ОСНОВНА ЦЕЛ:

Възстановяване позициите на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ като едно от водещите за страната икономически висши училища и превръщането й в разпознавам субект в международното образователно и научно пространство.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ:

1. Възстановяване на престижа на Стопанска академия сред работодателите като икономическо висше училище, създаващо качествени и добре подготвени кадри с професионални и преносими умения и висока пригодност за заетост.
2. Превръщане на Стопанска академия в предпочитан избор за студентите, които разглеждат обучението си като инвестиция в бъдещето.
3. Отваряне на Стопанска академия към международното образователно и научно пространство.
4. Изграждане на трайни институционални контакти със съсловни и професионални организации, с цел включването им в обучението и осигуряване на възможности за студентите на Стопанска академия да провеждат както практическо обучение по време на следването, така и да намират по-лесно работа след завършване.
5. Преминаване към нов стил на управление, основан на екипност, децентрализъм и зачитане на чуждото мнение.