Мисията на Стопанска академия "Д. А. Ценов" е насочена към балансирана експанзия и овладяване на нови територии в четири основни области от дейността на висшето училище.

   В областта на образованието и обучението

Подготовка на висококвалифицирани специалисти по висококачествени, конкурентни бакалавърски специалности и магистърски програми, в редовна, дистанционна и задочна форма, способни да се реализират на конкурентния трудов пазар на ЕС и по света. Инвестиции в мобилност на преподаватели, докторанти и студенти чрез мрежа от международни партньори в Европа, Азия и Африка. Запазване традициите в предлагането на качествено и пазарно ориентирано следдипломно, факултативно и професионално обучение чрез образователни проекти през "целия живот". Повсеместно интегриране принципите на Болонския процес в управлението на висшето училище, на основните и обслужващите звена.

   В областта на науката, научните изследвания и научните форуми.

Перспективни научни изследвания и продължаване успешната политика за научно израстване на академичния състав за обезпечаване на основните звена в средата на новата нормативна уредба на Закона за развитие на академичния състав. Осигуряване на образователната и научна степен "доктор" по научни специалности за собствени нужди, за други нацио¬нал¬ни институции, за бизнеса, за страните от ЕС, региона и арабския свят. Продължаване развитието на интегралния управленски модел на "изследвания чрез обучение и на обучение чрез изследвания" за търсене и развитие на млади научни таланти. Съхраняване, споделяне и популяризиране на научната продукция на Академията чрез научни издания, организация на научни форуми, библиотечен фонд и международни изследователски мрежи.

   В областта на научно-приложното осигуряване на практиката

Запазване и развитие на позициите на пазара на консултантски услуги и практико-приложни изследвания за осигуряване процеса на подготовка и реализация на проекти, вкл. за усвояване на средства от фондовете на ЕС. Популяризиране името на Академията като партньор на местните и регионални власти в "Европа на регионите". Съвместни инициативи и добавена стойност с административните институции и бизнес организациите.

   В областта на информационното общество и социалните мрежи

Активно развитие на информационната свързаност и достъпност на академията в глобалната информационна мрежа. Адаптиране на комуникацията с нашите възпитаници (alumni), студенти и курсисти в модерната среда на социалните мрежи чрез собствени софтуерни платформи за обучение и администрация на управленските процеси. Виртуализация на учебното съдържание и мултиезичност на научната и образователна продукция. Интернет разпознаваемост и популярност на СА "Д.А.Ценов" чрез поддържане и развитие на стандарта на "най-добър университетски сайт" в България