Процедура за прием на граждани ЕС и ЕИП за студенти на СА „Д. А. Ценов“
Admission procedure of EU and EЕA students to the D. A. Tsenov Academy of Economics
BG
EN
Тази процедура урежда реда и условията за прием на граждани на ЕС и ЕИП за студенти на СА „Д. А. Ценов“. This procedure governs the terms and conditions of EU and EEA students admission to the D. A. Tsenov Academy of Economics.

І. Прием на чуждестранни граждани в ОКС „Бакалавър“

І. Bachelor’s degree admission of foreign applicants
Необходими документи за кандидатстване Application documents
1. Заявление за кандидатстване (Приложение № 1) . Заявлението трябва да бъде попълнено на компютър на български или английски език и подписано от кандидата на всяка страница.
2. Диплома за завършено средно образование.
3. Приложение с оценки към дипломата за завършено средно образование.
4. Официален документ с описание на използваната в дипломата скала за оценяване (в случай че към дипломата не е приложена такава).
5. Официален документ, издаден от Регионален инспекторат на образованието (в случай че дипломата за средно образование е издадена от средно училище извън Р България).
6. Копие на паспорт или лична карта. Кандидатите с двойно гражданство, едното от които е българско, трябва да представят копие и на българския документ за гражданство. В случай че има разлика в имената на кандидата в българските и чуждестранните документи за самоличност, се представя нотариално заверена декларация или друг документ за идентичност на лице с две имена.
7. Паспортни снимки – 4 бр.
8. Документ за владеене на български език, издаден от висше училище в Република България (за кандидатите, които ще се обучават в програма на български език и няма да преминават езикова и специализирана подготовка).
9. Документ за владеене на английски език на ниво В2 спрямо Общата европейска езикова рамка (при кандидатстване за специалност на английски език). Документите по т. 2, 3 и 4 трябва да бъдат:
1) нотариално заверени копия;
2) заверени съгласно международните изисквания:
 • за страните, с които България има договор за взаимно-правна помощ, касаещ заверката на документи, се прилагат изискванията в договора;
 • за страните-членки на Хагската конвенция, документите се заверяват с печат АПОСТИЛ.
3) преведени на български език с легализиран превод.
В случай че преводът се прави в България, е необходимо преведените документи да бъдат изпратени за заверка на подписа на преводача в МВнР. 
1. Application form (Appendix No. 1). The application form must be completed in Bulgarian or English on computer and signed by the applicant on every page.
2. Diploma of completion of secondary education.
3. Diploma Supplement. 
4. Official document with the grading system description (in case of no grading scale is enclosed to the Secondary School Diploma).
5. Official document issued by the Regional Inspectorate of Education (in case the Secondary School Diploma is issued by a secondary school outside Republic of Bulgaria).
6. Copy of passport or ID card. Applicants with dual citizenship should also provide copies of their Bulgarian ID card or passport. In case there is a difference between the names on the two ID cards or passports, the applicant must also provide a notary certified declaration of identity (or, alternatively, a certificate issued by the respective municipal authorities) stating that the different names belong to one and the same person.
7. Four (4) photos passport format.
8. Certificate of Bulgarian language command issued by a higher education institution in Bulgaria (for applicants who apply for Bulgarian-taught programmes and who haven’t passed a language and specialized preparatory course).
9. Certificate of English language command. Minimum level B2 according to CEFR standard is required (for applicants who apply for English-taught programmes). Documents specified in points 2, 3 and 4 must be:
1) Notary certified copies;
2) Certified in accordance with the international requirements:
 • for countries that have a mutual legal assistance agreement with Bulgaria concerning  certification of documents, the agreement requirements shall apply;
 • for countries members to the Hague Convention, documents are certified with Apostille stamp.
3) Translated into Bulgarian language with legalized translation.
In case the translation is made in Bulgaria, it is necessary to send the translated documents for certification of the translator’s signature to the Bulgarian Ministry of Foreign Affairs.
Обработка на документи и прием Application procedure and enrollment
1. Кандидат-студентът изпраща сканирано копие на пакета с документи за кандидатстване на имейл адрес  international@uni-svishtov.bg за предварителен преглед в Центъра за международна дейност, секция „Чуждестранни граждани“.
2. След получено одобрение от секция „Чуждестранни граждани“, кандидат-студентът заплаща такса за участие в кандидат-студентска кампания по следната банкова сметка:

Общинска банка АД, Финансов център Свищов
България, Свищов, ул. Алеко Константинов 11
BIC: SOMBBGSF
IBAN: BG78SOMB913031TSENOV00
Титуляр на сметката: СА „Д. А. Ценов“ Вносител: Име на кандидат-студента и личен номер
Основание: Кандидат-студентска такса          

3. Кандидат-студентът изпраща целия пакет документи по пощата в оригинал на адрес:  

ул. „Емануил Чакъров“ № 2
Център за международна дейност, секция „Чуждестранни граждани“
СА „Д. А. Ценов“
Свищов 5250, България

4. Получените документи се изпращат от секция „Чуждестранни граждани“ за преглед и признаване от Регионалния инспекторат по образование (РИО). Срокът за разглеждане на документите и получаване на отговор от РИО е от две седмици до един месец.
5. РИО разглежда документите и издава сертификат за признаване на дипломата за средно образование.
6. След издаване на сертификат за признаване на дипломата за средно образование от РИО, кандидат-студентът може да продължи кандидатстването по реда и условията на българските граждани (Раздел І от Правилника за прием на студенти в ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и специализанти (Приет с Решение № 5/25.01.2017 г., т. 1 на Академичен съвет)).
1. The applicant sends scanned copies of the application documents to the Centre for International Affairs, Foreign Citizens Division via international@uni-svishtov.bg.
2. Upon approval by the Foreign Citizens Division, the applicant pays an admission fee by bank transfer directly into the following bank account:

Municipal Bank, Financial Centre Svishtov
Bulgaria (BG), Svishtov, 11 Al. Konstantinov Str.
BIC: SOMBBGSF
IBAN: BG78SOMB913031TSENOV00
Bank account holder: D. A. Tsenov Academy of Economics Depositor: Applicant’s full name and personal ID number
Transfer details: Admission fee

3. The applicant sends the full package of the original documents by regular mail to the following postal address:

2, Emanuil Chakarov Str.
Centre for International Affairs, Foreign Citizens Division
D. A. Tsenov Academy of Economics
Svishtov 5250, Bulgaria

4. Foreign Citizens Division sends the applicant’s documents to the Regional Inspectorate of Education for review and recognition. The review period takes from two weeks up to a month.
5. The Regional Inspectorate of Education reviews the documents and issues a recognition certificate.
6. Once the Regional Inspectorate of Education has issued a recognition certificate, the applicant may proceed with the application procedure for Bulgarian citizens (Chapter I of the Regulations for admission of students to educational and qualification degree ‘Bachelor’, educational and qualification degree ‘Master’, and non-degree postgraduate qualification (Approved with the Decision No. 5, pt. 1 of the Academic Council on January 25th, 2017)).
   
II. Езикова и специализирана подготовка за чужденци II. Language and specialized preparatory course for foreign study applicants
Всички кандидати, избрали специалност или програма, която се преподава на български език, и които нямат познания по езика, трябва да преминат 9-месечен курс по езикова и специализирана подготовка. Курсът по езикова и специализирана подготовка за чужденци може да бъде организиран от СА „Д. А. Ценов“.
Курсът по езикова и специализирана подготовка започва през м. ноември и включва 650 часа български език, 100 часа обучение по икономическа география на България и ЕС, 150 часа по икономика и бизнес и 100 часа по математика. В случай че кандидатът владее български/английски език на ниво В2 или по-високо, но не притежава документ, с който да го докаже, той трябва да се яви на диагностичен езиков изпит, организиран от СА „Д. А. Ценов“. За явяване на диагностичен езиков изпит кандидатът заплаща такса по следната банкова сметка:

Общинска банка АД, Финансов център Свищов
България, Свищов, ул. Алеко Константинов 11
BIC: SOMBBGSF
IBAN: BG96 SOMB9130 34TSENOV02
Титуляр на сметката: СА „Д. А. Ценов“ Вносител: Име на кандидата и личен номер
Основание: Такса за диагностичен изпит
All applicants who have chosen a programme taught in Bulgarian and have no command of Bulgarian language must attend a 9-month language and specialized preparatory course.  The language and specialized preparatory course for foreign study applicants can be organised by the D. A. Tsenov Academy of Economics.
The language and specialized preparatory course starts in November. It includes 650 hours of Bulgarian language, 100 hours Economic Geography of Bulgaria and EU, 100 hours Mathematics and 150 hours Economics and Business. If the applicant has a good command of Bulgarian/English (level B2 or higher) but does not hold a certificate, it is possible to sit a diagnostic exam organised by the D. A. Tsenov Academy of Economics. In order to sit a diagnostic exam the applicant must pay a fee by bank transfer directly into the following bank account:

 Municipal Bank, Financial Centre Svishtov
Bulgaria (BG), Svishtov, 11 Al. Konstantinov Str.
BIC: SOMBBGSF
IBAN: BG96 SOMB9130 34TSENOV02
Bank account holder: D. A. Tsenov Academy of Economics Depositor: Applicant’s full name and personal ID number
Transfer details: Fee for diagnostic exam
Такси за кандидатстване и обучение в ОКС „Бакалавър“ за академичната 2017/2018 г. Admission and annual tuition fee for Bachelor’s degree programmes for academic 2017/2018 year
1. Годишна такса за обучение в ОКС „Бакалавър“, редовна форма (държавна поръчка) – 420 лв.
2. Годишна такса за обучение в ОКС „Бакалавър“, редовна форма (платено обучение) – 840 лв.
3. Годишна такса за обучение в ОКС „Бакалавър“, задочна форма (държавна поръчка) – 380 лв.
4. Годишна такса за обучение в ОКС „Бакалавър“, задочна форма (платено обучение) – 760 лв.
5. Такса за кандидатстване – 50 лева (26 евро) Кандидати с двойно гражданство, едно от които е българско, заплащат 50% от  годишната такса за обучение
До 50% от годишната такса за обучение може да бъде възстановена под формата на стипендия за постигнати високи резултати в учебния процес
Чуждестранните студенти от редовна форма на обучение могат да кандидатстват за стипендия, включваща безплатно настаняване в студентските общежития
1. Annual tuition fee for Bachelor’s degree programmes, full-time mode (partially financed by the Bulgarian government) – 420 BGN
2. Annual tuition fee for Bachelor’s degree programmes, full-time mode (fully financed by the student) – 840 BGN
3. Annual tuition fee for Bachelor’s degree programmes, part-time mode (partially financed by the Bulgarian government) – 380 BGN
4. Annual tuition fee for Bachelor’s degree programmes, part-time mode (fully financed by the student) – 760 BGN
5. Admission fee – 50 BGN (26 euro) Applicants with dual citizenship, one of which is Bulgarian, pay 50% of the annual tuition fee
Up to 50% of the annual tuition fee may be reimbursed as a scholarship for high academic performance Foreign full-time students may apply for a scholarship that includes free of charge accommodation in the university dormitory.
Такси за езикова и специализирана диагностика и подготовка на чужденци за академичната 2017/2018 г. Fee for diagnostics and language and specialized preparatory course for foreign study applicants for academic 2017/2018 year
1. Годишна такса за курс по езикова и специализирана подготовка на чужденци –
2 000 евро
2. Такса за езикова диагностика - 50 лв.(26 евро)
1. Annual fee for language and specialized preparatory course for foreign study applicants– 2 000 euro
2. Language diagnostic fee - 50 BGN(26 euro)
Процедура за прием на граждани ЕС и ЕИП за студенти на СА „Д. А. Ценов“
Admission procedure of EU and EЕA students to the D. A. Tsenov Academy of Economics
BG
EN
Тази процедура урежда реда и условията за прием на граждани на ЕС и ЕИП за студенти на СА „Д. А. Ценов“. This procedure governs the terms and conditions of EU and EEA students admission to the D. A. Tsenov Academy of Economics.
   
І. Прием на чуждестранни граждани в ОКС „Магистър“ I. Masters degree admission of foreign applicants
Необходими документи за кандидатстване Application documents
1. Заявление за кандидатстване (Приложение № 1). Заявлението трябва да бъде попълнено на компютър на български или английски език и подписано от кандидата на всяка страница.
2. Диплома за завършено висше образование.
3. Приложение с оценки към дипломата за завършено висше образование.
4. Официален документ с описание на използваната в дипломата скала за оценяване (в случай че към дипломата не е приложена такава).
5. Европейско дипломно приложение, при наличие на такова.
6. Копие на паспорт или лична карта. Кандидатите с двойно гражданство, едното от които е българско, трябва да представят копие и на българская документ за гражданство. В случай че има разлика в имената на кандидата в българските и чуждестранните документи за самоличност, се представя нотариално заверена декларация или друг документ за идентичност на лице с две имена.
7. Паспортни снимки – 4 бр.
8. Документ за владеене на български език, издаден от висше училище в Република България (за кандидатите, които ще се обучават в програма на български език и няма да преминават езикова и специализирана подготовка).
9. Документ за владеене на английски език на ниво В2 спрямо Общата европейска езикова рамка (при кандидатстване за специалност на английски език). Документите по т. 2, 3 и 4 трябва да бъдат:
1) нотариално заверени копия;
2) заверени съгласно международните изисквания:
 • за страните, с които България има договор за взаимно-правна помощ, касаещ заверката на документи, се прилагат изискванията в договора;
 • за страните-членки на Хагската конвенция, документите се заверяват с печат АПОСТИЛ.
3) преведени на български език с легализиран превод.
В случай че преводът се прави в България, е необходимо преведените документи да бъдат изпратени за заверка на подписа на преводача в МВнР. 
1. Application form (Appendix No. 1). Application form must be completed in Bulgarian or English on computer and signed on every page.
2. Diploma of completion of higher education.
3. Diploma Supplement. 
4. Official document with the grading system description (in case of no grading scale is enclosed to the Higher Education Diploma).
5. European Diploma Supplement, if any.
6. Copy of passport or ID card. Applicants with dual citizenship should also provide copies of their Bulgarian ID card or passport. In case there is a difference between the names on the two ID cards or passports, the applicant must also provide a notary certified declaration of identity (or, alternatively, a certificate issued by the respective municipal authorities) stating that the different names belong to one and the same person.
7. Four (4) photos passport format.
8. Certificate of Bulgarian language command issued by a higher education institution in Bulgaria (for applicants who apply for Bulgarian-taught programmes and who haven’t passed a language and specialized preparatory course).
9. Certificate of English language command. Minimum level B2 according to CEFR standard is required (for applicants who apply for English-taught programmes). Documents specified in points 2, 3 and 4 must be:
1) Notary certified copies;
2) Certified in accordance with the international requirements:
 • for countries that have a mutual legal assistance agreement with Bulgaria concerning  certification of documents, the agreement requirements shall apply;
 • for countries members to the Hague Convention, documents are certified with Apostille stamp.
3) Translated into Bulgarian language with legalized translation.
In case the translation is made in Bulgaria, it is necessary to send the translated documents for certification of the translator’s signature to the Bulgarian Ministry of Foreign Affairs.
Обработка на документи и прием Application procedure and enrollment
1. Кандидат-студентът изпраща сканирано копие на пакета с документи за кандидатстване на имейл адрес  international@uni-svishtov.bg за предварителен преглед в Центъра за международна дейност, секция „Чуждестранни граждани“.
2. След получено одобрение от секция „Чуждестранни граждани“,  кандидат-студентът заплаща такса за признаване на придобитото висше образование в чуждестранно висше училище по следната банкова сметка:

Общинска банка АД, Финансов център Свищов
България, Свищов, ул. Алеко Константинов 11
BIC: SOMBBGSF
IBAN: BG78SOMB913031TSENOV00
Титуляр на сметката: СА „Д. А. Ценов“ Вносител: Име на кандидат-студента и личен номер
Основание: Такса за признаване на висше образование  

3. Кандидат-студентът изпраща целия пакет документи по пощата в оригинал на адрес:

ул. „Емануил Чакъров“ № 2
Център за международна дейност, секция „Чуждестранни студенти“
СА „Д. А. Ценов“
Свищов 5250, България

4.1. Получените документи се насочват към Комисията по академично признаване на висше образование, придобито в чуждестранни висши училища (КАПВОПЧВУ). Комисията отправя запитване по имейл или факс до висшето училище, издало дипломата за висше образование, за проверка на нейната легитимност.
4.2. В случай че не бъде получен отговор от висшето училище, запитването се насочва към Националния център за информация и документация (НАЦИД).
4.3. Признаването на дипломата се извършва от Академичен съвет, по предложение на КАПВОПЧВУ.
5. След признаване на дипломата за висше образование от Академичен съвет, секция „Чуждестранни граждани“ уведомява кандидат-студента, че може да продължи кандидатстването си по реда и условията на българските граждани (Раздел ІІ от Правилника за прием на студенти в ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и специализанти (Приет с Решение № 5/25.01.2017 г., т. 1 на Академичен съвет)).
1. The applicant sends scanned copies of the application documents to the Centre for International Affairs, Foreign Citizens Division via international@uni-svishtov.bg.
2. Upon approval by the Foreign Citizens Division, the applicant pays a fee for recognition of higher education acquired at foreign universities by bank transfer directly into the following bank account:

Municipal Bank, Financial Centre Svishtov
Bulgaria (BG), Svishtov, 11 Al. Konstantinov Str.
BIC: SOMBBGSF
IBAN: BG78SOMB913031TSENOV00
Bank account holder: D. A. Tsenov Academy of Economics Depositor: Applicant’s full name and personal ID number
Transfer details: Fee for higher education recognition

3. The applicant sends the full package of the original documents by regular mail to the following postal address:
2, Emanuil Chakarov Str.
Centre for International Affairs, Foreign Citizens Division
D. A. Tsenov Academy of Economics
Svishtov 5250, Bulgaria

4.1. Foreign Citizens Division sends the applicant’s documents to the Committee for Academic Recognition of Higher Education Acquired at Foreign Universities (CARHEAFU).The Committee sends an email or fax request for diploma verification to the higher education institution that issued the diploma.
4.2. In case of no reply from the higher education institution, the request is forwarded to the National Centre for Information and Documentation (NACID).
4.3. The decision on diploma recognition is taken by the Academic Council on a proposal from the CARHEAFU.
5. Once the Academic Council has recognised the higher education diploma, the Foreign Citizens Division informs the applicants that they may proceed with the admission procedure for Bulgarian citizens (Chapter IІ of the Regulations for admission of students to educational and qualification degree ‘Bachelor’, educational and qualification degree ‘Master’, and non-degree postgraduate qualification (Approved with the Decision No. 5, pt. 1 of the Academic Council on January 25th, 2017)).
   
II. Езикова и специализирана подготовка за чужденци II. Language and specialized preparatory course for foreign study applicants
Всички кандидати, избрали специалност или програма, която се преподава на български език, и които нямат познания по езика, трябва да преминат 9-месечен курс по езикова и специализирана подготовка. Курсът по езикова и специализирана подготовка за чужденци може да бъде организиран от СА „Д. А. Ценов“.
Курсът по езикова и специализирана подготовка започва през м. ноември и включва 650 часа български език, 100 часа обучение по икономическа география на България и ЕС, 150 часа по икономика и бизнес и 100 часа по математика. В случай че кандидатът владее български/английски език на ниво В2 или по-високо, но не притежава документ, с който да го докаже, той трябва да се яви на диагностичен езиков изпит, организиран от СА „Д. А. Ценов“. За явяване на диагностичен езиков изпит кандидатът заплаща такса по следната банкова сметка:

Общинска банка АД, Финансов център Свищов
България, Свищов, ул. Алеко Константинов 11
BIC: SOMBBGSF
IBAN: BG96 SOMB9130 34TSENOV02
Титуляр на сметката: СА „Д. А. Ценов“ Вносител: Име на кандидата и личен номер
Основание: Такса за диагностичен изпит
All applicants who have chosen a programme taught in Bulgarian and have no command of Bulgarian language must attend a 9-month language and specialized preparatory course.  The language and specialized preparatory course for foreign study applicants can be organised by the D. A. Tsenov Academy of Economics.
The language and specialized preparatory course starts in November. It includes 650 hours of Bulgarian language, 100 hours Economic Geography of Bulgaria and EU, 100 hours Mathematics and 150 hours Economics and Business. If the applicant has a good command of Bulgarian/English (level B2 or higher) but does not hold a certificate, it is possible to sit a diagnostic exam organised by the D. A. Tsenov Academy of Economics. In order to sit a diagnostic exam the applicant must pay a fee by bank transfer directly into the following bank account:  

Municipal Bank, Financial Centre Svishtov
Bulgaria (BG), Svishtov, 11 Al. Konstantinov Str.
BIC: SOMBBGSF
IBAN: BG96 SOMB9130 34TSENOV02
Bank account holder: D. A. Tsenov Academy of Economics Depositor: Applicant’s full name and personal ID number
Transfer details: Fee for diagnostic exam
Такси за кандидатстване и обучение в ОКС „Магистър“ за академичната 2017/2018 г. Admission and annual tuition fee for Master’s degree programmes for academic 2017/2018 year
Такси за кандидатстване и обучение в ОКС „Магистър“ за академичната 2017/2018 г.
1. Годишна такса за обучение в ОКС „Магистър“, редовна форма (държавна поръчка) – 460 лв.
2. Годишна такса за обучение в ОКС „Магистър“, редовна форма, програма на български език (платено обучение) – 1840 лв. или 1940 лв. 
3. Годишна такса за обучение в ОКС „Магистър“, дистанционна форма, програма на български език – 1700 лв. или 1750 лв.
4. Годишна такса за обучение в ОКС „Магистър“, дистанционна форма, програма на английски език – 1700 евро
5. Такса за кандидатстване – 50 лева (26 евро) Кандидати с двойно гражданство, едно от които е българско, заплащат 50% от  годишната такса за обучение
До 50% от годишната такса за обучение може да бъде възстановена под формата на стипендия за постигнати високи резултати в учебния процес
Чуждестранните студенти от редовна форма на обучение могат да кандидатстват за стипендия, включваща безплатно настаняване в студентските общежития.
Admission and annual tuition fee for Master’s degree programmes for academic 2017/2018 year
1. Annual tuition fee for Master’s degree programmes, full-time mode (partially financed by the Bulgarian government) – 460 BGN
2. Annual tuition fee for Master’s degree programmes, full-time mode, Bulgarian-taught programme (fully financed by the student) – 1840 BGN or 1940 BGN
3. Annual tuition fee for Master’s degree programmes, distance learning mode, Bulgarian-taught programme – 1700 BGN или 1700 BGN
4. Annual tuition fee for Master’s degree programmes, distance learning mode, English-taught programme – 1700 EUR
5. Admission fee – 50 BGN (26 EUR) Applicants with dual citizenship, one of which is Bulgarian, pay 50% of the annual tuition fee
Up to 50% of the annual tuition fee may be reimbursed as a scholarship for high academic performance Foreign full-time students may apply for a scholarship that includes free of charge accommodation in the university dormitory.
 
Такси за езикова и специализирана диагностика и подготовка на чужденци за академичната 2017/2018 г. Fee for diagnostics and language and specialized preparatory course for foreign study applicants for academic 2017/2018 year
1. Годишна такса за курс по езикова и специализирана подготовка на чужденци –
2 000 евро
2. Такса за езикова диагностика - 50 лв.(26 евро)
1. Annual fee for language and specialized preparatory course for foreign study applicants– 2 000 euro
2. Language diagnostic fee - 50 BGN(26 euro)

 

Процедура за прием на чуждестранни граждани за студенти на СА „Д. А. Ценов“ при условията на чл. 11, ал. 2 и 3 от Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България
Admission procedure of foreign students to the D. A. Tsenov Academy of Economics under the Art. 11, paragraph 2 and 3 of the Ordinance on the State Requirements for the Students’ Admission to Higher Education Institution of the Republic of Bulgaria
BG
EN
Тази процедура урежда реда и условията за прием на чуждестранни граждани за студенти на СА „Д. А. Ценов“ при условията на чл. 11, ал. 2 и 3 от Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България. This procedure governs the terms and conditions of foreign students admission to the D. A. Tsenov Academy of Economics under the Art. 11, paragraph 2 and 3 of the State Requirement for the Students’ Admission to Higher Education Institution of the Republic of Bulgaria .
І. Прием на чуждестранни граждани в ОКС „Бакалавър“ І. Bachelor’s degree admission of foreign applicants
Необходими документи за кандидатстване Application documents
1. Заявление за кандидатстване (Приложение № 1) . Заявлението трябва да бъде попълнено на компютър на български или английски език и подписано от кандидата на всяка страница.
2. Диплома за завършено средно образование.
3. Приложение с оценки към дипломата за завършено средно образование.
4. Официален документ с описание на използваната в дипломата скала за оценяване (в случай че към дипломата не е приложена такава).
5. Официален документ, издаден от компетентен орган, с който се удостоверява правото на кандидата да продължи обучението си във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование (Приложение № 2). Документът може да бъде издаден и от училището, в което е придобито средното образование, и трябва да съдържа следния текст: „Полученото образование дава правото на кандидата да продължи обучението си във висшите училища в …… (страната, в която е придобито средното образование).“
6. Медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстването и заверено от съответните органи в страната, от която лицето кандидатства.
7. Копие на паспорт или лична карта. Кандидатите с двойно гражданство, едното от които е българско, трябва да представят копие и на българския документ за гражданство. В случай че има разлика в имената на кандидата в българските и чуждестранните документи за самоличност, се представя нотариално заверена декларация или друг документ за идентичност на лице с две имена.
8. Паспортни снимки – 4 бр.
9. Документ за владеене на български език, издаден от висше училище в Република България (за кандидатите, които ще се обучават в програма на български език и няма да преминават езикова и специализирана подготовка).

10. Документ за владеене на английски език на ниво минимум В2 спрямо Общата европейска езикова рамка (при кандидатстване за специалност на английски език). Документите по т. 2, 3, 4, 5 и 6 трябва да бъдат:
1) нотариално заверени копия;
2) заверени съгласно международните изисквания:

 • за страните, с които България има договор за взаимно-правна помощ, касаещ заверката на документи, се прилагат изискванията в договора;
 • за страните-членки на Хагската конвенция, документите се заверяват с печат АПОСТИЛ;
 • за всички останали страни, документите трябва да бъдат заверени от МОН (и/или МЗ), МВнР в страната, откъдето е кандидатът, и от консулството на Република България в съответната страна.
3) преведени на български език с легализиран превод.
В случай че преводът се прави в България, е необходимо преведените документи да бъдат изпратени за заверка на подписа на преводача в МВнР. 
1. Application form (Appendix No. 1). The application form must be completed in Bulgarian or English on computer and signed by the applicant on every page.
2. Diploma of completion of secondary education.
3. Diploma Supplement. 
4. Official document with the grading system description (in case of no grading scale is enclosed to the Secondary School Diploma).
5. Official document issued by an accredited authority certifying the applicant’s right to pursue their studies at higher education institutions in the country where the secondary education was obtained (Appendix No. 2). The document might be issued by the secondary school the applicant graduated from. It must contain the following text: “The education received gives the applicant the right to continue his/her studies in higher education institutions in …………. (country where the secondary education was obtained)”.
6. Medical Certificate that is issued by an accredited authority from the applicant’s country no earlier than one month prior to submitting the application documents to the D. A. Tsenov Academy of Economics.
7. Copy of passport or ID card. Applicants with dual citizenship should also provide copies of their Bulgarian ID card or passport. In case there is a difference between the names on the two ID cards or passports, the applicant must also provide a notary certified declaration of identity (or, alternatively, a certificate issued by the respective municipal authorities) stating that the different names belong to one and the same person.
8. Four (4) photos passport format.
9. Certificate of Bulgarian language command issued by a higher education institution in Bulgaria (for applicants who apply for Bulgarian-taught programmes and who haven’t passed a language and specialized preparatory course).
10. Certificate of English language command. Minimum level B2 according to CEFR standard is required (for applicants who apply for English-taught programmes). Documents specified in points 2, 3, 4, 5 and 6 must be:

1) Notary certified copies;
2) Certified in accordance with the international requirements:

 • for countries that have a mutual legal assistance agreement with Bulgaria concerning  certification of documents, the agreement requirements shall apply;
 • for countries members to the Hague Convention, documents are certified with Apostille stamp;
 • for all other countries, documents must be certified by the Ministry of Education (and/or Ministry of Healthcare), Ministry of Foreign Affairs in the applicant’s country of residence and by the Embassy of the Republic of Bulgaria in the respected country;

3) Translated into Bulgarian language with legalized translation.
In case the translation is made in Bulgaria, it is necessary to send the translated documents for certification of the translator’s signature to the Bulgarian Ministry of Foreign Affairs.

Критерии за прием в СА „Д. А. Ценов“ Admission criteria
Приемът на чуждестранни студенти се извършва по документи.
Кандидат-студентите трябва да отговарят на следните изисквания:
1. Успехът от дипломата за средно образование по английски език и един предмет по избор от предварително дефиниран списък (Приложение № 3) да бъде не по-нисък от 62% от максималната оценка, съгласно оценъчната система в страната, в която е придобито средното образование.
2. Да са подали в СА „Д. А. Ценов“ необходимите документи за кандидатстване в ОКС „Бакалавър" в срок до 30 септември на съответната академична година (за кандидатите за редовна форма на обучение).
The admission of non-EU foreign is based on the applicant’s documents.
The applicant must meet the following requirements:
1. The grades in English language plus one optional subject from a predefined course list (Appendix No. 3) on their diploma of completion of secondary education must be higher than 62% of the maximum grade according to the grading scale in the country where secondary school diploma was obtained.
2. The application documents must be submitted by September 30th of the respective academic year (for applicants applying for full-time programmes).
Обработка на документи и прием Application procedure and enrollment
1. Кандидат-студентът изпраща сканирано копие на пакета с документи за кандидатстване на имейл адрес  international@uni-svishtov.bg за предварителен преглед в Центъра за международна дейност, секция „Чуждестранни граждани“.
2. След получено одобрение от секция „Чуждестранни граждани“, кандидат-студентът заплаща такса за участие в кандидат-студентска кампания по следната банкова сметка:

Общинска банка АД, Финансов център Свищов
България, Свищов, ул. Алеко Константинов 11
BIC: SOMBBGSF
IBAN: BG96 SOMB9130 34TSENOV02
Титуляр на сметката: СА „Д. А. Ценов“   Вносител: Име на кандидат-студента и личен номер
Основание: Кандидат-студентска такса

3. Кандидат-студентът изпраща целия пакет документи по пощата в оригинал на адрес:   ул. „Емануил Чакъров“ № 2
Център за международна дейност, секция „Чуждестранни граждани“
СА „Д. А. Ценов“ Свищов 5250, България
4. Получените документи се изпращат от секция „Чуждестранни граждани“ за преглед и одобрение в МОН. Срокът за разглеждане на документите и получаване на отговор от МОН е от две седмици до един месец.
5.1. При положителна резолюция на кандидат-студента, МОН издава удостоверение.
5.2. В случай че се открият пропуски в документите на кандидат-студента МОН изпраща официално писмо с мотивиран отказ за издаване на удостоверение. Когато пропуските касаят липсата на определен документ или неизрядни заверки, кандидат-студентът има възможност да коригира документите си и да ги внесе за повторно разглеждане, дори и след изтичане на срока за кандидатстване.
6. След получаването на одобрение от МОН, секция „Чуждестранни граждани“ издава уверение, с което се потвърждава, че кандидатът е приет за обучение в СА „Д. А. Ценов“. 7.  Секция „Чуждестранни граждани“ изпраща на кандидат-студента в оригинал документите по т. 5.1 и т. 6, необходими при подаването на заявление за виза тип „Д“.
8. Кандидат-студентът подава лично заявление за издаване на виза тип „Д“ в дипломатическите или консулските представителства на Република България в собствената си страна.
9. След получено одобрение за издаване на виза тип „Д“, кандидат-студентът заплаща такса за курс по езикова и специализирана подготовка или за обучение в избраната специалност (в случай че притежава свидетелство за владеене на български език) по следната банкова сметка:
Общинска банка АД, Финансов център Свищов
България, Свищов, ул. Алеко Константинов 11
BIC: SOMBBGSF
IBAN: BG96 SOMB9130 34TSENOV02
Титуляр на сметката: СА „Д. А. Ценов“ Вносител: Име на кандидат-студента и личен номер
Основание: Такса за обучениеили такса за курс по езикова и специализирана подготовка
10. Кандидатите с двойно гражданство, едно от които е българско, заплащат 50% от годишните такси за обучение.
11. Годишната такса може да бъде платена наведнъж или на две равни вноски в началото на всеки семестър.
1. The applicant sends scanned copies of the application documents to the Centre for International Affairs, Foreign Citizens Division via international@uni-svishtov.bg.
2. Upon approval by the Foreign Citizens Division, the applicant pays an admission fee by bank transfer directly into the following bank account:  

Municipal Bank, Financial Centre Svishtov
Bulgaria (BG), Svishtov, 11 Al. Konstantinov Str.
BIC: SOMBBGSF
IBAN: BG96 SOMB9130 34TSENOV02
Bank account holder: D. A. Tsenov Academy of Economics Depositor: Applicant’s full name and personal ID number
Transfer details: Admission fee 3. The applicant sends the full package of the original documents by regular mail to the following postal address: 2, Emanuil Chakarov Str.
Centre for International Affairs, Foreign Citizens Division
D. A. Tsenov Academy of Economics
Svishtov 5250, Bulgaria
4. Foreign Citizens Division sends the applicant’s documents to the Bulgarian Ministry of Education for review and approval. The review period takes from two weeks up to a month.
5.1. Upon approval, the Bulgarian Ministry of Education issues a certificate.
5.2. In case the Bulgarian Ministry of Education needs additional documents or endorsements, it sends an official letter to the D. A. Tsenov Academy of Economics with an explanation of the reasons for not issuing the certificate. The applicant may amend their application documents and re-submit them for review after the application deadline.
6. After receiving an approval by the Bulgarian Ministry of Education, the Foreign Citizens Division issues a document certifying that the applicant is accepted into the preferred programme at the D. A. Tsenov Academy of Economics.
7. The Foreign Citizens Division sends the applicants the original documents specified in points 5.1 and 6 necessary for visa D application.
8. The applicant personally submits the documents for visa D application in the diplomatic or consular missions of the Republic of Bulgaria in their own country of birth.
9. Upon visa D issuance approval the applicant must pay the fee for language and specialized preparatory course or tuition fee for the preferred programme (in case the applicant hold a certificate of Bulgarian language command) by bank transfer directly into the following bank account: Municipal Bank, Financial Centre Svishtov
Bulgaria (BG), Svishtov, 11 Al. Konstantinov Str.
BIC: SOMBBGSF
IBAN: BG96 SOMB9130 34TSENOV02
Bank account holder: D. A. Tsenov Academy of Economics
Depositor: Applicant’s full name and personal ID number
Transfer details: Tuition fee or fee for language and specialized preparatory course
10. Applicants with dual citizenship, one of which is Bulgarian, pay 50% of the annual tuition fee.
11. Annual tuition fee could be paid in one or in two equal installments at the beginning of each semester.
II. Езикова и специализирана подготовка за чужденци II. Language and specialized preparatory course for foreign study applicants
Всички кандидати, избрали специалност или програма, която се преподава на български език, и които нямат познания по езика, трябва да преминат 9-месечен курс по езикова и специализирана подготовка. Курсът по езикова и специализирана подготовка за чужденци може да бъде организиран от СА „Д. А. Ценов“. Курсът по езикова и специализирана подготовка започва през м. ноември и включва 650 часа български език, 100 часа обучение по икономическа география на България и ЕС, 150 часа по икономика и бизнес и 100 часа по математика. В случай че кандидатът владее български/английски  език на ниво В2 или по-високо, но не притежава документ, с който да го докаже, той трябва да се яви на диагностичен езиков изпит, организиран от СА „Д. А. Ценов“. За явяване на диагностичен езиков изпит кандидатът заплаща такса по следната банкова сметка:

Общинска банка АД, Финансов център Свищов
България, Свищов, ул. Алеко Константинов 11
BIC: SOMBBGSF
IBAN: BG96 SOMB9130 34TSENOV02
Титуляр на сметката: СА „Д. А. Ценов“   Вносител: Име на кандидата и личен номер
Основание: Такса за диагностичен изпит
All applicants who have chosen a programme taught in Bulgarian and have no command of Bulgarian language must attend a 9-month language and specialized preparatory course.  The language and specialized preparatory course for foreign study applicants can be organised by the D. A. Tsenov academy of Economics. The language and specialized preparatory course starts in November. It includes 650 hours of Bulgarian language, 100 hours Economic Geography of Bulgaria and EU, 100 hours Mathematics and 150 hours Economics and Business. If the applicant has a good command of Bulgarian/English (level B2 or higher) but does not hold a certificate, it is possible to sit a diagnostic exam organised by the D. A. Tsenov Academy of Economics. In order to sit a diagnostic exam the applicant must pay a fee by bank transfer directly into the following bank account:

Municipal Bank, Financial Centre Svishtov
Bulgaria (BG), Svishtov, 11 Al. Konstantinov Str.
BIC: SOMBBGSF
IBAN: BG96 SOMB9130 34TSENOV02
Bank account holder: D. A. Tsenov Academy of Economics Depositor: Applicant’s full name and personal ID number
Transfer details: Fee for diagnostic exam
Такси за кандидатстване и обучение в ОКС „Бакалавър“ за академичната 2017/2018 г. Admission and annual tuition fee for Bachelor’s degree programmes for academic 2017/2018 year
1. Годишна такса за обучение в ОКС „Бакалавър“, редовна форма – 2 600 евро
2. Такса за кандидатстване – 50 лева (26 евро) Кандидати с двойно гражданство, едно от които е българско, заплащат 50% от  годишната такса за обучение
До 50% от годишната такса за обучение може да бъде възстановена под формата на стипендия за постигнати високи резултати в учебния процес
Чуждестранните студенти от редовна форма на обучение могат да кандидатстват за стипендия, включваща безплатно настаняване в студентските общежития
1. Annual tuition fee for Bachelor’s degree programmes, full-time mode – 2 600 euro
2. Admission fee – 50 BGN (26 euro) Applicants with dual citizenship, one of which is Bulgarian, pay 50% of the annual tuition fee
Up to 50% of the annual tuition fee may be reimbursed as a scholarship for high academic performance Foreign full-time students may apply for a scholarship that includes free of charge accommodation in the university dormitory.
Такси за езикова и специализирана диагностика и подготовка на чужденци за академичната 2017/2018 г. Fee for diagnostics and language and specialized preparatory course for foreign study applicants for academic 2017/2018 year
1. Годишна такса за курс по езикова и специализирана подготовка на чужденци –
2 000 евро
2. Такса за езикова диагностика - 50 лв.(26 евро)
1. Annual fee for language and specialized preparatory course for foreign study applicants–
2 000 euro

2. Language diagnostic fee - 50 BGN(26 euro)

Процедура за прием на чуждестранни граждани за студенти на СА „Д. А. Ценов“ при условията на чл. 11, ал. 2 и 3 от Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България
Admission procedure of foreign students to the D. A. Tsenov Academy of Economics under the Art. 11, paragraph 2 and 3 of the Ordinance on the State Requirements for the Students’ Admission to Higher Education Institution of the Republic of Bulgaria
BG
EN
Тази процедура урежда реда и условията за прием на чуждестранни граждани за студенти на СА „Д. А. Ценов“ при условията на чл. 11, ал. 2 и 3 от Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България. This procedure governs the terms and conditions of foreign students admission to the D. A. Tsenov Academy of Economics under the Art. 11, paragraph 2 and 3 of the State Requirement for the Students’ Admission to Higher Education Institution of the Republic of Bulgaria .
I. Прием на чуждестранни граждани в ОКС „Магистър“ I. Masters degree admission of foreign applicants
Необходими документи за кандидатстване Application documents
1. Заявление за кандидатстване (Приложение № 1). Заявлението трябва да бъде попълнено на компютър на български или английски език и подписано от кандидата на всяка страница.
2. Диплома за завършено висше образование.
3. Приложение с оценки към дипломата за завършено висше образование.
4. Официален документ с описание на използваната в дипломата скала за оценяване (в случай че към дипломата не е приложена такава).
5. Медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстването и заверено от съответните органи в страната, от която лицето кандидатства.
6. Европейско дипломно приложение, при наличие на такова.
7. Копие на паспорт или лична карта. Кандидатите с двойно гражданство, едното от които е българско, трябва да представят копие и на българския документ за гражданство. В случай че има разлика в имената на кандидата в българските и чуждестранните документи за самоличност, се представя нотариално заверена декларация или друг документ за идентичност на лице с две имена.
8. Паспортни снимки – 4 бр.
9. Документ за владеене на български език, издаден от висше училище в Република България (за кандидатите, които ще се обучават в програма на български език и няма да преминават езикова и специализирана подготовка).
10. Документ за владеене на английски език на ниво минимум В2 спрямо Общата европейска езикова рамка (при кандидатстване за специалност на английски език). Документите по т. 2, 3, 4 и 5 трябва да бъдат:
1) нотариално заверени копия;
2) заверени съгласно международните изисквания:
 • за страните, с които България има договор за взаимно-правна помощ, касаещ заверката на документи, се прилагат изискванията в договора;
 • за страните-членки на Хагската конвенция, документите се заверяват с печат АПОСТИЛ;
 • за всички останали страни, документите трябва да бъдат заверени от МОН (и/или МЗ), МВнР в страната, откъдето е кандидатът, и от консулството на Република България в съответната страна.
3) преведени на български език с легализиран превод.
В случай че преводът се прави в България, е необходимо преведените документи да бъдат изпратени за заверка на подписа на преводача в МВнР. 
1. Application form (Appendix No. 1). The application form must be completed in Bulgarian or English on computer and signed by the applicant on every page.
2. Diploma of completion of higher education.
3. Diploma Supplement. 
4. Official document with the grading system description (in case of no grading scale is enclosed to the Higher Education Diploma).
5. Medical Certificate that is issued by an accredited authority from the applicant’s country no earlier than one month prior to submitting the application documents to the D. A. Tsenov Academy of Economics.
6. European Diploma Supplement, if any.
7. Copy of passport or ID card. Applicants with dual citizenship should also provide copies of their Bulgarian ID card or passport. In case there is a difference between the names on the two ID cards or passports, the applicant must also provide a notary certified declaration of identity (or, alternatively, a certificate issued by the respective municipal authorities) stating that the different names belong to one and the same person.
8. Four (4) photos passport format.
9. Certificate of Bulgarian language command issued by a higher education institution in Bulgaria (for applicants who apply for Bulgarian-taught programmes and who haven’t passed a language and specialized preparatory course).
10. Certificate of English language command. Minimum level B2 according to CEFR standard is required (for applicants who apply for English-taught programmes). Documents specified in points 2, 3, 4 and 5 must be:
1) Notary certified copies;
2) Certified in accordance with the international requirements:
 • for countries that have a mutual legal assistance agreement with Bulgaria concerning  certification of documents, the agreement requirements shall apply;
 • for countries members to the Hague Convention, documents are certified with Apostille stamp;
 • for all other countries, documents must be certified by the Ministry of Education (and/or Ministry of Healthcare), Ministry of Foreign Affairs in the applicant’s country of residence and by the Embassy of the Republic of Bulgaria in the respected country;
3) Translated into Bulgarian language with legalized translation.
In case the translation is made in Bulgaria, it is necessary to send the translated documents for certification of the translator’s signature to the Bulgarian Ministry of Foreign Affairs.
Критерии за прием в СА „Д. А. Ценов“ Admission criteria
Приемът на чуждестранни студенти се извършва по документи.
Кандидат-студентите трябва да са подали в СА „Д. А. Ценов“ необходимите документи за кандидатстване в ОКС „Магистър" в срок до 30 септември на съответната академична година (за кандидатите за редовна форма на обучение).
The admission of non-EU foreign students is based on the applicant’s documents.
The applicants must submit the application documents by September 30st of the respective academic year (for applicants applying for full-time programmes).
Обработка на документи и прием Application procedure and enrollment
1. Кандидат-студентът изпраща сканирано копие на пакета с документи за кандидатстване на имейл адрес  international@uni-svishtov.bg за предварителен преглед в Центъра за международна дейност, секция „Чуждестранни граждани“.
2. След получено одобрение от секция „Чуждестранни граждани“,  кандидат-студентът заплаща такса за признаване на придобитото висше образование в чуждестранно висше училище по следната банкова сметка:

Общинска банка АД, Финансов център Свищов
България, Свищов, ул. Алеко Константинов 11
BIC: SOMBBGSF
IBAN: BG96 SOMB9130 34TSENOV02
Титуляр на сметката: СА „Д. А. Ценов“   Вносител: Име на кандидат-студента и личен номер
Основание: Такса за признаване на висше образование   

3. Кандидат-студентът изпраща целия пакет документи по пощата в оригинал на адрес: ул. „Емануил Чакъров“ № 2
Център за международна дейност, секция „Чуждестранни студенти“
СА „Д. А. Ценов“
Свищов 5250, България
4.1. Получените документи се насочват към Комисията по академично признаване на висше образование, придобито в чуждестранни висши училища (КАПВОПЧВУ). Комисията отправя запитване по имейл или факс до висшето училище, издало дипломата за висше образование, за проверка на нейната легитимност.
4.2. В случай че не бъде получен отговор от висшето училище, запитването се насочва към Националния център за информация и документация (НАЦИД).
4.3. Признаването на дипломата се извършва от Академичен съвет, по предложение на КАПВОПЧВУ.
5.1. В случай че кандидат-студентът желае да се обучава в дистанционна форма, не е необходимо издаването на виза тип „Д“.  След вземане на решение за признаване на дипломата за висше образование може да се пристъпи към записване за обучение.
5.2. В случай че кандидат-студентът желание да се обучава в редовна форма, е необходимо издаването на виза тип „Д“. След вземане на решение за признаване на дипломата за висше образование, но не по-късно от средата на м. февруари на съответната учебна година, секция „Чуждестранни граждани“ изпраща документите на кандидат-студента за одобрение в МОН. Срокът за разглеждане на документите и получаване на отговор от МОН е от две седмици до един месец.
В случай че признаването бъде извършено след началото на летен семестър на съответната учебна година, документите на кандидата-студента се разпределят за обучение през следващата академична година.
6.1. При положителна резолюция на кандидат-студента, МОН издава удостоверение.
6.2. В случай че се открият пропуски в документите на кандидат-студента МОН изпраща официално писмо с мотивиран отказ за издаване на удостоверение. Когато пропуските касаят липсата на определен документ или неизрядни заверки, кандидат-студентът има възможност да коригира документите си и да ги внесе за повторно разглеждане, дори и след изтичане на срока за кандидатстване.
7. След получаването на одобрение от МОН, секция „Чуждестранни граждани“ издава уверение, с което се потвърждава, че кандидатът е приет за обучение в СА „Д. А. Ценов“. 8. На кандидат-студента се изпращат в оригинал документите по т. 6.1 и т. 7, необходими при подаването на заявление за виза тип „Д“.
9. Кандидат-студентът подава лично заявление за издаване на виза тип „Д“ в дипломатическите или консулските представителства на Република България в собствената си страна.
10. След получено одобрение за издаване на виза тип „Д“, кандидат-студентът заплаща такса за курс по езикова и специализирана подготовка или за обучение в избраната специалност (в случай че притежава свидетелство за владеене на български език) по следната банкова сметка: Общинска банка АД, Финансов център Свищов
България, Свищов, ул. Алеко Константинов 11
BIC: SOMBBGSF
IBAN: BG96 SOMB9130 34TSENOV02
Титуляр на сметката: СА „Д. А. Ценов“   Вносител: Име на кандидат-студента и личен номер
Основание: Такса за обучениеили такса за курс по езикова и специализирана подготовка 11. Кандидатите с двойно гражданство, едно от които е българско, заплащат 50% от годишните такси за обучение.
12. Годишната такса може да бъде платена наведнъж или на две равни вноски в началото на всеки семестър.
1. The applicant sends scanned copies of the application documents to the Centre for International Affairs, Foreign Citizens Division via international@uni-svishtov.bg. 2. Upon approval by the Foreign Citizens Division, the applicant pays a fee for recognition of higher education acquired at foreign universities by bank transfer directly into the following bank account:

Municipal Bank, Financial Centre Svishtov
Bulgaria (BG), Svishtov, 11 Al. Konstantinov Str.
BIC: SOMBBGSF
IBAN: BG96 SOMB9130 34TSENOV02
Bank account holder: D. A. Tsenov Academy of Economics Depositor: Applicant’s full name and personal ID number
Transfer details: Fee for higher education recognition 3. The applicant sends the full package of the original documents by regular mail to the following postal address: 2, Emanuil Chakarov Str.
Centre for International Affairs, Foreign Citizens Division
D. A. Tsenov Academy of Economics
Svishtov 5250, Bulgaria

4.1. Foreign Citizens Division sends the applicant’s documents to the Committee for Academic Recognition of Higher Education Acquired at Foreign Universities (CARHEAFU).The Committee sends an email or fax request for diploma verification to the higher education institution that issued the diploma. 4.2. In case of no reply from the higher education institution, the request is forwarded to the National Centre for Information and Documentation (NACID).
4.3. The decision on diploma recognition is taken by the Academic Council on a proposal from the CARHEAFU.
5.1. If the applicant applies for distance learning programmes, there is no need for visa D issuance.
After the decision on diploma recognition is taken, the applicant is accepted into preferred programme at the D. A. Tsenov Academy of Economics.
5.2. In case the applicant applies for full-time programmes, there is a need for visa D issuance. After the verification of applicant’s diploma legitimacy, but no later than mid-February of the respective academic year, the Foreign Citizens Division sends the applicant’s documents to the Bulgarian Ministry of Education for review and approval. The review period takes from two weeks up to a month. In case the recognition is proceeded after the beginning of the summer semester of the respective academic year, the applicant’s documents will be proceeded for the next academic year.
6.1. Upon approval, the Bulgarian Ministry of Education issues a certificate.
6.2. In case the Bulgarian Ministry of Education needs additional documents or endorsements, it sends an official letter to the D. A. Tsenov Academy of Economics with an explanation of the reasons for not issuing the certificate. The applicant may amend their application documents and re-submit them for review after the application deadline.
7. After receiving an approval by the Bulgarian Ministry of Education, the Foreign Citizens Division issues a document certifying that the applicant is accepted into the preferred programme at the D. A. Tsenov Academy of Economics.
8. The Foreign Citizens Division sends the applicants the original documents specified in points 6.1 and 7 necessary for visa D application.
9. The applicant personally submits the documents for visa D application in the diplomatic or consular missions of the Republic of Bulgaria in their own country of birth.
10. Upon visa D issuance approval the applicant must pay the fee for language and specialized preparatory course or tuition fee for the preferred programme (in case the applicant hold a certificate of Bulgarian language command) by bank transfer directly into the following bank account: Municipal Bank, Financial Centre Svishtov
Bulgaria (BG), Svishtov, 11 Al. Konstantinov Str.
BIC: SOMBBGSF
IBAN: BG96 SOMB9130 34TSENOV02
Bank account holder: D. A. Tsenov Academy of Economics Depositor: Applicant’s full name and personal ID number
Transfer details: Tuition fee or fee for language and specialized preparatory course 11. Applicants with dual citizenship, one of which is Bulgarian, pay 50% of the tuition fee. 12. Annual tuition fee could be paid in one or in two equal installments at the beginning of each semester.
   
II. Езикова и специализирана подготовка за чужденци II. Language and specialized preparatory course for foreign study applicants
Всички кандидати, избрали специалност или програма, която се преподава на български език, и които нямат познания по езика, трябва да преминат 9-месечен курс по езикова и специализирана подготовка. Курсът по езикова и специализирана подготовка за чужденци може да бъде организиран от СА „Д. А. Ценов“. Курсът по езикова и специализирана подготовка започва през м. ноември и включва 650 часа български език, 100 часа обучение по икономическа география на България и ЕС, 150 часа по икономика и бизнес и 100 часа по математика. В случай че кандидатът владее български/английски  език на ниво В2 или по-високо, но не притежава документ, с който да го докаже, той трябва да се яви на диагностичен езиков изпит, организиран от СА „Д. А. Ценов“. За явяване на диагностичен езиков изпит кандидатът заплаща такса по следната банкова сметка:

Общинска банка АД, Финансов център Свищов
България, Свищов, ул. Алеко Константинов 11
BIC: SOMBBGSF
IBAN: BG96 SOMB9130 34TSENOV02
Титуляр на сметката: СА „Д. А. Ценов“   Вносител: Име на кандидата и личен номер
Основание: Такса за диагностичен изпит
All applicants who have chosen a programme taught in Bulgarian and have no command of Bulgarian language must attend a 9-month language and specialized preparatory course.  The language and specialized preparatory course for foreign study applicants can be organised by the D. A. Tsenov academy of Economics. The language and specialized preparatory course starts in November. It includes 650 hours of Bulgarian language, 100 hours Economic Geography of Bulgaria and EU, 100 hours Mathematics and 150 hours Economics and Business. If the applicant has a good command of Bulgarian/English (level B2 or higher) but does not hold a certificate, it is possible to sit a diagnostic exam organised by the D. A. Tsenov Academy of Economics. In order to sit a diagnostic exam the applicant must pay a fee by bank transfer directly into the following bank account:

Municipal Bank, Financial Centre Svishtov
Bulgaria (BG), Svishtov, 11 Al. Konstantinov Str.
BIC: SOMBBGSF
IBAN: BG96 SOMB9130 34TSENOV02
Bank account holder: D. A. Tsenov Academy of Economics Depositor: Applicant’s full name and personal ID number
Transfer details: Fee for diagnostic exam
Такси за кандидатстване и обучение в ОКС „Магистър“ за академичната 2017/2018 г. Admission and annual tuition fee for Master’s degree programmes for academic 2017/2018 year
1. Годишна такса за обучение в ОКС „Магистър“, редовна форма – 2 700 евро
2. Годишна такса за обучение в ОКС „Магистър“, дистанционна форма – 2 500 евро
3. Такса за кандидатстване – 50 лева (26 евро) Кандидати с двойно гражданство, едно от които е българско, заплащат 50% от  годишната такса за обучение
До 50% от годишната такса за обучение може да бъде възстановена под формата на стипендия за постигнати високи резултати в учебния процес
Чуждестранните студенти от редовна форма на обучение могат да кандидатстват за стипендия, включваща безплатно настаняване в студентските общежития
1. Annual tuition fee for Master’s degree programmes, full-time mode – 2 700 euro
2. Annual tuition fee for Master’s degree programmes, distance learning mode – 2 500 euro
3. Admission fee – 50 BGN (26 euro) Applicants with dual citizenship, one of which is Bulgarian, pay 50% of the annual tuition fee
Up to 50% of the annual tuition fee may be reimbursed as a scholarship for high academic performance Foreign full-time students may apply for a scholarship that includes free of charge accommodation in the university dormitory.
Такси за езикова и специализирана диагностика и подготовка на чужденци за академичната 2017/2018 г. Fee for diagnostics and language and specialized preparatory course for foreign study applicants for academic 2017/2018 year
1. Годишна такса за курс по езикова и специализирана подготовка на чужденци –
2 000 евро
2. Такса за езикова диагностика - 50 лв.(26 евро)
1. Annual fee for language and specialized preparatory course for foreign study applicants–
2 000 euro
2. Language diagnostic fee - 50 BGN(26 euro)