DLiB Виртуална библиотека

Добре дошли във виртуалната библиотека DLib на Стопанска академия "Димитър А. Ценов" – Свищов. Виртуалната библиотека съдържа колекции от успешно защитени в периода след 1990 г. дисертации и хабилитационни трудове по 13 акредитирани научни специалности, монографии от библиотека "Образование и наука" и библиотека "Стопански свят", студии от междууниверситетско списание "Икономика 21", "Годишник" на Стопанска академия, "Алманах научни изследвания" и Годишен алманах научни изследвания на докторанти, статии от списание "Бизнес управление", междууниверситетско списание "Икономика 21" и "Народностопански архив", доклади от проведени конференции на СА.
 

Emerald eJournal Collections

#RealWorldResearch

 
 
Euromonitor International
 
 
НАБИС
Национална академична библиотечно-информационна система
 
 
JSTOR

Достъпът до електронната библиотека JSTOR се осигурява в рамките на проект BG051PO001.3.3-04/25/28.08.2009 „Надграждане на научния потенциал на докторанти и млади учени чрез обучение по съвременни методи за емпирични изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението”, осъществяван от Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
   
ScienceDirect
   
ProQuest
   
Scopus
   
ISI Web of knowledge
   
Engineering Village
   
Embase
   
Библиотечен eлектронен каталог
   
EBSCO Host on-linе
   
Blackwell Publishing on-line
   
SSRN - Social Science Research Network
   
NBER - National Bureau of Economic Research
   
RePEc - Research Papers in Economics
   
Соционет