могат да се впишат в него лично с представяне на лична карта.  Всеки регистрирал се студент получава входящ номер, писмени указания за датата на стартиране на практическото обучение и регистрационен формуляр.

Работното време на АЦККВО е следното:


от понеделник  до петък

от 9:00 ч. до 12:00 ч.
ПОЧИВКА:
от 10:15 ч. до 10:30 ч.

от 13:00 ч. до 16:00 ч.
ПОЧИВКА:
от 14:45 ч. до 15:00 ч.

ВПИСВАНЕТО В РЕГИСТЪРА НА СТУДЕНТИ КАНДИДАТ-ПРАКТИКАНТИ ОТ СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „ДИМИТЪР А. ЦЕНОВ“ - СВИЩОВ СТАРТИРА НА 17.10.2016 г.(понеделник).
КОГАТО СТУДЕНТИТЕ бъдат вписани В РЕГИСТЪРА ЩЕ ПОЛУЧАТ ИНФОРМАЦИЯ С ДАТАТА, ДО КОЯТО НАЙ-КЪСНО МОЖЕ ДА ПРЕДСТАВЯТ ЛИЧНО ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ изискуеми ДОКУМЕНТИ. При непредставяне на пълен комплект документи до тази дата студентът губи право да започне практика  на предварително заявената дата. За да започне практиката на следваща дата студентът ще трябва да повтори процедурата за ново включване в РЕГИСТЪРА.

II. Изисквания за стартиране на студентска практика

СТУДЕНТСКАТА ПРАКТИКА СТАРТИРА ПРИ НАЛИЧИЕ НА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР МЕЖДУ СТУДЕНТА И СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ” - СВИЩОВ И САМО КОГАТО СА СПАЗЕНИ СЛЕДНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ:
1. Сключен е договор между СА „Д. А. Ценов” - Свищов и Обучаваща организация преди сключването на договора със студента (Актуален списък на обучаващите организации – партньори на СА по проекти „Студентски практики” е публикуван на сайта на СА в раздел Проекти/Текущи/Проект Студентски практики – фаза 1).
2. Сключен е договорът с ментора от Обучаваща организация  и СА „Д. А. Ценов”, преди сключването на договора със студента.
3. Програмата за студентската практика по съответната позиция, с разпределение на дейности и задачи за практическо обучение за общо 240 часа (не повече от 40 ч. седмично),  е изготвена от студента заедно с ментора и е съгласувана с академичния наставник. Всички действия се извършват в уеб-системата на проекта.
4. Графикът на практиката по дати и часове на ден е въведен от студента и графикът е потвърден от ментора. Всички действия се извършват в уеб-системата на проекта.
ГРАФИКЪТ за провеждане на практическо обучение следва да бъде съобразен със следните ИЗИСКВАНИЯ:

 • В ГРАФИКА НЕ СЕ включват почивни и празнични дни, освен ако това не е предвидено в графика за работнто време на обучаващите организации и при спазване на дневната продължителност на практическото обучение, но не повече от 8 (осем) астрономически часа при не повече от 40 (четиридесет) астрономически часа в рамките на седем последователни дни съгласно договора;
 • САМО ЗА РЕДОВНИ СТУДЕНТИ – Препоръчително е практиката да се проведе на територията на гр. Свищов. Дневната продължителност на практическото обучение следва да не надвишава 4(четири) астрономически часа, съобразно учебния график (с изключение на дните, в които студентите нямат учебни занятия, когато могат да са на практическо обучение до 8 часа).
 • ЗА СТУДЕНТИ, КОИТО СА ЗАДОЧНО, ИНДИВИДУАЛЕН ПЛАН И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ:
 • за работещи с 8 часова продължителност на работния ден – не повече от 4 часа дневно практическо обучение;
 • за работещи с 4 часова продължителност на работния ден – не повече от 8 часа дневно практическо обучение;
 • за неработещи – до 8 часа дневно практическо обучение.
 • Графикът да бъде в рамките на посочените в договора 6 месеца за провеждане на практиката.
 • Практиката ще започне на дата, която е първият ден от този шест месечен период (практиката не може да стартира по-рано от тази дата) и ще завърши на дата преди определените в договора 6 месеца. След потвърждаване на графика по дати и часове, същият не може да се променя. Практиката не може да приключи по-рано от датата на завършване на практиката, посочена в графика, но може да продължи до края на 6 месечния период, за което ще се информира писмено академичния наставник. При неспазване на датите на започване и приключване на практиката, както и при промяна на графика академичният наставник  ще има право да не потвърждава практиката.
 • Студентът попълва и подписва декларация във връзка с чл. 3, ал. 3, 4 и 5 от Инструкция за реда и условията за изпълнение на дейностите по проект Студентски практики – фаза 1, по образец.
 • СТУДЕНТЪТ ПРОВЕРЯВА ДАЛИ НЕГОВАТА ПРАКТИКА ОТГОВАРЯ НА ИНФОРМАЦИЯТА В СЛУЖЕБНАТА БЕЛЕЖКА(по образец), КОЯТО ЩЕ СЕ ПОПЪЛНИ И ПОДПИШЕ ОТ АКАДЕМИЧНИЯ НАСТАВНИК.
 • Студентът избира в уеб системата академичен наставник, с който може да се свърже по телефона и ел. поща, посочени в списък АКАДЕМИЧНИ НАСТАВНИЦИ.
 • При получаване в уеб системата на одобрение от Академичния наставник, студентът подготвя следния комплект от документи:  Генериран от системата договор - 3 екземпляра, подписани от студента; Декларация във връзка с чл. 3, ал. 3, 4 и 5 от Инструкция за реда и условията за изпълнение на дейностите по проект Студентски практики – фаза 1  по образец – попълнена и подписана от студента; Служебна бележка, която ще бъде попълнена и подписана от академичния наставник;
 • С така подготвения комплект от документи студентът се среща с академичния наставник.
 • След попълване и подписване на служебната бележка от академичния наставник, с пълния комплект от документи студентът отива в АЦККВО съобразно посочения график на договори.

ПОДПИСВАНЕТО НА ДОГОВОРИТЕ СЪС СТУДЕНТИТЕ СТАВА САМО ПРИ:

 • ИЗБРАН И ПОТВЪРДЕН АКАДЕМИЧЕН НАСТАВНИК;
 • ОДОБРЕН ОТ МЕНТОРА ГРАФИК ЗА ПРАКТИКАТА;
 • ОДОБРЕНА ОТ АКАДЕМИЧНИЯ НАСТАВНИК ПРОГРАМА ЗА ПРАКТИКАТА
 • СТУДЕНТЪТ СОБСТВЕНОРЪЧНО СЕ Е ВПИСЪЛ В РЕГИСТЪРА НА АЦККВО

Прием на договорите на студентите в АЦККВО стартира на 24.10.2016 г. (понеделник).
ВАЖНО! Договорите със студенти се предоставят ЛИЧНО ОТ СТУДЕНТА в офиса на АЦККВО ПО ГРАФИК.
ДОГОВОРИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ (между студент и висше училище), СЛЕДВА ДА БЪДАТ СКЛЮЧЕНИ ЗА МАКСИМАЛНИЯ ПЕРИОД, регламентиран за провеждане на студентската практика – 6 МЕСЕЦА, считано от началната дата.

ПРИЕМ НА ДОГОВОРИ, ДЕКЛАРАЦИИ И СЛУЖЕБНИ БЕЛЕЖКИ, КАКТО И КОНСУЛТАЦИИ по проекта се извършват САМО ЛИЧНО в офиса на АЦККВО в дните: ПОНЕДЕЛНИК,  ВТОРНИК и СРЯДА  от 9.00 ч. до 12.00 ч.

ГРАФИК

Дати за прием на договори само за студенти, които са вписани в Регистъра на студенти кандидат-практиканти от Стопанска академия
Периоди за стартиране на практиката
24, 25 и 26 октомври 2016 г. 31 октомври - 4 ноември 2016 г.
31 октомври, 1 и 2 ноември 2016 г. 7 ноември - 11 ноември 2016 г.
7, 8 и 9 ноември 2016 г. 14 ноември - 18 ноември 2016 г.
14, 15 и 16 ноември 2016 г. 21 ноември - 25 ноември 2016 г.
21, 22 и 23 ноември 2016 г. 28 ноември2 декември 2016 г.
28, 29 и 30 ноември 2016 г. 5 декември9 декември 2016 г.
5, 6 и 7 декември 2016 г. 12 декември16 декември 2016 г.
12, 13 и 14 декември 2016 г. 19 декември23 декември 2016 г.
19, 20 и 21 декември 2016 г. 27 декември30 декември 2016 г.
27 и 28 декември 2016 г.  2 януари – 6 януари 2017 г.
 3 и 4 януари 2017 г.  9 януари – 13 януари 2017 г.
9, 10 и 11 януари 2017 г.  16 януари – 20 януари 2017 г.

 

ОТ 16.01.2017 Г . ПРИЕМ НА ДОГОВОРИ, ДЕКЛАРАЦИИ И СЛУЖЕБНИ БЕЛЕЖКИ, КАКТО И КОНСУЛТАЦИИ по проекта се извършват в офиса на АЦККВО в дните: ПОНЕДЕЛНИК И ВТОРНИК  от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч.
ГРАФИК


Дати за прием на договори ЛИЧНО само за студенти, които са вписани в Регистъра на студенти кандидат-практиканти от Стопанска академия
  Периоди за стартиране на практиката
16 и 17 януари 2017 г.  23 януари – 27 януари 2017 г.
23 и 24 януари 2017 г.  30 януари – 3 февруари 2017 г.
30 и 31 януари 2017 г.  6 февруари10 февруари 2017 г.
6 и 7 февруари 2017 г.  13 февруари17 февруари 2017 г.
13 и 14 февруари 2017 г.  20 февруари24 февруари 2017 г.
20 и 21 февруари 2017 г.  27 февруари2 март 2017 г.
27 и 28 февруари 2017 г.  6 март10 март 2017 г.
6 и 7 март 2017 г.  13 март17 март 2017 г.
13 и 14 март 2017 г.  20 март24 март 2017 г.
20 и 21 март 2017 г.  27 март31 март 2017 г.
27 и 28 март 2017 г.  3 април7 април 2017 г.
3 и 4 април 2017 г.  10 април13 април 2017 г.
10 и 11 април 2017 г.  18 април21 април 2017 г.
18 април 2017 г.  24 април28 април 2017 г.
24 и 25 април 2017 г.  2 май  – 5 май 2017 г.
2 май 2017 г.  9 май  – 12 май 2017 г.
9 май 2017 г.  15 май  – 19 май 2017 г.
15 и 16 май 2017 г.  22 май  – 26 май 2017 г.
22 и 23 май 2017 г.  29 май  – 2 юни 2017 г.
29 и 30 май 2017 г.  5 юни  – 9 юни 2017 г.
5 и 6 юни 2017 г.  12 юни  – 16 юни 2017 г.
12 и 13 юни 2017 г.  19 юни  – 23 юни 2017 г.
19 и 20 юни 2017 г.  26 юни  – 30 юни 2017 г.
26 и 27 юни 2017 г.  3 юли  – 7 юли 2017 г.
3 и 4 юли 2017 г.  10 юли  – 14 юли 2017 г.
10 и 11 юли 2017 г.  17 юли  – 21 юли 2017 г.
17 и 18 юли 2017 г.  24 юли  – 28 юли 2017 г.
24 и 25 юли 2017 г.  31 юли  – 4 август 2017 г.
31 юли и 1 август 2017 г.  7– 11 август 2017 г.
7 и 8 август 2017 г.  14 – 18 август 2017 г.
14 и 15 август 2017 г.  21 – 25 август 2017 г.
21 и 22 август 2017 г.  28 август - 1 септември 2017 г.
28 и 29 август 2017 г.  4, 5, 7, 8 септември 2017
4 и 5 септември 2017 г.  11 – 15 септември 2017 г.
11 и 12септември 2017 г.  18  – 21 септември 2017 г.
18 и 19 септември 2017 г.  25  – 29 септември 2017 г.
25 и 26 септември 2017 г.  2  – 6 октомври 2017 г.
2 и 3 октомври 2017 г.  9  – 13 октомври 2017 г.
9 и 10 октомври 2017 г.  16  – 19 октомври 2017 г.

 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР МЕЖДУ СТУДЕНТА КАНДИДАТ-ПРАКТИКАНТ И СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „ДИМИТЪР А. ЦЕНОВ“- СВИЩОВ

 ДЕКЛАРАЦИЯ във връзка с чл. 3, ал. 3, 4, и 5 от Инструкция за реда и условията за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.002-0001 "Студентски практики - Фаза 1" и СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА

Забележка:  Договорите за провеждане на практическо обучение между Стопанска академия и студента-практиканта се депозират ЛИЧНО ОТ СТУДЕНТА при представяне на лична карта и при предварително вписване в РЕГИСТЪРА НА АЦККВО
(Вижте В ИНСТРУКЦИИТЕ ПО-ГОРЕ)

Информираме Ви, че всяка сряда, четвъртък и петък в интервала 13:00 - 16:30 ч. в офиса на Академичния център за кариерно консултиране и връзки с обществеността можете да получите екземпляр от Вашия договор за провеждане на практическото обучение по Проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики – фаза 1“.

За да улесните в максимална степен процеса по получаване на договора си, следва да съобщите неговия номер. Последният можете да научите предварително от Вашия профил в уеб-системата на проекта, в който е публикувано сканирано копие на договора за провеждане на практическо обучение (номерът на договора е позициониран в началото на документа и е във формат: 160ХХХ.0ХХ.0Х-ХХ/дата на издаване).

 


Екип на проект „Студентски практики – фаза 1”
при СА „Д. А. Ценов” - Свищов

 

Уважаеми колеги – представители на обучаващите организации,

Във връзка със старта на проект „Студентски практики – фаза 1“ Ви информираме, че допустими обучаващи организации по проекта могат да бъдат: стопански и нестопански организации, държавна и общинска администрация, училища и обучителни организации, работодателски организации и други юридически лица. В тази връзка следва да се регистрирате в информационната система на проекта и подлежите на проверка от страна на екипа за организация и управление на проекта (ЕОУП). Потвърждават се онези юридически лица, които са регистрирани в Търговския регистър или в други нормативно утвърдени регистри минимум 6 месеца преди регистрацията си в информационната система на проекта;

За целите на проекта обучаващата организация сключва договор по
образец с висшето училище, чиито студенти са кандидатствали и одобрени за практика. Договорът се сключва след първото потвърждение от студент в информационната система за участие в практика в обучаващата организация и преди началото на първата практика.
За всяка позиция още при обявяването й в информационната система
обучаващата организация посочва ментор. Менторът следва да бъде в трудови или други допустими от законодателството правоотношения с обучаващата организация най-малко 6 месеца преди началото на практиката и да познава дейностите, които ще се възлагат на студента по време на практиката. Менторът следва да притежава висше образование и да притежава минимум 3 години професионален в областта на провежданата практика.
Имената на ментора (менторите), който (които) ще участва(т) в дейности по практическото обучение до края на проекта, се посочват освен в информационната система и в нарочен списък, представен от обучаващата организация на висшето училище при сключването на договора.
Един ментор може да отговаря по едно и също време за не повече от 10
студенти, участници в практиката.
Всеки ментор разполага със собствен профил в информационната система, в който предоставя статистически данни за целите на Управляващия орган на Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”.
Менторът има следните задължения:
1. сключва договор по образец за участие в дейностите по проекта с всяко висше училище, чиито студенти обучава в реална работна среда. Договорът се сключва преди началото на първата практика и след сключването на договор между обучаващата организация и висшето училище;
2. изработва програма за студентската практика за съответната позиция, която съгласува с академичния наставник и въвежда в информационната система;
3. потвърждава в информационната система въведения от студента график по дати и часове за провеждане на практика;
4. запознава студента с работната среда, спецификата на дейността в обучаващата организация, добрите практики, вътрешната организационна култура;
5. подпомага студента да придобие специфични професионални умения,
необходими за съответната позиция;
6. възлага на студента задачи, следи за изпълнението им и за напредъка на студента;
7. потвърждава ежедневно в информационната система участието и извършените от студента дейности съгласно графика за осъществяване на практиката;
8. при необходимост съгласува в информационната система наложили се промени в ежедневния график на студента;
9. уведомява студента и академичния наставник за постигнатите резултати;
10. в края на практиката отбелязва преценката си за представянето на студента във финалния отчет по образец;
11. при открито от ментора нарушение на условията в Инструкцията, извършено от студента, менторът не потвърждава завършването на практиката и уведомява своевременно висшето училище.

За извършената работа по проекта менторът получава възнаграждение, което се изплаща от висшето училище след приключване на студентската практика/практики, въз основа на генериран отчет за отработените часове, приет от представляващия висшето училище или упълномощено от него лице, при условията и по реда на Инструкцията.

Отчетът се изготвя от ментора по месеци чрез генериране в информационната система, разпечатва се, подписва се и се предоставя на висшето училище за приемане на работата от представляващия висшето училище или упълномощено от него лице. При непредставен във висшето училище отчет след първата технологична възможност за генерирането му и до 2 месеца след последната дата на месеца, в който е приключила практиката на студента, но не по-късно от 10-о число на последния месец от изпълнението на проекта, не се дължи възнаграждение на ментора.

Съгласно чл.11, ал. 2 от Инструкцията („Висшите училища имат право да поставят и допълнителни изисквания към обучаващите организации“), СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов, допълнително има следните изисквания:

 • Във връзка с изискването менторът да бъде в трудови или други допустими от законодателството правоотношения с обучаващата организация най-малко 6 месеца преди началото на практиката и да познава дейностите, които ще възлага на студента-практикант по време на практиката, същият/тите следва да приложат подписана и подпечатана декларация по образец на СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов; както и копия от договори и други документи, доказващи изпълнение на изискването)!
 • Всеки ментор следва да притежава висше образование (задължително прилага копие на диплома/и за висше образование/я и приложение/я към нея/тях) в съответното направление/специалност, по която ще се обучава студента-практикант!
 • Менторът следва да притежава минимум 3 години професионален опит в областта на провежданата практика (задължително се прилагат копия от документи – доказателства за професионален опит, като например трудова книжка, осигурителна книжка или други документи, доказващи изпълнение на изискването)!
ВАЖНО!!! Преди обявяване на всяка нова позиция в информационната система praktiki.mon.bg/sp/ е необходимо менторите да се свържат с Екип за управление на Проект BG05M2OP001-2.002-0001 "Студентски практики - Фаза 1" на ел. поща: pspfaza1@uni-svishtov.bg или на
тел. 0631 66 437 и 0885 68 01 68.

 ДЕКЛАРАЦИЯ във връзка с чл. 3, ал. 3 и 4 от Инструкция за реда и условията за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“ – Фаза 1

 ДЕКЛАРАЦИЯ във връзка с чл. 13 от Инструкция за реда и условията за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“ – Фаза 1

 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ОРГАНИЗАЦИЯТА-РАБОТОДАТЕЛ И СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ "ДИМИТЪР А. ЦЕНОВ"- СВИЩОВ

 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР МЕЖДУ МЕНТОРА И СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ "ДИМИТЪР А. ЦЕНОВ"- СВИЩОВ

Уважаеми ментори!
Във връзка с чл. 16. (3)* от Инструкция за реда и условията за изпълнение на дейностите по проект „Студентски практики – фаза 1“, свързан с генериране, представяне и отчитането на месечните отчети за приключили практически обучения на студенти практиканти от Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, Ви напомняме за следното:
1. Всеки месечен отчет следва да бъде отпечатан и представен в 2 (два) екземпляра.
2. Генерираният отчет за предходен изтекъл месец следва да представите не по-късно от 10 число на текущия месец.
Подадените след 10-то число менторски отчети, ще бъдат включени във ведомостта за изплащане не за текущия отчетен месец, а във ведомостта за следващия месец!
3. Сметката, която сте посочили в профила си за превод на възнаграждения по проекта, трябва задължително да бъде на Ваше име (недопустимо е титуляр на сметката във Вашия профил да бъде друго лице или фирма).
4. Месечните отчети можете да подадете лично във Финансово–счетоводен отдел (Каса № 1) на СА „Д. А. Ценов“ - Свищов на г-жа Снежанка Ангелова или по пощенски куриер на следния адрес:
Получател:
Снежанка Ангелова
Финансово–счетоводен отдел
Стопанска академия „Димитър А. Ценов“
ул.  Емануил Чакъров  № 2
гр. Свищов – 5250
За справки и допълнителна информация:
тел. 0631 66 228 (г-жа Снежанка Ангелова)

Важно!!!*: чл. 16. (3)* от Инструкция за реда и условията за изпълнение на дейностите по проект „Студентски практики – фаза 1“: „Отчетът се изготвя от ментора по месеци чрез генериране в информационната система, разпечатва се, подписва се и се предоставя на висшето училище за приемане на работата от представляващия висшето училище или упълномощено от него лице. При непредставен във висшето училище отчет след първата технологична възможност за генерирането му и до 2 месеца след последната дата на месеца, в който е приключила практиката на студента, но не по-късно от 10-о число на последния месец от изпълнението на проекта, не се дължи възнаграждение на ментора“!

Списък
на Обучаващите организации – партньори
на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов


Наименование
на обучаващата организация
Ментор/и

Менторска позиция
с доказан професионален опит

001 Тоти груп - ЕООД Тотю Йорданов Иванов 1. Офис мениджър експерт финансови и стопански операции
002 Теди Стил 2007 ЕООД Теодора Петрова Неделчева 1. Оперативен счетоводител
2. Мениджър маркетинг и продажби
3. Финансов мениджър
4. Мениджър финанси
5. Мениджър продажби и маркетинг
6. Управление на човешки ресурси
Петър Неделчев Цветков 1. Оперативен счетоводител
2. Мениджър маркетинг и продажби
3. Финансов мениджър
4. Управление на човешки ресурси
5. Мениджър финанси
6. Мениджър продажби и маркетинг
Атанас Миланов Крумов 1. Главен счетоводител - финансов експерт
2. Главен счетоводител – експерт финанси
3. Счетоводител - експерт финанси
Росица Иванова Тенчева 1. Управител търговия, транспорт
2. Офис мениджър,експерт финансови и стопански операции"
3. Оперативен счетоводител
Недялко Петров Неделчев 1. Управител търговия, транспорт
2. Офис мениджър,експерт финансови и стопански операции"
003 ЕТ "Даниела Николова" Валери Фильов Николов 1. Мениджър покупки
2. Мениджър продажби
3. Управител
4. Мениджър
5. Мениджър покупко-продажби
6. Консултант продажби
7. Управител на търговски обект
8. Мениджър продажби на търговски обект
9. Мениджър покупки на търговски обект
10. Мениджър покупко-продажби на търговски обект
11. Мениджър на търговски обект
12. Мениджър покупки и търговия
Севдалина Асенова Камбурова 1. Мениджър покупки
2. Мениджър продажби
3. Управител
4. Мениджър
5. Мениджър покупко-продажби
6. Управител на търговски обект
7. Мениджър продажби на търговски обект
8. Мениджър покупки на търговски обект
9. Мениджър покупко-продажби на търговски обект
10. Мениджър на търговски обект
11. Мениджър покупки и търговия
Валерия Калинова Атева – Радева 1. Мениджър покупки
2. Мениджър продажби
3. Управител
4. Мениджър
5. Мениджър покупко-продажби
6. Управител на търговски обект
7. Мениджър продажби на търговски обект
8. Мениджър покупки на търговски обект
9. Мениджър покупко-продажби на търговски обект
10. Мениджър на търговски обект
Гергана Георгиева Петрова 1. Мениджър покупки
2. Мениджър продажби
3. Управител
4. Мениджър
5. Мениджър покупко-продажби
6. Управител на търговски обект
7. Мениджър продажби на търговски обект
8. Мениджър покупки на търговски обект
9. Мениджър покупко-продажби на търговски обект
10. Мениджър на търговски обект
Биляна Венциславова Крумова 1. Мениджър покупки
2. Мениджър продажби
3. Управител
4. Мениджър
5. Мениджър покупко-продажби
6. Управител на търговски обект
7. Мениджър продажби на търговски обект
8. Мениджър покупки на търговски обект
9. Мениджър на търговски обект
004 Медицински център Апекс ООД Илия Тодоров  Илиев 1. Офис администратор
2. Технически сътрудник
3. Администратор база данни, сътрудник
4. Администратор, сътрудник
Рилка Атанасова 1. Офис администратор
2. Администратор офис
005 Бижу Биолайф Марина Иванова Митанова 1. Търговски представител
2. Консултант (промотьор) продажби
3. Мениджър продажби
006 "НЕТ ЕКСПРЕС" ЕООД Десислава Валентинова Янкова 1. Сътрудник маркетинг
2. Специалист обработка на данни
3. Специалист продажби
4.Офис мениджър
5. Офис адмимистратор - въвеждене данни
6. Офис координатор
Илиян Димитров Иванов

1. Мениджър качество
2. Сътрудник маркетинг
3. Специалист обработка на данни
4. Специалист продажби
5. Офис мениджър
6. Офис адмимистратор- въвеждене данни
7. Офис координатор
Мирена Ламбева Маринова 1. Специалист обработка на данни
2. Офис мениджър
3. Офис адмимистратор- въвеждене данни
4. Мениджър качество
5. Офис координатор
Теменужка Христова Тончева 1. Мениджър качество
2. Сътрудник маркетинг
3. Специалист обработка на данни
4. Специалист продажби
5. Офис мениджър
6. Офис адмимистратор- въвеждене данни
7. Офис координатор
007 "НАЙС - М" ЕООД Верони Маринов Маринов 1. Мениджър Он-лайн продажби
2. Продавач – консултант
3. Мениджър Оф-лайн продажби
4. Мениджър доставки
Марин Иванов Маринов 1. Мениджър Он-лайн продажби
2. Продавач – консултант
3. Мениджър Оф-лайн продажби
4. Мениджър доставки
Свилен Атанасов Серафимов 1. Продавач консултант
2. Мениджър Оф-лайн продажби
3. Мениджър доставки
008 Драгажен флот Истър АД Румен Кънчев Кирилов 1. Стажант счетоводител
009 Община Свищов Валентина Георгиева Ангелова 1. Сътрудник "МДТ" 3
Катя Ангелова Банкова 1. Сътрудник "МДТ" 2
Маргарита Блажева Иванова 1. Сътрудник "МДТ" 1
Йонка Иванова Симеонова 1. Сътрудник "МДТ" 4
Йорданка Тодорова Костова 1. ОбС"СД" касиер-счетоводител
Снежана Петкова Няголова 1. ОбС "СД" Счетоводител
Десислава Емилова Йорданова 1. ОбС "СД" Директор ЦСРИ
010 ТП ДГС Свищов Илка Стоянова Йоновска 1. Специалист - горска икономика
2. Специалист - икономика и управление на природните ресурси
011 Валенте – Валентина Георгиева Валентина Кирилова Георгиева 1. Посредничество при сделки с недвижими имоти
2. Управител на агенция за недвижими имоти
3. Посредничество при сделки с недвижими имоти и управление
Венцислав Александров Петров 1. Посредничество при сделки с недвижими имоти
2. Технически сътрудник в агенция за недвижими имоти
3. Посредничество при сделки с недвижими имоти и управление
012 СЪНИ и Ко Петя Стефанова Янкова 1. Помощник счетоводител
Станислав Йончев Янков 1. Помощник Мениджър Продажби
Зорница Тодорова Караиванова - Дамянова 1. Офис сътрудник
013 ДЗЗД КАПИ Катя Августинова Сугарева 1. Помощник управител
014 Община Белово Красимира Петкова Кьосева 1. Бюджет и финансов контрол
015 ЕТ "Анелия Стефанова - Ани" Анелия Георгиева Стефанова 1. Стажанти икономисти
016 "Елеонора" ООД Марияна Петрова Тотева - Илиева 1. Счетоводител
017 Станчев 1963 ЕООД Лъчезар Блажев Станчев 1. Оперативен счетоводител
Тошко Тошев Ангелов 1. Специалист банкови и счетоводни операции
2. Счетоводител
018 Бул Брокер ООД Николай Валериев Илиев 1. Помощник брокер
2. Офис Мениджър
019 КРИМА ПЛАСТ ЕООД Любомир Иванов Димитров 1. Офис мениджър
020 Нови технологии и системи - Селект - Петко Ватев ЕТ Силвия Петрова Господинова 1. Счетоводител
021 ЮГ Инфо Гергана Йорданова Минкова 1. Оперативен счетоводител
2. Отчетник  счетоводство
3. Отчетник  счетоводител
022

Народно читалище "Развитие 1869" – Враца

Ваньо Димитров Димитров

1. Счетоводство на юридическо лице с нестопанска цел
2. Оперативен счетоводител в юридическо лице с нестопанска цел
023 НУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Славяново Парашкев Веселинов Деков 1. Стажант в счетоводството
2. Помощник администратор
024 ЕТ Аякс - Маргарита Василева Бойка Маринова Василева 1. Оперативен счетоводител
2. Счетоводител
Цветомир Борисов Борисов 1. Сътрудник по европейски проекти и програми
Полина Василева Илиева 1. СЛУЖИТЕЛ ТРЗ
025 Иванов консулт - 7 Зара Симеонова Димитрова

1. Помощник финансов мениджър
2. Помощник управител 1
3. Отчетник, счетоводство 2
4. Помощник финансов мениджър 1
5. Помощник управител 2
6. Отчетник, счетоводство 3

Иван Николаев Иванов

1. Помощник финансов мениджър
2. Помощник управител 1
3. Отчетник, счетоводство 2
4. Помощник финансов мениджър 1
5. Помощник управител 2
6. Отчетник, счетоводство 3

Цветомира Веселинова Цветанова

1. Помощник финансов мениджър
2. Помощник управител 1
3. Отчетник, счетоводство 2
4. Помощник финансов мениджър 1
5. Помощник управител 2
6. Отчетник, счетоводство 3

026 Манов и партньори ООД Ивелина Георгиева Александрова 1. Счетоводител-оперативен
Марин Христов Манов 1. Счетоводител-оперативен
027 Камелия груп ЕООД Пенка Георгиева Кенарова 1. Счетоводител
Камелия Чавдарова Иванова 1. Мениджър логистика и транспорт
028 АЙ ЕНД ДЖИ ЕНШУРЪНС БРОКЕРС Мая Веселинова Христова 1. Технически сътрудник
029 РЗОК - Плевен Пламен Симеонов Съев 1. Икономика
2. Финанси и счетоводство
Нина Николова Арнаудова 1. Отчитане и анализиране разходите и промените в активите и пасивите на Районната здравноосигурителна каса, съблюдавайки принципите на Зак
Румяна Милинова Викторова 1. Счетоводство и контрол
030 ЕТ "Стефан Събков" Стефан Тодоров Събков 1. Управител на ресторант
2. Салонен управител
031 Паркети Илиев ЕООД Илиян Методиев Илиев 1. Управител на търговско предприятие
2. Супервайзър
3. Управител на търговска организация
Ангел Найденов Иванов 1. Организатор продажби
032 Виорг ВТ ООД Иван Николов Иванов 1. Консултант-счетоводител
033 Амбасадор ТУР Иван Асенов Иванов 1. Организатор туризъм
2. Офис администратор
3. Специалист финансови дейности
4. Сътрудник отдел Информационно обслужване
5. Сътрудник отдел „Предприемачество и инвестиции”
6. Офис сътрудник застрахователна защита и анализи
7. Финансов анализатор
8. Аналитичен специалист
9. Специалист анализи и прогнози
Георги Димитров Петров 1. Организатор туризъм
2. Офис администратор
3. Специалист финансови дейности
4. Сътрудник отдел Информационно обслужване
5. Сътрудник отдел „Предприемачество и инвестиции”
6. Офис сътрудник застрахователна защита и анализи
7. Финансов анализатор
8. Аналитичен специалист
9. Специалист анализи и прогнози
034 Елит комерс Калин Атанасов Борисов 1. Рецепционист-администратор
2. Стажант управител
Павлина Деянова Павлинова 1. Рецепционист - администратор
035 Областна администрация Разград Красимира Панайотова Димитрова 1. Сътрудник „Регионално развитие”
036 Българска соларна асоциация Малинка Димитрова Николова 1. Офис асистент/ка
2. Офис мениджър
037 Окръжен съд - Търговище Илияна Димитрова Кирилова 1. Счетоводство и контрол
038 Амбасадор Мениджмънт Радка Янкова Попова 1. Сътрудник отдел Предприемачество и инвестиции
2. Финансов анализатор
3. Аналитичен специалист
4. Специалист анализи и прогнози
039 Акаунтинг Проджект ООД Мария Милчева Пръвчева 1. Счетоводител
2. Оперативен счетоводител
3. Отчетник счетоводство
040 Булкарт травъл ООД Даниела Стефанова Тонева 1.Организатор маркетинг и реклама
2. Организатор туризъм
Невена Станиславова Тонева 1.Организатор маркетинг и реклама
2. Организатор туризъм
041 "Стар инс" ООД Ирина Венциславова Мичева 1. Технически изпълнител
2. Технически сътрудник
042 Калчев-СМ - ООД Милена Николаева Богданова 1. Оперативен счетоводител
2. Счетоводител
043 ОТП Факторинг България ЕАД Ивелина Веселинова Цонкова 1. Младши специалист Събиране на просрочени необезпечени вземания, офис Плевен
044 Декси Консулт ЕООД Даниела Ангелова Димитрова 1. Счетоводител
045 Прима 88 ООД Клавдия Александрова Апостолова 1.Сътрудник административно обслужване
2. Мениджър човешки ресурси
3. Икономист
4. Счетоводител
Татяна Петрова Рибагина 1.Сътрудник административно обслужване
2. Мениджър човешки ресурси
3. Икономист
4. Счетоводител
046 СД Зоната-Нацкови и Сие Александра Йорданова Димитрова 1. Администратор офис гр.Плевен
047 Митническа агенция "КАМ" Николина Станчева Левиджова 1.Технически сътрудник
Светлана Йорданова Георгиева 1. Технически сътрудник
2. Митнически агент
048 Община Русе Маргарита Петрова Нунева 1. Специалист, управление на човешките ресурси
Лидия Митева Лечева - Господинова

1. Стажант, програми и проекти
2. Стажант, местно самоуправление
3. Стажант, европейско развитие

049 Санди Брокер Милена Кирилова Колева 1. Застрахователен консултант
2. Сътрудник обслужване на дейността
050 Санди 2004 Захаринка Николова Николова 1. Митнически агент
051 ЕТ "Финанс консулт - Венелин Георгиев" Венелин Христов Георгиев 1. Застрахователен сътрудник
2. Застрахователен съветник
052 Стоилови Консулт Ралица Методиева Райчева 1. Отчетник- счетоводство
053 Пирин Баланс Лидия Андреева Луканова 1. Счетоводител
054 Община Червен бряг Бойко Стоянов Бойков 1. Мл. експерт " Общинска собственост и стопанска дейност"
2. Стажант - икономист
055 "Ви енд Ви" Глобул ООД Владислав Людмилов Крумов 1. Офис Администрация. Агентска мрежа. Туристическа Агентска дейност.
056 Институт по царевицата Бисерка Маринова Младжова 1. Счетоводна отчетност
2. Особености в счетоводната отчетност в бюджетно предприятие
3. Управление на човешките ресурси в Институт по царевицата
057 ЕТ "Шанс- Донка Атанасова" Пламен Кръстинов Танчев 1. Счетоводител оперативен
2. Оперативен счетоводител
058 Якова-74 ЕООД Детелина Косева Косева - Стефанова 1. Специалист финанси
2. Технически сътрудник
3. СПЕЦИАЛИСТ МАРКЕТИНГ И ТЪРГОВИЯ
059 Акаунт Корпорейшън Николай Иванов Йончев 1. Счетоводство
2. Счетоводство и контрол
060 ЕООД "СУАБ-СБА" Ангел Георгиев Ангелов 1. Застрахователен брокер
Йорданка Петрова Тачева 1. Отговорен счетоводител
061 ЕТ Стелла - Стела Кръстева Стела Георгиева Кръстева 1. Счетоводител
062 ТЕ МИ ЖИ Маргаритка Иванова Вълчева 1. Оперативен счетоводител
2. Счетоводител
063 Пегея 2011 ЕООД Пенка Маринова Вълева 1. Счетоводител
064 "Ивайло Мънчев - 2" ЕООД Нико Фам Туен 1. Салонен управител
065 Регионална библиотека "проф. Беню Цонев" Николай Нетов Димитров 1. Счетоводство
066 Велея 2016 Иванка Христова Ганева 1. Фирмен и административен мениджмънт
2. Фирмен и административен маркетинг и мениджмънт
067 ПГ по механоелектротехника - Пирдоп Йоана Иванова Найденова 1. Компютърна обработка на информация
068 ЕТИК Финанс АД Венелин Красимиров Йорданов 1. Специалист маркетингови изследвания
069 Специализиран ВИК сервиз 8 ЕООД Мария Колева Маринова 1. Счетоводство, личен състав и застраховки
2. Администратор
070 Общински комплекс Дворец на културата Десислава Темелкова Миленова 1. Счетоводство и контрол на стопанската дейност
071 Трудова борса Веда Павлина Николова Попова 1. Стажант – оперативен счетоводител
072 „Лало-Живко Илиев” Анелия Георгиева Илиева а 1. Организатор продажбено обслужване
2. Супервайзър
073 Областна администрация Ловеч Стефка Найденова Станева 1. Експерт държавна собственост
Велислава Кирилова Петкова 1. Експерт държавна собственост
Йордан Кунчев Йорданов 1. Специалист финансова дейност
Христо Пенчев Троански 1. Експерт "Култура, образование, младежки дейности"
074 Адвокат Благой Златанов

Благой Христов Златанов

1.Адвокатски сътрудник
075

Община Вършец

Даниела Георгиева Николова 1. Касиер,счетоводител
2. Икономист
Силвия Константинова Мачорска 1. Икономист
2. Местни данъци и такси
076 А-А ООД Анета Атанасова Христова 1. Счетоводител
077 "Димитров" ООД Храбрина Димитрова Димитрова 1. СЧЕТОВОДИТЕЛ ОПЕРАТИВЕН
2. СЧЕТОВОДИТЕЛ
078 Община Лясковец Даниела Маринова Маринова 1. Стажант "икономическа политика" в Община Лясковец
2. Стажант в специализирана администрация на Община Лясковец
Ваня Борисова Добрева 1. Стажант в Дирекция "Икономическа политика и хуманитарни дейности"
079 АМДА консулт Десислава Теодосиева Тодорова 1. Брокер Недвижими имоти
080 "Марио Алексиев" ООД Марио Петров Алексиев 1. Маркетинг специалист
081 Заложна къща Балевски ООД Пламен Петков Доневски 1. Офис мениджър
082 Регионална библиотека "Л. Каравелов" - Русе Теодора Александрова Евтимова 1. Стажант Бизнес администрация и управление
Петранка Иванова Атанасова-Иванова 1. Стажант Бизнес администрация и управление
083 Строителна компания ЕООД Галя Иванова Дудушка 1. Оперативен счетоводител
084 "Пласидити" ООД Румен Йорданов Николов 1. Счетоводител
085 Диана Акаунт 68 ЕООД Диана Енева Павлова 1. Счетоводител
086 „КРАШ ФИЛМС“ ООД Галина Димитрова Павлова 1. Младши счетоводител
087 Народно читалище „Христо Ботев 1892“ – гр. Белене Златко Франчешков Рупов 1. Маркетинг реклама
2. Маркетинг
3. Маркетинг и реклама
Диана Маринова Тодорова 1. Маркетинг реклама
088 БРЕЙН СТОРМ КОНСУЛТ - ОД Стефка Иванова Савова 1. Стажант счетоводител
089 Детска градина № 4 "Митко Палаузов" Ценка Иванова Русева 1. Мениджър в образованието
090 Лейбъртод - ЕООД Петър Маринов Тодоров 1. Мениджър здраве и безопасност
091 ДИРОН Красимир Славчев Георгиев 1. Сътрудник отдел "Резервации и Продажби"
092 АЛФА ИСТЕЙТ Адриана Сребренкова Кирилова 1. Администратор, корпоративен център, банка (финансова) платежна институция
093 ВЕМА КОНСУЛТ ЕООД Мариана Колева Цветанова 1. Оперативен счетоводител
094 ВИ СТАТЕРА ЕООД Валерия Петрова Станчева 1. Оперативен счетоводител
2. Счетоводител
095 СЧЕТОВОДНА КЪЩА ВСП ФИНАНС ООД Самуил Георгиев Енчев 1. Оперативен счетоводител, помощник
096 ЧИТАЛИЩЕ "БРАТСТВО 1869" Елина Антимова Костадинова 1. Счетоводител
097 ПК „Метал“ Румен Иванов Петров 1. Помощник счетоводител
098 С-АРХ-БИЛДИНГ Маргарита Константинова Цонева 1. Обучение в реална работна среда в сферата на финансово-счетоводните процеси
099 Акаунт СВ ООД Вера Стоянова Тихова 1. Оперативен счетоводител+ТРЗ работник
2. Стажант-Счетоводител
100 4 ОУ Иван Вазов Станка Петрова Димитрова 1. Счетоводител
2. Икономист-счетоводител
101 Регионална здравна инспекция - Стара Загора инж. Светла Неделчева Карастоянова 1. ОПТИМИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА - ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ, УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА, ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
102 „Бизнес Агро Консулт” ЕООД Снежа Тодорова Карамишева 1. Оперативен счетоводител
103 „Дагма Бриит Консулт“ ООД Румяна  Иванова Цолова-Недялкова 1. Офис мениджър
104 КАРАНА 2007 Ясен Уалид Дасуки 1. Специалист Маркетинг
105 ВИП СИМЕРС ГРУП Галя Миланова Станкулова-Филипова 1. ИКОНОМИСТ
2. Икономист на предприятие
106 СИБАНК ЕАД Милена Цонева Цонева 1. Стажант банково обслужване в град Габрово
107 Деметра ООД Пламена Борисова Евтимова 1. Икономист
2. Счетоводител
108 "СТЪПКА ПО СТЪПКА ВТ" ООД Виолета Пламенова Стефанова 1. Младши експерт, програми и проекти
109 ДИСЕКА ЕООД Ирина Николаева Вълкова 1. Отчетник, счетоводство-фирмени сметки и документация
110 СЛАВЯНА 2013 Стефания Георгиева Каева

1. Мениджър покупко-продажби
2. Он-лайн продажби
3. Мениджър продажби

Ненчо Славев Славев

1. Мениджър покупко-продажби
2. Он-лайн продажби
3. Мениджър продажби

111 ЮБМ ГРУП ООД Даниела Кирилова Крумова 1. Помощник-мениджър
2. Специалист финансово-счетоводна дейност
112 М 503 ЕООД Мария Пламенова Ангелова 1. Помощник счетоводител

За контакти:
СА "Д.А.Ценов", за АЦККВО
ул. "Емануил Чакъров" №2, гр. Свищов 5250
тел. 0631/66437, 0885680168
ел.поща: pspfaza1@uni-svishtov.bg

Доц. д-р Николай Благоев Нинов
водещ функционален експерт
Доц. д-р Тодор Борисов Кръстевич
функционален експерт
Гл. ас. д-р Радосвета Йорданова Кръстева-Христова
функционален експерт
Доц. д-р Иван Йорданов Андреев
функционален експерт
Гл. ас. д-р Юлиян Атанасов Господинов
функционален експерт
Ас. Валерий Атанасов Александров
експерт финансово-счетоводно обслужване
Катя Симеонова Иванова
експерт финансово-счетоводно обслужване
Калинка Йорданова Кръстева
експерт финансово-счетоводно обслужване
Снежанка Ангелова Ангелова
експерт финансово-счетоводно обслужване
Стефан Ангелов Стефанов
експерт финансово-счетоводно обслужване
Георги Иванов Петров
технически изпълнител
Димка Николова Генчева
технически изпълнител
Диана Петрова Попдимитрова
технически изпълнител
Ивелина Йорданова Станева
технически изпълнител
Мирена Петрова Велчева
технически изпълнител
Петко Илиев Петков
технически изпълнител
Силвия Иванова Кънева
технически изпълнител
Мариела Димитрова Стоянова
технически изпълнител


Академични наставници

Факултет "Мениджмънт и маркетинг"

Име

E-mail адрес

Ас. Атанаска Стоянова Решеткова
Ас. Валентин Андреев Панайотов
Гл. ас. д-р Ваня Петкова Григорова
Гл. ас. д-р Галин Петров Стефанов
Гл. ас. д-р Десислава Александрова Алексиева
Ас. Евгени Николаев Тодоров
Гл. ас. д-р Евелина Божидарова Парашкевова-Великова
Гл. ас. д-р Елена Йорданова Шопова
Ас. Елица Лазарова Кръстева
Ас. Живка Минкова Тананеева
Гл. ас. д-р Ивайло Иванов Петров
Ас. д-р Йоана Пламенова Петрова
Гл. ас. д-р Йордан Илиев Нейков
Ас. Костадин Димчов Башев
Гл. ас. д-р Мария Ангелова Ташкова
Ас. Миглена Цветанова Вачевска
Гл. ас. д-р Милен Емилов Динков
Гл. ас. д-р Надежда Веселинова Георгиева
Гл. ас. д-р Радослав Георгиев Йорданов
Гл. ас. д-р Симеон Петров Момчев
Ас. д-р Станимир Бернардов Славов
Гл. ас. д-р Станислава Красимирова Стоянова


Факултет "Производствен и търговски бизнес"

Име

E-mail адрес


Гл. ас. д-р Венцислав Емилов Перков
Гл. ас. д-р Галя Маринова Георгиева
Ас. Георги Борисов Гуцев
Гл. ас. д-р Емил Бориславов Николов
Гл. ас. д-р Зоя Станимирова Иванова
Ас. Илиян Тодоров Ангелов
Ас. Илияна Георгиева Кръстева
Ас. д-р Любомира Красимирова Тодорова
Ас. д-р Павлин Богомилов Павлов
Ас. Пламен Георгиев Кънев
Гл. ас. д-р Радка Дончева Ненова
Ас. Серьожа Николов Косев
Ас. д-р Христо Михайлов Дочев
Ас. д-р Явор Венциславов Станев

Факултет "Стопанска отчетност"

Име

E-mail адрес

Гл. ас. д-р Божидар Миланов Божилов
Гл. ас. д-р Диана Тонева Крумова
Гл. ас. д-р Зорница Ганчева Петкова
Гл. ас. д-р Красимир Георгиев Кулчев
Гл. ас. д-р Маргарита Стефанова Шопова
Гл. ас. д-р Момчил Бориславов Антов
Гл. ас. д-р Надежда Стоянова Цветкова
Ас. д-р Ради Стефчов Димитров
Гл. ас. д-р Ралица Кирилова Данчева
Гл. ас. д-р Румяна Борисова Михайлова
Ас. д-р Тихомир Богомилов Върбанов
Ас. Цветан Евтимов Цветков

Факултет "Финанси"

Име

E-mail адрес

Гл. ас. д-р Анелия Ангелова Панева
Гл. ас. д-р Димитър Добринов Костов
Ас. Елица Петкова Петкова
Ас. д-р Елка Иванова Цонева
Ас. Игнат Петров Папазов
Гл. ас. д-р Маргарита Иванова Николова
Гл. ас. д-р Марияна Красимирова Павлова-Бънова
Гл. ас. д-р Милен Стефчов Митков
Ас. Николай Ангелов Николов
Гл. ас. д-р Петко Тошев Ангелов
Ас. д-р Петя Димитрова Георгиева
Гл. ас. д-р Петя Пламенова Василева
Ас. Петя Симеонова Миланова
Ас. д-р Стефан Станимиров Проданов
Ас. д-р Танер Мустафов Исмаилов
Гл. ас. д-р Таня Пламенова Тодорова
Ас. Тодор Асенов Тодоров
Гл. ас. д-р Цветан Лъчезаров Павлов

24.10.2017 г. Важно съобщение

Уважаеми колеги,
Офисът на Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността ще работи от 10:00 ч. до 12:00 ч. в следните съботни дни: 4, 11, 18 и 25 ноември 2017 г.

В Академичния център студентите, които вече участват в проект BG05M2OP001-2.002-0001 "Студентски практики - фаза 1" и имат сключен договор, могат да получат екземпляр от договора си, а при приключена практика - удостоверение за участие в проекта.

 

С уважение,
Екип за управление на ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002
„Студентски практики – фаза 1“
при СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов


17.10.2017 г. Важно съобщение

Уважаеми студенти-практиканти!
Информираме Ви, че считано от 19.10.2017 г. (четвъртък), стартира изплащането на еднократните стипендии по проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики - фаза 1“ за всички приключили успешно своята практика през месец септември 2017 година.

 

С уважение,
Екип за управление на ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002
„Студентски практики – фаза 1“
при СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов


06.10.2017 г. Важно съобщение

Уважаеми колеги,
Екипът за управление на ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002 „Студентски практики – фаза 1“ при СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов  Ви информира, че за да стартирате Вашата практика е необходимо до 10 октомври 2017 г. да представите договорите със стартова дата на практиката в периода от 16 до 19 октомври 2017 г.

Последната допустима дата от графика за провеждане на практическо обучение, на която практиката следва да приключи е 30 ноември 2017 г.

След 10 октомври 2017 г. поради технически причини, договори няма да се приемат!

Работното време на Офиса на АЦККВО е следното:

/понеделник – петък/
от 8:00 ч. до 12:00 ч.
от 13:00 ч. до 17:00 ч.

/събота - 07.10.2017/
от 10:00 ч. до 12:00 ч.

27.09.2017 г. Важно съобщение

Уважаеми студенти,
Eкипът за управление на ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002 „Студентски практики – фаза 1“ при СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов  Ви информира за наличието на последни свободни позиции за провеждане на студентски практики. В случай на интерес и нужда от информация относно възможностите за стартиране на практическо обучение, заповядайте в офиса на Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността в рамките на установеното работно време:

/понеделник – петък/
от 8:00 ч. до 12:00 ч.
от 13:00 ч. до 17:00 ч.

Участието следва да се осъществи при следните ограничения:

 1. Студентите, обучаващи се във 2, 3 и 4 курс (редовна и задочна форма) на ОКС „бакалавър“, могат да направят своята регистрация в сайта на проекта по установения ред.
 2. Студентите, приети в 1 курс на ОКС „магистър“ (редовна и дистанционна форма) могат да участват отново след извършване на така наречената „саморегистрация“ (за целта, следва да използват имейл, различен от този, с който са участвали в проекта като студенти – бакалаври).
 3. Графикът за прием на договори и периода за стартиране на практиката е следния:

Дати за прием на договори ЛИЧНО само за студенти, които са вписани в Регистъра на студенти кандидат-практиканти от Стопанска академия

Периоди за стартиране на практиката

2 и 3  октомври 2017 г.

9-13 октомври  2017 г.

9 и 10  октомври 2017 г.

16-19 октомври  2017 г.

 


С уважение,
Екип за управление на ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002
„Студентски практики – фаза 1“
при СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов


15.09.2017 г. Важно съобщение

Уважаеми студенти-практиканти! 
Информираме Ви, че считано от 18.09.2017 г. (понеделник), стартира изплащането на еднократните стипендии по проект BG05M2OP001-2.002-0001 "Студентски практики - фаза 1" за всички приключили успешно своята практика през месец август 2017 година.

 

С уважение,
Екип за управление на ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002
„Студентски практики – фаза 1“
при СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов


25.08.2017 г. Важно съобщение
Уважаеми колеги,
Екипът за управление на ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002 „Студентски практики – фаза 1“ при СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов  Ви информира, че към настоящия момент все още има свободни места за провеждане на студентски практики. В случай на интерес и нужда от информация относно възможностите за стартиране на практическо обучение, заповядайте в офиса на Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността в рамките на установеното работно време:
/понеделник – петък/
от 8:00 ч. до 12:00 ч.
от 13:00 ч. до 17:00 ч.
 

С уважение,
Екип за управление на ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002
„Студентски практики – фаза 1“
при СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов


22.08.2017 г. Важно съобщение

Уважаеми студенти-практиканти!
Информираме Ви, че считано от 23.08.2017 г. (сряда), стартира изплащането на еднократните стипендии по проект BG05M2OP001-2.002-0001 "Студентски практики - фаза 1" за всички приключили успешно своята практика през месец юли 2017 година.

 

С уважение,
Екип за управление на ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002
„Студентски практики – фаза 1“
при СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов


19.07.2017 г. Важно съобщение

Уважаеми студенти-практиканти,
Информираме Ви, че считано от 21.07.2017 г. (петък), стартира изплащането на еднократните стипендии по проект BG05M2OP001-2.002-0001 "Студентски практики - фаза 1" за всички приключили успешно своята практика през месец юни 2017 година.

 

С уважение,
Екип за управление на ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002
„Студентски практики – фаза 1“
при СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов


29.06.2017 г. Важно съобщение

На вниманието на академичните наставници, участници по Проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики – фаза 1“ 

Уважаеми академични наставници,
Във връзка с Проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики – фаза 1“ Ви информираме, че сключеният договор представлява допълнително споразумение към основния Ви трудов договор. По тази причина отчитането на дейностите, в качеството Ви на академични наставници, следва да е синхронизирано с работното Ви време като преподаватели. Това означава, че в дните на платен годишен отпуск като преподаватели НЕ СЛЕДВА да отчитате дейности в информационната система като академични наставници.

Моля да съобразите графиците на практикантите Ви, които приключват своята практика през месеците юли и август, и да предвидите по един работен ден за изготвяне на финалните им отчети. В този ден е възможно отчитането на часове и за други дейности по Проекта.

В случай, че вече имате резолирана молба за отпуск и не сте предвидили подобни дни, то моля своевременно да подадете молби за прекъсване на отпуската си за поне един ден. 

Пожелаваме Ви приятна почивка!

С уважение, 
Екип за управление на ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002
„Студентски практики – фаза 1“
при СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов


26.06.2017 г. Важно съобщение

На Вниманието  на студентите-дипломанти, участници  по Проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики – фаза 1“

Уважаеми студенти-дипломанти,
информираме Ви, че в периода 27-30 юни 2017 г в интервала 08:00 - 17:00 ч. в офиса на Академичния център за кариерно консултиране и връзки с обществеността трябва да получите екземпляр от Вашия договор и Сертификата за провеждане на практическото обучение по Проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики – фаза 1“.

За да улесните в максимална степен процеса по получаване на договора си, следва да съобщите неговия номер. Последният можете да научите предварително от Вашия профил в уеб-системата на проекта, в който е публикувано сканирано копие на договора за провеждане на практическо обучение (номерът на договора е позициониран в началото на документа и е във формат: 160ХХХ.0ХХ.0Х-ХХ/дата на издаване).

С уважение, 
Екип за управление на ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002
„Студентски практики – фаза 1“
при СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов


16.06.2017 г. Важно съобщение

Уважаеми студенти-практиканти!
Информираме Ви, че считано от 19.06.2017 г. (понеделник), стартира изплащането на еднократните стипендии по проект BG05M2OP001-2.002-0001 "Студентски практики - фаза 1" за всички приключили успешно своята практика през месец май 2017 година.

С уважение, 
Екип за управление на ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002
„Студентски практики – фаза 1“
при СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов


06.06.2017 г. Важно съобщение

Уважаеми студенти,
информираме Ви, че всяка сряда, четвъртък и петък в интервала 13:00 - 16:30 ч. в офиса на Академичния център за кариерно консултиране и връзки с обществеността можете да получите екземпляр от Вашия договор за провеждане на практическото обучение по Проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики – фаза 1“.

За да улесните в максимална степен процеса по получаване на договора си, следва да съобщите неговия номер. Последният можете да научите предварително от Вашия профил в уеб-системата на проекта, в който е публикувано сканирано копие на договора за провеждане на практическо обучение (номерът на договора е позициониран в началото на документа и е във формат: 160ХХХ.0ХХ.0Х-ХХ/дата на издаване).

 

С уважение, 
Екип за управление на ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002
„Студентски практики – фаза 1“
при СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов


26.05.2017 г. Важно съобщение

Уважаеми студенти-практиканти!
Информираме Ви, че считано от 29.05.2017 г. (понеделник), стартира изплащането на еднократните стипендии по проект BG05M2OP001-2.002-0001 "Студентски практики - фаза 1" за всички приключили успешно своята практика през месец април 2017 година.

С уважение, 
Екип за управление на ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002
„Студентски практики – фаза 1“
при СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов


17.05.2017 г. Важно съобщение

Доц. д-р Николай Нинов, Снежанка Ангелова и Катя Иванова, които са съответно водещ функционален експерт и експерти финансово-счетоводно обслужване в екипа за управление на проект „Студентски практики – фаза 1“ при СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, взеха участие  в провела се информационна среща, домакин на която беше АИ – Пловдив. На срещата между екипа за управление и партньорите по проекта от висшите училища, г-жа Соня Кръстанова – ръководител на проекта и директор на дирекция „Финанси“ в Министерството на образованието и науката съобщи, че до момента 12 600 студенти са приключили успешно участието си в проект „Студентски практики – фаза 1“, 20 000 студенти са сключили договори и провеждат своята практика в реална работна среда, а над 50 000 студенти са се регистрирали за участие в проекта.

8678 са обявите с работни позиции за студенти, предлагани от работодателски организации. Над 8500 ментори са готови да споделят своите знания и опит с младежите, решили да се възползват от възможностите на проекта и да приложат на практика наученото в университета. По време на информационната среща, представителите на висшите училища бяха призовани от екипа за управление, да предоставят повече информация за възможностите на проекта и да активизират връзките си с работодателските организации, тъй като скоро предстои приключване на академичната учебна година и се очаква през ваканцията по-голяма активност на студентите в търсенето на работа. Полезно за тях ще е работодателите да обновят обявите си или да обявят нови позиции за практиканти.

Целта на проект „Студентски практики – фаза 1“ е да се повиши качеството на висшето образование и да се изгради добра връзка между бизнеса и висшите училища, която да улесни реализацията на студентите на пазара на труда. Приемането на студенти на практика ще е от полза на фирмите и другите работодателски организации, защото те ще могат да използват безплатно труда на практикантите, но и ще имат възможност да оценят потенциала им и да подберат своите бъдещи кадри.

Чрез практическото обучение в реална работна среда студентите ще могат да надградят теоретичните си знания, да придобият изцяло нови умения и компетентности, да бъдат оценени и да се научат да постигат видим и ясен резултат от своята дейност. Освен това могат да получат препоръки от работодателите, с които да улеснят по-нататъшната си професионална реализация. За 240 часа, в които те ще  прилагат на практика наученото в университета и ще усвояват нови знания и умения, студентите ще получат сертификат и стипендия в размер на 480 лева.

Проект „Студентски практики - фаза 1“ се изпълнява от Министерството на образованието и науката по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ с подкрепата на Европейските структурни и инвестиционни фондове. Проектът е с бюджет 37 млн. лева и в него участвaт 48 висши училища от страната. До края на проекта се очаква над 40 000 студенти успешно да завършат своята практика.

Екипът за управление на проекта при СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, напомня на желаещите да се включат в проекта, че все още има свободни позиции, и че могат да получат точна и коректна информация за всичко свързано с него в офиса на Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността, както и на страницата на проекта в сайта на Свищовското висше училище: https://www.uni-svishtov.bg/?page=proekt-sp.

Презентацията на резултатите от проекта до момента, може да проследите ТУК.


21.04.2017 г. Важно съобщение

Уважаеми студенти кандидат-практиканти,
Информираме Ви, че считано от 24.04.2017 г. (понеделник), стартира изплащането на еднократните стипендии по проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики - фаза 1“ за всички приключили успешно своята практика през месец март 2017 година.

С уважение, 
Екип за управление на ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002
„Студентски практики – фаза 1“
при СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов


Уважаеми студенти кандидат-практиканти,
Офисът на Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността ще работи на 1, 8, 22 и 29 април, както и на 13 и 20 май 2017 г. (събота) от 10:00 ч. до 12:00 ч. В Центъра може да получите подробна информация за ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002 "Студентски практики – фаза 1", както и входящ номер и дати за стартиране на практиката.

С уважение, 
Екип за управление на ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002
„Студентски практики – фаза 1“
при СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов


15.03.2017 г. Важно съобщение

На Вниманието
на менторите и обучаващите организации
по Проекта BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики – фаза 1“

Уважаеми ментори и представители на обучаващите организации,

на 16.03.2017 г. (четвъртък) от 17:30 ч. в ауд. № 10 ще се проведе работна среща свързана с възникнали казуси по повод отчитането, приемането и верифицирането на извършените разходи на приключили студентски практики.
Препоръчително е да има поне по един представител от обучаващите организации, които обучават студентите на територията на община Свищов.


С уважение, 
Екип за управление на ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002
„Студентски практики – фаза 1“
при СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов


14.03.2017 г. Важно съобщение

На Вниманието
на академичните наставници и екипа за управление от Стопанска академия по Проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики – фаза 1“

Уважаеми колеги,
на 15.03.2017 г. (сряда) от 17:30 ч. в ауд. № 10 ще се проведе работна среща свързана с възникнали казуси по повод отчитането, приемането и верифицирането на извършените разходи на приключили студентски практики.

С уважение, 
Екип за управление на ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002
„Студентски практики – фаза 1“
при СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов


10.03.2017 г. Важно съобщение

Уважаеми студенти-практиканти!
Информираме Ви, че считано от 10.03.2017 г. (петък), стартира изплащането на еднократните стипендии по проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики - фаза 1“ за всички приключили успешно своята практика през месец февруари 2017 година.


С уважение,
Екип на проект „Студентски практики - фаза 1“
при СА „Димитър А. Ценов“ - Свищов


14.02.2017 г. Важно съобщение

Уважаеми студенти-практиканти!
Информираме Ви, че считано от 14.02.2017 г. (вторник), стартира изплащането на еднократните стипендии по проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики - фаза 1“ за всички приключили успешно своята практика през месец януари 2017 година.

С уважение,
Екип на проект „Студентски практики“


08.02.2017 г. Важно съобщение

Уважаеми ментори!
Във връзка с чл. 16. (3)* от Инструкция за реда и условията за изпълнение на дейностите по проект „Студентски практики – фаза 1“, свързан с генериране, представяне и отчитането на месечните отчети за приключили практически обучения на студенти практиканти от Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, Ви напомняме за следното:
1. Всеки месечен отчет следва да бъде отпечатан и представен в 2 (два) екземпляра.
2. Генерираният отчет за предходен изтекъл месец следва да представите не по-късно от 10 число на текущия месец.
Подадените след 10-то число менторски отчети, ще бъдат включени във ведомостта за изплащане не за текущия отчетен месец, а във ведомостта за следващия месец!
3. Сметката, която сте посочили в профила си за превод на възнаграждения по проекта, трябва задължително да бъде на Ваше име (недопустимо е титуляр на сметката във Вашия профил да бъде друго лице или фирма).
4. Месечните отчети можете да подадете лично във Финансово–счетоводен отдел (Каса № 1) на СА „Д. А. Ценов“ - Свищов на г-жа Снежанка Ангелова или по пощенски куриер на следния адрес:
Получател:
Снежанка Ангелова
Финансово–счетоводен отдел
Стопанска академия „Димитър А. Ценов“
ул.  Емануил Чакъров  № 2
гр. Свищов – 5250
За справки и допълнителна информация:
тел. 0631 66 228 (г-жа Снежанка Ангелова)

Важно!!!*: чл. 16. (3)* от Инструкция за реда и условията за изпълнение на дейностите по проект „Студентски практики – фаза 1“: „Отчетът се изготвя от ментора по месеци чрез генериране в информационната система, разпечатва се, подписва се и се предоставя на висшето училище за приемане на работата от представляващия висшето училище или упълномощено от него лице. При непредставен във висшето училище отчет след първата технологична възможност за генерирането му и до 2 месеца след последната дата на месеца, в който е приключила практиката на студента, но не по-късно от 10-о число на последния месец от изпълнението на проекта, не се дължи възнаграждение на ментора“!

08.02.2017 г. Важно съобщение

Уважаеми студенти кандидат-практиканти,
Офисът на Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността ще работи на 18 и 25 февруари, както и на 11, 18 и 25 март 2017 г. (събота) от 10:00 ч. до 12:00 ч. В Центъра може да получите подробна информация за ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002 "Студентски практики – фаза 1", както и входящ номер и дати за стартиране на практиката.

Екип за управление на проекта при Стопанска академия "Димитър А. Ценов" – Свищов


16.01.2017 г. Важно съобщение

Важно съобщение за студентите първокурсници КС “бакалавър“) и
за всички студенти, които са участвали в Проект „Студентски практики“ в периода между 2013 - 2015 г. (бакалаври и магистри)

Уважаеми студенти,

Екипът за управление на Проект „Студентски практики“ - фаза 1 при Стопанска академия Ви информира, че считано от 13.02.2017 г. (началото на летен семестър на учебната 2016/2017 г.) отпада ограничението за кандидатстване и участие в Проект „Студентски практики“ – фаза 1 за студенти:
- първокурсници (редовно и задочно обучение в ОКС „бакалавър“);
- всички студенти от 2-ри до 4-ти курс вкл. от ОКС„бакалавър“ и от ОКС „магистър“, които са участвали в Проект „Студентски практики“ в периода 2013-2015 г.
В тази връзка  Академичният център за кариерно консултиране и връзки с обществеността организира информационна среща на 15.02.2017 г. в аудитория „Акад. Иван Стефанов“ (10 ауд.) от 17:30 ч. По време на информационната среща ще бъдат дадени указания за провеждането на практическото обучение по проекта.
Конкретна информация за стартирането на практическо обучение по проекта може да намерите на сайта на Стопанска академия в Раздел ПРОЕКТИ, Подраздел ПРОЕКТ “СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ - ФАЗА 1. https://www.uni-svishtov.bg/?page=proekt-sp

Екип за управление на ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002 „Студентски практики – фаза 1“ при Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов


16.01.2017 г. Важно съобщение

Важно съобщение за студентите практиканти!

Във връзка с възникнал казус относно изплащане на еднократната стипендия за участие в Проект „Студентски практики“ – фаза 1 напомняме, че сметката, която посочвате в профила си в платформата на проекта ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да е на Ваше име (не може друго лице да бъде титуляр на посочената сметка във вашия профил).

Екип за управление на ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002 „Студентски практики – фаза 1“ при Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов


06.01.2017 г.

Важно съобщение

Уважаеми ментори,
във връзка с предстоящото представяне на месечните Ви отчети в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ за приключили практики на студенти-практиканти, моля съблюдавайте следните изисквания:
1. Всеки месечен отчет да бъде отпечатан и представен в 2 (два) екземпляра.
2. Генерираният отчет за предходен изтекъл месец следва да представите не по-късно от 10 число на текущия месец.
3. Месечните отчети можете да подадете лично във Финансово–счетоводен отдел (Каса № 1) на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов на г-жа Снежанка Ангелова или по пощенски куриер на следния адрес:

Получател:
Снежанка Ангелова
Финансово–счетоводен отдел
Стопанска академия „Димитър А. Ценов“
ул.  Емануил Чакъров  № 2
гр. Свищов – 5250

За справки и допълнителна информация:
тел. 0631 66 228 (г-жа Снежанка Ангелова)


12.12.2016 г. Важно съобщение

Уважаеми студенти кандидат-практиканти,
Информираме, че поради обективни обстоятелства (виж оригиналното съобщение на екипа на проект „Студентски практики“ – фаза 1 по-долу) всички практики, които е планирано да стартират в периода 19.12.2016 г. – 15.01.2017 г. следва да стартират в седмицата 16-20.01.2017 г.
При възникнали въпроси или нужда от допълнителна информация, моля свържете се със служителите в Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността при СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов.

Текст на оригиналното съобщение

10.12.2016 - На вниманието на екипите на Висшите училища по проект Студентски практики
Уважаеми партньори по проект „Студентски практики“ – фаза 1, 
Поради изчерпване на лимита от застраховки по договора на МОН за застраховане на студенти за времето на провеждане на студентски практики, се налага временно да преустановите подписването на нови договори със студенти за практическо обучение по проекта, чийто график на стартиране на практиката е в периода от 19.12.2016 г. до 08.01.2017 г. Поради съвпадането с коледните и новогодишни празници, периодът е и с най-малкия брой заявени за стартиране практики. Вече сключените за цитирания период договори, които са качени в информационната система на проекта до 11.12.2016 г. включително ще бъдат обезпечени със застраховки и няма пречка за започване на практическото обучение на тези студенти в съответствие с графиците им.
С уважение, 

Екип на проект „Студентски практики” - фаза 1.

29.11.2016 г. Важно съобщение

Уважаеми представители на обучаващите организации,
В случай, че се наложи промяна в мястото на провеждане на практическото обучение по дадена позиция (обява), което се различава от посоченото в самата обява в информационната система, то Вие трябва да известите всяко едно Висше училище, с което имате договор, преди да предприемете тези промени. Подобна промяна задължително е свързана с анексиране на всички договори за практическо обучение и застрахователни полици на съответните практиканти по позицията. Ако обучаваща организация не уведоми Висшето училище за тази промяна и това бъде установено в резултат на проверки от страна на екипите на Висшето училище, екипа за организация и управление на МОН или на други проверяващи, то приемаме, че с това си действие обучаващата организация нарушава условията по проект "Студентски практики". Промяната в мястото на провеждане на практическо обучение може да се случи най-рано след като са отразени анексите на договорите в информационната система, анексирани са застрахователните полици и е извършена промяна в мястото на провеждане в самата обява в информационната система.

С уважение,
Екип на проект "Студентски практики"


16.11.2016 г. Важно съобщение
Уважаеми ментори,
Преди обявяване на всяка нова позиция в информационната система praktiki.mon.bg/sp/ е необходимо менторите да се свържат с Екип за управление на Проект BG05M2OP001-2.002-0001 "Студентски практики - Фаза 1" на ел. поща: pspfaza1@uni-svishtov.bg или на тел. 0631 66 437 и 0885 68 01 68.

31.10.2016 г. Важно съобщение
Уважаеми студенти кандидат-практиканти,
Офисът на Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността ще работи на 5, 12, 19 и 26 ноември, както и на 3 и 17 декември 2016 г. (събота) от 10:00 ч. до 12:00 ч. В Центъра може да получите подробна информация за ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002 "Студентски практики – фаза 1", както и входящ номер и дати за стартиране на практиката.


21.10.2016 г. Важно съобщение

Уважаеми студенти кандидат-практиканти,
Офисът на Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността ще работи на 22 октомври и 29 октомври 2016 г. (събота) от 10:00 ч. до 12:00 ч. В Центъра може да получите подробна информация за ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002 "Студентски практики – фаза 1", както и входящ номер и дати за стартиране на практиката.

Екип за управление на проекта при
Стопанска академия "Димитър А. Ценов" – Свищов


11.10.2016 г. Важно съобщение

Информация за
обучаващите организации

Договорите на организациите - работодатели (подписани и подпечатани в 3 екз., без попълване на атрибутите - дата и номер) се приемат ЛИЧНО за организациите-работодатели от община Свищоя, а от други общини след предварително изпратени по email: pspfaza1@uni-svishtov.bg, сканирани копия на оригиналните документи и едва след получено потвърждение от Стопанска Академия за изпращане на оригиналните документи всеки работен ден (ПОНЕДЕЛНИК-ПЕТЪК), считано от 12.10.2016 г. от 9.00 ч. - 12.00 ч. и от 13.00 ч. - 16.00 ч. в Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността при СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов (АЦККВО). Получаването на подписаните договори се извършва ЛИЧНО при спазване на същото работно време през седмицата, следваща тяхното приемане, обработка и качване в системата на проекта.

Информация за ментори

Преди да подадат договорите си, менторите от организациите - работодатели следва да изпратят мейл на pspfaza1@uni-svishtov.bg със сканирани във формат .pdf три отделно прикачени файла – задължително изисквани доказателства за изпълнението на текстовете на чл. 13 от Инструкцията за условията и реда за изпълнение на дейностите по проект „Студентски практики - фаза 1“, а именно:

1.Менторът да бъде в трудови или други допустими от законодателството правоотношения с обучаващата организация най-малко 6 месеца преди началото на практиката и да познава дейностите, които ще възлага на студента-практикант по време на практиката (прилага се сканирано копие на подписана и подпечатана декларация по образец на СА „Димитър А. Ценов“ - Свищов, копия от договори и други документи, доказващи изпълнение на изискването)!
2.Менторът следва да притежава висше образование (задължително прилага сканирана диплома/и за висше образование/я и приложение/я към нея/тях)!
3.Менторът следва да притежава минимум 3 години професионален опит в областта на провежданата практика (задължително се прилагат сканирани документи – доказателства за професионален опит, като например трудова книжка, осигурителна книжка или други документи)!!!

Договорите на ментори (подписани в 3 екз., без попълване на дата и номер, с посочена лична банкова сметка) само след получен положителен отговор за изпълнение на изискванията на чл. 13 от Инструкцията се представят ЛИЧНО за менторите от община Свищоя, а от други общини след предварително изпратени по email: pspfaza1@uni-svishtov.bg, сканирани копия на оригиналните документи и едва след получено потвърждение от Стопанска Академия за изпращане на оригиналните документи всеки работен ден от 9.00 ч. - 12.00 ч. и от 13.00 ч. - 16.00 ч. в Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността при СА „Димитър А. Ценов“ - Свищов. Получаването на подписаните договори се извършва ЛИЧНО при спазване на същото работно време през седмицата, следваща от приемането им.
Документи изпратени по пощата и чрез студенти кандидат-практиканти (или други лица нямащи правоотношения с обучаващата организация) не се приемат от АЦККВО!!!

Информация за студенти

Договорите на студенти (подписани в 3 екз., без попълване на дата и номер, с посочена лична банкова сметка) се приемат само след регистрация в създадения за целта „Регистър на участниците в Проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики – фаза 1““. Регистрацията ще стартира от 17 октомври 2016 година в АЦККВО при СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов при следното работно време от 9.00 ч. - 12.00 ч. и от 13.00 ч. - 16.00 ч. (понеделник до петък).
След извършване на вписване в „Регистър на участниците в Проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики – фаза 1““, всеки регистрирал се студент кандидат-практикант ще получи: входящ номер, писмени указания за датата на стартиране на практическото обучение и регистрационен формуляр.
От 24 октомври 2016 г., в дните понеделник, вторник и сряда от 9.00 - 12.00 часа в АЦККВО (при лошо време в „Студентски дом на културата“) ще стартира подаването на документи на студентите, които са уведомени писмено за тази цел и чиято началната дата на стартиране на практическото обучение е през седмицата, следваща приемането на договорите, тоест в периода 31 октомври 2016 година – 04 ноември 2016 година. Приемат и се обработват договори само при спазени всички изисквания на Инструкцията и при представена служебна бележка издадена от академичния наставник.

ВАЖНО
Подробна информация-указания за студентите кандидат-практиканти, обучаващите организации, менторите и академичните наставници, както и упоменатите бланки ще бъдат на Вашето разположение от 12 октомври 2016 година в сайта на СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов – Раздел Проекти/Текущи/„Регистър на участниците в Проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики – фаза 1““!!!

16.11.2016 г. Важно съобщение
Уважаеми ментори,
Преди обявяване на всяка нова позиция в информационната система praktiki.mon.bg/sp/ е необходимо менторите да се свържат с Екип за управление на Проект BG05M2OP001-2.002-0001 "Студентски практики - Фаза 1" на ел. поща: pspfaza1@uni-svishtov.bg или на тел. 0631 66 437 и 0885 68 01 68.


31.10.2016 г. Важно съобщение
Уважаеми студенти кандидат-практиканти,
Офисът на Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността ще работи на 5, 12, 19 и 26 ноември, както и на 3 и 17 декември 2016 г. (събота) от 10:00 ч. до 12:00 ч. В Центъра може да получите подробна информация за ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002 "Студентски практики – фаза 1", както и входящ номер и дати за стартиране на практиката.


10.10.2016 г. Важно съобщение
Уважаеми колеги,
Информираме Ви, че актуална и детайлизирана информация за стартиране на записването за участие в Проект „Студентски практики – фаза 1“, касаещи студентите-практиканти, обучаващите организации, менторите и академичните наставници, ще бъде публикувана на 11 октомври 2016 г. в официалния сайт на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ в Раздел Проекти/Подраздел Проект „Студентски практики- фаза 1“/Рубрика Актуални съобщения.


29.09.2016 г. Важно съобщение
До студентите, кандидати за практика, кандидат-работодатели, кандидат-ментори, академични наставници и екипа за управление от Стопанска академия

На Вниманието на студентите, кандидати за практика, кандидат-работодатели, кандидат-ментори, академични наставници и екипа за управление на Проекта BG05M2OP001-2.002-0001 "Студентски практики – фаза 1" на 04.10.2016 г. (вторник) от 17:30 ч. в аудитория № 1 в Ректората на Стопанска академия ще се проведе информационна среща, на която ще можете да получите подробна информация за Проекта BG05M2OP001-2.002-0001 "Студентски практики – фаза 1".

Екип за управление на проекта при
Стопанска академия "Димитър А. Ценов" – Свищов


28.09.2016 г. Важно съобщение

Уважаеми студенти кандидат-практиканти,
саморегистрацията в платформата на проект "Студентски практики - фаза1" се извършва задължително на кирилица, като се спазват граматическите и правописните правила (например - Иван Петров Иванов). В случай, че при регистрация данните Ви се генерират автоматично и имената Ви са изписани само с главни букви, моля продължете с попълването на изискуемата информация във Вашия профил - това не проблем и след генерирането им, документите Ви ще бъдат изрядни!

Екип за управление на Проект "Студентски практики-фаза1"
при Стопанска академия "Димитър А. Ценов" – Свищов